Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    crontab - tabele dla crona

OPIS

    Plik crontab zawiera wskazówki dla demona cron(8), sformatowane w
    ogólnej postaci: ``uruchom tę komendę o tej porze i tego dnia''. Każdy
    użytkownik ma swoją własną tabelę crontab, a komendy z każdej podanej
    tabeli są wykonywane z uprawnieniami jej właściciela. News i uucp
    zazwyczaj mają swoje własne tabele, eliminując w ten sposób potrzebę
    jawnego wywoływania su(1) jako części komendy crona.

    Puste linie, spacje oraz tabulacje są ignorowane. Linie, w których
    pierwszym nie-białym znakiem jest `#', są komentarzami i też są
    ignorowane. Zauważ, że komentarze nie mogą wystąpić w tej samej linii
    co komendy crona, ponieważ będą one wtedy potraktowane jak część
    komendy. Podobnie, komentarze nie są dozwolone w liniach ustawień
    zmiennych środowiskowych.

    Linia aktywna tabeli może być albo ustawieniem środowiska, albo komendą
    crona. Ustawienie zmiennej środowiskowej ma postać

      nazwa = wartość,

    gdzie spacje wokół znaku równości są opcjonalne, a wszelkie kolejne,
    niepoczątkowe spacje w wartoci zostaną częścią wartości przypisanej
    zmiennej nazwa. Łańcuch warto może być umieszczony w cudzysłowach
    (pojedynczych lub podwójnych). Zachowa to początkowe i końcowe spacje.

    Wiele zmiennych środowiskowych jest ustawianych automatycznie przez
    demona cron(8).  SHELL jest ustawiany na /bin/sh, LOGNAME i HOME są
    ustawiane na podstawie linii /etc/passwd właściciela tabeli.  Zmienne
    HOME i SHELL mogą być przeciążone przez ustawienia tabeli. Nie można
    tak zrobić z LOGNAME.

    (Inna uwaga: zmienna LOGNAME nazywa się czasem USER na systemach BSD...
    na tych systemach ustawiana będzie również zmienna USER.)

    Dodatkowo, poza powyższymi zmiennymi, cron(8) będzie korzystał z MAILTO
    jeśli zajdzie potrzeba wysłania listu jako wyniku wykonania komend z
    ``tej'' tabeli. Jeśli MAILTO jest zdefiniowane, to list zostanie
    wysłany do wskazanego tam użytkownika. Jeśli MAILTO jest zdefiniowane,
    lecz puste (MAILTO=""), to nie są wysyłane żadne listy. W innych
    wypadkach listy są wysyłane do właściciela tabeli. Opcja ta jest
    użyteczna  jeśli  zdecydujesz  się  na mailer /bin/mail  zamiast
    /usr/lib/sendmail podczas instalacji crona -- /bin/mail nie robi
    aliasowania, a UUSP zwykle nie czyta jego listów.

    Format  komendy  crona jest podobny do standardu V7, z wieloma
    rozszerzeniami. Każda linia ma pięć pól czasu i daty, za którymi
    znajduje się nazwa użytkownika (jeśli jest to tabela systemowa), oraz
    komenda. Komendy są wywoływane przez demona cron(8), gdy minuta,
    godzina i miesiąc z wpisu odpowiadają czasowi bieżącemu oraz gdy
    przynajmniej jedno z dwóch pól dnia (dzień miesiąca lub dzień tygodnia)
    odpowiadają czasowi bieżącemu (zobacz ``Uwagi'' poniżej). Zauważ, że
    oznacza to, iż nieistniejace czasy, jak "brakujące godziny" podczas
    konwersji związanej ze zmianami czasu z uwagi na oszczędność energii,
    [czas letni/zimowy] nigdy nie będą pasować. Zatem zadania zaplanowane
    na takie "brakujące czasy" nie zostaną uruchomione. Podobnie, czas
    występujący więcej niż raz (znów, przypadek zmiany czasów, w drugim
    kierunku) spowoduje, że odpowiadające mu zadania będą uruchomione
    dwukrotnie. cron(8) testuje wpisy tabel co minutę. Pola czasu i daty
    to:

       Pole      dozwolone wartości
       -----     --------------
       minuta     0-59
       godzina    0-23
       dzień miesiąca 0-31
       miesiąc    0-12 (lub nazwy, patrz niżej)
       dzień tygodnia 0-7 (0 lub 7 jest niedzielą, lub użyj nazw)

    Pole może mieć gwiazdkę (*), która oznacza ``pierwszy-ostatni''.

    Dozwolone są zakresy liczb. Zakresy są dwiema liczbami, oddzielonymi
    myślnikiem. Zakres ten jest domknięty. Np, 8-11 dla ``godzin'' oznacza
    wywoływanie w godzinach 8, 9, 10, 11.

    Dozwolone są też listy. Lista jest zbiorem liczb (lub zakresów),
    oddzielonych przecinkami. Przykłady: ``1,2,5,9'', ``0-4,8-12''.

    W połączeniu z zakresami można używać wartości krokowych. Napisanie za
    zakresem elementu ``/<liczba>'' oznacza odstępy między wartościami
    liczby w zakresie. Na przykład ``0-23/2'' oznacza liczby parzyste w tym
    zakresie.  Wartości krokowe dozwolone są też za gwiazdkami, więc jeśli
    chciałbyś powiedzieć ``co drugą godzinę'', użyj po prostu ``*/2''.

    Dla ``miesięcy'' i ``dni tygodnia'' można używać również nazw. Użyj
    pierwszych trzech liter konkretnego dnia lub miesiąca (po angielsku,
    wielkość liter nie ma znaczenia). Zakresy lub  listy  nazw  są
    niedozwolone.

    Szóste pole (reszta linii) określa komendę, jaką należy wykonać. Cała
    część komendowa linii, aż do nowej linii, lub znaku %, zostanie
    wykonana przez /bin/sh, lub przez inną powłokę, jaką podałeś w zmiennej
    SHELL pliku crona. Procenty w komendzie (%), o ile nie są chronione
    odwrotnymi ukośnikami, zostaną zamienione w znaki nowej linii, a
    wszelkie dane za pierwszym % zostaną przesłane na standardowe wejście
    komendy.

    Uwaga: Dzień wywołania komendy może być podany w dwóch polach -- dniu
    miesiąca, i dniu tygodnia. Jeśli obydwa pola są podane (np, nie są *),
    to komenda zostanie wywołana gdy dowolne z pól będą odpowiadały
    bieżącemu czasowi. Na przykład,
    ``30 4 1,15 * 5'' spowoduje wywołanie komendy o 4:30am pierwszego i
    15-tego każdego miesiąca plus każdy piątek.

PRZYKŁADOWA TABELA

    # używaj /bin/sh do wywoływania komend. Nie ważne co jest w /etc/passwd.
    SHELL=/bin/sh
    # przesyłaj wyjście do użytkownika paul
    MAILTO=paul
    #
    # uruchamiaj się 5 minut po północy, codziennie
    5 0 * * *    $HOME/bin/daily.job >> $HOME/tmp/out 2>&1
    # uruchamiaj się od 2:15pm 1-szego w każdym miesiącu -- wyjście jest
    # przesyłane do paul'a
    15 14 1 * *   $HOME/bin/monthly
    # uruchamiaj się o 10 pm w weekendy, denerwuj Joe.
    0 22 * * 1-5  mail -s "Jest 10pm" joe%Joe,%%Gdzie są twoje dzieci?%
    23 0-23/2 * * * echo "uruchamiaj 23 min po polnocy, 2am, 4am ..., codziennie"
    5 4 * * sun   echo "Uruchamiaj się 5 po 4 w niedziele"

ZOBACZ TAKŻE

    cron(8), crontab(1)

ROZSZERZENIA

    Podczas podawania dnia tygodnia, zarówno 0 jak i 7 jest uważane za
    niedzielę. BSD i ATT nie zgadzają się z tym.

    Listy i zasięgi mogą koegzystować w tym samym polu. "1-3,7-9" będzie
    odrzucone przez crona ATT i BSD -- chcą one widzieć TYLKO "1-3" lub
    "7,8,9".

    Zakresy mogą zawierać "kroki", więc "1-9/2" jest tym samym  co
    "1,3,5,7,9".

    Nazwy miesiąca lub dnia tygodnia mogą być podawane przez nazwę.

    W tabeli można ustawiać zmienne środowiskowe. W BSD i ATT, środowisko
    przekazywane procesom potomnym jest po prostu tym z /etc/rc.

    Jeżeli uid właściciela jest równy 0, może on użyć "-" jako pierwszego
    znaku pozycji tabeli. Wówczas cron nie zapisze w dzienniku syslog
    komunikatu o tym poleceniu.

    Wyjście komend jest przesyłane właścicielowi tabeli (BSD nie tego
    potrafi), może być przesyłane do osoby innej niż właściciel tabeli
    (tego nie potrafi SysV) lub funkcja ta może być wyłączona i nie będzie
    wysyłana żadna poczta (SysV tego też nie potrafi).

AUTOR

    Paul Vixie <paul@vix.com>