Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    select, pselect, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO - synchroniczne
    zwielokratnianie we/wy

SKŁADNIA

    /* Zgodnie z POSIX 1003.1-2001 */
    #include <sys/select.h>

    /* Zgodnie z wcześniejszymi standardami */
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int select(int n, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds,
    struct timeval *timeout);

    int  pselect(int  n,  fd_set  *readfds, fd_set *writefds, fd_set
    *exceptfds, const struct timespec *timeout, const sigset_t *sigmask);

    FD_CLR(int fd, fd_set *set);
    FD_ISSET(int fd, fd_set *set);
    FD_SET(int fd, fd_set *set);
    FD_ZERO(fd_set *set);

OPIS

    Funkcje select i pselect oczekują na zmianę statusu pewnej liczby
    deskryptorów plików.

    Ich funkcjonalność jest identyczna, jeśli pominąć trzy różnice:

    (i)  Funkcja select używa czasu parametru timeout, który jest typu
       struct timeval (z sekundami i mikrosekundami), podczas gdy
       pselect  używa  typu  struct  timespec  (z  sekundami  i
       nanosekundami).

    (ii)  Funkcja select może aktualizować parametr timeout, aby wskazać
       jak  dużo czasu minęło. Funkcja pselect nie zmienia tego
       parametru.

    (iii) Funkcja select nie posiada parametru sigmask i zachowuje się jak
       pselect wywołane z NULL sigmask.

    Podglądane są trzy niezależne zestawy deskryptorów. Te, które są
    wymienione w readfds będą obserwowane w celu dowiedzenia się, czy nie
    ma  tam  jakichś znaków dostępnych do czytania (dokładniej, aby
    dowiedzieć się, czy read nie spowoduje zablokowania, desktyptor pliku
    jest również przygotowany na koniec pliku). Deskryptory wymienione w
    writefds będą obserwowane w celu dowiedzenia się, czy zapis nie
    spowoduje  blokady,  a  deskryptory  wymienione w exceptfds będą
    obserwowane w celu dowiedzenia się, czy nie ma na nich wyjątku. Przy
    wyjściu, zbiory te są modyfikowane, wskazując, które z deskryptorów
    zmieniły status.

    Do obsługi tych zbiorów udostępnone są cztery makra: FD_ZERO czyści
    zbiór.  FD_SET  i FD_CLR dodają, lub usuwają ze zbioru podany
    deskryptor. FD_ISSET sprawdza, czy deskryptor jest częścią zbioru.
    Jest to przydatne po zakończeniu select.

    n jest nawyższym numerem deskryptora z wszystkich trzech zbiorów plus
    1.

    timeout jest górną granicą czasu, który upynie przed zakończeniem
    działania funkcji select. Gdy przyjmie wartość zero, select zakończy
    pracę natychmiast. (Jest to przydatne w uwspólnianiu.) Jeśli timeout
    jest równe NULL (brak czasu przeterminowania), select może blokować w
    nieskończoność.

    sigmask jest wskaźnikiem do ksli sygnałów (zobacz sigprocmask(2)).
    Jeśli nie jest równe NULL, to pselect najpierw zastępuje bieżącą maskę
    sygnałów maską wskazywaną przez sigmask, a następnie wywołuje funkcję
    `select' i ponownie odtwarza originalną maskę sygnałów.

    Idea pselect polega na tym, że gdy chce się oczekiwać na zdarzenie
    będące sygnałem lub czymś na deskryptorze pliku, potrzebny jest atomowy
    test zapobiegający sytuacjom wyścigu. (Przypuśćmy, że procedura obsługi
    sygnału ustawia globalny znacznik i kończy działanie. Wówczas, test
    tego znacznika globalnego, po którym następuje wywołanie select() może
    wisieć w nieskończoność, gdyby sygnał przybył natychmiast po teście,
    ale przed wywołaniem. Inaczej mówiąc, pselect zezwala na, najpierw,
    zablokowanie sygnałów, następnie obsłużenie dostarczonych sygnałów, aby
    wreszcie wywołać pselect() z pożądanym sigmask, unikając wyścigu.)
    Ponieważ obecnie Linux nie posiada funkcji systemowej pselect(),
    aktualna procedura w glibc2 wciąż zawiera ryzyko takiego wyścigu.

  Przeterminowanie
    Struktury czasu, których to dotyczy, są zdefiniowane w <sys/time.h> i
    wyglądają następująco

       struct timeval {
         long  tv_sec;     /* sekundy */
         long  tv_usec;    /* mikrosekundy */
       };

    i
       struct timespec {
         long  tv_sec;     /* sekundy */
         long  tv_nsec;    /* nanosekundy */
       };

    (Jednakże odnośnie wersji POSIX 1003.1-2001 zobacz poniżej.)

    Niektóre programy wywołują select z wszystkimi trzema zbiorami pustymi,
    z n równym zeru i niezerowym timeout. Jest to całkiem przenośny sposób
    pauzowania z dokładnością subsekundową.

    Pod Linuksem funkcja select modyfikuje timeout, aby odzwierciedlić
    ilość nieprzespanego czasu; większość innych implementacji tego nie
    robi. Powoduje to problemy, zarówno gdy kod linuksowy odczytujący
    timeout zostanie przeniesiony na inne systemy operacyjne, jak i gdy kod
    przeniesiony pod Linuksa z innych systemów używa ponownie struct
    timeval dla wielu selectów w pętli, bez reinicjalizacji. Należy
    traktować timeout jako niezdefiniowany po zakończeniu select.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, select i pselect zwracają liczbę deskryptorów
    w  zbiorach  deskryptorów.  Może  ona być zerowa, jeśli nastąpi
    przeterminowanie nim coś ciekawego się zdarzy. Po błędzie, zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno; zbiory deskryptorów i timeout
    stają się niezdefiniowane, więc nie należy polegać na ich zawartości.

BŁĘDY

    EBADF W jednym ze zbiorów podano nieprawidłowy deskryptor pliku.

    EINTR Przechwycono nieblokowany sygnał.

    EINVAL n jest ujemne lub wartość timeout jest nieprawidłowa.

    ENOMEM select nie był w stanie przydzielić pamięci dla wewnętrznych
       tablic.

PRZYKŁAD

    #include <stdio.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int
    main(void)
    {
      fd_set rfds;
      struct timeval tv;
      int retval;

      /* Obserwacja stdin (fd 0) i sprawdzanie kiedy ma wejście. */
      FD_ZERO(&rfds);
      FD_SET(0, &rfds);
      /* Czekanie nie dłużej niż sekund. */
      tv.tv_sec = 5;
      tv.tv_usec = 0;

      retval = select(1, &rfds, NULL, NULL, &tv);
      /* Nie należy już polegać na wartości tv! */

      if (retval)
        printf("Dane są już dostępne.\n");
        /* FD_ISSET(0, &rfds) będzie prawdziwy. */
      else
        printf("Brak danych w ciągu 5 sekund.\n");

      exit(0);
    }

ZGODNE Z

    4.4BSD (funkcja select pojawiła się pierwotnie w 4.2BSD). W ogólności
    przenośne do/z systemów nie-BSD wspierających sklonowaną warstwę gniazd
    BSD (włączając warianty Systemu V). Jednakże, należy zauważyć, że
    warianty Systemu V zasadniczo ustawiają  zmienną  timeout  przed
    zakończeniem, ale wariant BSD tego nie robi.

    Funkcja pselect jest zdefiniowana w IEEE Std 1003.1g-2000 (POSIX.1g)
    oraz częściowo w POSIX 1003.1-2001. Można ją znaleźć w glibc2.1 i
    późniejszych.  Glibc2.0 zawiera funkcję o tej samej nazwie, która
    jednakże, nie posiada parametru sigmask.

UWAGI

    fd_set jest buforem o stałym rozmiarze. Wykonanie FD_CLR lub FD_SET z
    ujemną wartością fd albo z wartością większą lub równą FD_SETSIZE
    spowoduje zachowanie niezdefiniowane. Ponadto POSIX wybaga, by fd był
    prawidłowym deskryptorem pliku.

    Odnośnie używanych typów, klasyczna sytuacja polega na tym, że oba pola
    struktury struct timeval są typu long (jak pokazano powyżej), a sama
    struktura jest zdefiniowana w <sys/time.h>.  W POSIX 1003.1-2001
    sytuacja jest następująca

       struct timeval {
         time_t     tv_sec;   /* sekundy */
         suseconds_t  tv_usec;  /* mikrosekundy */
       };

    przy czym struktura jest zdefiniowana w <sys/select.h> a typy time_t i
    suseconds_t zdefiniowano w <sys/types.h>.

    Odnośnie prototypów, klasyczna sytuacja polega na tym, że dla select
    należy włączyć <time.h>. Sytuacja z POSIX 1003.1-2001 polega na tym,
    że dla select i pselect należy włączyć <sys/select.h>. libc4 i libc5
    nie zawierają pliku nagłówkowego <sys/select.h>; w glibc 2.0  i
    późniejszymi ten plik nagłówkowy istnieje. W glibc 2.0 udostępnia on
    bezwarunkowo błędny prototyp dla pselect. W glibc 2.1-2.2.1 udostępnia
    on pselect, gdy zdefiniowane jest _GNU_SOURCE. W glibc 2.2.2-2.2.4
    udostępnia go natomiast, gdy zdefiniowane jest _XOPEN_SOURCE i ma
    wartość 600 lub większą. Niewątpliwie, począwszy od POSIX 1003.1-2001
    plik ten powinien udostępniać prototyp standardowo.

ZOBACZ TAKŻE

    Samouczek z dyskusją i przykładami znajduje się w select_tut(2).

    Rzeczy w nieokreślony sposób powiązane z tym można znaleźć w accept(2),
    connect(2),  poll(2),  read(2),  recv(2), send(2), sigprocmask(2),
    write(2)