Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    intro - wprowadzenie do wywołań systemowych

OPIS

    Ten dział opisuje wywołania systemowe Linuksa. Listę wszystkich 164
    wywołań systemowych obecnych w jądrze 2.0 Linuksa można znaleźć w
    syscalls(2).

  Wywoływanie bezpośrednie
    W  większości  przypadków nie jest konieczne wywoływanie wywołań
    systemowych bezpośrednio, ale czasem zdarza się, że jakieś przydatna
    funkcja systemowa nie jest zaimplementowana w standardowej bibliotece
    C.

  Składnia
    #include <linux/unistd.h>

    Makro _syscall

    żądane wywołanie systemowe

  Konfiguracja
    Ważną rzeczą, którą należy wiedzieć o wywołaniu systemowym jest jego
    prototyp.  Trzeba wiedzieć ile posiada ono argumentów, jakie są ich
    typy i jaki typ zwraca. Istnieje sześć makrodefinicji ułatwiających
    bezpośrednie wywołania systemu. Ich składnia jest następująca:

       _syscallX(type,name,type1,arg1,type2,arg2,...)

           gdzie X jest z zakresu 0-5 i oznacza liczbę argumentów
               wymaganych przez wywołanie systemowe

           type jest zwracanym typem

           name jest nazwą wywołania systemowego

           typeN jest typem N-tego argumentu

           argN jest nazwą N-tego argumentu

    Te makrodefinicje tworzą funkcję o nazwie name z podanymi argumentami.
    Po zawarciu _syscall() w pliku źródłowym, można wywoływać wywołanie
    systemowe poprzez name.

PRZYKŁAD

    #include <stdio.h>
    #include <linux/unistd.h>   /* dla makra _syscallX */
    #include <linux/kernel.h>   /* dla struktury sysinfo*/

    _syscall1(int, sysinfo, struct sysinfo *, info);

    /* Uwaga: jeśli kopiowanie odbywa się bezpośrednio ze źródła nroff,
    należy pamiętać, aby usunąć dodatkowe znaki `' z printf */

    int main(void)
    {
      struct sysinfo s_info;
      int error;

      error = sysinfo(&s_info);
      printf("code error = %d\n", error);
        printf("Uptime = %ds\nLoad: 1 min %d / 5 min %d / 15 min %d\n"
            "RAM: total %d / free %d / shared %d\n"
            "Memory in buffers = %d\nSwap: total %d / free %d\n"
            "Number of processes = %d\n",
         s_info.uptime, s_info.loads[0],
         s_info.loads[1], s_info.loads[2],
         s_info.totalram, s_info.freeram,
         s_info.sharedram, s_info.bufferram,
         s_info.totalswap, s_info.freeswap,
         s_info.procs);
      return(0);
    }

Przykładowe wyjście

    code error = 0
    uptime = 502034s
    Load: 1 min 13376 / 5 min 5504 / 15 min 1152
    RAM: total 15343616 / free 827392 / shared 8237056
    Memory in buffers = 5066752
    Swap: total 27881472 / free 24698880
    Number of processes = 40

UWAGI

    Makra _syscall() NIE tworzą prototypu. Może istnieć potrzega stworzenia
    go samodzielnie, szczególnie w przypadku korzystania z C++.

    Wywołania systemowe nie muszą koniecznie zwracać jedynie dodatnich lub
    ujemnych kodów błędu. Trzeba przeczytać źródło, aby upewnić się, jak
    zwracają one błędy. Zazwyczaj jest to standardowy kod błędu ze znakiem
    ujemnym, np. -EPERM. Makra _syscall() zwracają wynik r wywołania
    systemowego jeśli r jest nieujemne, ale zwracają -1 i zmieniają wartość
    errno na -r jeśli r jest ujemne. Kody błędów można znaleźć w errno(3).

    Niektóre wywołania systemowe, takie jak mmap, wymagają więcej niż
    pięciu argumentów. Jest to osiągane poprzez umieszczanie argumentów na
    stosie i przekazywanie wskaźnika do bloku argumentów.

    Podczas definiowania wywołania systemowego, typy argumentów MUSZĄ
    zostać przekazane przez wartość lub przez wskaźnik (dla aregatów takich
    jak struktury).

ZGODNE Z

    W tym rozdziale występują odwołania do różnych wersji Uniksa i
    standardów realizowane poprzez skróty. Są to:

    SVr4  System V Release 4 Unix, opisane w "Programmer's Reference
       Manual: Operating System API (Intel processors)" (Prentice-Hall
       1992, ISBN 0-13-951294-2)

    SVID  System V Interface Definition, opisane w "The System V Interface
       Definition, Fourth Edition".

    POSIX.1
       IEEE 1003.1-1990 part 1, aka ISO/IEC 9945-1:1990s, inaczej "IEEE
       Portable Operating System Interface for Computing Environments",
       wyjaśnione  w  "POSIX Programmer's Guide" Donalda Lewine'a
       (O'Reilly & Associates, Inc., 1991, ISBN 0-937175-73-0.

    POSIX.1b
       IEEE Std 1003.1b-1993 (POSIX.1b standard) opisujący mechanizmy
       czasu  rzeczywistego  w przenośnych systemach operacyjnych,
       inaczej ISO/IEC 9945-1:1996, wyjaśnione w "Programming for the
       real world - POSIX.4" autorstwa Billa O. Gallmeistera (O'Reilly
       & Associates, Inc. ISBN 1-56592-074-0).

    SUS, SUSv2
       Single Unix Specification. (Rozwijane przez X/Open i The Open
       Group. Zobacz także http://www.UNIX-systems.org/version2/ .)

    4.3BSD/4.4BSD
       Dystrybucje 4.3 i 4.4 systemu Berkeley Unix. 4.4BSD jest zgodny
       w górę w stosunku do 4.3.

    V7   Version 7, potomek systemów Unix z Bell Labs.

PLIKI

    /usr/include/linux/unistd.h

ZOBACZ TAKŻE

    errno(3)

AUTORZY

    Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdziesz w nagłówku strony man.
    Mogą być one odmienne w zależności od strony.

    W tłumaczeniu stron podręcznika man z pakietu man-pages, należących do
    sekcji 2, w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali <http://ptm.linux.pl>
    brali udział (kolejność alfabetyczna):

       Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

       Adam Byrtek <alpha@irc.pl>

       Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>

       Rafał Lewczuk <R.Lewczuk@elka.pw.edu.pl>

       Robert Luberda <robert@debian.org>