Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    stat, fstat, lstat - pobierz status pliku

SKŁADNIA

    #include <sys/stat.h>
    #include <unistd.h>

    int stat(const char *file_name, struct stat *buf);
    int fstat(int filedes, struct stat *buf);
    int lstat(const char *file_name, struct stat *buf);

OPIS

    Funkcje te zwracają informacje o podanym pliku. Do uzyskania tej
    informacji nie są wymagane prawa dostępu do pliku, lecz konieczne są
    prawa przeszukiwania katalogów, leżących na jego ścieżce.

    stat zwraca status pliku wskazywanego przez file_name, ładując go do
    argumentu buf.

    lstat jest identyczny jak stat, lecz nie zwraca on statusu plików,
    wskazywanych przez dowiązania, a status samego dowiązania.

    fstat jest identyczny ze stat, lecz status jest zwracany dla pliku
    wskazywanego przez filedes (zwrócony przez open(2)).

    Wszystkie te funkcje zwracają strukturę stat, która jest zadeklarowana
    następująco:

       struct stat
       {
         dev_t     st_dev;   /* urządzenie */
         ino_t     st_ino;   /* i-węzeł (inode) */
         umode_t    st_mode;   /* ochrona */
         nlink_t    st_nlink;  /* liczba dowiązań stałych (hardlinks) */
         uid_t     st_uid;   /* ID użytkownika właściciela */
         gid_t     st_gid;   /* ID grupy właściciela */
         dev_t     st_rdev;   /* typ urządzenia (jeśli urządzenie inode) */
         off_t     st_size;   /* całkowity rozmiar w bajtach */
         unsigned long st_blksize; /* wielkość bloku dla I/O systemu plików */
         unsigned long st_blocks;  /* ilość zaalokowanych bloków */
         time_t    st_atime;  /* czas ostatniego dostępu */
         time_t    st_mtime;  /* czas ostatniej modyfikacji */
         time_t    st_ctime;  /* czas ostatniej zmiany */
       };

    Zauważ, że st_blocks nie zawsze musi wyrażać wielkość w blokach
    wielkości st_blksize, i że st_blksize może zamiast tego dawać wielkość
    "preferowanego" rozmiaru bloku dla efektywnego I/O.

    Nie wszystkie systemy plików Linuksa implementują wszystkie z tych pól.
    Zazwyczaj st_atime jest zmieniane przez mknod(2), utime(2), read(2),
    write(2), and truncate(2).

    Zazwyczaj  st_mtime jest zmieniane przez mknod(2), utime(2), and
    write(2). st_mtime nie jest zmieniane po zmianach właściciela, grupy,
    liczby stałych (hardlinks) czy praw.

    Zazwyczaj st_ctime jest zmieniane przy zapisywaniu lub ustawianiu
    informacji i-węzła (np. właściciela, grupy, liczby dowiązań, praw,
    itp).

    Następujące makra sprawdzają typ pliku:

       S_ISLNK(m) czy dowiązanie symboliczne (symbolic link)?

       S_ISREG(m) czy plik regularny?

       S_ISDIR(m) katalog?

       S_ISCHR(m) urządzenie znakowe?

       S_ISBLK(m) urządzenie blokowe?

       S_ISFIFO(m) fifo?

       S_ISSOCK(m) gniazdo?

    Dla pola st_mode zdefiniowano następujące flagi:

       S_IFMT  00170000 maska bitowa dla pól bitowych typu pliku

       S_IFSOCK 0140000 gniazdo

       S_IFLNK 0120000 dowiązanie symboliczne (symbolic link)

       S_IFREG 0100000 plik regularny

       S_IFBLK 0060000 urządzenie blokowe

       S_IFDIR 0040000 katalog

       S_IFCHR 0020000 urządzenie znakowe

       S_IFIFO 0010000 fifo

       S_ISUID 0004000 bit `set UID'

       S_ISGID 0002000 bit `set GID'

       S_ISVTX 0001000 bit `sticky'

       S_IRWXU 00700 użytkownik (właściciel pliku) ma prawa odczytu,
            zapisu i wykonania

       S_IRUSR (S_IREAD)
            00400 użytkownik ma prawa odczytu

       S_IWUSR (S_IWRITE)
            00200 użytkownik ma prawa zapisu

       S_IXUSR (S_IEXEC)
            00100 użytkownik ma prawa wykonania

       S_IRWXG 00070 grupa ma prawa odczytu, zapisu i wykonania

       S_IRGRP 00040 grupa ma prawa odczytu

       S_IWGRP 00020 grupa ma prawa zapisu

       S_IXGRP 00010 grupa ma prawa wykonania

       S_IRWXO 00007 inni mają prawa odczytu, zapisu i wykonania

       S_IROTH 00004 inni mają prawa odczytu

       S_IWOTH 00002 inni mają prawa zapisu

       S_IXOTH 00001 inni mają prawa wykonania

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po sukcesie zwracane jest zero. Po błędzie -1 i ustawiane jest errno.

BŁĘDY

    EBADF  filedes jest nieprawidłowy.

    ENOENT Plik nie istnieje.

ZGODNE Z

    SVID (nie lstat()), AT&T (nie lstat()), POSIX (nie lstat()), X/OPEN
    (nie lstat()), BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    chmod(2), chown(2), readlink(2), utime(2)