Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    ioctl - sterowanie urządzeniem

SKŁADNIA

    #include <sys/ioctl.h>

    int ioctl(int d, int request, ...);

OPIS

    Funkcja ioctl manipuluje na podległych jej parametrach urządzeń, do
    których dostęp odbywa się poprzez pliki specjalne. W szczególności, za
    pomocą żądań ioctl można kontrolować wiele właściwości operacyjnych
    specjalnych plików znakowych (np. terminali). Argument d musi być
    otwartym deskryptorem pliku.

    Drugi argument jest zależnym od urządzenia kodem polecenia. Trzeci
    argument jest pozbawionym typu wskaźnikiem do  obszaru  pamięci,
    tradycyjnie char *argp (pochodzi z okresu zanim void * stało się
    poprawne w C) i tak będzie nazywany w niniejszej dyskusji.

    Ioctl request zawiera w sobie zakodowaną informację czy argument jest
    parametrem wejciowym czy wyjciowym oraz rozmiar argp tego argumentu w
    bajtach. Makra i definicje, używane do przekazywania request do ioctl,
    znajdują się w pliku <sys/ioctl.h>.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zazwyczaj, po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Niektóre
    ioctl-e używają zwracanej wartości jako parametru wyjściowego  i
    zwracają wówczas pewną wartość nieujemną. Po błędzie zwracane jest -1
    i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF d nie jest prawidłowym deskryptorem.

    EFAULT argp wskazuje na niedostępny obszar pamięci.

    ENOTTY d nie jest związane z urządzeniem znakowym.

    ENOTTY Podane żądanie nie ma zastosowania dla obiektu, na który
       wskazuje deskryptor d.

    EINVAL request lub argp są nieprawidłowe.

CONFORMING TO

    Brak jednego standardu.  Argumenty, zwracane wartości i semantyka
    ioctl(2) różnią się w zależności od sterownika urządzenia, którego
    dotyczą (wywołanie jest używane jako uniwersalne dla operacji, które
    nie dają się ładnie dopasować do uniksowego modelu strumieni we/wy). W
    ioctl_list(2) znajduje się lista wielu znanych wywołań ioctl. Funkcja
    ioctl pojawiła się w wersji 7 AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKŻE

    execve(2), fcntl(2), ioctl_list(2), mt(4), sd(4), tty(4)