Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    locale - opis pliku definicji locale

OPIS

    Pliki  definicji  locale  zawierają wszelkie informacje potrzebne
    poleceniu localedef(1) do przekształcenia tych informacji w binarną
    bazę danych locale.

    Pliki  definicji  składają  się z sekcji opisujących szczegółowo
    poszczególne kategorie locale.

SKŁADNIA

    Na początku pliku definicji locale znajduje się od nagłówek, który może
    zawierać następujące słowa kluczowe:

    <escape_char>
       po którym następuje pewien znak. Znak ten powinien być używany w
       pozostałej części pliku jako znak cytyjący, zaznaczając znaki
       które należy interpretować w szczególny sposób. Domyślnie jest
       to odwrotny ukośnik ( \ ).

    <comment_char>
       po którym następuje pewien znak. Znak ten będzie używany w
       pozostałej części pliku jako znak komentarza. Domyślnie jest to
       krzyżyk (#).

    Definicje locale podzielone są na części - jedna dla każdej kategorii
    locale.  Każda część może zostać skopiowana z innego istniejącego
    locale, lub może zostać zdefiniowana od podstaw. Jeśli kategorię należy
    skopiować, jedynym dozwolonym słowem kluczowym dla tej definicji jest
    słowo copy, po którym następuje nazwa locale, które należy skopiować.

  LC_CTYPE
    Definicja kategorii LC_CTYPE zaczyna się od napisu LC_CTYPE w pierwszej
    kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    upper po którym następuje lista wielkich liter. Litery od A do Z są
       dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie
       jako cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.

    lower po którym następuje lista małych liter. Litery od a do z są
       dołączane automatycznie. Znaki, które określono jednocześnie
       jako cntrl, digit, punct lub space są niedozwolone.

    alpha po którym następuje lista liter. Wszystkie znaki określone jako
       upper lub lower są dołączane automatycznie. Znaki,  które
       określono jednocześnie jako cntrl, digit, punct lub space są
       niedozwolone.

    digit po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako cyfry.
       Dozwolone są tylko cyfry od 0 do 9. Są one dołączane domyślnie
       do tej klasy.

    space po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako białe
       znaki. Znaki które określone są jednocześnie jako upper, lower,
       alpha, digit, graph lub xdigit są niedozwolone. Znaki <spacja>,
       <nowa-strona>, <nowa-linia>, <powrót-karetki>, <tabulacja> i
       <tabulacja-pionowa> są dołączane domyślnie.

    cntrl po którym następuje lista znaków sterujących. Znaki, które
       określono jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, punct,
       graph, print lub xdigit, są niedozwolone.

    punct po którym następuje lista znaków interpunkcyjnych. Znaki, które
       określono jednocześnie jako upper, lower, alpha, digit, cntrl,
       xdigit oraz znak <spacja> są niedozwolone.

    graph po którym następuje lista znaków widocznych, z wyłączeniem znaku
       <spacja>.  Znaki określone jako upper, lower, alpha, digit,
       xdigit oraz punct są dołączane automatycznie. Znaki, które
       określono jednocześnie jako cntrl są niedozwolone.

    print po którym następuje lista znaków widocznych, łącznie ze znakiem
       <spacja>. Znaki określone jako upper, lower, alpha, digit,
       xdigit, punct oraz znak <spacja> są dołączane automatycznie.
       Znaki, które określono jednocześnie jako cntrl są niedozwolone.

    xdigit po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako cyfry
       szesnastkowe. Muszą być podane cyfry dziesiętne, po których
       następuje jeden lub więcej zestawów sześciu znaków, w porządku
       rosnącym. Domyślnie zawarte są następujące znaki: 0 do 9 , a do
       f , A do F .

    blank po którym następuje lista znaków klasyfikowanych jako puste .
       Znaki <spacja> i <tabulacja> są dołączane automatycznie.

    toupper
       po którym następuje lista odwzorowań liter małych na wielkie.
       Każde odwzorowanie to para składająca się z małej i wielkiej
       litery, rozdzielonych , i zamkniętych w nawiasach. Elementy tej
       listy rozdzielone są średnikami.

    tolower
       po którym następuje lista odwzorowań liter wielkich na małe.
       Jeśli nie występuje słowo kluczowe tolower, to stosowane jest
       odwzorowanie odwrotne do listy toupper.

    Definicję LC_CTYPE kończy napis END LC_CTYPE.

  LC_COLLATE
    Kategoria LC_COLLATE definiuje reguły porównywania znaków. Z powodu
    ograniczeń w libc nie wszystkie opcje POSIX zostały zaimplementowane.

    Definicja zaczyna się od napisu LC_COLLATE w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    collating-element

    collating-symbol

    Definicja porządku zaczyna się od linii:

    order_start

    po której następuje lista słów kluczowych forward, backward lub
    position. Definicja porządku składa się z linii opisujących kolejność,
    i zakończona jest słowem kluczowym

    order_end.

    Więcej szczegółów można znaleźć w źródłach,  w  /usr/lib/nls/src
    zwłaszcza w przykładach POSIX, Example i Example2.

    Definicję LC_COLLATE kończy napis END LC_COLLATE.

  LC_MONETARY
    Definicja zaczyna się od napisu LC_MONETARY w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    int_curr_symbol
       po którym następuje międzynarodowy symbol waluty. Musi to być
       czteroznakowy łańcuch zawierający międzynarodowy symbol waluty
       zdefiniowany w standardzie ISO 4217 (trzy znaki), po których
       następuje separator.

    currency_symbol
       po którym następuje symbol waluty lokalnej.

    mon_decimal_point
       po którym następuje łańcuch służący do oddzielania części
       całkowitej  od  ułamkowej  w zapisie dziesiętnym wielkości
       pieniężnych.

    mon_thousands_sep
       po którym następuje łańcuch służący jako separator trzycyfrowych
       grup przy formatowaniu wielkości pieniężnych.

    mon_grouping
       po  którym następuje łańcuch opisujący sposób formatowania
       wielkości numerycznych.

    positive_sign
       po którym następuje łańcuch służący jako znak dodatni dla
       wielkości pieniężnych.

    negative_sign
       po którym następuje łańcuch służący jako znak ujemny dla
       wielkości pieniężnych.

    int_frac_digits
       po którym następuje liczba cyfr dziesiętnych, które powinny
       wystąpić przy formatowaniu z int_curr_symbol.

    frac_digits
       po którym następuje liczba cyfr dziesiętnych, które powinny
       wystąpić przy formatowaniu z currency_symbol.

    p_cs_precedes
       po którym następuje liczba całkowita o wartości 1 jeżeli
       currency_symbol lub int_curr_symbol mają poprzedzać sformatowaną
       wielkość pieniężną, lub 0 jeśli symbol ma występować po tej
       wielkości.

    p_sep_by_space
       po którym następuje liczba całkowita.

       0   oznacza, że pomiędzy symbolem a wartością nie powinna
           wystąpić spacja.

       1   oznacza, że pomiędzy symbolem a  wartością  powinna
           wystąpić spacja.

       2   oznacza, że pomiędzy symbolem a łańcuchem określającym
           znak powinna wystąpić  spacja,  jeśli  elementy  te
           przylegają do siebie.

    n_cs_precedes

       0   - jeśli symbol następuje po wartości

       1   - jeśli symbol poprzedza wartość

    n_sep_by_space
       Liczba  całkowita  o wartości 0 jeśli currency_symbol lub
       int_curr_symbol nie jest oddzielony spacją od ujemnej wielkości
       pieniężnej, o wartości 1 jeżeli symbol od wielkości oddziela
       spacja, a o wartości 2 jeżeli spacja rodziela symbol i łańcuch
       określający znak, gdy stoją obok siebie.

    p_sign_posn

       0   Wielkość i currency_symbol lub int_curr_symbol są ujęte w
           nawiasy.

       1   Łańcuch  określający  znak  poprzedza  wielkość  i
           currency_symbol lub int_curr_symbol.

       2   Łańcuch  określający  znak następuje po wielkości i
           currency_symbol lub int_curr_symbol.

       3   Łańcuch określający znak poprzedza currency_symbol lub
           int_curr_symbol.

       4   Łańcuch określający znak następuje po currency_symbol lub
           int_curr_symbol.

    n_sign_posn

       0   Wielkość i currency_symbol lub int_curr_symbol są ujęte w
           nawiasy.

       1   Łańcuch  określający  znak  poprzedza  wielkość  i
           currency_symbol or the int_curr_symbol.

       2   Łańcuch określający znak następuje po  wielkości  i
           currency_symbol lub int_curr_symbol.

       3   Łańcuch określający znak poprzedza currency_symbol lub
           int_curr_symbol.

       4   Łańcuch określający znak następuje po currency_symbol lub
           int_curr_symbol.

    Definicję LC_MONETARY kończy napis END LC_MONETARY.

  LC_NUMERIC
    Definicja zaczyna się od napisu LC_NUMERIC w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    decimal_point
       po którym następuje łańcuch służący przy formatowaniu wielkości
       liczbowych do oddzielania części całkowitej i ułamkowej liczb
       dziesiętnych.

    thousands_sep
       po którym następuje łańcuch służący przy formatowaniu wielkości
       liczbowych jako separator grup trzycyfrowych.

    grouping
       po którym następuje łańcuch określający sposób formatowania
       wielkości liczbowych.

    Definicję LC_NUMERIC kończy napis END LC_NUMERIC.

  LC_TIME
    Definicja zaczyna się od napisu LC_TIME w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    abday po którym następuje lista skrótów nazw dni tygodnia. Lista
       zaczyna się od niedzieli (lub jej tłumaczenia).

    day  po którym następuje lista nazw dni tygodnia. Lista zaczyna się
       od niedzieli.

    abmon po którym następuje lista skrótów nazw miesięcy.

    mon  po którym następuje lista nazw miesięcy.

    am_pm Odpowiednia reprezentacja łańcuchów am (przed południem) i pm
       (po południu) .

    d_t_fmt
       Odpowiedni format daty i czasu.

    d_fmt Odpowiedni format daty.

    t_fmt Odpowiedni format czasu.

    t_fmt_ampm
       Odpowiedni format czasu dla zegara 12-godzinnego.

    Definicję LC_TIME kończy napis END LC_TIME.

  LC_MESSAGES
    Definicja zaczyna się od napisu LC_MESSAGES w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone są następujące słowa kluczowe:

    yesexpr
       po którym następuje wyrażenie regularne opisujące  możliwe
       odpowiedzi na tak.

    noexpr po  którym następuje wyrażenie regularne opisujące możliwe
       odpowiedzi na nie.

    Definicję LC_MESSAGES kończy napis END LC_MESSAGES.

    Szczegóły można znależć w standardzie POSIX.2.

PLIKI

    /usr/lib/locale/ - baza danych bieżących ustawień locale tej kategorii.
    /usr/lib/nls/charmap/* - pliki z zestawami znaków

BŁĘDY

    Ta strona podręcznika nie jest kompletna.

ZGODNE Z

    POSIX.2

ZOBACZ TAKŻE

    Opisy locale w dokumentacji info w pakietach libc, gettext oraz poza
    tym setlocale(3), localeconv(3), charmap(5), locale(1), localedef(1)