Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    shmctl - sterowanie segmentami pamięci wspólnej

SKŁADNIA

    #include <sys/ipc.h>

    #include <sys/shm.h>

    int shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds *buf);

OPIS

    shmctl() pozwala użytkownikowi pobierać informacje dotyczące segmentu
    pamięci wspólnej, zmieniać właściciela, grupę i prawa dostępu do tego
    segmentu oraz usunąć segment. Informacje dotyczące segmentu określonego
    przez shmid zwracane  są  w  strukturze  shmid_ds  zdefiniowanej
    następująco:

      struct shmid_ds {
        struct ipc_perm shm_perm; /* prawa dostępu */
        int shm_segsz;       /* rozmiar segmentu (w bajtach) */
        time_t shm_atime;     /* czas ostatniego dołączenia */
        time_t shm_dtime;     /* czas ostatniego odłączenia */
        time_t shm_ctime;     /* czas ostatniej modyfikacji */
        unsigned short shm_cpid;  /* PID twórcy segmentu */
        unsigned short shm_lpid;  /* PID ostatniego operatora segmentu */
        short shm_nattch;     /* liczba dołączeń */
        ...
      };

    Można nadać wartość wyróżnionym polom struktury shm_perm opisującej
    prawa dostępu:

      struct ipc_perm
      {
        key_t key;
        ushort uid;  /* euid oraz egid właściciela segmentu */
        ushort gid;
        ushort cuid; /* euid oraz egid twórcy segmentu */
        ushort cgid;
        ushort mode; /* 9 najmniej znaczących bitów praw dostępu */
        ushort seq;  /* numer porządkowy */
      };

    Następujące polecenia mogą być przekazane za pomocą parametru cmd :

    IPC_STAT  służy do kopiowania informacji o segmencie pamięci wspólnej
          do bufora buf. Użytkownik musi mieć prawo do odczytu
          segmentu pamięci wspólnej.

    IPC_SET   służy do modyfikacji praw dostępu do segmentu. Z pola
          shm_perms struktury wskazanej przez parametr buf pobierane
          są uid, gid i mode. System uwzględnia tylko 9 najmniej
          znaczących  bitów  parametru  mode.  Polu  shm_ctime
          przypisywane jest aktualny czas. Użytkownik musi  być
          właścicielem segmentu, jego twórcą lub administratorem
          systemu.

    IPC_RMID  służy do zaznaczenia segmentu do usunięcia. Zostanie on
          naprawdę usunięty w momencie, gdy wszystkie procesy odłączą
          się. (Tj. gdy pole shm_nattch struktury shmid_ds opisującej
          segment  osiągnie  wartość zero.) Użytkownik musi być
          właścicielem segmentu, jego twórcą lub administratorem
          systemu.

    Użytkownik musi zapewnić, że segment po użyciu zostanie na pewno
    usunięty. W przeciwnym przypadku, pamięć lub obszar wymiany zajmowane
    przez segment nie zostaną zwolnione.

    Dodatkowo, administrator systemu może zabronić lub zezwolić na wymianę
    obszarów pam ięci zajmowanych przez segment (tylko w systemie Linux).
    Służą do tego następujące wartości cmd:

    SHM_LOCK  zabezpiecza segment pamięci wspólnej przed wymianą. Strony,
          które wcześniej uległy wymianie zostaną ponownie załadowane
          do pamięci dopiero w momencie, gdy użytkownik wykona do
          nich dostęp.

    SHM_UNLOCK zezwala na wymianę stron należących do segmentu pamięci
          wspólnej.

    Polecenia sterujące IPC_INFO, SHM_STAT oraz SHM_INFO są używane przez
    program ipcs(8) do pobierania informacji o używanych zasobach w
    systemie. Jeśli zajdzie potrzeba, polecenia te mogą w przyszłości ulec
    zmianie lub ich obsługa może zostać zawarta w systemie plików /proc.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja zwraca 0, jeśli operacja zakończy się pomyślnie, a -1, gdy
    wystąpi błąd.

BŁĘDY

    W przypadku wystąpienia błędu, zmiennej errno przypisana zostanie jedna
    z poniższych wartośći:

    EACCES   jeśli wydano polecenie IPC_STAT, a prawa dostępu określone
          w shm_perm.modes nie pozwalają na odczyt segmentu shmid.

    EFAULT   Parametr cmd ma wartość IPC_SET lub IPC_STAT, ale adres
          wskazany przez buf jest niedostępny.

    EINVAL   jeśli shmid nie jest poprawnym identyfikatorem segmentu lub
          cmd nie jest poprawnym poleceniem.

    EIDRM    jeśli shmid_ds wskazuje na segment, który został usunięty.

    EPERM    jeśli użytkownik próbował wywołać polecenie IPC_RMID lub
          IPC_SET, ale efektywny UID właściciela procesu wywołującego
          funkcję nie odpowiada twórcy segmentu (określonemu  w
          shm_perm.cuid),  właścicielowi  segmentu (określonemu w
          shm_perm.uid), ani administratorowi systemu.

    EOVERFLOW  jest zwracane, gdy wydano polecenie IPC_STAT, a wartość gid
          lub uid jest za duża, aby ją umieścić w strukturze
          wskazywanej przez buf.

UWAGA

    Niektóre pola struktury struct shmid_ds były w Linuksie 2.2 typu short
    a stały się typu long w Linuksie 2.4. Aby to wykorzystać, powinna
    wystarczyć rekompilacja pod glibc-2.1.91 lub nowszą. (Jądro rozróżnia
    stare i nowe wywołania za pomocą znacznika IPC_64 w cmd.)

ZGODNE Z

    SVr4, SVID. SVr4 dokumentuje dodatkowe kody błędów: EINVAL, ENOENT,
    ENOSPC, ENOMEM, EEXIST. Ani SVr4 ani SVID nie dokumentują kodu błędu
    EIDRM.

ZOBACZ TAKŻE

    shmget(2), shmop(2)