Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    execve - uruchomienie programu

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int execve(const char *filename, char *const argv [], char *const
    envp[]);

OPIS

    execve() uruchamia program wskazany przez filename. filename musi być
    albo  wykonywalnym  programem  binarnym,  albo  skryptem powłoki,
    rozpoczynającym się od linii postaci "#! interpreter [arg]".  W tym
    drugim przypadku, interpreter musi być prawidłową ścieżką do programu,
    a nie skryptem, który byłby uruchomiany jako interpreter  [arg]
    filename.

    argv jest tablicą łańcuchów przekazywanych jako argumenty nowego
    programu. envp jest tablicą łańcuchów postaci klucz=wartość, która jest
    przekazywana jako środowisko do nowego programu. Zarówno argv, jak i
    envp muszą być zakończone wskaźnikiem  pustym  (NULL).  Tablica
    argumentów oraz środowisko są dostępne w funkcji main wywoływanego
    programu, jeżeli jest ona zdefiniowana jako int main(int argc, char
    *argv[], char *envp[]).

    execve() nie powraca po pomyślnym wywołaniu, a segmenty text, data, bss
    oraz segment stosu procesu wywołującego zostają nadpisane  przez
    odpowiedniki ładowanego programu. Wywoływany program dziedziczy PID
    procesu wywołującego i wszelkie deskryptory otwartych plików, które nie
    są ustawione jako "close on exec". Sygnały oczekujące na proces
    wywołujący zostają wyczyszczone. Sygnałom, które były przechwytywane
    przez proces wywołujący, zostaje przypisana ich domyślna obsługa.
    Sygnał SIHCHLD (jeżeli jest ustawiony na SIG_IGN) może, ale nie musi
    być przestawiony na SIG_DFL.

    Jeśli obecny program jest ptrace'owany, wysyła się mu SIGTRAP po
    pomyślnym execve().

    Jeżeli plik programu wskazywany przez filename ma ustawiony bit set-
    uid, to efektywny identyfikator użytkownika procesu wywołującego jest
    ustawiany na właściciela pliku programu. Podobnie, jeżeli dla pliku
    programu ustawiony jest bit set-gid, to efektywnemu identyfikatorowi
    grupy procesu wywołującego jest przypisywana grupa pliku programu.

    Jeśli program wykonywalny jest skonsolidowany dynamicznie w formacie
    a.out z bibliotekami dzielonymi, na początku uruchamieina wywoływany
    jest konsolidator dynamiczny  ld.so(8),  który  ładuje  wszystkie
    biblioteki do rdzenia i konsoliduje z nimi program wykonywalny.

    Jeżeli  program jest skonsolidowany dynamicznie jako ELF, to do
    załadowania potrzebnych  bibliotek  współdzielonych  używany  jest
    interpreter określony w segmencie PT_INTERP. Tym interpreterem jest
    zazwyczaj /lib/ld-linux.so.1, w wypadku programów skonsolidowanych z
    biblioteką libc w wersji 5, albo /lib/ld-linux.so.2 - dla programów
    skonsolidowanych z biblioteką GNU libc w wersji 2.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu execve() nie wraca, w wypadku błędu zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno .

BŁĘDY

    EACCES Plik lub interpreter skryptu nie jest zwykłym plikiem.

    EACCES Brak praw wykonywania dla pliku, skryptu lub intepretera ELF.

    EACCES System plików jest zamontowany jako noexec.

    EPERM System plików jest zamontowany jako nosuid, użytkownik nie jest
       superużytkownikiem, a plik ma ustawiony bit SUID lub SGID.

    EPERM Proces  jest  śledzony  (trace),  użytkownik  nie  jest
       superużytkownikiem, a plik ma ustawiony bit SUID lub SGID.

    E2BIG Lista argumentów jest zbyt długa.

    ENOEXEC
       Nie  rozpoznano  formatu  pliku  binarnego, plik ten jest
       skompilowany dla innej architektury albo wystąpił jakiś inny
       błąd w formacie, który powoduje, że program nie może być
       uruchomiony.

    EFAULT filename wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń
       adresową.

    ENAMETOOLONG
       filename jest zbyt długie.

    ENOENT Plik filename, skrypt, lub intepreter ELF nie istnieje albo nie
       można  znaleźć  biblioteki  współdzielonej  potrzebnej  do
       uruchomienia pliku lub interpretera.

    ENOMEM Brak dostępnej pamięci jądra.

    ENOTDIR
       Składnik  ścieżki  filename,  ścieżki  skryptu lub ścieżki
       interpretera ELF nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki filename lub
       ścieżki interpretera skryptu.

    ELOOP Podczas rozwiązywania filename, nazwy skryptu lub interpretera
       ELF napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.

    ETXTBSY
       Plik wykonywalny był otwarty do zapisu przez jeden lub więcej
       procesów.

    EIO  Wystąpił błąd wejścia-wyjścia.

    ENFILE Został  osiągnięte  ograniczenie liczby otwartych plików w
       systemie.

    EMFILE Proces osiągnął już maksymalną liczbę otwartych plików.

    EINVAL Plik wykonywalny w formacie ELF ma więcej niż jeden segment
       PT_INTERP (tzn. ma więcej niż jeden interpreter).

    EISDIR Intepreter ELF jest katalogiem.

    ELIBBAD
       Nie został rozpoznany format intepretera ELF.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, X/OPEN, BSD 4.3. POSIX nie dokumentuje zachowania #!, lecz
    poza tym jest zgodny. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EAGAIN, EINTR,
    ELIBACC, ENOLINK, EMULTIHOP; POSIX nie dokumentuje błędów ETXTBSY,
    EPERM, EFAULT, ELOOP, EIO, ENFILE, EMFILE, EINVAL, EISDIR i ELIBBAD.

UWAGI

    Procesy ustawiające SUID lub SGID nie mogą być traktowane ptrace().

    Linux ignoruje bity SUID i SGID dla skryptów.

    Efect zamontowania systemu plików nosuid jest różny dla różnych wersji
    jądra Linuksa: niektóre odmówią uruchomienia programów SUID/SGID, gdy
    spowodowałoby to udostępnienie użytkownikowi możliwości, którymi w
    danym momencie nie dysponuje (i zwrócą EPERM), inne po prostu zignorują
    bity SUID/SGID i wykonają exec pomyślnie.

    Maksymalna długość pierwszej linii skryptu powłoki, zawierającej #!
    wynosi 127 znaków.

ZOBACZ TAKŻE

    chmod(2), fork(2), execl(3), environ(5), ld.so(8)