Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    access - sprawdzenie praw użytkownika do pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int access(const char *pathname, int mode);

OPIS

    access sprawdza, czy proces może odczytywać, zapisywać i sprawdzać
    istnienie pliku (lub innego obiektu systemu plików) o nazwie pathname.
    Jeśli pathname jest dowiązaniem symbolicznym, sprawdzane są prawa do
    pliku wskazywanego przez to dowiązanie.

    mode jest maską składającą się z jednego lub więcej znaczników spośród
    R_OK, W_OK, X_OK i F_OK.

    R_OK, W_OK i X_OK sprawdzają, czy plik istnieje i ma odpowiednio prawa
    do odczytu, zapisu i uruchamiania.  F_OK sprawdza tylko, czy plik
    istnieje.

    Testy zależą od praw do katalogów, występujących na ścieżce do pliku,
    podanej w parametrze pathname, a także od praw do katalogów i plików
    wskazywanych przez występujące po drodze dowiązania symboliczne.

    Sprawdzenie jest dokonywane z prawdziwymi uid i gid procesu, a nie
    efektywnymi, jak to się zwykle robi przy wykonywaniu rzeczywistych
    operacji. Pozwala to programom z ustawionym bitem set-UID na łatwe
    określenie autoryzacji użytkownika wywołującego.

    Sprawdzane są jedynie bity dostępu, nie zawartość pliku czy jego typ.
    Dlatego,  jeśli  katalog  okazuje  się  "zapisywalny", znaczy to
    prawdopodobnie, że można w nim tworzyć pliki, a nie, że do katalogu
    można pisać jak do pliku. Podobnie, plik DOS-u może zostać określony
    jako "wykonywalny", lecz funkcja execve(2) mimo to zawiedzie.

    Jeśli proces posiada odpowiednie uprawninia,  implementacja  może
    spowodować pomyślne zakończenie dla X_OK nawet, gdy nie jest ustawiony
    żaden z bitów uruchamialności w prawach dostępu do pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Gdy wszystko pójdzie dobrze (wszystkie żądane prawa są zapewnione),
    zwracane jest zero. W wypadku błędu (przynajmniej jeden bit z żądanych
    w mode uprawnień nie jest ustawiony lub wystąpiły inne błędy), zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

    Funkcja access musi zakończyć się niepomyślnie gdy:

    EACCES Brak  uprawnień dla żądanego dostępu do pliku, albo brak
       uprawnień do przeglądania dla któregoś z katalogów w pathname.

    ELOOP Napotkano  zbyt  wiele  dowiązań  symbolicznych  podczas
       rozwiązywania pathname.

    ENAMETOOLONG
       pathname jest zbyt długie.

    ENOENT Składnik pathname będący katalogiem byłby dostępny, ale nie
       istnieje lub jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym.

    ENOTDIR
       Składnik  pathname,  który  powinien  być  katalogiem  w
       rzeczywistości katalogiem nie jest.

    EROFS Żądano zapisu do pliku położonego w systemie plików tylko do
       odczytu.

    EFAULT pathname wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń
       adresową.

    EINVAL mode zostało nieprawidłowo podane.

    EIO  Wystąpił błąd wejścia/wyjścia.

    ENOMEM Nie starczyło pamięci kernela.  TP ETXTBSY Wystąpiła próba
       dostępu z prawem zapisu do pliku aktualnie  uruchomionego
       programu.

OGRANICZENIA

    access zwraca błąd, jeśli jakikolwiek z żądanych w wywołaniu rodzajów
    dostępu nie zostanie zapewniony, nawet jeśli reszta zostanie.

    access może nie działać prawidłowo na systemach plików NFS z włączonym
    mapowaniem UID, ponieważ mapowanie to jest dokonywane na serwerze i
    ukryte przed klientem sprawdzającym prawa dostępu.

    Użycie funkcji access w celu sprawdzenia, czy użytkownik ma uprawnienia
    na przykład do otwarcia pliku, przed otwarciem tego pliku za pomocą
    open(2) tworzy dziurę w bezpieczeństwie, ponieważ użytkownik może
    wykorzystać krótki okres czas pomiędzy sprawdzeniem pliku a otwarciem
    go do manipulacji na pliku.

ZGODNE Z

    SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    stat(2), open(2), chmod(2), chown(2), setuid(2), setgid(2)