Provided by: adduser_3.80ubuntu2_all bug

NAZWA

    /etc/adduser.conf  -  plik  konfiguracyjny programów adduser(8) i
    addgroup(8).

OPIS

    Plik /etc/adduser.conf zawiera wartości  domyślne  dla  programów
    adduser(8), addgroup(8), deluser(8) oraz delgroup(8). Każda linia
    przechowuje pojedynczą wartość w postaci opcja = warto. Dopuszczalne
    jest otaczanie wartości cudzysłowami lub apostrofami oraz dodawanie
    białych znaków przed i po znaku rówości. Linie komentarza muszą
    zaczynać się od znaku hasha (#).

    Poprawne są następujące opcje:

    DSHELL Powłoka logowania dla nowych użytkowników. Wartość domyślna to
       /bin/bash.

    DHOME Katalog, w którym są tworzone nowe katalogi domowe użytkowników.
       Wartość domyślna to /home.

    GROUPHOMES
       Ustawienie na yes powoduje, że katalogi domowe będą utworzone
       jako /home/[nazwa-grupy]/uytkownik. Wartość domyślna to no.

    LETTERHOMES
       Ustawienie na yes powoduje, że katalogi domowe zostaną utworzone
       w dodatkowym katalogu, którego nazwą jest pierwsza litera nazwy
       użytkownika. Na przykład: /home/u/uytkownik. Wartość domyślna
       to no.

    SKELL Katalog, z którego powinny być kopiowane szablonowe pliki
       konfiguracyjne użytkowników. Wartość domyślna to /etc/skel.

    FIRST_SYSTEM_UID i LAST_SYSTEM_UID
       określają zakres identyfikatorów UID, w którym będą przydzielane
       identyfikatory użytkowników systemowych. Wartość domyślna to 100
       - 999.

    FIRST_UID i LAST_UID
       określają zakres identyfikatorów UID, w którym będą przydzielane
       identyfikatory zwykłych użytkowników. Wartość domyślna to 1000 -
       29999.

    USERGROUPS
       Ustawienie tej opcji na yes powoduje, że dla każdego tworzonego
       użytkownika zostanie utworzona jego własna grupa. Jeżeli opcja
       jest ustawiona na no, to każdy użytkownik zostanie umieszczony w
       grupie, której GID jest równy USERS_GID (patrz niżej).Wartość
       domyślna to yes.

    USERS_GID
       Jeżeli USERGROUPS jest ustawione na no, to USERS_GID jest
       identyfikatorem grupy, do której będą przypisani wszyscy nowo
       tworzeni użytkownicy. Wartość domyślna to 100.

    DIR_MODE
       Jeżeli wartość jest poprawna (np. 0755 lub 755), to tworzonym
       katalogom domowym zostaną ustawione podane prawa dostępu. W
       przeciwnym przypadku 0755 jest używana jako wartość domyślna.

    SETGID_HOME
       Ustawienie tej opcji na yes powoduje, że katalogi domowe
       użytkowników posiadających własną grupę (USERGROUPS=yes) będą
       miały ustawiony bit setgid. Było to domyślne ustawienie programu
       adduser w wersji << 3.13. Niestety miało ono swoje złe strony,
       dlatego nie jest już ustawiane domyślnie. Niemniej jednak,
       jeżeli jest taka potrzeba, to można to aktywować tutaj.

    QUOTAUSER
       Jeżeli wartość tej opcji jest niepusta, to oznacza nazwę
       użytkownika, którego quota będzie skopiowana nowo tworzonym
       użytkownikom. Wartość domyślna jest pusta.

    NAME_REGEX
       Nazwy użytkowników są sprawdzane tym wyrażeniem regularnym.
       Jeżeli nazwa nie pasuje do wyrażenia, użytkownik nie zostanie
       utworzony,  chyba że podano --force-badname. Jeżeli podano
       --force-badname, to są dokonywane tylko bardzo  podstawowe
       sprawdzenia. Wartością domyślną jest skromne ^[a-z][-a-z0-9]*$.

PLIKI

    /etc/adduser.conf

ZOBACZ TAKŻE

    adduser(8), addgroup(8), deluser(8), delgroup(8)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.