Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    xinit - inicjalizer systemu X Window

SKŁADNIA

    xinit [ [ klient ] opcje ] [ -- [ server ] [ display ] opcje ]

OPIS

    Program xinit jest używany do startu systemu X Window i pierwszego
    programu klienta dla systemów, które nie mogą wystartować X wprost z
    katalogu /etc/init albo w środowisku które używa wielu systemów okien.
    Kiedy pierwszy klient istnieje, xinit będzie kończył proces X serwera i
    ten się zakończy.

    Jeżeli żaden program klienta nie jest podany w linii komendy, xinit
    będzie szukał w głównym katalogu użytkownika pliku .xinitrc aby wykonać
    go jako skrypt powłoki w celu uruchomienia programu klienta. Jeżeli
    ten plik nie istnieje, xinit będzie używał następującej komendy jako
    domyślnej:

      xterm -geometry +1+1 -n login -display :0

    Jeżeli w linii komendy nie jest podany żaden program serwera, xinit
    będzie szukał w głównym katalogu użytkownika  pliku  skryptowego
    .xserverrc.  Następnie  wykona  go  jako skrypt powłoki w celu
    uruchomienia programu serwera. Jeżeli plik ten nie istnieje, xinit
    będzie używał następującej komendy domyślnej:

      X :0

    Proszę zwrócić uwagę, że jest to program o nazwie X w aktualnej ścieżce
    dostępu.  Jednak serwery są zwykle nazywane  Xdisplaytype  gdzie
    displaytype  oznacza  typ  graficznego  wyświetlacza,  który jest
    obsługiwany przez ten serwer.  Administrator sieci powinien więc
    utworzyć dowiązanie do odpowiedniego typu serwera w komputerze lub
    utworzyć skrypt powłoki, który wywoła xinit z odpowiednim serwerem.

    Uwaga, podczas używania skryptu .xserverrc należy upewnić się czy
    wykonujemy "exec" z prawdziwym X serwerem.   Nieudane wykonanie tego
    etapu może uczynić X serwer powolnym (slowly) dla startu i zakończenia.
    Na przykład :

      exec Xdisplaytype

    Ważnym punktem jest to, że programy, które są wykonywane przez skrypt
    .xinitrc powinny być wykonywane w tle, jeżeli one nie zakończą się
    prawidłowo,  tak  że  one  nie  uchronią innych programów przed
    wystartowaniem.  Jednak ostatni  długożyjący  uruchomiony  program
    (zazwyczaj menedżer okien lub emulator terminala) powinien zostać
    pozostawiony w pierwszym planie (foreground). Jest to konieczne by
    skrypt się nie zakończył (co sygnalizuje, że zadanie użytkownika jest
    wykonane i xinit powinien się zakończyć).

    W linii komend może być jeszcze podany alternatywny klient i/lub
    serwer.  Żądany program klienta i jego argumenty powinny być podane
    jako pierwsze argumenty linii komendy xinit.  W celu zadeklarowania
    szczególnej linii komendy serwera, dołącz podwójną kreskę (--) do linii
    komendy xinit (po wszelkich klientach i argumentach), a za nią
    oczekiwaną komendę serwera.

    Zarówno nazwa programu klienta jak i nazwa programu serwera Muszą się
    zaczynać znakiem ukośnika (/) albo kropką (.). W przeciwnym razie będą
    one traktowane jako argumenty dołączane do ich indywidualnych linii
    startowych. To umożliwia dodanie argumentów (na przykład, kolorów
    obrazu i tła) bez potrzeby powtarzania całej linii komendy.

    Jeżeli nazwa serwera nie jest zadeklarowana, a pierwszy argument
    występujący po podwójnej kresce (--) to dwukropek z doklejoną cyfrą, to
    xinit rozpozna ten numer jako kod display zamiast zero. Wszystkie
    pozostałe argumenty są dołączane na końcu linii komend serwera.

PRZYKŁADY:

    Poniżej są poszczególne przykłady na używanie argumentów w linii komend
    xinit .

    xinit  Xinit uruchomi tu serwer o nazwie X i wykona skrypt Użytkownika
        .xinitrc, o ile taki istnieje, a w przeciwnym razie wystartuje
        program xterm.

    xinit -- /usr/X11R6/bin/Xqdss :1
        tu widać, jak można uruchomić określony typ serwera na innym
        wyświetlaczu.

    xinit -geometry =80x65+10+10 -fn 8x13 -j -fg white -bg navy
        To uruchomi serwer o nazwie X, i dołączy podane argumenty do
        domyślnej linii komend programu xterm.  Program zignoruje
        skrypt .xinitrc.

    xinit -e widgets -- ./Xsun -l -c
        Ten przykład użyje komendy .Xsun -l -c aby uruchomić serwer i
        dołączyć argumenty -e widgets do domyślnej komendy xterm.

    xinit /usr/ucb/rsh fasthost cpupig -display ws:1 -- :1 -a 2 -t 5
        Ten przykład uruchomi serwer o nazwie X na wyświetlaczu o
        kodzie 1, z argumentami -a 2 -t 5.  Potem uruchomi sieciową
        powłokę na zdalny komputer fasthost, na którym wykona komendę
        cpupig, nakazując jej wyświetlanie obrazu z powrotem  do
        lokalnej stacji.

    Poniżej  jest  przykład  skryptu  .xinitrc uruchamiającego zegar,
    poszczególne terminale i pozostawiającego menedżer okien pracujący w
    trybie ``ostatniej'' aplikacji. Zakładając, że menedżer okien został
    skonfigurowany prawidłowo, użytkownik wybiera pozycję menu ``Exit'' aby
    zamknąć program X.

        xrdb -load $HOME/.Xresources
        xsetroot -solid gray &
        xclock -g 50x50-0+0 -bw 0 &
        xload -g 50x50-50+0 -bw 0 &
        xterm -g 80x24+0+0 &
        xterm -g 80x24+0-0 &
        twm

    Sieć, która chce tworzyć wspólne środowisko startowe może po prostu
    utworzyć domyślny skrypt .xinitrc, który odwołuje się do  pliku
    startowego dla sieci rozległych o ścieżce dostępu:

        #!/bin/sh
        . /usr/local/lib/site.xinitrc

    Innym podejściem jest napisanie skryptu, który uruchomi xinit ze
    specjalnym skryptem powłoki. Takie skrypty są zwykle nazywane x11,
    xstart  albo startx i są wygodnym sposobem zapewnienia prostego
    interfejsu dla początkujących użytkowników. :

        #!/bin/sh
        xinit /usr/local/lib/site.xinitrc -- /usr/X11R6/bin/X bc

ZMIENNE ŚRODOWISKA

    DISPLAY    Ta zmienna określa nazwę wyświetlacza, z którym programy
           klienta powinny się połączyć.

    XINITRC    Ta  zmienna  deklaruje  plik  skryptu  inicjującego
           zawierający  komendy  powłoki  do  wystartowania
           inicjującego okna. Domyślnie jest używany plik .xinitrc
           w katalogu home.

PLIKI

    jeżeli nie istnieje plik .xinitrc

    .xinitrc    domyślny skrypt dla programu klienta

    xterm     uruchamiany, jeżeli nie istanieje plik .xinitrc

    .xserverrc   domyślny skrypt dla programu serwera

    X       serwer uruchamiany jeżeli nie istnieje plik .xserverrc

ZOBACZ TAKŻE

    X(1), startx(1), Xserver(1), xterm(1)

AUTOR

    Bob Scheifler, MIT Laboratory dla Computer Scienc