Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    getdents - pobranie wpisów z katalogu

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <linux/types.h>
    #include <linux/dirent.h>
    #include <linux/unistd.h>

    _syscall3(int, getdents, uint, fd, struct dirent *, dirp, uint, count);

    int getdents(unsigned int fd, struct dirent *dirp, unsigned int count);

OPIS

    getdents odczytuje kolejne struktury dirent z katalogu wskazywanego
    przez fd do obszaru pamięci wskazywanego przez dirp.  Parametr count
    jest rozmiarem obszaru pamięci.

    Struktura dirent jest zadeklarowana następująco:

       struct dirent
       {
         long d_ino;         /* numer i-węzła */
         off_t d_off;        /* offset do następnego dirent */
         unsigned short d_reclen;  /* długość tego dirent */
         char d_name [NAZWA_MAX+1];  /* nazwa pliku (zakończona NUL) */
       }

    d_ino jest numerem i-węzła.  d_off jest odległością od początku
    katalogu do początku następnej struktury dirent.  d_reclen  jest
    wielkością tej całej struktury dirent.  d_name jest nazwą pliku
    zakończoną znakiem NUL.

    Ta funkcja zastępuje readdir(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracana jest ilość odczytanych bajtów.  Na
    końcu katalogu zwracane jest 0.  Przy błędzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF Nieprawidłowy deskryptor pliku fd.

    EFAULT Argument wskazuje poza przestrzeń adresową wywołującego procesu.

    EINVAL Bufor wynikowy jest za mały.

    ENOENT Nie ma takiego katalogu.

    ENOTDIR
       Deskryptor pliku nie odnosi się do katalogu.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy ENOLINK, EIO.

ZOBACZ TAKŻE

    readdir(2), readdir(3)