Provided by: xine-ui_0.99.4-0ubuntu6_i386 bug

NAZWA

    xine - wolny odtwarzacz wideo

SKŁADNIA

    xine [opcje] [MRL] ...

OPIS

    Ta strona manuala skrótowo opisuje odtwarzacz dźwięku/obrazu xine.

    xine odtwarza sekwencje MPEG (obraz i dźwięk), elementarne sekwencje
    MPEG (np. pliki .mp3 lub .mpv), struminie transmisji mpeg, pliki ogg,
    pliki avi, asf, quicktime oraz DVD i (S)VCD.

OPCJE

    Program naśladuje składnię wiersza poleceń w stylu GNU, z długimi
    nazwami opcji zaczynającymi się od podwójnego myślnika (`-').  Lista
    opcji jest zebrana poniżej.  Pełnego opisu szukaj w dokumentach
    README_pl i FAQ_pl w katalogu /usr/share/doc/xine-ui lub na stronie
    głównej projektu xine

    -h, --help
       Pokazuje listę opcji i dostępnych sterowników wyjścia (wtyczek).

    -a, --audio-channel <numer>
       Wybiera podany kanał dźwiękowy. <numer> jest numerem kanału
       dźwiękowego, domyślnym jest 0.
       xine 0.5 i nowszy próbuje najlepiej jak umie wyszukać listę
       kanałów (ac3, mpeg audio, avi audio,  ...)  z  sekwencji
       dźwiękowych i mapuje je do "kanałów wirtualnych" z numerami
       kanałów zaczynającymi się od 0.

    -V, --video-driver <sterownik>
       Wybiera sterownik wideo. Spróbuj xine --help by otrzymać listę
       dostępnych  sterowników wideo w Twoim systemie. Ten wybór
       zostanie automatycznie zapisany do Twojego ~/.xine/config więc
       musisz zdefiniować sterownik wideo tylko raz.

    -A, --audio-driver <sterownik dźwięku>
       Wybiera sterownik dźwięku. Sróbuj xine --help by otrzymać listę
       dostępnych sterowników dźwięku w Twoim systemie. Ten wybór jest
       automatycznie zapisywany do Twojego .xinerc więc będziesz musiał
       zdefiniować sterownik dźwięku tylko raz.

    -u, --spu-channel <numer>
       Wybierz kanał (podobrazu napisów).<numer> to numer  kanału
       napisów domyślnie jest bez (-1fP).

    -p[q][d][v], --auto-play= [f][F][h][w][q][d][v]
       Zaczyna odtwarzać od razy po starcie programu. Można dodać:
       `f' w trybie pełnoekranowym,
       `F' w trybie pełnoekranowym xinerama,
       `h' ukryj GUI (panel główny, etc...),
       `w' ukryj okno wyjścia obrazu,
       `q' aby zakończyć program po zakończeniu odtwarzania,
       Jest również możliwe pobranie listy odtwarzania z DVD `d', lub
       VCD `v'. Jest teraz również bardziej ogólna opcja, --auto-scan
       (zobacz niżej).

    -s, --auto-scan <wtyczka>
       Automatycznie pobierz listę odtwarzania z wtyczki wejścia. Wiele
       wtyczek pozwala na odczyt domyślnej listy odtwarzania, aby
       odtworzyć wszystko.  To działa w przypadku, np. DVD lub VCD.
       Podając taką opcję daje taki sam effekt jak przyciśnięcie
       odpowiedniego przycisku na panelu głównym xine.

       Ta  opcja  jest  głównie  przydatna w kombinacji z auto-
       odtwarzaniem.         Możesz         wystartować
       xine --auto-play --auto-scan dvd aby odtworzyć całe DVD bez
       naciskania jakichkolwiek dodatkowych przycisków. To  działa
       również z wtyczkami nie rozprowadzanymi z xine, po prostu podaj
       nazwę przycisku który wymagana wtyczka dodaje do panelu xine!

    -f, --fullscreen
       Przełącz xine do trybu pełnoekranowego przy uruchomieniu (tak
       jak naciśnięcie `f')

    -F, --xineramafull
       Przełącz xine do trybu pełnoekranowego przy starcie (po prostu
       jak naciśnięcie `F'). To znaczy, próbuje rozciągnąć wyświetlacz
       na kilka ekranów. Ekrany które mają być użyte są definiowane w
       pliku konfiguracyjnym.

    -g, --hide-gui
       Ukryj wszystkie okna GUI (z wyjątkiem okna wyświetlania) przy
       starcie. Działa tak samo jak naciśniecie `G' podczas działania
       xine.

    -H, --hide-video
       Ukryj okno wyjścia obrazu.

    -L, --no-lirc
       Wyłącz obsługę LIRC. Ta opcja jest dostpna tylko jeli xine
       zostao skompilowane z obsug LIRC.

    --visual <typ-wyświtlania-lub-id>
       Próbuje użyć specyficznego typu wyświetlania serwera X11 dla
       okien xine. Parametr <typ-wywietlania-lub-id> jest albo nazwą
       typu  wyświetlania X11 (StaticGray, GrayScale, StaticColor,
       PseudoColor, TrueColor or DirectColor) albo jego wartością
       szesnastkową.

       Jeżeli użyte z nazwą typu wyświtlania kolorów, xine próbuje
       znaleźć taki typ spśród głębii 15 albo 16, 24, 32 lub 8 (w tej
       kolejności). Domyślny typ wyświetlania używany przez xine w
       przypadku braku opcji --visual to TrueColor.  Jeżeli żadna
       głębia kolorów nie zostanie znaleziona, xine przeskoczy z
       powrotem do głębii użytej przez główne okno serwera X11.

    --install
       Kiedy użyta jest wyświtlanie X11 ze zmienną mapą kolorów,
       instaluje osobistą mapę kolorów dla xine. Z osobistą mapą
       kolorów, xine może mapować więcej kolorów tak że wyjściowy ekran
       wideo może wyglądać lepiej.

    --keymap=[opcja]
       Wyświetl mapowanie klawiszy. Opcjami są:
       `default' wyświetl domyślne mapowanie klawiszy,
       `lirc' wyświetl szablon pliku konfiguracyjnego ~/.lircrc,
       `remapped' przemapowane przez użytkownika mapowania klawiszy,
       Jeśli żadna opcja nie jest podana, wybrana zostaje `default'.

    -n, --network
       Aktywuj sieciowy serwer zdalnej kontroli. Aby używać sieciowy
       serwer zdalnej kontroli, wymagany jest plik z hasłem.  Jeśli
       xine nie może go znaleźć, serwer zostaje zatrzymany. Składnia
       pliku   haseł   naśladuje   dobrze   znany   schemat
       <identyfikator>:<haso>.  Ponieważ kryptografia jest obiektem
       prawnych  problemów  w  niektórych  krajach,  hasło  jest
       niezaszyfrowane jak również przesyłane niezaszyfrowane, więc
       należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  zdalnych
       połączeniach.  Dwie dodatkowe (opcjonalne) zasady są również
       dostępne (jedna na raz):
       ALL:ALLOW or ALL:DENY
       W pierwszym przypadku, wszystkie klienty są autoryzowane do
       wykonywania wszystkich dostępnych komend, bez ograniczeń. W
       drugim przypadku , nikt nie jest autoryzowany do wykonywania
       jakichkolwiek komend z wyjątkiem zidentyfikowanych użytkowników
       (używających komendy 'identify').

       Jeśli wpis hasła zaczyna się od gwiazdki `*', użytkownik jest
       blokowany.  Jeśli wpis hasła jest pusty, cały wpis jest
       ignorowany. Oto przykład małego pliku haseł ~/.xine/passwd:

       ALL:DENY
       daniel:mojehasło
       foo:*

       To pozwoli tylko 'danielowi' wykonywać komendy po udanym etapie
       identyfikacji.

       Domyślny port serwera to 6789, ten numer jest absolutnie
       dowolny.  Możesz połączyć się z serwerem używając prostej
       komendy telnet:
       telnet localhost 6789
       Aby zmienić domyślny port, możesz (jako root) wyedytować swój
       /etc/services, i dodać podobny wpis:

       xinectl  7890/tcp    # xine control

       to zmieni domyślny port z 6789 na 7890, i stworzy serwis nazwany
       xinectl.

       Serwer jako taki oferuje następującą pomoc/składnie komend:
       help [komenda]
       Bez podanej komendy, zostaną wyświetlone wszystkie możliwe
       komendy. Jeśli komenda jest podana, wyświetlony zostanie krótki
       tekst opisujący funkcjonalność tej komendy.
       syntax <komenda>
       Wyświetla składnię komendy.

    -R, --root
       Użyj okna głównego jako okna wyjścia obrazu.

    -G, --geometry <WxH[+X+Y]>
       Można ustawić rozmiar i pozycję okna wyjścia obrazu używając
       geometrii znanej z X windows (patrz X(7)). X i Y to parametry
       opcjonalne.

    -B, --borderless
       Usuń obramowanie okna wyjścia obrazu w trybie okienkowym.

    -P, --playlist <nazwa_pliku>
       Użyj pliku jako listy odtwarzania. Rozpoznawane formaty to: asx,
       toxine, m3u, pls, sfv i plik textowy.

    -l, --loop [mode]
       Ustaw tryb powtarzania listy odtwarzania. Jeśli tryb  nie
       zostanie podany, zostanie użyty loop jako domyślny. Obsługiwane
       tryby to:
       loop: powtarzanie całej listy.
       repeat: powtarzanie aktualnej pozycji z listy.
       shuffle: wybierz losowo jeszcze nie odtwarzaną pozycję z listy.
       shuffle+: to samo co shuffle, ale w nieskończoność powtarzaj
       listę.

    MRL (media resource locator)
       MRL jest podobny do URL w Twojej przeglądarce internetowej.
       Opisują one nośnik z którego należy czytać. Poprawnym MRL może
       być nazwa pliku, lub jeden z:
       file:<cieka>
       fifo:<cieka>
       stdin:/
       dvd:/<tytu>.<rozdzia>
       vcd:/<numerścieżki>
       tcp://<host>:<port>
       rtp://<host>:<port>
       udp://<host>:<port><?iface=interface>
       http://<host>

    Można zdefiniować kilka MRL, aby odtwarzać jakąś ilość następujących po
    sobie sekwencji. Dodatkowe wtyczki wejścia wzbogacają listę dostępnych
    MRL. Te wymienione powyżej są dostępne z libxine...

    Jeśli nie zdefiniujesz żadnego MRL'a, będziesz musiał wybrać plik
    poprzez "przeciągnij i upuść". Działa to z GNOME Midnight Commander
    (gmc), Nautilusem i Konquerorem.

    pliki napisów avi
       Pliki tekstowe napisów mogą  być  dodane  do  pliku  MRL
       (odseparowane znakiem `?'):
       file://<cieka>?<plik_z_napisami>

    opcje strumieni
       Po separatorze # można dodać różne parametry strumienia:

    novideo
       obraz będzie ignorowany

    noaudio
       dźwięk będzie ignorowany

    nospu subobrazy będą ingorowane

    demux:<nazwademultipleksera>
       podaj nazwę wtyczki demultipleksera

    volume:<poziom>
       ustawia głośność dźwięku

    compression:<poziom>
       ustawia dynamiczny zakres kompresji dźwięku

    <config wpis>:<config warto>
       przypisuje nową wartość do jakiegokolwiek wpisu konfiguracji

KLAWISZE KONTROLNE

    Wiele funkcji może być kontrolowanych przez naciśnięcie odpowiednich
    klawiszy. to klawisz Control `CTRL', inne klawisze specjalne 
    zamknięte  znakami  klawisz `HOME' jest wyświetlany jako <home>.
    Domyślne mapowania klawiszy to:

    0 .. 9 Przeskocz do 0%....90% aktualnego strumienia

    /   Przeskocz do miejsca określonego przez wartość numerycznego
       argumentu (w procentach). Jest to bardziej ogólne zastosowanie
       niż powyższe komendy 0...9. Zobacz również sekcję "Wprowadzanie
       numerów" poniżej.

    A   Przełącz proporcje ekranu (AUTO/16:9/4:3/DVB)

    C-a  Dodaj do listy odtwarzania znak nośnika, z obecnej pozycji
       odtwarzania strumienia.

    M-C  Pokaż/Ukryj okno ustawień obrazu.

    E   Wysuń bierzący nośnik.

    f   Przełącz tryb pełnoekranowy.

    F   Przełącz tryb pełnoekranowy xinerama.

    G   Ukryj/pokaż GUI (Graficzny Interfejs Użytkownika)

    H   Ukryj/pokaż okno wyświetlania obrazu.

    i | I Przełącz tryby korekty przeplotu.

    l   Przełącz pomiędzy trybami powtarzania.

    M-l  Pokaż/Ukryj okno logów.

    M-m  Pokaż/ukryj przeglądarkę MRL

    C-m  Przełączenie trybu wyciszania dźwięku (mute).

    CM-o  Przełącz system TV na karcie DXR3.

    C-o  Otwórz przeglądarkę plików.

    M-p  Pokaż/ukryj okno listy odtwarzania.

    Q   Wyjście.

    d   Przełącz monitor w tryb oszczędzania energi DPMS.

    s   Zoom 1:1.

    S   Zatrzymaj odtwarzanie.

    M-s  Pokaż/ukryj okno ustawień.

    z | Z Zoom - powiększanie/pomniejszanie.

    M-C-z Resetowanie powiększenia.

    v   Zmniejsz głośność dźwięku.

    V   Zwiększ głośność dźwięku.

    t   Zrób zdjęcie - zrzut obrazu.

    <return>
       Odtwarzaj

    <space>
       Stopklatka

    <up> | <down>
       Szybkie przewijanie / zwolnienie

    C-<left> | C-<right>
       Przeskocz o -+15 sek.

    <left> | <right>
       Przeskocz o -+60 sek.

    <page up>
       Przeskocz do poprzedniego strumienia na liście odtwarzania.

    <page down>
       Przeskocz do następnego strumienia na liście odtwarzania.

    <   Zmniejsz okno wyświetlania.

    >   Zwiększ okno wyświetlania.

    M-1  Ustaw rozmiar okna wyświetlania na 50%

    M-2  Ustaw rozmiar okna wyświetlania na 100%

    M-3  Ustaw rozmiar okna wyświetlania na 200%

    .   Wybierz następny kanał napisów.

    ,   Wybierz poprzedni kanał napisów.

    +   Wybierz następny kanał dźwięku (może potrwać do kilku sekund)

    -   Wybierz poprzedni kanał dźwięku

    <Esc> Menu 1 (np. główne menu)

    <F1>  Menu 2 (np. menu rozdziału)

    <F2>  Menu 3

    <Insert>
       Przełącz widoczność kursora.

    M-e  Pokaż/ukryj okno Nawigatora.

    M-i  Pokaż ukryj okno wyświetlania informacji o strumieniu.

    C-t  Przełącz tryb wyświetlania pomiędzy MRL a identyfikatorem.

    C-s  Uaktualnij informacje o strumieniach listy odtwarzania (jeśli
       możliwe)

    C-e  W oknie listy odtwarzania, używając tego skrótu można zmienić
       zawartość znacznika nośnika (takie jak identyfikator, mrl, czast
       startu i zatrzymania).

  Zewnętrzne wtyczki
    Następujące skróty są używane przez wtyczki zewnętrzne, generalnie do
    nawigacji DVD:

    <KeyPad Up>
       Góra.

    <KeyPad Down>
       Dół.

    <KeyPad Left>
       Lewo.

    <KeyPad Right>
       Prawo.

    <KeyPad Prior>
       Wstecz.

    <KeyPad Next>
       Naprzód.

    <KeyPad End>
       Poprzedni kąt kamery.

    <KeyPad Home>
       Następny kąt kamery.

    <KeyPad Enter>
       Wybierz.

  Dostrajanie synchronizacji
    Niektóre strumienie mają błędne znaczniki czasu, więc synchronizacja
    się nie udaje. Można to poprawić używając następujących klawiszy:

    n | N Naciśnij jeśli obraz nie nadąża za dźwiękiem

    m |  Naciśnij jeśli dźwięk nie nadąża za obrazem

    <home> Naciśnij aby zresetować ustawienia przesunięć na 0, tak aby
       znaczniki czasu strumienia pozostały niezmienione.

  Wprowadzanie numerów
    Jest możliwe podawanie numerycznych skrótów, pomimo że dla wstecznej
    kompatybilności klawisze numeryczne nie są przypisane do ich cyfrowej
    wartości. Co więcej, cyfry od 0 do 9 są przypisane do symboli które nie
    mogą  normalnie  być wprowadzone z klawiatury. Dlatego możliwość
    wprowadzania numerów jest domyślnie wyłączona. Można, jednak, to
    zmienić przez przełączenie wartości modyfikatora "SetPosition<X>%" i
    "Number<Y>"  (gdzie <X> jest 0, 10, ... 90, i <Y> jest 0..9). W
    szczególności należy zastąpić poniższe linie w pliku mapowania klawiszy
    ~/.xine/keymap.

    # Ustaw pozycję na początek lub 10...90% aktualnego strumienia.
    SetPosition0% {
        key = 0
        modifier = mod3
    }
    SetPosition10% {
        key = 1
        modifier = mod3
    }
    SetPosition20% {
        key = 2
        modifier = mod3
    }
    SetPosition30% {
        key = 3
        modifier = mod3
    }
    SetPosition40% {
        key = 4
        modifier = mod3
    }
    SetPosition50% {
        key = 5
        modifier = mod3
    }
    SetPosition60% {
        key = 6
        modifier = mod3
    }
    SetPosition70% {
        key = 7
        modifier = mod3
    }
    SetPosition80% {
        key = 8
        modifier = mod3
    }
    SetPosition90% {
        key = 9
        modifier = mod3
    }

    # Wprowadź numery od 0 do 9.
    Number0 {
        key = 0
        modifier = none
    }
    Number1 {
        key = 1
        modifier = none
    }
    Number2 {
        key = 2
        modifier = none
    }
    Number3 {
        key = 3
        modifier = none
    }
    Number4 {
        key = 4
        modifier = none
    }
    Number5 {
        key = 5
        modifier = none
    }
    Number6 {
        key = 6
        modifier = none
    }
    Number7 {
        key = 7
        modifier = none
    }
    Number8 {
        key = 8
        modifier = none
    }
    Number9 {
        key = 9
        modifier = none
    }

    Dokonując powyższych zmian, możesz podać numeryczny argument  do
    komendy,  wprowadzając  numer i następnie klawisz funkcyjny. Np.
    wprowadzając "99/", to jest klawisz "9" dwa razy a następnie klawisz
    "/", można przeskoczyć do 99% bierzącego strumienia.

    Nowa eksperymentalna wtyczka VCD/SVCD, VCDX, pozwala na niektóre
    wprowadzania numerów. Wprowadzając numer i następujący po nim sygnał
    "wybierz" (domyślnie Enter na numerycznej klawiaturze), można przejść
    do podanego "Rozdziału" (ścieżki lub pozycji) lub numeru selekcji. Jako
    że jest to relatywnie nowa funkcjonalność, możliwe że z czasem więcej
    wtyczek będzie używać wprowadzania numerów.

    Inne komendy które mogą być numeryczne, poprzedzone numerów argumentem
    są następny/poprzedni MRL, (MRL_NEXT, MRL_PRIOR), następny/poprzedni
    kanał napisów (SPU_NEXT, SPU_PRIOR), i następny/poprzedni kanał dźwięku
    (AUDIOCHAN_NEXT, AUDIOCHAN_PRIOR). Z numerycznym prefiksem to tak jak
    by wykonać daną komendę określoną ilość razy. Tutaj argument "0" jest
    interpretowany jako "1" bo inaczej byłby bez znaczenia.

    Użycie wprowadzania numerów ma raczej ograniczoną wartość użytkową. Z
    czasem może zostanie zaimplementowanych więcej takich jak np. podawanie
    określonego albo absolutnego MRL, kanału napisów lub kanału dźwięku.

PLIKI

    ~/.xine/config Główny plik konfiguracyjny xine

    ~/.xine/keymap Mapowanie klawiszy xine-ui

    ~/.xine/passwd Plik haseł xine-ui

    ~/.xine/xinerc Dodatkowe argumenty lini poleceń
            Każda linia określa dodatkowy argument lini poleceń
            (jeden argument na linię):
            --geometry 720x576+0+0
            --network
            -s DVD
            -p

ZOBACZ RÓWNIEż

    xine-remote(1).
    Program jest w pełni udokumentowany na stronie domowej projektu xine:
    http://xine.sourceforge.net/

AUTOR

    Ta  strona  manuala  została  napisana przez Siggi'ego Langauf'a
    <siggi@debian.org>, dla projektu xine. Dużo dodatków: Guenter Bartsch
    <guenter@users.sourceforge.net>      Daniel     Caujolle-Bert
    <f1rmb@users.sourceforge.net> Rocky Bernstein <rocky@panix.com>,  i
    Philipp Hahn <pmhahn@users.sourceforge.net>.

TŁUMACZENIE

    Bartłomiej Muryn <_4ever_@irc.pl>