Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    zmore - pełnoekranowe przeglądanie skompresowanych plików tekstowych

SKŁADNIA

    zmore [ plik ... ]

OPIS

    zmore pozwala na przeglądanie zwykłych lub skompresowanych plików
    tekstowych na ekranie terminala. zmore rozpoznaje pliki skompresowane
    za  pomocą  programów  compress,  pack  lub  gzip  oraz  pliki
    nieskompresowane. Jeżeli podany plik nie istnieje, zmore poszukuje
    pliku o tej samej nazwie z dodanym rozszerzeniem .gz, .z lub .Z. zmore
    zatrzymuje wyświetlanie pliku po każdorazowym pokazaniu pełnego ekranu,
    wypisując w ostatniej linii --More--. Jeżeli użytkownik naciśnie
    klawisz Enter, wyświetlana jest kolejna linia. Po naciśnięciu spacji
    wyświetlany jest nastepny ekran. Niżej podane są pozostałe możliwości.

    zmore do poznania charakterystyki terminala i domyślnego rozmiaru okna
    korzysta z pliku /etc/termcap.  Na terminalu, który jest w stanie
    wyświetlić 24 linie, domyślnym rozmiarem okna są 22 linie.  Domyślnie
    pliki są przeglądane za pomocą programu more; aby użyć innego programu,
    użyj zmiennej środowiskowej PAGER, ustawiając ją na nazwę nowego
    programu, na przykład less.

    Poniżej podano pozostałe polecenia, które można wydać, gdy zmore
    zatrzymuje wyświetlanie tekstu oraz ich efekty (i jest opcjonalną
    liczbą całkowitą, domyślnie 1) :

    i<spacja>
       wyświetla kolejne i linii (lub następny ekran gdy nie podano
       liczby)

    ^D   wyświetla kolejne 11 linii. Jeżeli podano i, ekran  jest
       przewijany o i linii.

    d   to samo, co ^D (control-D)

    iz   to samo co spacja, jeżeli podano i, nowy rozmiar okna jest
       ustawiany na i linii. Gdy zostanie zakończone wyświetlanie
       bieżącego pliku, wielkość okna jest przywracana do poprzedniego
       rozmiaru,.

    is   wyświetla kolejny ekran omijając i linii

    if   wyświetla kolejny ekran omijając i ekranów

    q lub Q
       kończy wyświetlanie bieżącego pliku i wyświetla następny plik

    e lub q
       Jeżeli wyświetlany jest napis  --More--(Next  file:  file)
       polecenie powoduje zakończenie działania zmore

    s   Jeżeli  wyświetlany  jest  napis --More--(Next file: file)
       polecenie powoduje ominięcie kolejnego pliku

    =   wyświetla bieżący numer linii

    i/wzorzec
       znajduje i-te wystąpienie wzorca. Jeżeli wzorzec nie został
       znaleziony, zmore przechodzi do przeszukiwania kolejnego pliku.
       W przeciwnym wypadku wyświetlany jest fragment  pliku  ze
       znalezionym wzorcem rozpoczynający się dwie linie przed tą, w
       której znaleziono wzorzec.  Do  edycji  wzorca  (wyrażenia
       regularnego) można użyć standardowych klawiszy usuwających znaki
       i linie. Próba usunięcia znaku na lewo od pierwszej kolumny
       spowoduje anulowanie polecenia wyszukiwania.

    in   znajduje i-te wystąpienie ostatnio wprowadzonego wzorca

    !polecenie
       wywołuje powłokę z poleceniem. Znak `!' w "poleceniu" jest
       zastępowany poprzednio wprowadzonym poleceniem. Aby w poleceniu
       użyć znaku `!', wprowadź `\!'

    :q lub :Q
       kończy wyświetlanie bieżącego pliku i przechodzi do następnego
       (to samo, co q lub Q).

    .   (kropka) powtarza poprzednie polecenie

    Polecenia wykonywane są natychmiast po ich wprowadzeniu tzn. nie trzeba
    potwierdzać ich klawiszem Enter. Do czasu, gdy nie zostało wydane
    właściwe polecenie, można usunąć dotychczas wpisaną liczbę za pomocą
    klawisza usuwającego linię. Dodatkowo, naciśnięcie klawisza usuwającego

    znak spowoduje ponowne wyświetlenie wiadomości --More--
    W każdym momencie, gdy na terminalu wyświetlana jest zawartość pliku,
    można nacisnąć klawisz zatrzymania (zwykle control-\); wówczas zmore
    ponownie wyświetli standardowy komunikat --More--. Wtedy można ponownie
    wpisać dowolne z powyższych poleceń. Niestety, w takiej sytuacji może
    dojść do utraty części informacji ponieważ w momencie, gdy naciśnięty
    zostanie klawisz zatrzymania, tracone są wszystkie wpisane znaki nie
    odebrane do tej pory przez terminal.

    Terminal jest przez zmore ustawiany w tryb noecho, aby wyświetlanie
    plików mogło odbywać się w sposób ciągły. W związku z tym polecenia
    wydawane przez użytkownika będą niewidoczne z wyjątkiem poleceń / oraz
    !.

    Jeżeli standardowym wyjściem nie jest terminal, wówczas zmore zachowuje
    się jak zcat, ale w przeciwieństwie do niego wypisuje nagłówek przed
    każdym plikiem.

PLIKI

    /etc/termcap Baza danych o terminalach

ZOBACZ TAKŻE

    more(1), gzip(1), zdiff(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzexe(1)

                                   ZMORE(1)