Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    setpgid, getpgid, setpgrp, getpgrp - pobranie/ustawienie grupy procesów

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int setpgid(pid_t pid, pid_t pgid);
    pid_t getpgid(pid_t pid);
    int setpgrp(void);
    pid_t getpgrp(void);

OPIS

    setpgid ustawia dla procesu określonego przez pid numer ID grupy
    procesów na pgid.  Jśli pid jest zerem, to używany jest numer ID
    bieżącego procesu. Jeśli pgid jest zerem, to używany jest numer ID
    procesu dla procesu określonego przez pid. Jeśli setpgid jest używane
    do przeniesienia procesu z jednej grupy procesów do innej (jak to robią
    niektóre powłoki podczas tworzenia potoków), to obie grupy procesów
    muszą należeć do tej samej sesji. W tym przypadku pgid określa
    istniejącą grupę procesów, do której zostanie przyłączony proces i
    numer sesji dla tej grupy musi być taki sam, jak numer sesji dla
    przyłączanego procesu.

    getpgid zwraca numer ID grupy procesów dla procesu określonego przez
    pid. Jeśli pid jest zerem, to używany jest numer ID bieżącego procesu.

    Wywołanie setpgrp() jest równoważne setpgid(0,0).

    Podobnie getpgrp() jest równoważne getpgid(0). Każda grupa procesów
    należy do pewnej sesji i każdy proces należy do sesji, do której należy
    jego grupa procesów.

    Grupy  procesów  używane  są do rozprowadzania sygnałów oraz do
    rozstrzygania przez terminale żądań dotyczących danych wejściowych:
    procesy, które należą do tej samej grupy procesów, co terminal są
    pierwszoplanowe i mogą czytać, podczas gdy pozostałe procesy są
    blokowane sygnałem, jeśli próbują czytać. Te funkcje są więc używane
    przez programy takie, jak csh(1) do tworzenia grup procesów  w
    implementacji sterowania zadaniami.  Funkcje TIOCGPGRP i TIOCSPGRP
    opisane w termios(3) służą do pobierania/ustawiania grupy procesów dla
    terminala sterującego.

    Jeśli sesja posiada terminal sterujący, nie jest ustawione CLOCAL i
    wystąpi zawieszenie, to do procesu przewodzącego sesji  wysyłany
    zostanie SIGHUP. Jeśli proces przewodzący sesji zakończy się, to sygnał
    SIGHUP zostanie wysłany to wszystkich procesów  pierwszoplanowych
    należących do grupy procesów terminala sterującego.

    Jeśli zakończenie procesu spowoduje, że grupa procesów stanie się
    osierocona, a wszystkie procesy nowoosieroconej grupy będą zatrzymane,
    to do każdego z nich zostanie wysłany sygnał SIGHUP, po którym nastąpi
    wysłanie sygnału SIGCONT.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu setpgid i setpgrp zwracają zero. W przypadku
    błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

    getpgid po pomyślnym zakończeniu zwraca grupę procesów. W przypadku
    błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

    getpgrp Zawsze zwraca aktualną grupę procesów.

BŁĘDY

    EINVAL pgid jest mniejsze niż 0 (setpgid, setpgrp).

    EACCES Nastąpiła próba zmiany identyfikatora grupy procesów dla jednego
       z procesów potomnych procesu wywołującego funkcję, zaś ów proces
       potomny wykonał już execve (setpgid, setpgrp).

    EPERM Nastąpiła próba przeniesienia procesu  do  grupy  procesów
       należącej do innej sesji, lub próba zmiany identyfikatora grupy
       procesów dla jednego z procesów potomnych procesu wywołującego
       funkcję, zaś ów proces potomny należy do innej sesji, lub próba
       zmiany identyfikatora grupy procesów dla  przywódcy  sesji
       (setpgid, setpgrp).

    ESRCH Dla getpgid: nie ma procesu o numerze pid. Dla setpgid: pid nie
       jest ani bieżącym procesem, ani potomkiem bieżącego procesu.

ZGODNE Z

    Funkcje setpgid i getpgrp są zgodne z POSIX.1.  Funkcja setpgrp
    pochodzi z BSD 4.2. Funkcja getpgid jest zgodna z SVr4.

UWAGI

    POSIX oparł funkcję setpgid na funkcji BSD setpgrp. SysV również
    posiada funkcję o tej nazwie, ale funkcja ta jest tożsama z setsid(2).

    Aby uzyskać prototypy tych funkcji pod glibc należy zdefiniować zarówno
    _XOPEN_SOURCE, jak i _XOPEN_SOURCE_EXTENDED,  lub  użyć  "#define
    _XOPEN_SOURCE n", gdzie n jest pewną liczbą całkowitą większą lub równą
    500.

ZOBACZ TAKŻE

    getuid(2), setsid(2), tcgetpgrp(3), tcsetpgrp(3), termios(3)