Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    wdiff - wyświetla różnice w wyrazach między plikami tekstowymi

SKŁADNIA

    wdiff [opcja...] stary_plik nowy_plik

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 1992 Free Software Foundation, Inc.

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo wdiff
    lub
       info wdiff.

    wdiff porównuje dwa pliki, stwierdzając, które wyrazy usunięto lub
    dodano do starego_pliku, by uzyskać nowy_plik. Wyrazem jest cokolwiek
    ograniczone białymi znakami. Wyniki są zbierane i używane do utworzenia
    skomentowanej kopii nowego pliku na standardowym wyjściu. Odpowiednie
    adnotacje dają ładny obraz różnic w wyrazach między pierwotnymi
    plikami.

    wdiff kończy pracę z kodem 0 jeśli nie odnaleziono różnic, 1 jeżeli
    znaleziono różnice, a 2 w przypadku błędu.

    Zwykle do oznaczenia usuniętego tekstu stosowane jest podkreślenie, zaś
    do oznaczenia tekstu wstawionego pogrubienie lub negatyw.  Ten sposób
    domyślny można przesłonić opcjami wiersza poleceń. Usunity tekst
    oznacza tekst w starym_pliku, którego nie ma w nowym_pliku , podczas
    gdy wstawiony tekst oznacza tekst w nowym_pliku, którego brak w
    starym_pliku.

OPCJE

    --help
    -h   Wypisuje komunikat pomocy opisujący opcje.

    --version
    -v   Wypisuje  numer  wersji  wdiff  na  standardowym  wyjściu
       diagnostycznym.

    --no-deleted
    -1   Zabrania tworzenia w wyjściu usuniętych wyrazów. Jeśli nie
       wybrano ani opcji -1 ani -2, to w niektórych wierszach może
       zostać przekroczony pierwotny prawy margines.

    --no-inserted
    -2   Zabrania tworzenia w wyjściu wstawionych wyrazów. Jeśli nie
       wybrano ani opcji -1 ani -2, to w niektórych wierszach może
       zostać przekroczony pierwotny prawy margines.

    --no-common
    -3   Zabrania tworzenia w wyjściu wspólnych wyrazów. Jeśli nie użyto
       tej opcji, wspólne wyrazy i białe znaki są pobierane  z
       nowego_pliku.  Gdy jej użyto, to różnice zostaną od siebie
       oddzielone wierszami kresek. Ponadto, jeśli opcji tej użyto
       równocześnie z -1 lub -2, to w utworzonym wyjściu nie będzie
       wyróżnień - tzn. pogrubień ani podkreśleń. Na koniec, jeśli nie
       użyto tej opcji, ale użyto obu opcji -1 i -2, to sekcje
       wspólnych wyrazów pomiędzy różnicami będą oddzielane wierszami
       kresek.

    --statistics
    -s   Na zakończenie wypisywana jest, dla każdego pliku, całkowita
       liczba wyrazów, wyrazów wspólnych dla obu plików, usuniętych
       bądź wstawionych i liczba zmienionych. (Wyraz zmieniony to taki,
       który został zastąpiony lub jest częścią zastąpienia.)  Z
       wyjątkiem całkowitej liczby wyrazów, po wszystkich pozostałych
       liczbach występuje procent względem całkowitej liczby wyrazów w
       pliku.

    --auto-pager
    -a   Jeśli wyjście wdiff jest kierowane na terminal, to pomiędzy nie
       wstawiany jest program stronicowania (pager). Bez tej opcji nie
       będzie wywoływany żaden program stronicujący. Wówczas, jeśli to
       potrzebne, użytkownik sam odpowiada za  jawne  skierowanie
       potokiem wyjścia z wdiff to pagera.

       Program  stronicujący  określa  się  wartością  zmiennej
       środowiskowej PAGER. Jeśli podczas wykonywania wdiff zmienna
       PAGER nie jest zdefiniowana, to zostanie użyty domyślny program
       stronicujący, wybrany podczas instalacji. Zdefiniowana, lecz
       pusta  wartość  PAGER oznacza brak jakiegokolwiek programu
       stronicowania.

       Gdy przez użycie tej opcji stosowany jest program stronicujący,
       włączana jest także jedna z opcji -l lub -t, w zależności od
       tego, czy w nazwie pagera pojawia się łańcuch "less" czy nie.

       Często warto zdefiniować wdiff jako alias dla wdiff -a.  Jednak
       "ukrywa" to zwykłe zachowanie się programu. Można je przywrócić
       po prostu przepuszczając potokiem wyjście wdiff przez cat. Taki
       sposób odłącza wyjście od terminala.

    --printer
    -p   Stosuje nadruk do wyróżnienia części wyjścia. Każdy ze znaków
       usuniętego tekstu jest podkreślany przez wypisanie najpierw
       znaku podkreślenia _, a następnie znaku cofnięcia (backspace) i
       litery, jaka ma zostać podkreślona. Każdy ze znaków wstawionego
       tekstu  jest  pogrubiany przez wypisanie go dwukrotnie, z
       cofnięciem pomiędzy przebiegami. Domyślnie ta opcja nie jest
       włączona.

    --less-mode
    -l   Stosuje nadruk do wyróżnienia części wyjścia. Działa jak opcja
       -p, ale dodatkowo nadpisuje białe znaki związane z wstawianym
       tekstem.  less pokazuje takie białe znaki stosując negatyw
       obrazu. Domyślnie ta opcja nie jest włączona. Jest jednak
       włączana automatycznie każdorazowo gdy wdiff uruchamia less.
       (Zobacz opcję -a.)

       Jest często stosowana w połączeniu z less:

       wdiff -l stary_plik nowy_plik | less

    --terminal
    -t   Wymusza tworzenie łańcuchów termcap do wyróżniania  części
       wyjścia, nawet jeśli standardowe wyjście nie jest związane z
       terminalem.  Zmienna środowiskowa TERM musi zawierać nazwę
       poprawnego wpisu z termcap.  Jeśli pozwala na to opis danego
       terminala, do oznaczania usuniętego tekstu stosowane  jest
       podkreślenie, a do wstawionego tekstu pogrubienie lub negatyw.
       Domyślnie ta opcja nie jest włączona. Jest jednak włączana
       automatycznie  każdorazowo  gdy  wdiff  uruchamia  program
       stronicujący i wiadomo, że nie jest to less. (Zobacz opcję -a.)

       Tę opcję stosuje się powszechnie gdy wyjście wdiff nie jest
       przekierowane, ale wysyłane wprost na terminal, jak w:

       wdiff -t stary_plik nowy_plik

       Częste rozwiązanie to korzystanie z wdiff razem z programem
       stronicującym more:

       wdiff -t stary_plik nowy_plik | more

       Jednak niektóre wersje more wykorzystują wyróżnienia termcap do
       własnych  celów,  więc  mogą  wystąpić  dziwne  wzajemne
       oddziaływania.

    --start-delete argument
    -w argument
       Stosuje argument jako łańcuch "początku usuwania". Zostanie on
       wypisany przed każdą sekwencją usuniętego tekstu, zaznaczając
       jej początek. Domyślnie nie jest używany żaden łańcuch początku
       usuwania, chyba że nie ma innych środków, dzięki którym można by
       rozpoznać, gdzie się zaczyna taki tekst. Wówczas domyślnym
       łańcuchem początku usuwania jest [-.

    --end-delete argument
    -x argument
       Stosuje argument jako łańcuch "końca usuwania". Zostanie on
       wypisany po każdej sekwencji usuniętego tekstu, zaznaczając jej
       koniec. Domyślnie nie jest używany żaden łańcuch końca usuwania,
       chyba  że nie ma innych środków, dzięki którym można by
       rozpoznać, gdzie się kończy taki tekst. Wówczas domyślnym
       łańcuchem końca usuwania jest -] .

    --start-insert argument
    -y argument
       Stosuje argument jako łańcuch "początku wstawiania". Zostanie on
       wypisany przed każdą sekwencją wstawionego tekstu, zaznaczając
       jej początek. Domyślnie nie jest używany żaden łańcuch początku
       wstawiania, chyba że nie ma innych środków, dzięki którym można
       by rozpoznać, gdzie się zaczyna taki tekst. Wówczas domyślnym
       łańcuchem początku wstawiania jest {+.

    --end-insert argument
    -z argument
       Stosuje argument jako łańcuch "końca wstawiania". Zostanie on
       wypisany po każdej sekwencji wstawionego tekstu, zaznaczając jej
       koniec. Domyślnie nie jest używany  żaden  łańcuch  końca
       wstawiania, chyba że nie ma innych środków, dzięki którym można
       by rozpoznać, gdzie się kończy taki tekst. Wówczas domyślnym
       łańcuchem końca wstawiania jest +}.

    --avoid-wraps
    -n   Zabrania łączenia końców wiersza podczas pokazywania usuniętego
       lub wstawionego tekstu. Każdy pojedynczy fragment usuniętego lub
       wstawionego tekstu rozciągający się na wiele wierszy będzie
       uważany za złożony z wielu mniejszych kawałków nie zawierających
       znaku nowej linii.  Zatem na przykład, usunięty tekst będzie
       miał łańcuch końca usuwania na końcu każdego wiersza, zaraz
       przed znakiem nowej linii, i łańcuch początku usuwania na
       początku następnego wiersza. Każdy wiersz w długim akapicie
       wstawionego tekstu będzie ujęty pomiędzy łańcuchy początku
       wstawiania i końca wstawiania. To zachowanie domyślnie nie jest
       włączone.

    Zauważ, że opcje -p, -t i -[wxyz] nie wykluczają się wzajemnie.
    Używając dowolnej ich kombinacji sumuje się po prostu efekty każdej z
    nich. Opcja -l jest wariantem opcji -p.

PRZYKŁADY

    Poniższe polecenie tworzy kopię nowego_pliku , przesuniętą o jedno
    miejsce w prawo w celu pomieszczenia pionowych kresek zmian od
    ostatniej wersji, ignorując zmiany wynikające wyłącznie z wypełnienia
    akapitów. Każda linia z nowym lub zmienionym tekstem otrzyma | w
    pierwszej kolumnie. Jednak tekst usunięty nie będzie ani pokazywany,
    ani oznaczany.

    wdiff  -1n  stary_plik  nowy_plik  |  sed  -e  's/^/  /;/{+/s/^
    /|/;s/{+//g;s/+}//g'

BŁĘDY

    Jeśli  znajdziesz  błąd  w  wdiff, wyślij proszę list na adres
    pinard@iro.umontreal.ca. Załącz numer wersji, który możesz uzyskać
    uruchamiając  wdiff  --version.  W liście załącz dane wejściowe
    wystarczające do powielenia problemu a także wyjście, jakiego się
    spodziewałeś.

    Obecnie wdiff wywołuje diff. Byłby szybszy i czystszy w implementacji,
    gdyby był częścią pakietu programów diff.

    Oto parę (nie przerobionych) sugestii:

    -   Zrobić przeniesienie na MS-DOS.

    -   Wybór opcjami co dokładnie jest białym znakiem.

    -   Mieć program wpatch. Nie bardzo widać dobry sposób, jak to
       zrobić.

IDENTIFIKACJA

    Autor: Francois Pinard, pinard@iro.umontreal.ca
    Strona podręcznikowa man: Colin M. Brough, cmb@epcc.ed.ac.uk
    Numer wersji: 0.4; Data wydania: 1992/12/21.

ZOBACZ TAKŻE

    diff(1), less(1), cat(1), more(1), termcap(3).