Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    startx - inicjuje sesję X-Windows

SKŁADNIA

    startx [[klient] opcje ...] [-- [serwer] opcje ...]

OPIS

    UWAGA:  Skrypt startx  dostarczony razem z dystrybucją X11 jest
    przykładem przeznaczonym bardziej jako  baza  dla  indywidualnych
    rozwiązań niż jako gotowy produkt. Administratorzy sieci powinni go
    dostosować do własnych sieci. Jeżeli to zrobią, powinni też wtedy
    zaktualizować te strony podręcznika!

    Skrypt startx jest interfejsem do programu xinit, który dostarcza
    przyjaznej obsługi użytkownika dla uruchamiania pojedynczej sesji
    systemu X Window. Jest wywoływany zwykle bez argumentów.

    Jest jeden ważny wyjątek w przypadku kiedy wybrana jest odmienna głębia
    koloru. Wtedy wchodzi w grę dopasowanie argumentów dla serwera, opcja
    jest z przedrostkiem `--' (Zobacz stronę podręcznika xinit(1) dla
    szcegółów o argumentach). W szczególności aby uruchomić serwer w trybie
    16bpp użyj

    startx -- -bpp 16

    Aby określić program klienta, używanego do pracy, startx najpierw szuka
    pliku o nazwie .xinitrc w osobistym katalogu użytkownika.  Jeżeli go
    nie znajdzie, używa pliku xinitrc w katalogu bibliotecznym programu
    xinit Jeżeli w linii komend są podane opcje, to mają one pierwszeństwo
    nad tymi z plików. Aby określić serwer, przeznaczony do uruchomienia,
    startx najpierw szuka pliku nazwanego .xserverrc w osobistym katalogu
    użytkownika.  Jeżeli go nie znajdzie, używa pliku xserverrc w katalogu
    bibliotecznym xinit. Użytkownik w rzeczywistości rzadko potrzebuje
    tworzyć plik .xserverrc.

    (Zobacz podręcznik xinit(1) dla dalszych szczegółów o argumentach).

    Plik .xinitrc jest zazwyczaj skryptem powłoki, którego wywołują liczni
    klienci, włączając swoje właściwości użytkownika. Gdy skrypt ten
    istnieje, startx przerywając sesję serwera i zamyka też każdą inną,
    wymagającą tego sesję. Większość klientów uruchamianych przez .xinitrc
    powinno pracować w tle. Ostatni klient powinien pracować w pierwszym
    planie; jeżeli istnieje, sesja będzie zakończona. Często wybiera się
    jako ``magicznego'' klienta menedżera sesji, menedżera okien, albo
    zgoła xterm.

PRZYKŁAD

    Poniżej jest przykład .xinitrc, uruchamiający poszczególne aplikacje i
    pozostawiający menedżer okien w pracy jako ``ostatnią'' aplikację.
    Zakładając, że menedżer  okien  jest  prawidłowo  skonfigurowany,
    użytkownik wybiera opcję ``Exit'' menu do zamknięcia sesji X.

      xrdb -load $HOME/.Xresources
      xsetroot -solid gray &
      xbiff -geometry -430+5 &
      oclock -geometry 75x75-0-0 &
      xload -geometry -80-0 &
      xterm -geometry +0+60 -ls &
      xterm -geometry +0-100 &
      xconsole -geometry -0+0 -fn 5x7 &
      exec twm

Zmienne środowiska

    DISPLAY         Ta  zmienna  zostaje  ustawiana  na nazwę
                wyświetlacza, z którym klient powinien się
                łączyć. UWAGA : ustawiana, nie czytana.

PLIKI

    $(HOME)/.xinitrc     Klient przeznaczony do uruchomienia. Typowy
                skrypt powłoki który wykonuje wiele programów
                w tle.

    $(HOME)/.xserverrc    Serwer   przeznaczony  do  uruchomienia.
                Domyślnym jest X.

    <XRoot>/lib/X11/xinit/xinitrc
                Klient przeznaczony do uruchomienia, jeżeli
                użytkownik nie ma pliku .xinitrc
                 <XRoot> odnosi się do katalogu root w gałęzi
                instalacyjnej X11.

    <XRoot>/lib/X11/xinit/xserverrc
                Klient (chyba serwer?!  -  przyp.  tłum.)
                przeznaczony do uruchomienia jeżeli użytkownik
                nie ma pliku .xserverrc Jest to wymagane tylko
                wtedy, kiedy serwer potrzebuje specjalnych
                argumentów lub nie jest nazwany.  <XRoot>
                odnosi  się  do  katalogu  root w gałęzi
                instalacyjnej X11.

ZOBACZ TAKŻE

    xinit(1)