Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    tempfile - w bezpieczny sposób tworzy plik tymczasowy

SKŁADNIA

    tempfile [-d KATALOG] [-p ŁAŃCUCH] [-s ŁAŃCUCH] [-m TRYB] [-n PLIK]
    [--directory=KATALOG]    [--prefix=ŁAŃCUCH]    [--suffix=ŁAŃCUCH]
    [--mode=TRYB] [--name=PLIK] [--help] [--version]

OPIS

    tempfile w bezpieczny sposób tworzy plik tymczasowy. Do wyboru nazwy
    korzysta z tempnam(3) i otwiera plik używając flag O_RDWR | O_CREAT |
    O_EXCL. Nazwa pliku jest wypisywana na standardowym wyjściu.

    Katalog,  w  którym ma być umieszczony plik jest wyszukiwany w
    następującej kolejności:

    a)   Katalog podany w zmiennej środowiskowej TMPDIR, jeśli można do
       niego zapisać.

    b)   Katalog wyszczególniony jako argument opcji --directory, jeśli
       ją podano.

    c)   Katalog /tmp.

    Pakiety Debiana korzystające z tempfile w skryptach opiekunów muszą być
    zależne od debianutils >= 1.6.

OPCJE

    -d, --directory KATALOG
       Umieszcza utworzony plik w zadanym KATALOGU.

    -p, --prefix ACUCH
       Do wygenerowania nazwy wykorzystuje do pięciu liter z ŁAŃCUCHA.

    -s, --suffix ACUCH
       Tworzy plik z ŁAŃCUCHEM jako przyrostkiem nazwy.

    -m, --mode TRYB
       Otwiera plik z zadanym TRYBEM, zamiast z domyślnym 0600.

    -n, --name PLIK
       Zamiast korzystać z tempnam(3) jako nazwy pliku używa PLIKU.
       Jeśli podano tę opcję, to -d, -p i -s są ignorowane.

    --help Wypisuje na standardowym wyjściu komunikat o sposobie użycia i
       pomyślnie kończy pracę.

    --version
       Wypisuje na standardowym wyjściu informację o wersji i pomyślnie
       kończy pracę.

ZWRACANE WARTOŚCI

    Zwrócony kod 0 oznacza, że pomyślnie stworzono plik tymczasowy. Każdy
    inny kod wskazuje błąd.

BŁĘDY

    Przy tworzeniu plików na partycjach NFS nie gwarantuje się tworzenia
    wyłącznego.

ZOBACZ TAKŻE

    tempnam(3) mktemp(1)