Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    link - utworzenie nowej nazwy dla pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int link(const char *oldpath, const char *newpath);

OPIS

    link tworzy nowe dowiązanie (nazywane też dowiązaniem twardym) do
    istniejącego pliku.

    Jeśli plik newpath już istnieje, to nie będzie nadpisany.

    Ta nowa nazwa może być używana dokłądnie tak samo jak stara w
    dowolnychoperacjach; obie nazwy odnoszą się do tego samego pliku (i w
    związku z tym mają te same prawa i właścicielstwo). Nie można też
    powiedzieć, która nazwa jest `oryginalna'.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EXDEV oldpath i newpath nie leżą na tym samym systemie plików.

    EPERM system plików zawierający oldpath i newpath nie obsługuje
       tworzenia twardych dowiązań.

    EFAULT oldpath lub newpath wskazuje poza dostępną dla użyrkownika
       przestrzeń adresową.

    EACCES Zapis do katalogu zawierającego newpath nie jest dozwolony dla
       efekywnego UID procesu, lub jeden z katalogów w oldpath lub
       newpath nie daje uprawnień przeszukiwania (wykonania).

    ENAMETOOLONG
       oldpath lub newpath było zbyt długie.

    ENOENT Składnik katalogu w oldpath lub newpath nie istnieje, lub jest
       wiszącym dowiązaniem symbolicznym.

    ENOTDIR
       Składnik oldpath lub newpath używany jako katalog nie jest w
       rzeczywistości katalogiem.

    ENOMEM Brak dostępnej pamięci jądra.

    EROFS Plik leży na systemie plików tylko dla odczytu.

    EEXIST newpath już istnieje.

    EMLINK Plik wskazywany przez oldpath ma już maksymalną ilość dowiązań.

    ELOOP Podczas rozwiązywania oldpath lub newpath napotkano zbyt wiele
       dowiązań symbolicznych.

    ENOSPC Na urządzeniu, zawierającym plik nie ma miejsca na nowy wpis w
       katalogu.

    EPERM oldpath jest katalogiem.

    EIO  Wystąpił błąd we/wy.

UWAGI

    Twarde dowiązania, tworzone z pomocą link, nie mogą wykraczać poza
    jeden system plików. W takich sytuacjach można użyć funkcji symlink.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, BSD 4.3, X/OPEN. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy
    ENOLINK  i EMULTIHOP; POSIX.1 nie dokumentuje ELOOP. X/OPEN nie
    dokumentuje EFAULT, ENOMEM ani EIO.

USTERKI

    Na systemach NFS, wartość zwracana może być nieprawidłowa w wypadku gdy
    serwer  NFS  dokonuje  tworzenia  dowiązania  i  umiera  przed
    zakomunikowaniem tego faktu. Można użyć stat(2) aby dowiedzieć się czy
    dowiązanie zostało utworzone.

ZOBACZ TAKŻE

    symlink(2), unlink(2), rename(2), open(2), stat(2), ln(1)