Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    sh-utils - opis pakietu narzędzi powłokowych GNU

OD TŁUMACZA

    Podręczniki man dla narzędzi powłokowych GNU nie są już rozwijane.
    Niniejsza strona podręcznika powstała jako tłumaczenie, używanej przez
    twórców jako podstawowej, dokumentacji formatu info. W pliku, który
    czytasz umieszczono część dokumentacji dotyczącą wspólnych cech i opcji
    programów oraz informacje, które z różnych przyczyn nie znalazły się na
    stronach opisujących poszczególne polecenia pakietu. Szczegółowe opisy
    samych poleceń znajdziesz we właściwych, osobnych stronach podręcznika.

WSTĘP

    Niniejszy podręcznik opisuje zestaw narzędzi powłokowych GNU w wersji
    2.0.

    Podręcznik ten nie jest wyczerpujący. Zakłada się, że na ogół wiesz, co
    zrobić, i potrzebujesz tylko przypomnienia jak to zrobić.  Nie
    usiłowano  wyjaśnić  podstawowych  pojęć w sposób odpowiedni dla
    nowicjuszy. Zatem, jeśli jesteś zainteresowany, włącz się, proszę, w
    udoskonalanie podręcznika. Skorzysta na tym cała wspólnota GNU.

    Niektóre z wymienionych programów przydatne są tylko przy pisaniu
    skryptów powłoki. Narzędzia takie stanowią, de facto, "język" skryptów
    powłoki (w dużym stopniu). Inne są czasami przydatne interaktywnie.

    Narzędzia powłokowe GNU są w większości zgodne ze standardem POSIX.2.

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.angielskim, do <bug-sh-utils@gnu.org>.
    Pamiętaj, by zamieścić numer wersji, architekturę maszyny, pliki
    wejściowe i inne informacje potrzebne do powielenia błędu: wprowadzane
    znaki, czego się spodziewałeś, co otrzymałeś i dlaczego jest to źle.
    Pliki diff są mile widziane, ale proszę dołączyć również opis problemu,
    gdyż czasem ciężko jest wyciągnąć wnioski.

    Podręcznik ten powstał pierwotnie na bazie uniksowych stron man
    napisanych  przez  Davida MacKenzie i aktualizowanych przez Jima
    Meyeringa. Autorytatywną dokumentacją jest obecnie dokumentacja w
    formacie info; strony man nie są już rozwijane i aktualizowane.
    Franc,ois Pinard wykonał wstępną konwersję do formatu Texinfo. Karl
    Berry wykonał indeksy, trochę reorganizacji i edycji wyników. Richard
    Stallman wniósł swój zwykły nieoceniony wgląd w całość procesu.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

    Obecnie pakiet narzędzi  powłokowych  GNU  zawiera  kilkadziesiąt
    programów:

  Wypisywanie tekstu
    Polecenia wyświetlające łańcuchy tekstowe
      echo    wypisuje wiersz tekstu
      printf   formatuje i wypisuje dane
      yes     wypisuje łańcuch aż do przerwania programu

  Warunki
    Polecenia przydatne przede wszystkim z uwagi na ich kod zakończenia,
    nie zaś wyświetany wynik. Stąd, często używane są jako warunek
    instrukcji `if' powłoki lub też jako ostatnie polecenie potoku.
      false    nic nie robi, zwraca niepowodzenie
      true    nic nie robi, zwraca powodzenie
      test    sprawdza typy plików, porównuje wartości
      expr    rozwija (interpretuje) wyrażenia

  Przekierowanie
    Powłoki Uniksów powszechnie zapewniają kilka postaci "przekierowania"
    -- sposobów zmiany źródła wejścia lub celu wyjścia polecenia. Jednak
    jedno przydatne przekierowanie wykonywane jest przez odrębne polecenie,
    nie przez powłokę:
      tee     przekierowuje wyjście do wielu plików

  Operacje na nazwach plików
    Polecenia do manipulacji nazwami plików
      basename  obcina katalog i przyrostek z nazwy pliku
      dirname   obcina niekatalogowy przyrostek nazwy pliku
      pathchk   sprawdza przenośność nazwy pliku

  Kontekst pracy
    Polecenia wyświetlające lub zmieniające kontekst, w którym pracujesz:
    bieżący katalog, ustawienia terminala i tak dalej. Zobacz także
    polecenia związane z użytkownikiem, w następnej sekcji.
      pwd     wypisuje katalog roboczy
      stty    wypisuje lub zmienia charakterystyki terminala
      printenv  wypisuje zmienne środowiska
      tty     wypisuje nazwę pliku terminala

  Informacja o użytkowniku
    Polecenia wypisujące informacje związane z  użytkownikiem:  nazwy
    zgłoszeniowe, grupy i tak dalej.
      id     wypisuje rzeczywisty i efektywny uid i gid
      logname   wypisuje bieżącą nazwę zgłoszeniową (loginname)
      whoami   wypisuje efektywny id użytkownika
      groups   nazwy grup, do których należy użytkownik
      users    nazwy aktualnie zalogowanych użytkowników
      who     wypisuje kto jest obecnie zalogowany

  Kontekst systemowy
    Polecenia wypisujące lub zmieniające informację ogólnosystemową.
      date    wypisuje lub ustawia datę i czas systemowy
      uname    wypisuje informację o systemie
      hostname  wypisuje lub ustawia nazwę systemu
      hostid   wypisuje numeryczny identyfikator systemu

  Zmienione wywoływanie poleceń
    Polecenia uruchamiające inne polecenia w kontekście różniącym się od
    bieżącego: zmienionym środowisku, jako inny użytkownik itp.
      chroot   zmienia katalog główny (korzeń)
      env     zmienia zmienne środowiska
      nice    zmienia priorytet obsługi zadań
      nohup    uodpornia na sygnał zawieszenia wykonywania
      su     zmienia id użytkownika i grupy

  Opóźnianie
      sleep    pauzuje przez zadany czas

  Operacje numeryczne
    Programy wykonujące operacje związane z liczbami.
      factor   pokazuje czynniki liczby
      seq     wypisuje ciągi liczb

OPCJE WSPÓLNE

    Pewne opcje dostępne są we wszystkich opisywanych programach (naprawdę
    powinien je przyjmować każdy z programów GNU). Odstępstwa od tej zasady
    są jawnie opisane w dokumentacji danego polecenia.  `--help' lub
    `--version' traktowane są jako opcja tylko jeśli występują jako jedyny
    argument wiersza poleceń.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i listę wszystkich
       dostępnych opcji, pomyślnie kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i pomyślnie kończy pracę.

FORMATY WPROWADZANIA DATY

    Ta sekcja opisuje tekstowe postaci daty akceptowane przez programy GNU.
    Są to łańcuchy znakowe, które możesz, jako użytkownik, podać jako
    argumenty różnych programów. Nie jest tu opisany interfejs C (poprzez
    funkcję getdate).

    Mimo, że opisywana składnia daty umożliwia przedstawienie dowolnej daty
    od roku zerowego naszej ery, to liczby całkowite komputera nie są
    wystarczająco duże dla takich (względnie) długich okresów czasu.
    Najwcześniejszą datą jaka jest dozwolona semantycznie w systemach
    uniksowych jest północ 1 stycznia 1970 czasu uniwersalnego (UTC).

  Ogólna składnia daty
    "Data" jest łańcuchem znakowym (może być pusty) zawierającym wiele
    elementów rozdzielonych białymi znakami. Biały znak może być pominięty
    jeśli nie spowoduje to niejednoznaczności. Pusty łańcuch oznacza
    początek  dzisiejszego dnia (tj.północ). Kolejność elementów jest
    nieistotna. Łańcuch daty może zawierać wiele różnych odmian elementów:
      * datę kalendarzową
      * czas dnia (godzinę)
      * strefę czasową
      * dzień tygodnia
      * element względny
      * czyste liczby
    Opiszemy poniżej po kolei każdy z typów elementu daty.

    W większości kontekstów kilka liczb może być zapisanych słownie.
    Najbardziej przydaje się to do określania elementów dnia tygodnia lub
    elementów względnych (patrz poniżej). Oto lista: `first' (pierwszy) dla
    1, `next' (następny) dla 2, `third' (trzeci) dla 3, `fourth' (czwarty)
    dla 4, `fifth' dla 5, `sixth' dla 6, `seventh' dla 7, `eighth' dla 8,
    `ninth' dla 9, `tenth' dla 10, `eleventh' dla 11 i `twelfth' dla 12.
    Również, `last' (ostatni) oznaczający dokładnie -1.

    Kiedy w ten sposób zapisywany jest miesiąc, wciąż traktowany jest tak,
    jakby został zapisany liczbowo, zamiast potraktowania w sposób "w pełni
    zgodny z wymową"; zmienia to dozwolone łańcuchy.

    Wielkość liter w datach jest całkowicie ignorowana. Pomiędzy nawiasami
    okrągłymi  można  umieszczać komentarze, póki zawarte nawiasy są
    poprawnie zagnieżdżone. Myślniki, po których nie występują cyfry są
    obecnie ignorowane. Wiodące zera w liczbach są ignorowane.

  Zapis daty kalendarzowej
    "Zapis daty kalendarzowej" określa dzień roku. Podawany jest rozmaicie,
    w zależności od tego, czy miesiąc określono liczbowo czy słownie.
    Wszystkie te łańcuchy określają tę samą datę kalendarzową:
      1970-09-17      # ISO 8601.
      70-9-17       # załóż 19xx dla 69 do 99, 20xx dla 00 do 68.
      70-09-17       # wiodące zera są ignorowane.
      9/17/72       # powszechny zapis amerykański.
      24 September 1972
      24 Sept 72      # wrzesień (September) ma specjalny skrót.
      24 Sep 72      # zawsze dozwolone trzyliterowe skróty.
      Sep 24, 1972
      24-sep-72
      24sep72
    Można też ominąć rok. W takim przypadku, używany jest ostatnio
    określony rok, lub rok bieżący, jeśli nie określono żadnego. Na
    przykład:
      9/17
      sep 17
    A oto reguły...

    Dla miesięcy podanych liczbowo dozwolony jest format liczbowy ISO 8601
    postaci `ROK-MIESIĄC-DZIEŃ', gdzie ROK jest dowolną liczbą całkowitą,
    MIESIĄC jest liczbą od 01 do 12, zaś DZIEŃ jest liczbą od 01 do 31.
    Jeśli liczba jest mniejsza niż dziesięć to musi być zapisana z zerem
    wiodącym. Jeżeli ROK jest wynosi 68 lub mniej, to dodawane jest do
    niego 2000; w przeciwnym razie, jeśli ROK jest mniejszy od 100, to jest
    do  niego  dodawane  1900.  Akceptowana jest konstrukcja postaci
    `MIESIĄC/DZIEŃ/ROK', popularna w Stanach  Zjednoczonych.  Również
    `MIESIĄC/DZIEŃ', z pominięciem roku.

    Miesiące  słownie  mogą być zapisane w pełnej formie: `January'
    (styczeń), `February' (luty), `March' (marzec), `April' (kwiecień),
    `May' (maj), `June' (czerwiec), `July' (lipiec), `August' (sierpień),
    `September' (wrzesień), `October' (październik), `November' (listopad)
    lub `December' (grudzień). Słowne określenia miesięcy mogą być skracane
    do pierwszych trzech liter, z możliwym dodaniem kropki kończącej skrót.
    Dozwolony jest również zapis `Sept' zamiast `September'.

    Przy słownym zapisie miesięcy data kalendarzowa może być podana na
    jeden z poniższych sposobów:
      DZIEŃ MIESIĄC ROK
      DZIEŃ MIESIĄC
      MIESIĄC DZIEŃ ROK
      DZIEŃ-MIESIĄC-ROK
    Albo, pomijając rok:
      MIESIĄC DZIEŃ

  Zapis czasu (godziny)
    "Zapis czasu" w łańcuchach daty określa czas (godzinę) zadanego dnia.
    Oto kilka przykładów, oznaczających tę samą godzinę:
      20:02:0
      20:02
      8:02pm
      20:02-0500   # w strefie EST (Eastern US Standard Time)
    Ogólniej, czas może zostać podany jako `GODZINA:MINUTA:SEKUNDA', gdzie
    GODZINA jest liczbą od 0 do 23, MINUTA liczbą od 0 do 59, zaś SEKUNDA
    liczbą od 0 do 59. Człon `:SEKUNDA' można pominąć, jest on wówczas
    przyjmowany jako zero.

    Jeśli po określeniu czasu występuje `am' lub `pm' (lub `a.m.' czy
    `p.m.'), to GODZINA ograniczona jest do zakresu od 1 do 12 a `:MINUTA'
    może być pominięta (przyjmowana za zero). `am' wskazuje na pierwszą
    połowę dnia, `pm' na drugą połowę. W tej notacji, godzina 12 poprzedza
    godzinę 1: północ jest zapisywana jako `12am', zaś południe jako
    `12pm'.

    Po zapisie czasu może również wystąpić określenie korekty z uwagi na
    strefę czasową. Jest ono wyrażane jako `ZGGMM', gdzie Z jest znakiem
    `+' lub `-', GG jest liczbą godzin różnicy dla strefy a MM liczbą
    minut. Podanie w ten sposób strefy czasowej wymusza interpretację
    podanego  czasu  względem czasu uniwersalnego (UTC - Coordinated
    Universal Time), unieważniając wcześniejsze określenia strefy czasowej
    czy lokalnej strefy czasowej. Część opisująca MINUTY w określeniu czasu
    nie może być pomijana, jeśli używana jest korekta z uwagi na strefę
    czasową. Jest to jedyny sposób określania korekty strefy czasowej o
    ułamkowe części godziny.

    Można podać korektę `am'/`pm' albo korektę z uwagi na strefę czasową,
    ale nie obie jednocześnie.

  Strefa czasowa
    Element typu "strefa czasowa" określa międzynarodową strefę czasową,
    wskazywaną przez niewielki zestaw liter. Są one obsługiwane w celu
    zachowania  wstecznej  zgodności. Ich używanie nie jest jednakże
    zalecane, gdyż praktycznie są one dwuznaczne: na przykład, skrót `EST'
    posiada inne znaczenie w Australii, a inne w Stanach Zjednoczonych.
    Zawarte w nim kropki są ignorowane.  Wojskowe miana stref czasowych
    używają pojedynczych liter. Obecnie jako pozycje typu strefa czasowa
    mogą być przedstawiane wyłącznie strefy o przesunięciu o całkowitą
    liczbę godzin. W poprzedniej sekcji znajdziesz opis precyzyjniejszego
    sterowania korektą z uwagi na strefę czasową.

    Poniżej podano wiele stref czasowych (z wyłączeniem stref "czasów
    letnich"), uporządkowanych według przesunięcia w czasie (parametr
    GODZINA strefy).

    -1200 `Y' wojskowo.

    -1100 `X' wojskowo.

    -1000 `W' wojskowo.

    -0900 `V' wojskowo.

    -0800 `PST' dla amerykańskiej strefy Pacific Standard, zaś  `U'
       wojskowo.

    -0700 `MST' dla amerykańskiej strefy Mountain Standard, zaś `T'
       wojskowo.

    -0600 `CST' dla amerykańskiej strefy Central Standard, zaś  `S'
       wojskowo.

    -0500 `EST'  dla amerykańskiej strefy Eastern Standard, zaś `R'
       wojskowo.

    -0400 `AST' dla amerykańskiej strefy Atlantic Standard, zaś `Q'
       wojskowo.

    -0300 `P' wojskowo.

    -0200 `O' wojskowo.

    -0100 `N' wojskowo.

    +0000 `GMT' dla średniego czasu Greenwich (Greenwich Mean), `UT' dla
       czasu uniwersalnego, `UTC' dla Coordinated Universal, `WET' dla
       czasu zachodnioeuropejskiego (Western European), zaś `Z' dla ISO
       8601 i zapisu wojskowego.

    +0100 `A' wojskowo, `CET' dla czasu środkowoeuropejskiego (Central
       European), `MET' dla Midden Europesche Tijd (holenderski), and
       `MEZ' dla Mittel-Europa"ische Zeit (Niemcy).

    +0200 `B' wojskowo, zaś `EET' dla wschodnioeuropejskiego (Eastern
       European).

    +0300 `C' wojskowo.

    +0400 `D' wojskowo.

    +0500 `E' wojskowo.

    +0600 `F' wojskowo.

    +0700 `G' wojskowo.

    +0800 `H' wojskowo.

    +0900 `I' wojskowo, zaś `JST' dla strefy japońskiej (Japan Standard).

    +1000 `GST' dla amerykańskiej strefy Guam (Guam Standard), zaś `K'
       wojskowo.

    +1100 `L' wojskowo.

    +1200 `M' wojskowo, zaś `NZST' dla strefy nowozelandzkiej (New Zealand
       Standard).

    Istnieje wiele stref czasowych wynikających z oszczędzania światła
    dziennego ("czas letni", strefy DST - daylight-saving time). Również
    umieszczając po określeniu strefy zwykłej łańcuch `DTS' jako odrębne
    słowo (tj. oddzielone białymi znakami), można podać odpowiednią strefę
    czasową oszczędzania energii.

    -0700 `PDT' dla amerykańskiej strefy Pacific Daylight.

    -0600 `MDT' dla amerykańskiej strefy dla Mountain Daylight.

    -0500 `CDT' dla amerykańskiej strefy Central Daylight.

    -0400 `EDT' dla amerykańskiej strefy Eastern Daylight.

    -0300 `ADT' dla amerykańskiej strefy Atlantic Daylight.

    +0100 `BST' dla brytyjskiego czasu letniego (British Summer) oraz
       `WEST'  dla  zachodnioeuropejskiego czasu letniego (Western
       European Summer).

    +0200 `CEST' dla środkowoeuropejskiego  czasu  letniego  (Central
       European  Summer),  `MEST'  dla Midden Europesche S. Tijd
       (holenderski) oraz `MESZ' dla Mittel-Europa"ische Sommerzeit
       (Niemcy).

    +1300 `NZDT' dla nowozelandzkiego czasu New Zealand Daylight.

  Dzień tygodnia
    Bezpośrednie powołanie się na dzień tygodnia będzie występować po dacie
    (tylko jeśli to konieczne) w celu określenia takiego dnia tygodnia w
    przyszłości.

    Dni tygodnia mogą być pisane w postaci pełnej: `Sunday' (niedziela),
    `Monday' (poniedziałek), `Tuesday' (wtorek), `Wednesday'  (środa),
    `Thursday' (czwartek), `Friday' (piątek) lub `Saturday' (sobota).
    Można je skracać do pierwszych trzech liter, opcjonalnie zakończonych
    kropką.  Dozwolone są także specjalne skróty `Tues' dla wtorku
    (Tuesday), `Wednes' dla środy (Wednesday) oraz `Thur' lub `Thurs' dla
    czwartku (Thursday).

    Dzień tygodnia może być poprzedzony liczbą, by wyrazić przesunięcie w
    czasie o daną liczbę tygodni. Najlepiej używany jest w wyrażeniach
    takich jak `third monday' (trzeci poniedziałek). W tym kontekście
    dopuszczalne są również `last DZIEŃ' lub `next DZIEŃ'; przesuwają one o
    tydzień wstecz lub w przód w stosunku do dnia reprezentowanego przez
    DZIEŃ.

    Przecinek następujący po określeniu dnia tygodnia jest jest ignorowany.

  Elementy względne w łańcuchach dat
    "Elementy względne" wskazują na datę przesunięta względem danej (lub
    daty bieżącej, jeśli nie podano innej) w przód i wstecz. Efekty
    elementów względnych sumują się. Oto kilka przykładów:
      1 year    # 1 rok
      1 year ago  # 1 roku temu
      3 years    # 3 lata
      2 days    # 2 dni
    Jednostkę przemieszczenia w czasie można wybrać przy pomocy łańcucha
    year lub month dla przesunięcia odpowiednio o całe lata lub miesiące.
    Są to jednostki dość rozmyte, gdyż lata i miesiące nie mają jednakowej
    długości. Precyzyjniejszymi jednostkami są fortnight, czyli okres 14
    dni, week (tydzień) mający 7 dni, day (dzień) mający 24 godziny, hour
    (godzina) o 60 minutach, minute (minuta) lub min o 60 sekundach i
    second (sekunda) lub sec o długości jednej sekundy. Przyrostek s,
    oznaczający w języku angielskim liczbę mnogą, dołączony do tych
    jednostek jest akceptowany i ignorowany.

    Jednostka czasu może zostać poprzedzona mnożnikiem, podanym jako liczba
    (może być ze znakiem). Liczby bez znaku traktowane są jako liczby
    dodatnie ze znakiem. Brak liczby oznacza mnożnik 1. Następujące po
    elemencie względnym słowo ago (..temu) jest równoważne poprzedzeniu
    jednostki dodatkowym mnożnikiem o wartości -1.

    Łańcuch znaków tommorow (jutro) ma wartość jednego dnia w przyszłości
    (równoważne day), łańcuch yesterday (wczoraj) ma wartość jednego dnia w
    przeszłości (równoważny day ago, dzień temu).

    Łańcuchy  now (teraz) lub today (dziś) są jednostkami względnymi
    odpowiadającymi zerowemu przesunięciu w czasie; biorą się one z tego,
    że przesunięcie w czasie o wartości zerowej reprezentuje bieżący czas,
    jeśli nie zostanie to zmienione przez poprzedzające elementy. Łańcuchów
    określających bieżący czas można użyć do uwydatnienia innych elementów,
    jak w `12:00 today' (12:00 dziś). Łańcuch this (ten) ma również
    znaczenie przesunięcia w czasie o zerowej wartości, ale używany jest
    raczej w łańcuchach daty jak `this thursday' (ten czwartek).

    Gdy element względny powoduje, że data wynikowa przekracza granicę
    między DST (np.czasem letnim, zobacz podsekcja `Strefa czasowa') a
    czasem zwykłym (nie-DST), lub odwrotnie, godzina jest korygowana
    stosownie do czasu lokalnego.

  Czyste liczby w łańcuchach daty
    Dokładna interpretacja czystej liczby dziesiętnej zależy od kontekstu w
    łańcuchu znakowym określającym datę.

    Jeżeli liczba dziesiętna ma postać RRRRMMDD i nie pojawia się przez nią
    żaden  inny  element  daty  kalendarzowej  (patrz  `Zapis  daty
    kalendarzowej'), to RRRR odczytywane jest jako rok, MM jako numer
    miesiąca a DD jako dzień miesiąca opisywanej daty.

    Jeżeli liczba dziesiętna ma postać GGMM i w łańcuchu daty nie pojawia
    się przed nią żaden inny element określający czas, to GG jest
    odczytywane jako godzina a MM jako minuty godziny opisywanego czasu
    dnia. MM może być też pominięte.

    Jeśli po lewej stronie liczby pojawia się zarówno data kalendarzowa jak
    i czas, ale nie ma elementu względnego, to liczba unieważnia wcześniej
    określony rok.

  Autorzy `getdate'
    `getdate' zostało pierwotnie zaimplementowane przez Stevena M. Bellovin
    (<smb@research.att.com>)  podczas  pobytu  w  Chapel Hillwhile na
    University of North Carolina. Kod został później nieco zmodyfikowany
    przez kilku ludzi na Usenecie, a następnie gruntownie zmieniony przez
    Richa $alz (<rsalz@bbn.com>) i Jima Berets (<jberets@bbn.com>) w
    sierpniu 1990. Rozmaite wersje dla systemu GNU zrobił David MacKenzie,
    Jim Meyering i inni.

    Rozdział ten został pierwotnie utworzony przez Franc,oisa Pinard
    (<pinard@iro.umontreal.ca>) z kodu źródłowego `getdate.y', a następnie
    poprawiony przez K. Berry (<kb@cs.umb.edu>).

ZOBACZ TAKŻE

    echo(1)   wypisuje wiersz tekstu

    printf(1)  formatuje i wypisuje dane

    yes(1)   wypisuje łańcuch aż do przerwania programu

    false(1)  nic nie robi, zwraca niepowodzenie

    true(1)   nic nie robi, zwraca powodzenie

    test(1)   sprawdza typy plików, porównuje wartości

    expr(1)   rozwija (interpretuje) wyrażenia

    tee(1)   przekierowuje wyjście do wielu plików

    basename(1) obcina katalog i przyrostek z nazwy pliku

    dirname(1) obcina niekatalogowy przyrostek nazwy pliku

    pathchk(1) sprawdza przenośność nazwy pliku

    pwd(1)   wypisuje katalog roboczy

    stty(1)   wypisuje lub zmienia charakterystyki terminala

    printenv(1) wypisuje zmienne środowiska

    tty(1)   wypisuje nazwę pliku terminala

    id(1)    wypisuje rzeczywisty i efektywny uid i gid

    logname(1) wypisuje bieżącą nazwę zgłoszeniową

    whoami(1)  wypisuje efektywny id użytkownika

    groups(1)  nazwy grup, do których należy użytkownik

    users(1)  nazwy aktualnie zalogowanych użytkowników

    who(1)   wypisuje, kto jest obecnie zalogowany

    date(1)   wypisuje lub ustawia datę i czas systemowy

    uname(1)  wypisuje informację o systemie

    hostname(1) wypisuje lub ustawia nazwę systemu

    hostid(1)  wypisuje numeryczny identyfikator systemu

    chroot(1)  zmienia katalog główny

    env(1)   zmienia zmienne środowiska

    nice(1)   zmienia priorytet obsługi zadań

    nohup(1)  uodpornia na sygnał zawieszenia wykonywania

    su(1)    zmienia id użytkownika i grupy

    sleep(1)  pauzuje przez zadany czas

    factor(1)  pokazuje czynniki liczby

    seq(1)   wypisuje ciągi liczb