Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    flock - założenie lub zdjęcie doradczej blokady na otwartym pliku.

SKŁADNIA

    #include <sys/file.h>

    int flock(int fd, int operation);

OPIS

    Zakłada lub zdejmuje doradczą blokadę na otwartym pliku, określonym
    przez fd. Parameter operation jest jednym z poniższych:

       LOCK_SH  Założenie blokady współdzielonej. Więcej niż jeden
            proces może ją utrzymywać na danym pliku w danej
            chwili.

       LOCK_EX  Założenie blokady wyłącznej. Tylko jeden proces może
            ją utrzymywać na danym pliku w danej chwili.

       LOCK_UN  Usunięcie istniejącej blokady, założonej przez bieżący
            proces.

    Wywołanie flock() może się zblokować, gdy inny proces utrzymuje blokadę
    niezgodnego typu.  Aby uzyskać wywołanie nieblokujące, należy dodać w
    dowolnej z powyższych wartości operation LOCK_NB (za pomocą bitowego
    OR).

    Pojedynczy  plik  nie  może  mieć jednocześnie założonej blokady
    współdzielonej i wyłącznej.

    Blokady utworzone za pomocą flock() są skojarzone z plikiem, lub
    dokładniej, z wpisem w tablicy otwartych plików.  Oznacza to, że
    powielone deskryptory plików (utworzone na przyład za pomocą fork(2)
    lub dup(2)) odnoszą się do tej samej blokady i ta blokada może być
    zmieniana lub zwalnaina  za  pomocą  dowolnego  ze  wspomnianych
    deskryptorów. Ponadto, blokada zostaje zwolniona albo w wyniku jawnego
    wykonania operacji LOCK_UN na dowolnym z tych powielonych deskryptorów,
    albo po zamknięciu wszytkich tych deskryptorów.

    Proces  może  utrzymywać  dla  pliku tylko jeden rodzaj blokady
    (współdzieloną lub wyłączną).  Późniejsze  wywołania  flock()  są
    zachowywane poprzez wywołania execve(2).

    Blokada współdzielona lub wyłączna może zostać założona na pliku
    niezależnie od trybu otwarcia tego pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EWOULDBLOCK
       Plik jest zablokowany, a był ustawiony znacznik LOCK_NB.

    EBADF fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.

    EINTR Wywołanie zostało przerwane podczas oczekiwania na założenie
       blokady w wyniku doręczenia i przechwycenia sygnału przez
       procedurę jego obsługi.

    EINVAL operation jest niepoprawne.

    ENOLCK Zabrakło pamięci dla jądra na przydzielenie rekordów dla blokad.

ZGODNE Z

    4.4BSD (funkcja flock(2) pojawiła się pierwotnie w 4.2BSD).  Pewna
    wersja flock(2), prawdopodobnie zaimplementowana w oparciu o fcntl(2),
    pojawia się w większości Uniksów.

UWAGI

    flock(2) nie blokuje plików przez NFS. Należy zamiast tego korzystać z
    fcntl(2): ta funkcja działa przez NFS, o ile wersja Linuksa jest
    dostatecznie nowe i serwer wspiera blokowanie.

    Począwszy od jądra 2.0, flock(2) jest zaimplementowane jako samodzielna
    funkcja systemowa, zamiast jej emulacji w bibliotece GNU C za pomocą
    wywołania fcntl(2). Daje to prawdziwą semantykę BSD: nie ma interakcji
    pomiędzy blokadami różnych typów, tworzonymi za pomocą flock(2) oraz
    tworzonymi za pomocą fcntl(2).  flock(2) Nie wykrywa zakleszczenia
    blokad.

    flock(2)  tworzy  jedynie  blokady  doradcze;  proces posiadający
    odpowiednie uprawnienia do pliku, może swobodnie zignorować fakt użycia
    flock(2) i wykonywac operacje we/wy na tym pliku.

    Blokady flock(2) i fcntl(2) posiadają różną semantykę w odniesieniu do
    rozgałęzionych procesów oraz dup(2).

ZOBACZ TAKŻE

    open(2), close(2), dup(2), execve(2), fcntl(2), fork(2). lockf(3)

    Istnieją  także   pliki   locks.txt   i   mandatory.txt   w
    /usr/src/linux/Documentation.