Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

       top - wyświetl najważniejsze procesy CPU

SKŁADNIA

       top [-] [d opnienie] [p pid] [q] [c] [C] [S] [s] [i] [n] [b]

OPIS

       top  daje  spojrzenie  w  czasie rzeczywistym na działalność procesora.
       Wyświetla listę najbardziej zasobożernych zadań  systemu  i  udostępnia
       interakcyjny  interfejs  obsługi  procesów.  Może  sortować  zadania wg
       zużycia CPU, pamięci i czasu działania.  może być lepiej skonfigurowany
       niż  standardowy  top z procps. Większość właściwości można wybrać albo
       przez komendę interakcyjną, albo  przez  podanie  właściwości  w  pliku
       konfiguracyjnym. Zobacz niżej szczegóły.

OPCJE LINII POLECEŃ

       d    Określa  opóźnienie między odświeżeniami ekranu. Można to zmieniać
            komendą interakcyjną s.

       p    Monitoruje jedynie procesy o danym  id  procesu.  Opcję  tę  można
            podawać do dwudziestu razy. Jest ona niedostępna interakcyjnie ani
            nie może być ustawiona w pliku konfiguracyjnym.

       q    Powoduje to, że top odświeża się bez opóźnienia. Jeśli  wywołujący
            jest   superużytkownikiem,   top   działa  z  najwyższym  możliwym
            priorytetem.

       S    Określa tryb kumulacyjny, gdzie każdy  proces  jest  wypisywany  z
            czasem  CPU,  który  spożytkowanym  przez  niego  oraz jego martwe
            dzieci.  Jest to podobne  do  flagi  -S  programu  ps(1).   Zobacz
            dyskusję poniżej o komendzie interakcyjnej S.

       s    Nakazuje  programowi  top  pracę  w  trybie  bezpiecznym.  Wyłącza
            potencjalnie niebezpieczne  komendy  interakcyjne  (patrz  niżej).
            Szykownie   jest   pozostawić   bezpiecznego  topa  na  dodatkowym
            terminalu.

       i    Uruchamia  topa,  ignorując  wszelkie  procesy  duchy  i   procesy
            próżnujące. Zobacz też komendę interakcyjną i poniżej.

       C    wyświetla  oprócz  indywidulnych  stanów  CPU również łączne stany
            CPU. Opcja ta ma znaczenie jedynie w systemach SMP.

       c    wyświetla linię poleceń zamiast samej  nazwy  polecenia.  Domyślne
            zachowanie   zostało   zmienione,  gdyż  wydaje  się  to  bardziej
            przydatne.

       n    Liczba  iteracji.  Odświeża  wyświetlacz  tyle  razy   i   zakończ
            działanie.

       b    Tryb  wsadowy.  Przydatne  do  wysyłania  wyjścia  z top do innych
            programów lub do pliku. W trybie tym top nie przyjmuje  wejścia  z
            linii poleceń. Działa dopóki nie wykona określonej za pomocą opcji
            n liczby iteracji lub dopóki nie  zostanie  zabity.  Wyjście  jest
            czystym   tekstem,   nadającym  się  do  wyświetlenia  na  zwykłym
            terminalu.

OPISY PÓL

       top  wyświetla  różne  informacje  o  stanie   procesora.   Wyświetlacz
       domyślnie  jest  odświeżany  co 5 sekund, lecz można to zmienić opcją d
       linii poleceń, lub komendą interakcyjną s.

       uptime
            Ta linia wyświetla czas, przez jaki system pracuje oraz trzy miary
            obciążenia systemu. Określaja one średnią liczbę procesów gotowych
            do uruchomienia w ostatniej minucie, ostatnich 5  i  15  minutach.
            Linia ta jest podobna do wyniku polecenia uptime(1).  Wyświetlanie
            uptime może być przełączane komendą interakcyjną l.

       processes
            Całkowita  liczba   procesów,   pracujących   podczas   ostatniego
            odświeżenia.  Jest to rozbite na liczbę zadań, które aktualnie się
            wykonują,  śpią,  są  zatrzymane,  lub   niemartwe.   Wyświetlanie
            procesów i stanów może być przełączane komendą interakcyjną t.

       CPU states
            Pokazuje  zajętość  czasu  CPU  w  trybie  użytkownika,  w  trybie
            systemowym, w trybie  zadań  z  ujemną  wartością  nice  i  trybie
            bezczynności.   Czas spędzony na zadaniach z ujemną wartością nice
            jest wliczany do czasu  systemowego  i  użytkownika,  więc  całość
            przekroczy   100%.   Wyświetlanie   procesów  i  stanów  może  być
            przełączane komendą interakcyjną t.

       Mem  Statystyki użycia pamięci, obejmujące całkowitą  dostępną  pamięć,
            wolną pamięć, pamięć zajętą, pamięć dzieloną i pamięć przeznaczoną
            na bufory.  Wyświetlanie informacji  o  pamięci  można  przełączać
            komendą interakcyjną m.

       Swap Statystyki  obszaru  wymiany,  opisujące całkowity obszar wymiany,
            dostępny obszar wymiany i użyty obszar wymiany. Linia ta,  wraz  z
            Mem są podobne do wyjścia komendy free(1).

       PID  Identyfikator procesu danego zadania.

       PPID Identyfikator procesu rodzicielskiego danego zadania.

       UID  Identyfikator użytkownika, który jest właścicielem zadania.

       USER Nazwa użytkownika, który jest właścicielem zadania.

       PRI  Priorytet zadania.

       NI   Wartość  nice  zadania.  Ujemne  wartości  nice  oznaczają  wyższy
            priorytet.

       SIZE Pokazywany jest tu w kilobajtach rozmiar kodu zadania plus  obszar
            danych plus rozmiar stosu.

       TSIZE
            Rozmiar kodu zadania. Podaje to dziwne wartości dla procesów jądra
            i jest zepsute dla procesów ELF.

       DSIZE
            Rozmiar danych + stosu. Jest to zepsute dla procesów ELF.

       TRS  Rozmiar rezydentnet sekcji text (Text Resident Size).

       SWAP Rozmiar części zadania, która uległa wymianie.

       D    Rozmiar stron, zaznaczonych jako brudne.

       LC   Ostatnio używany procesor. (Wartość zmienia się od czasu do  czasu
            -  nie  jest  to  błąd;  Linux  celowo używa słabego powinowactwa.
            Zauważ również, że sam fakt uruchomienia topa może naruszyć  słabe
            powinowactwo  i  spowodować,  że  więcej  procesów częściej będzie
            zmieniać aktualny CPU ze względu na dodatkowe żądania czasu  CPU.)

       RSS  Całkowity  rozmiar  pamięci  fizycznej  używanej  przez zadanie, w
            kilobajtach.   Dla  procesów  ELF   wliczane   są   użyte   strony
            biblioteki, dla a.out nie.

       SHARE
            Rozmiar pamięci dzielonej, używanej przez zadanie.

       STAT Stan   pokazywanego  zadania.  Stan  to  albo  S  -  spanie,  D  -
            nieprzerywane spanie, R - działanie, Z - duchy albo T dla procesów
            zatrzymanych,  bądź  śledzonych.  Stany  te  są modyfikowane przez
            dalsze < dla procesów o ujemnej wartości nice, N  dla  procesów  o
            dodatniej  wartości  nice,  W  dla procesów, które uległy wymianie
            (nie działa to prawidłowo dla procesów jądra).

       WCHAN
            zależnie od dostępności  /boot/psdatabase  lub  mapy  konsolidacji
            jądra  /boot/System.map,  pokazuje  adres lub nazwę funkcję jądra,
            podczas wykonywania której zadanie aktualnie śpi.

       TIME Całkowity czas CPU, zużyty przez zadanie  od  uruchomienia.  Jeśli
            włączony  jest  tryb  kumulacyjny,  wliczany  jest też czas zużyty
            przez zmarłe dzieci procesu. Tryb kumulacyjny można ustawić  opcją
            S  linii  poleceń  lub  przełączać  komendą interakcyjną S.  Linia
            nagłówka zmieni się wtedy na CTIME.

       %CPU Udział zadania w czasie  CPU  od  ostatniego  odświeżenia  ekranu,
            wyrażony jako procent całkowitego czasu CPU.

       %MEM Udział zadania w pamięci fizycznej.

       COMMAND
            Nazwa  polecenia  zadania,  która  jest  skracana, jeśli jest zbyt
            długa, by zmieścić się w jednej  linii.  Zadania  w  pamięci  mają
            pełną linię poleceń, lecz zadania, które uległy wymianie (swapped-
            out) mają tylko nazwę programu, ujętą w nawiasy (np. "(getty)").

       A , WP
            te pola z kmem top nie są obsługiwane.

KOMENDY INTERACYJNE

       Podczas pracy, top rozpoznaje parę jednoklawiszowych funkcji.  Część  z
       nich jest wyłączona po przekazaniu opcji s z linii poleceń.

       spacja
            Odświeża natychmiast ekran.

       ^L   Przerysowywuje ekran.

       h lub ?
            Wyświetla  ekran pomocy, podając krótki opis komend i status trybu
            bezpiecznego i kumulacyjnego.

       k    Zabija proces. Zostaniesz zapytany o PID zadania i  sygnał,  który
            mu wysłać.  Dla normalnego zabicia, wyślij sygnał 15. Dla pewnego,
            lecz brutalnego zabicia, wyślij sygnał 9. Domyślnym sygnałem,  jak
            dla  kill(1),  jest  15,  SIGTERM.  Komenda ta nie jest dostępna w
            trybie bezpiecznym.

       i    Ignoruj procesy bezczynne i procesy duchy. Jest to przełącznik.

       I    Przełącz pomiędzy widokiem w stylu Solarisa  (procentowa  zajętość
            CPU  rozdzielona  pomiędzy  łączną  liczbę CPU) a widokiem w stylu
            Iriksa (procentowa zajętość  CPU  obliczna  wyłącznie  jako  ilość
            czasu). Jest to przełącznik, który ma znaczenie tylko w stystemach
            SMP.

       n lub #
            Zmień liczbę pokazywanych procesów. Zostaniesz zapytany o  liczbę.
            Zastępuje  to  automatyczne liczbę pokazywanych procesów określoną
            na podstawie rozmiaru okna. Jeśli podane zostanie  0,  top  pokaże
            tyle procesów, ile zmieści się na ekranie. Tak jest domyślnie.

       q    Koniec pracy.

       r    Zmień  wartość nice dla procesu. Zostaniesz zapytany o PID zadania
            i wartość nice, jaką mu  ustawić.  Wstawianie  wartości  dodatniej
            spowoduje  utratę  priorytetu.  Jeśli  top  jest uruchomiony przez
            roota, można wstawić wartość ujemną powodującą, że  proces  uzyska
            większy  priorytet.  Domyślną wartością renice jest 10. Komenda ta
            nie jest dostępna w trybie bezpiecznym.

       S    Przełącza do/z trybu kumulacyjnego, równoważnego ps -S, tj.  czasy
            CPU  będą  zawierać  czasy  zakończonych  procesów  potomnych. Dla
            niektórych programów, takich jak kompilatory, które pracują  przez
            rozwidlanie  wielu  zadań,  tryb  normalny powoduje, że wydają się
            mniej wymagające niż mówi rzeczywistość. Dla innych jednak, takich
            jak  powłoki  czy  init,  zachowanie  to jest prawidłowe. W każdym
            razie,  zawsze  można  wypróbować  tryb  kumulacyjny   jako   inne
            spojrzenie na zajętość CPU.

       s    Zmienia  opóźnienie  między  odświeżeniami.  Zostaniesz zapytany o
            czas opóźnienia w sekundach. Rozpoznawane są wartości ułamkowe, aż
            do  mikrosekund. Wstawienie 0 powoduje stałe odświeżanie. Domyślną
            wartością jest 5  sekund.  Zauważ,  że  niskie  wartości  powodują
            niemal  nieczytelnie  szybkie  zmiany  obrazu  i  mocno zwiększają
            obciążenie. Komenda ta nie jest dostępna w trybie bezpiecznym.

       f lub F
            Dodaje pola  do  wyświetlacza  lub  je  usuwa.  Zobacz  niżej  dla
            dalszych informacji.

       o lub O
            Zmienia kolejność wyświetlanych pól. Dalsze informacje poniżej.

       l    przełączaj wyświetlanie informacji o obciążeniu i uptime.

       m    przełączaj wyświetlanie informacji o pamięci.

       t    przełączaj wyświetlanie informacji o procesach i stanach CPU.

       c    przełączaj wyświetlanie nazwy komendy i jej pełnej nazwy.

       A    sortuj zadania według wieku (najnowsze najpierw).

       M    sortuj zadania według zajętości pamięci.

       N    sortuj zadania według PIDu (numerycznie).

       P    sortuj zadania według zajętości CPU (domyślne).

       T    sortuj zadania według czasu / czasu skumulowanego.

       W    Zapisz   konfigurację   do  ~/.toprc.   Jest  to  zalecany  sposób
            zapisywania konfiguracji topa.

Ekrany pól i kolejności

       Po naciśnięciu f, F, o lub O pokaże ci się ekran, pokazujący  w  górnej
       linii   kolejność  pól  oraz  krótkie  opisy  ich  zawartości.  Łańcuch
       kolejności pól ma następującą składnię: Jeśli odpowiadająca danemu polu
       litera  w  łańcuchu  pól jest wielka, to pole jest wyświetlane. Jest to
       dodatkowo oznaczane gwiazdką na początku  opisu  pola.   Kolejność  pól
       odpowiada kolejności liter w łańcuchu.
        Z  ekranu  wyboru  `f' pola można łatwo przełączać wyświetlanie danego
       pola, naciskając odpowiednią literę.
        Z ekranu kolejności  `o'  można  przesuwać  pole  w  lewo,  naciskając
       odpowiadającą mu wielką literę, a w prawo, naciskając małą.

Pliki konfiguracyjne

       Top  odczytuje  domyślną  konfigurację  z  dwóch  plików,  /etc/toprc i
       ~/.toprc.  Globalny plik konfiguracyjny może służyć do ograniczenia dla
       nieuprzywilejowanych    użytkowników    możliwości    topa   do   trybu
       bezpiecznego.  Jeśli to jest  wymagane,  plik  powinien  zawierać  's',
       określające   tryb  bezpieczny  oraz  cyfrę  d  (2<=d<=9),  określającą
       domyślne opóźnienie  (w  sekundach)  w  jednej  linii.   Prywatny  plik
       konfiguracyjny  składa  się  z  dwóch  linii.  Pierwsza  zawiera małe i
       wielkie litery określające, które pola i w jakiej kolejności  mają  być
       wyświetlane.  Litery  te odpowiadają literom z ekranu wyboru topa. Jako
       że nie jest to zbyt pouczające, zaleca się wybieranie pól  interacyjnie
       i  zapisanie  kolejności  za  pomocą  polecenia  W.   Druga  linia jest
       bardziej interesująca  (i  ważniejsza).  Zawiera  informacje  o  innych
       opcjach.   Najważniejsze,   jeśli   zachowałeś  konfigurację  w  trybie
       bezpiecznym,  jest  to,  że  nie  uzyskasz  niebezpiecznego  topa   bez
       usunięcia    ~/.toprc.     Cyfra   określa   czas   opóźnienia   między
       odświeżeniami, wielkie 'S' - tryb kumulacyjny, małe  'i'  -  tryb  bez-
       próżnowania,  wielkie 'I' - widok w stylu Iriksa. Podobnie jak w trybie
       interakcyjnym, małe 'm', 'l', 't' powstrzymują wyświetlanie  informacji
       o  pamięci  i  czasie działania odp. procesów oraz o stanie CPU. Zmiana
       domyślnej kolejności sortowania (wg zajętości  CPU)  nie  jest  obecnie
       wspierana.

UWAGI

       Ten oparty o proc top działa przez odczyt plików z systemu plików proc,
       zamontowanego w /proc.  Jeśli  /proc  nie  jest  zamontowany,  top  nie
       będzie działać.

       %CPU  Pokazuje  procent  czasu_cpu/czasu_rzeczywistego  w okresie czasu
       między odświeżeniami. Dla pierwszego odświeżenia używane  jest  krótkie
       opóźnienie  i dominuje tam top.  Później, top spadnie na dalsze pozycje
       i widoczne stanie się bardziej sensowne zestawienie zajętości CPU.

       Pola SIZE i RSS nie liczą tablic stron i task_struct procesu;  jest  to
       co  najmniej  12K  pamięci,  która  jednak  pozostaje użyta.  SIZE jest
       rozmiarem wirtualnym procesu (kod+dane+stos).

       Pamiętaj, że proces musi umrzeć, aby jego czas został zanotowany  przez
       rodzica w trybie kumulacyjnym. Być może przydatniejsze byłoby śledzenie
       takich procesów i dodawanie czasu, lecz byłoby to dość kosztowne.  Poza
       tym wtedy zachowanie top byłoby niekompatybilne z ps.

PLIKI

       /etc/toprc   Globalny  plik  konfiguracyjny.   ~/.toprc  Prywatny  plik
       konfiguracyjny.

ZOBACZ TAKŻE

       ps(1), free(1), uptime(1), kill(1), renice(1)

BŁĘDY

       Jeśli okno jest mniejsze  niż  ok.  70x7,  top  nie  będzie  prawidłowo
       formatował danych.
        Wiele pól wciąż ma problemy z procesami ELF.
        Ekrany  pomocy  nie są jeszcze zoptymalizowane na okna mniejsze niż 25
       linii.

AUTOR

       top został początkowo napisany przez Rogera Binnsa, w oparciu o program
       ps    Branko    Lankestera    <lankeste@fwi.uva.nl>.    Robert   Nation
       <nation@rocket.sanders.lockheed.com>  zmodyfikował   go   znacząco   do
       używania  systemu  plików  proc,  w  oparciu  o  program ps Michaela K.
       Johnsona        <johnsonm@redhat.com>.          Michael         Shields
       <mjshield@nyx.cs.du.edu>  dokonał  wielu zmian, łącznie z bezpiecznym i
       kumulacyjnym  trybem  działania.   Tim   Janik   <timj@gtk.org>   dodał
       sortowanie  według  wieku  oraz  możliwość monitorowania poszczególnych
       procesów na postawie ich identyfikatorów.

       Helmut  Geyer  <Helmut.Geyer@iwr.uni-heidelberg.de>  zmienił   znacząco
       program  w celu obsługi konfigurowalnych pól i innych nowych opcji oraz
       dokonał  dalszych  czystek  kodu  i  skorzystał  z  nowego   interfejsu
       readproc.

       Opcje   "b"   i   "n"   zostały   przekazane   przez  George'a  Bonsera
       <george@captech.com> dla CapTech IT Services.

       Obecnym opiekunem jest Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com>.

       Zgłoszenia błędów wysyłaj do <procps-bugs@redhat.com>.