Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    semget - pobranie identyfikatora zestawu semaforów

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/sem.h>

    int semget(key_t key, int nsems, int semflg);

OPIS

    Funkcja ta zwraca identyfikator zestawu semaforów, skojarzonego z
    parametrem key. Jeśli key ma wartość IPC_PRIVATE lub, gdy z wartością
    key nie jest skojarzony żaden istniejący zestaw semaforów, a w
    parametrze semflg został przekazany znacznik IPC_CREAT (tzn. semflg &
    IPC_CREAT jest niezerowe), to tworzony jest nowy zestaw semaforów
    nsems.

    Znaczniki IPC_CREAT i IPC_EXCL przekazywane parametrem semflg pełnią tę
    samą rolę w obsłudze semaforów, co O_CREAT i O_EXCL w parametrze mode
    funkcji systemowej open(2): np. funkcja semget zgłosi błąd, jeśli w
    semflg przekazane zostaną obydwa znaczniki IPC_CREAT i IPC_EXCL, zaś
    zestaw semaforów identyfikowany kluczem key już będzie istnieć.

    Podczas tworzenia, 9 najmniej znaczących bitów argumentu semflg określa
    prawa dostępu do zestawu semaforów (dla właściciela, grupy i innych).
    Prawa dostępu mają ten sam format i takie samo znaczenie, co parametr
    mode funkcji systemowych open(2) i creat(2) (bity praw uruchamiania nie
    są istotne dla semaforów, natomiast bity praw zapisu  oznaczają
    możliwość zmiany wartości semaforów).

    Podczas  tworzenia  nowego  zestawu semaforów semget inicjalizuje
    strukturę semid_ds związaną z zestawem semaforów w następujący sposób:

       sem_perm.cuid oraz sem_perm.uid przypisany zostanie efektywny
       identyfikator użytkownika procesu wywołującego.

       sem_perm.cgid oraz sem_perm.gid przypisany zostanie efektywny
       identyfikator grupy procesu wywołującego.

       9 najmniej znaczącym bitom pola sem_perm.mode zostaną przypisane
       ich odpowiedniki z parametru semflg.

       Polu sem_nsems przypisania zostanie, zawarta w parametrze nsems,
       liczba semaforów w zestawie.

       sem_otime przyjmie wartość 0.

       sem_ctime przypisany zostanie aktualny czas.

    Parametr nsems może mieć wartość 0 (nie jest brany pod uwagę), jeśli
    nie będzie tworzony zestaw semaforów. W przeciwnym przypadku parametr
    nsems musi być większy od 0 i mniejszy lub równy maksymalnej liczbie
    semaforów w zestawie (SEMMSL).

    Jeśli zestaw semaforów już istnieje, wówczas weryfikowane są prawa
    dostępu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W wyniku pomyślnego wykonania wywołania, funkcja zwróci identyfikator
    zestawu semaforów (nieujemną liczbę całkowitą). W przeciwnym przypadku
    zwróci -1, zaś zmiennej errno zostanie przypisany kod wskazujący rodzaj
    błędu.

BŁĘDY

    W przypadku niepowodzenia, zmiennej errno zostanie przypisana jedna z
    następujących wartości:

    EACCES   Zestaw semaforów identyfikowany kluczem key istnieje, ale
         proces wywołujący nie ma praw dostępu do niego.

    EEXIST   Zestaw semaforów o identyfikatorze key istnieje, ale w
         parametrze semflg przekazane zostały  jednocześnie  oba
         znaczniki IPC_CREAT i IPC_EXCL.

    ENOENT   Nie ma zestawu semaforów o identyfikatorze key, zaś znacznik
         IPC_CREAT nie został przekazany w parametrze semflg.

    EINVAL   nsems jest mniejsze niż 0 lub większe niż ograniczenie
         liczby semaforów w zestawie (SEMMSL), lub zestaw semaforów,
         do któregoodnosi się key już istnieje a nsems jest większe
         niż liczba semaforów w tym zestawie.

    ENOMEM   Zestaw semaforów powinien zostać utworzony, ale zabrakło
         pamięci na nową strukturę danych.

    ENOSPC   Nastąpiła próba przekroczenia ograniczenia liczby zestawów
         (SEMMNI), lub łącznej liczby semaforów w systemie (SEMMNS).

UWAGI

    Stała IPC_PRIVATE nie jest znacznikiem, tylko specjalną wartością typu
    key_t.  Jeśli zostanie ona przekazana jako wartość parametru key,
    wówczas (w razie pomyślnego wykonania) funkcja systemowa pominie
    wszystko oprócz najmniej znaczących 9 bitów semflg, tworząc nowy zestaw
    semaforów, nie posiadający identyfikatora.

    Występują następujące ograniczenia zasobów systemowych, związane z
    wywołaniem semget:

    SEMMNI   Maksymalna liczba zestawów semaforów w systemie: zależna od
         polityki.

    SEMMSL   Maksymalna liczba semaforów  w  zestawie:  zależna  od
         implementacji (aktualnie 500).

    SEMMNS   Maksymalna liczba semaforów w systemie: zależna od polityki.
         Wartość większa niż SEMMSL * SEMMNI pozbawia to ograniczenie
         sensu.

USTERKI

    Wybrana nazwa, IPC_PRIVATE, prawdopodobnie nie jest najszczęśliwsza.
    IPC_NEW w sposób bardziej przejrzysty odzwierciedlało by rolę tej
    wartości.

    Struktury danych skojarzone z poszczególnymi semaforami z zestawu nie
    są inicjalizowane przez wywołanie systemowe. Aby zainicjalizować te
    struktury, należy następnie użyć dla tego zestawu semaforów wywołania
    semctl(2) z rozkazami SETVAL lub SETALL.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID. SVr4 dokumentuje dodatkowe stałe błędów: EFBIG, E2BIG,
    EAGAIN, ERANGE, EFAULT.

ZOBACZ TAKŻE

    ftok(3), ipc(5), semctl(2), semop(2)