Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    config - biblioteka plików konfiguracyjnych OpenSSL CONF

OPIS

    Biblioteka OpenSSL CONF służy do wczytywania plików konfiguracyjnych.
    Obsługuje główny plik konfiguracyjny OpenSSL openssl.cnf oraz kilka
    innych, jak na przykład pliki SPKAC i pliki rozszerzenia certyfikatów
    dla narzędzi x509.

    Plik konfiguracyjny jest podzielony na sekcje. Każda z nich rozpoczyna
    się wierszem [ nazwa_sekcji ] i kończy wraz z początkiem następnej
    sekcji lub wraz z końcem pliku. Nazwa sekcji może się składać ze znaków
    alfanumerycznych oraz znaków podkreślenia.

    Pierwsza sekcja pliku konfiguracyjnego ma specjalne znaczenie i
    określana jest jako sekcja domyślna. Zwykle nie ma nazwy i znajduje się
    na początku pliku, przed pierwszą nazwaną sekcją. Nazwy są wyszukiwane
    najpierw w nazwanych sekcjach (o ile takie są), a następnie w sekcji
    domyślnej.

    Środowisko jest mapowane na sekcję o nazwie ENV.

    Komentarze należy poprzedzać znakiem #.

    Każda sekcja pliku konfiguracyjnego składa się z par nazwa/wartość w
    formie nazwa=wartość.

    Łańcuch nazwa może zawierać dowolne znaki alfanumeryczne jak również
    niektóre znaki przestankowe, takie jak . , ; oraz _.

    Łańcuch wartość składa się z ciągu znaków pomiędzy znakiem = a końcem
    wiersza, z wyłączeniem wszelkich spacji poprzedzających oraz końcowych.

    Łańcuch wartości podlega przesłanianiu zmiennych. Robi się to poprzez
    użycie formy $zmienna lub ${zmienna}: zastępuje to wartość nazwanej
    zmiennej w bieżącej sekcji. Można także zastąpić wartość z innej sekcji
    przy użyciu formy $sekcja::nazwa lub ${sekcja::nazwa}. Zmienne
    środowiskowe przesłania się za pomocą konstrucji ENV::nazwa. W ten sam
    sposób można także definiować zmienne środowiskowe, jeśli tylko program
    wyszukuje je za pośrednictwem biblioteki CONF zamiast bezpośredniego
    wywołania getenv().

    Można cytować poszczególne znaki poprzez dowolny znak cytowania lub
    znak \. Przez postawienie znaku \ na końcu wiersza łańcuch wartość
    można rozciągać na kilka wierszy. Tę samą rolę pełnią też sekwencje \n,
    \r, \b oraz \t.

UWAGI

    Jeżeli plik konfiguracyjny stara się przesłonić nieistniejącą zmienną,
    podnoszony jest znacznik błędu i plik nie zostaje wczytany. Może się to
    stać podczas próby przesłaniania nie zdefiniowanej zmiennej
    środowiskowej. Na przykład domyślny plik konfiguracji OpenSSL używał
    wartości HOME, która może nie istnieć w systemach innych niż uniksy.

    Można to obejść za pomocą sekcji domyślnej, w której znajdą się
    domyślne wartości: jeżeli wśrod zmiennych środowiska nie znajdzie się
    danej wartości, zostanie użyta właśnie wartość domyślna. Aby ten sposób
    działał właściwie, wartość domyślna musi zostać zdefiniowana w pliku
    wcześniej niż przesłonięcie. Przykładów poszukaj w sekcji PRZYKŁADY.

    Jeśli ta sama wartość jest zdefiniowana więcej niż jeden raz, wszystkie
    wystąpienia poza ostatnim zostaną pominięte bez komunikatu o błędzie. W
    sytuacjach takich jak DN to samo pole może się pojawić wielokrotnie -
    rozwiązaniem jest zwykle pomijanie znaków przed początkową ., na
    przykład:

    1.OU="Moje pierwsze OU"
    2.OU="Moje Drugie OU"

PRZYKŁADY

    Oto przykładowy plik konfiguracyjny zawierający niektóre z wymienionych
    wyżej elementów:

    # To jest sekcja domyślna.

    HOME=/temp
    RANDFILE= ${ENV::HOME}/.rnd
    configdir=$ENV::HOME/config

    [ sekcja_pierwsza ]

    # Jesteśmy w pierwszej sekcji.

    # Cytowanie pozwala na używanie spacji poprzedzających i końcowych
    cokolwiek = " dowolna nazwa zmiennej "

    tekst = Łańcuch który może \
    rozciągać się na kilka wierszy \
    przy użyciu \\ na końcu wiersza

    komunikat = Witaj świecie\n

    [ sekcja_druga ]

    pozdrowienia = $sekcja_pierwsza::komunikat

    Następny przykład pokazuje jak bezpiecznie przesłaniać zmienne
    środowiskowe.

    Załóżmy, że chcemy aby zmienna tmpfile wskazywała nazwę pliku
    roboczego. Katalog, w którym ten plik się znajduje, można odczytać ze
    zmiennych środowiskowych TEMP lub TMP, lecz mogą one nawet nie mieć
    nadanej żadnej wartości. Jeśli po prostu użyjemy nazw zmiennych
    środowiskowych i okaże się, że one nie istnieją, to podczas próby
    otwarcia pliku wystąpi błąd. Przy wykorzystaniu sekcji domyślnej
    możemy spowodować, że najpierw będzie poszukiwana zmienna TEMP,
    następnie TMP, a jeśli żadna z nich nie będzie zdefiniowana, zostanie
    użyty katalog /tmp.

    TMP=/tmp
    # Powyższa wartość jest używana kiedy TMP nie ma w środowisku
    TEMP=$ENV::TMP
    # Powyższa wartość jest używana kiedy TEMP nie ma w środowisku
    tmpfile=${ENV::TEMP}/tmp.filename

BŁĘDY

    W obecnej chwili nie ma sposobu na wykorzystanie znaków w zapisie
    ósemkowym \nnn. Wszystkie łańcuchy są zakończone znakiem braku
    informacji, więc te znaki nie mogą pojawiac się w wartościach.

    Cytowanie nie jest całkiem porządne: po użyciu sekwencji w rodzaju \n
    nie można więcej używać cytowania w tym samym wierszu.

    Pliki są wczytywane tylko w jednym przebiegu. Z tego powodu
    przesłanianie zmiennych działa tylko jeżeli są one zdefiniowane we
    wcześniejszych wierszach danego pliku.

ZOBACZ TAKŻE

    x509(1), req(1), ca(1)

OD TŁUMACZA

    Tłumaczenie Daniel Koć <kocio@linuxnews.pl> na podstawie strony
    podręcznika systemowego config(1) 0.9.6c, 15.04.2002.