Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    strace - śledź wywołania systemowe i sygnały

SKŁADNIA

    strace [ -dffhiqrtttTvxx ] [ -akolumna ] [ -ewyra ] ... [ -oplik ] [
    -ppid ] ... [ -srozmiarnapisu ] [ -uuytkownik ] [ komenda [ arg ...
    ] ]

    strace -c [ -ewyra ] ... [ -Owydatki ] [ -Ssortuj ] [ komenda [ arg
    ... ] ]

OPIS

    W najprostszym przypadku, strace wykonuje zadaną komendę `komenda' aż
    się  ona  nie skończy.  Strace przechwytuje i nagrywa wywołania
    systemowe, dokonane przez proces, oraz sygnały, które do niego dotarły.
    Nazwa każdego wywołania, oraz jego argumenty, są wypisywane na wyjście
    standardowe błędu, lub do pliku podanego w opcji -o.

    strace  jest  użytecznym  narzędziem  diagnostyki,  debuggowania.
    Administratorzy systemów, diagnostycy i napotykacze problemów zauważą,
    że jest nieocenione dla rozwiązywania problemów z programami, których
    źródeł  nie  ma wprost dostępnych. Strace bowiem nie potrzebuje
    rekompilacji aby go użyć. Studenci, hackerzy i ogólnie zainteresowani
    zauważą, że z śledzenia wywołań systemowych można się wiele nauczyć o
    systemie. Programiści zauważą, że skoro wywołania systemowe i sygnały
    są zdarzeniami zachodzącymi na interfejsie użytkownik/jądro, to ich
    bliska obserwacja może być bardzo użyteczna do izolowania błędów,
    sprawdzania czystości i próbowania wyłapywania ulotnych warunków.

    Każda śledzona linia zawiera nazwę wywołania systemowego, za którą
    następują jego argumenty, otoczone nawiasami, oraz jego  wartość
    zwracana. Przykładowe śledzenie komendy ``cat /dev/null'' daje:

    open("/dev/null", O_RDONLY) = 3

    Do błędów (zwykle wartości zwracane -1) dopisywany jest symbol errno i
    napis błędu.

    open("/foo/bar", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)

    Sygnały są drukowane jako symbol, oraz napis sygnału.  Fragment
    śledzenia i przerwania komendy ``sleep 666'' to:

    sigsuspend([] <unfinished ...>
    --- SIGINT (Interrupt) ---
    +++ killed by SIGINT +++

    Argumenty są namiętnie drukowane w formie symbolicznej. Przykład ten
    pokazuje dokonanie przekierowania ``>>xyzzy'':

    open("xyzzy", O_WRONLY|O_APPEND|O_CREAT, 0666) = 3

    Tutaj, wymienione trzy argumenty z open są zdekodowane poprzez rozbicie
    argumentu  flagi  na  jego  bitowe składniki i wydrukowanie ich
    tradycyjnych nazw, oraz wartości ósemkowej praw. Choć tradycyjne, lub
    natywne używanie różni się od ANSI lub POSIX, to te ostatnie formy są
    jednak preferowane. W niektórych wypadkach, wyjście strace może być
    bardziej czytelne niż źródła.

    Wskaźniki struktury są dereferencjonowane, a członkowie są odpowiednio
    wyświetlani. We wszystkich wypadkach argumenty są formatowane w stylu
    C. Na przykład, istota komendy ``ls -l /dev/null'' jest przechwytywana
    jako:

    lstat("/dev/null", {st_mode=S_IFCHR|0666, st_rdev=makedev(1, 3), ...}) = 0

    Zauważ, jak zdereferencjonowano argument  `struct  stat'  i  jak
    wyświetlono każdego członka. Praktycznie, zauważ jak ostrożnie został
    zdekodowany członek st_mode na jego maskę bitową. Zauważ też, że w tym
    przykładzie,  pierwszym  argumentem  lstat jest wejście wywołania
    systemowego, a drugim jego wyjście. Ponieważ argumenty wyjściowe nie są
    modyfikowane jeśli wywołanie zawiedzie, argumenty nie zawsze mogą
    zostać zdereferencjonowane.  Na  przykład  próba  ``ls  -l''  na
    nieistniejącym pliku da następującą linię:

    lstat("/foo/bar", 0xb004) = -1 ENOENT (No such file or directory)

    Wskaźniki znakowe są dereferencjonowane i wyświetlane jako napisy C.
    Niedrukowalne  znaki  są  reprezentowane  w  kodach  eskejpowych.
    Drukowanych jest tylko pierwszych rozmiarnapisu (domyślnie 32) bajtów
    napisu; dłuższe napisy mają  za  zamykającym  cytatem  dołączone
    wielokropki. Oto przykład ``ls -l'', gdzie funkcja biblioteki getpwuid
    odczytuje plik z hasłem:

    read(3, "root::0:0:System Administrator:/"..., 1024) = 422

    Podczas gdy struktury są notowane przy użyciu nawiasów klamrowych,
    zwykłe  wskaźniki  i  tablice są drukowane przy użyciu nawiasów
    kwadratowych, z przecinkami oddzielającymi elementy. Oto przykład
    wywołania komendy ``id'' na systemie z dodatkowymi id grup:

    getgroups(32, [100, 0]) = 2

    Z  drugiej strony, zbiory bitowe też są pokazywane w nawiasach
    kwadratowych, lecz elementy są oddzielane tylko przez spację. Oto
    powłoka, przygotowująca się do wywołania komendy zewnętrznej:

    sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD TTOU], []) = 0

    Drugi argument jest zbiorem bitowym dwóch sygnałów, SIGCHLD i SIGTTOU.
    W niektórych wypadkach, zbiory bitowe są tak pełne, że bardziej
    sensowne jest drukowanie nieustawionych elementów. W takiej sytuacji
    zbiór jest poprzedzony tyldą, jak w następującym przykładzie:

    sigprocmask(SIG_UNBLOCK, ~[], NULL) = 0

    Drugi argument wskazuje, że ustawiono cały zestaw sygnałów.

OPCJE

    -c     Zliczaj czas, wywołania i  błędy  dla  każdego
          wywołania systemowego i zgłoś na końcu raport.

    -d     Przekaż na stderr wyjście debuggowe strace.

    -f     Śledź  procesy  potomne,  tworzone prze obecnie
          śledzone  procesy,  jako  rezultat  wywołania
          systemowego fork(2). Nowe procesy są dołączane tak
          szybko, jak szybko zostaje uzyskany ich pid (poprzez
          wartość zwracaną fork(2) w procesie rodzicielskim).
          Oznacza to, że takie dzieci mogą na chwilę być
          niekontrolowane (szczególnie w wypadku vfork(2)), aż
          rodzic  nie  zostanie  znów  wyshedulowany  do
          dokończenia  wywołania (v)fork(2).  Jeśli rodzic
          zdecyduje zaczekać (wait(2)) na dziecko,  które
          obecnie jest śledzone, zostaje on zawieszony aż
          potomek się nie zakończy.

    -ff     opcja -o nazwapliku będzie  działać,  śledzenie
          każdego procesu jest zapisywane do nazwapliku.pid,
          gdzie pid jest numerycznym identyfikatorem procesu.

    -F     Na SunOS 4.x opcja ta powoduje próbę podążania za
          vforkami poprzez triki dynamicznego linkowania. W
          przeciwnym wypadku, vforki nie będą śledzone, nawet
          z podaną opcją -f.

    -h     Wydrukuj podsumowanie pomocy.

    -i     Drukuj podczas  wywołania  systemowego  wskaźnik
          instrukcji.

    -q     Zahamuj komunikaty o przyłączaniu, odłączaniu, etc.
          Dzieje się to automatycznie gdy  wyjście  jest
          przekierowywane do pliku, a komenda jest wykonywana
          bezpośrednio, zamiast przyłączania.

    -r     Drukuj względny timestamp podczas każdego wywołania
          systemowego.  Nagruwa  to  różnicę czasu między
          początkami kolejnych wywołań systemowych.

    -t     Poprzedź każdą linię trace czasem dnia.

    -tt     Jeśli podane dwukrotnie, wydrukowany czas włącza
          mikrosekundy.

    -ttt    Jeśli podane trzykrotnie, wydrukowany czas włącza
          mikrosekundy, a prowadząca porcja będzie zawierać
          liczbę sekund od epoki.

    -T     Pokaż czas spędzony na wywołaniach systemowych.
          Nagrywa to różnice czasowe między początkiem i
          końcem każdego wywołania systemowego.

    -v     Drukuj nieskrócone wersje wywołań environment, stat,
          termios,  itp.  Struktury  te  są  wspólne  w
          wywołaniach,  więc domyślne zachowanie wyświetla
          rozsądny podzbiór członków. Gdy uzyjesz tej opcji,
          wyświetlone zostanie wszystko.

    -V     Wydrukuj numer wersji strace.

    -x     Drukuj wszystkie niedrukowalne napisy w formacie
          szesnastkowym.

    -xx     Drukuj wszystkie napisy w formacie szesnastkowym.

    -a kolumna Justuj zwracane wartości w konkretnej  kolumnie
          (domyślnie 40).

    -e wyra  Wyrażenie kwalifikujące, określające które zdarzenia
          śledzić, lub jak je śledzić. Formatem wyrażenia
          jest:
          [kwalifikator=][!]wartość1[,wartość2]...
          gdzie kwalifikator jest jednym z trace, abbrev,
          verbose, raw, signal, read, lub write, a wartość
          jest  zależnaym  od kwalifikatora symbolem, lub
          liczbą.  Domyślnym  kwalifikatorem  jest  trace
          (śledź). Użycie wykrzyknika neguje zbiór wartości.
          Na przykład -eopen oznacza -e trace=open, co z kolei
          oznacza, by śledzić tylko wywołania systemowe open.
          Odwrotnie,  -etrace=!open  oznacza,  by  śledzić
          wszystkie  wywołania  poza  wywołaniami  open.
          Dodatkowo,  istnieją  specjalne  wartości  all
          (wszystko) i none (nic).

    Zauważ, że niektóre powłoki używają wykrzyknika dla rozszerzenia
    histori; nawet wewnątrz cytowanych argumentów. Jeśli tak będzie,
    musisz wyeskejpować wykrzyknik odwrotnym ukośnikiem.

    -e trace=zbir
       Śledź tylko podany zbiór wywołań systemowych. Opcja -c
       jest użyteczna dla określania, które wywołania systemowe
       mogą  być  użyteczne  do  śledzenia.  Na  przykład
       trace=open,close,read,write oznacza, by śledzić tylko te
       cztery wywołania systemowe. Uważaj z wyciąganiem wniosków
       o ramce użytkownik/jądro  jeśli  monitorujesz  tylko
       podzbiór  używanych  wywołań  systemowych. Domyślnie,
       trace=all.

    -e trace=file
       Śledź wszystkie wywołania systemowe, które biorą nazwę
       pliku jako argument. Możesz myśleć o tym jak o skrócie
       dla -e trace=open,stat,chmod,unlink,...  co może być
       użyteczne dla sprawdzenia, które pliki są ważne dla
       procesu.  Co  więcej,  użycie  skrótu  zapewni,  że
       przypadkiem nie zapomnisz dołączyć wywołania w rodzaju
       lstat.

    -e trace=process
       Śledź wszystkie wywołania systemowe, które zajmują się
       zarządzaniem procesami. Jest to przydatne do obserwowania
       kroków fork, wait i exec procesu.

    -e trace=network
       Śledź wszystkie wywołania związane z siecią.

    -e trace=signal
       Śledź wszystkie wywołania związane z sygnałami.

    -e trace=ipc
       Śledź wszystkie wywołania związane z IPC.

    -e abbrev=zbir
       Skróć wyjście przez niedrukowanie każdego członka dużych
       struktur.  Domyślnie abbrev=all. Opcja -v ma efekt
       abbrev=none.

    -e verbose=zbir
       Dereferencjuj  struktury  podanego  zestawu  wywołań
       systemowych. Domyślnie jest verbose=all.

    -e raw=zbir
       Drukuj czyste, niezdekodowane argumenty podanych wywołań
       systemowych. Opcja te powoduje, że wszystkie argumenty są
       drukowane szesnastkowo. Jest to najbardziej użyteczne,
       jeśli nie ufasz dekodowaniu, lub jeśli potrzebujesz znać
       właściwe wartości numeryczne argumentów.

    -e signal=zbir
       Śledź  tylko  podany zbiór sygnałów. Domyślnie jest
       signal=all. Na przykład signal=!SIGIO (lub signal=!io)
       powoduje, że sygnały SIGIO nie będą śledzone.

    -e read=zbir
       Dokonuj zrzutów szesnastkowych i ascii wszystkich danych
       odczytywanych z deskryptorów podanych w zbiorze. Na
       przykład,  by  zobaczyć  co  dzieje się na wejściu
       deskryptorów 3, 5, użyj: -e read=3,5. Zauważ, że jest to
       niezależne od normalnego śledzenia wywołania read, które
       jest kontrolowane opcją -e trace=read.

    -e write=zbir
       Dokonuj zrzutów szesnastkowych i ascii wszystkich danych
       zapisywanych do deskryptorów podanych w zbiorze. Na
       przykład, by zobaczyć co  dzieje  się  na  wyjściu
       deskryptorów 3, 5, użyj: -e write=3,5. Zauważ, że jest
       to niezależne od normalnego śledzenia wywołania write,
       które jest kontrolowane opcją -e trace=write.

    -o nazwapliku
       Zapisuj wyjście śledzenia do pliku nazwapliku, a nie na
       standardowy błąd. Użyj nazwapliku.pid jeśli użyto opcji
       -ff.  Jesli argument zaczyna się od `|' lub od `!',
       reszta argumentu traktowana jest jak komenda i całe
       wyjście jest do niej przesyłane. Jest to przydatne dla
       przekierowywania wyjścia debuggowego,  nie  dotykając
       przekierowań normalnego wyjścia programu.

    -O wydatki
       Ustaw wydatki na śledzenie wywołań systemowych na wydatki
       mikrosekund.  Jest  to  użyteczne  dla  przeciążenia
       domyślnej  heurystyki dla zgadywania ile czasu jest
       spędzanego na czystym mierzeniu podczas timingowaniu
       wywołań systemowych przy użyciu opcji -c. Dokładność
       heurystyki może być ocenione przez timingowanie danego
       programu bez śledzenia i porównanie zebranego czasu
       wywołań systemowych do całkowitego, wydanego przy użyciu
       -c .

    -p pid Podwieś się do procesu o podanym identyfikatorze ID pid i
       rozpocznij śledzenie. Śledzenie może być zakończone w
       dowolnym momencie przez przerwanie z klawiatury (CTRL-C).
       strace odpowie przez odwieszenie się od  śledzonego
       procesu(ów),  pozostawiając  go (je) w spokoju.  Do
       podwieszenia się do kolejnych 32 procesów, można używać
       wielu opcji -p, jako uzupełnienie komendy komenda (która
       jest opcjonalna, jeśli podano przynajmniej jedną opcję
       -p).

    -s wielkonapisu
       Podaj maksymalną długość drukowanego napisu (domyślnie
       32). Zauważ, że nazwy plików nie są uważane za napisy i
       zawsze są drukowane w całości.

    -S sortuj
       Sotruj wyjściowy histogram opcji -c według podanego
       kryterium. Legalnymi wartościami są time, calls, name, i
       nothing (domyślne to time).

    -u uytkownik
       Uruchom komendę z userid i groupid, oraz dodatkowymi
       grupami uytkownika.  Opcja ta jest użyteczna tylko
       podczas pracy z roota i umożliwia właściwe wywołanie
       binariów z ustawionymi sgid/suid.  Bez  tej  opcji,
       programy  suid/sgid  są  wywoływane  bez efektywnych
       przywilejów.

INSTALACJA SETUID

    Jeśli strace jest zainstalowane z suid root, to użytkownik
    wywołujący będzie mógł się podłączyć i śledzić procesy dowolnego
    innego użytkownika.  Dodatkowo, programy suid i sgid będą
    wywoływane i śledzonez właściwymi efektywnymi przywilejami.
    Ponieważ robić to powinni  tylko  zaufani  użytkownicy  z
    przywilejami roota, takie instalowanie strace ma sens tylko,
    jeśli użytkownicy  uprawnieni  do  jego  wywoływania  mają
    odpowiednie przywileje. Na przykład sensowne jest instalowanie
    specjalnej wersji strace z prawami `rwsr-xr--', dla użytkownika
    root i grupy trace, gdzie członkowie grupy trace są zaufanymi
    osobami. Jeśli używasz tej właściwości, pamiętej by zainstalować
    niesuidowaną wersję strace dla zwykłych luserów.

ZOBACZ TAKŻE

    ptrace(2), proc(4), time(1), trace(1), truss(1)

UWAGI

    Szkoda,  że  w  systemach  z  bibliotekami dzielonym jest
    produkowanych tyle śmieci podczas śledzenia.

    Jest dobrze myśleć o wejściach i wyjściach wywołań systemowych
    jak o przepływie danych między przestrzenią użytkownika i jądra.
    Ponieważ przestrzeń użytkownika i przestrzeń jądra są oddzielone
    granicą  ochrony  adresów,  można  czasem wyciągać wnioski
    dedukcyjne o zachowaniu procesu na podstawie wartości wejścia i
    wyjścia.

    W niektórych wypadkach wywołanie systemowe może różnić się od
    udokumentowanego zachowania, lub mieć inną nazwę. Na przykład na
    systemach zgodnych z System V, rzeczywiste wywołanie time(2) nie
    pobiera argumentu, a funkcja stat nazywana jest xstat i bierze
    dodatkowy argument.  Różnice te są normalne, lecz uczulone
    charakterystyki interfejsu wywołań systemowych są obsługiwane
    przez wrappery biblioteki C.

    Na niektórych platformach proces, który ma załączone śledzenie
    wywołań systemowych z opcją -p otrzyma SIGSTOP. Sygnał ten może
    przerwać wywołanie systemowe, które nie jest restartowalne.
    Może to mieć nieprzewidziane efekty na procesie, jeśli proces
    nie podejmuje działań do restartowania wywołania systemowego.

BŁĘDY

    Programy, które używają bitu setuid nie będą miały efektywnych
    uprawnień użytkownika podczas śledzenia.

    Śledzony proces ignoruje SIGSTOP (poza platformami SVR4).

    Śledzony proces, próbujący zablokować SIGTRAP otrzyma SIGSTOP w
    próbie kontynuacji śledzenia.

    Śledzony program działa powoli.

    Śledzone procesy, które schodzą z komendy komenda mogą zostać
    pozostawione po sygnale przerwania (CTRL-C).

    Pod Linuksem, śledzenie procesu init jest zabronione.

    Opcja -i jest słabo wspierana.

HISTORIA

    strace Oryginalny strace został napisany przez Paula Kranenburga
    dla SunOS, który został zinspirowany narzędziem trace. Wersja
    SunOS strace została przeniesiona na Linuksa i rozszerzona przez
    Branko Lankestera, który również napisał wsparcie jądra Linuksa.
    Mimo, że Paul w 1992 wypuścił wersję 2.5 strace, prace Branko
    opierały się na strace 1.5 z 1991. W 1993 Rick Sladkey połączył
    zmiany strace 2.5 z SunOS ze zmianami wersji linuksowej, dodał
    wiele właściwości z truss'a z SVR4 i wydał wersję strace, która
    działała na obydwu platformach. W 1994 Rick przeportował strace
    na  SVR4  i  Solaris, oraz napisał wsparcie automatycznej
    konfiguracji. W 1995 przeportował strace na Irixa i zmęczył się
    pisaniem o sobie w trzeciej osobie.

PROBLEMY

    Problemy związane ze strace powinny być zgłaszane do obecnego
    opiekuna strace, którym jest Rick Sladkey <jrs@world.std.com>.

                  96/02/13             STRACE(1)