Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    signal - obsługa sygnałów ANSI C

SKŁADNIA

    #include <signal.h>

    typedef void (*sighandler_t)(int);

    sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);

OPIS

    Funkcja systemowa signal() instaluje nową obsługę sygnału dla sygnału o
    numerze signum. Obsługa sygnału ustawiana jest na sighandler, który
    może być funkcją podaną przez użytkownika lub SIG_IGN albo SIG_DFL.

    Po przysłaniu sygnału o numerze signum dzieje się, co następuje. Jeśli
    obsługa odpowiedniego sygnału została ustawiona na SIG_IGN, to sygnał
    jest ignorowany.  Jeśli obsługa została ustawiona na SIG_DFL, to
    podejmowana jest domyślna akcja  skojarzona  z  sygnałem  (patrz
    signal(7)).  Ostatecznie, Jeśli jako obsługa sygnału została ustawiona
    function sighandler, to najpierw albo obsługa sygnału jest inicjowana
    na SIG_DFL albo odbywa się zależne od implementacji blokowanie sygnału,
    a następnie wywoływana jest funkcja sighandler z argumentem signum.

    Używanie funkcji obsługi sygnału jest nazywane  "przechwytywaniem
    sygnału". Sygnały SIGKILL i SIGSTOP nie mogą być ani przechwycone, ani
    zignorowane.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja signal() zwraca poprzednią wartość obsługi sygnału, lub SIG_ERR
    w przypadku błędu.

PRZENOŚNOŚĆ

    Oryginalne uniksowe signal() zainicjalizowałoby obsługę sygnału na
    SIG_DFL i to samo robi System V (oraz jądro Linuksa i libc4,5). Z
    drugiej strony, BSD nie inicjalizuje obsługi sygnału, ale blokuje
    nowopojawiające się egzemplarze tego sygnału podczas  wywoływania
    funkcji obsługi. Biblioteka glibc2 naśladuje zachowanie BSD.

    Jeśli w systemie opartym o libc5 zostanie włączone <bsd/signal.h>
    zamiast  <signal.h>,  to  signal  zostanie  przedefiniowane  jako
    __bsd_signal i będzie miało semantykę BSD. Nie jest to zalecane.

    Jeśli  w  systemie opartym o glibc2 zdefiniowane zostanie makro
    testowania cechy, takie jak _XOPEN_SOURCE lub zostanie użyta osobna
    funkcja sysv_signal, otrzyma się zachowanie klasyczne. Nie jest to
    zalecane.

    Próba zmiany semantyki tej funkcji za pomocą przedefiniowywania i
    włączania plików nagłówkowych nie jest dobrym pomysłem. Lepiej w ogóle
    unikać funkcji signal i posługiwać się zamiast niej sigaction(2).

UWAGI

    Zgodnie ze standardem POSIX, zachowanie procesu po zignorowaniu sygnału
    SIGFPE, SIGILL lub SIGSEGV, który nie był wygenerowany przez funkcję
    kill(2) ani raise(3), jest niezdefiniowane.  Dzielenie przez zero
    liczby  całkowitej  nie  ma  określonego  wyniku.  Na niektórych
    architekturach generuje to  sygnał  SIGFPE.  (Również  dzielenie
    najmniejszej liczby ujemnej przez -1 może spowodować wygenerowanie
    SIGFPE.)  Ignorowanie tego sygnału  może  doprowadzić  do  pętli
    nieskończonej.

    Zgodnie ze standardem POSIX (3.3.1.3) nie jest określone, co sie stanie
    gdy SIGCHLD zostanie ustawiony na SIG_IGN. W tym miejscu zachowanie
    BSD  i  SYSV  różni  się,  powodując nie działanie na Linuksie
    oprogramowania BSD, które ustawia akcję dla SIGCHLD na SIG_IGN.

    Użycie sighandler_t jest rozszerzeniem GNU.  Różne  wersje  libc
    predefiniują ten typ; libc4 i libc5 definiują SignalHandler, glibc
    definiuje sig_t, a gdy zdefiniowane  jest  _GNU_SOURCE,  również
    sighandler_t.

ZGODNE Z

    ANSI C

ZOBACZ TAKŻE

    kill(1),  kill(2),  killpg(2),  pause(2),  raise(3), sigaction(2),
    signal(7), sigsetops(3), sigvec(2), alarm(2)