Provided by: login_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    /etc/login.defs - konfiguracja logowania

OPIS

    Plik  /etc/login.defs  definiuje  specyficzną  dla naszej maszyny
    konfigurację pakietu shadow login.  Plik ten jest wymagany. Jego
    nieobecność  nie  wstrzyma  działania systemu, ale prawdopodobnie
    spowoduje nieprzewidywalne działanie.

    Plik ten jest czytelnym plikiem tekstowym. Każdy z jego wierszy opisuje
    jeden parametr konfiguracji. Wiersze składają się z nazwy parametru i
    jego wartości, oddzielonych białym znakiem. Ignorowane są puste wiersze
    i wiersze komentarzy. Komentarze rozpoczynają się od znaku '#', który
    musi być pierwszym znakiem wiersza (pomijając białe znaki).

    Istnieją cztery typy wartości parametrów: napisy, logiczne (boolean),
    liczby i długie liczby (long numbers). Napis jest złożony z dowolnych
    znaków drukowalnych. Parametr logiczny może mieć albo wartość "yes"
    albo "no". Niezdefiniowanemu parametrowi logicznemu lub parametrowi,
    któremu przypisano wartość inną od powyższych przypisane zostanie "no".
    Liczby (zarówno zwykłe jak i długie) mogą być wartościami dziesiętnymi,
    ósemkowymi (poprzedź wartość cyfrą "0") albo szesnastkowymi (poprzedź
    wartość  sekwencją "0x"). Maksymalne wartości zwykłych i długich
    parametrów numerycznych zależą od maszyny.

    Obsługiwane są następujące opcje konfiguracyjne:

    CHFN_AUTH (logiczna)
       Jeżeli ma wartość yes, to programy chfn i chsh będą pytać o
       hasło przed dokonaniem zmian, chyba że uruchamiane są przez
       superużytkownika.

    CHFN_RESTRICT (napis)
       Ten parametr określa, jakie wartości w polu gecos pliku passwd
       mogą  być zmieniane przez zwykłych użytkowników za pomocą
       programu chfn Może on być dowolną kombinacją liter f, r, w, h,
       oznaczających odpowiednio: Full name (pełna nazwa), Room number
       (numer pokoju), Work phone (telefon służbowy) i Home phone
       (telefon domowy). Jeśli parametr nie jest podany, to zmian może
       dokonywać wyłącznie superużytkownik.

    CONSOLE (napis)
       Jeśli podana, definicja ta określa ograniczony zestaw linii, na
       których dozwolone jest rozpoczynanie sesji użytkownika root.
       Próby logowania użytkownika root niespełniające ustalonych tu
       kryteriów zostaną odrzucone. Wartość tego pola może wystąpić w
       jednej z dwu postaci: albo pełnej nazwy ścieżkowej pliku, jak na
       przykład

          CONSOLE /etc/consoles

       albo listy linii terminalowych rozdzielonych dwukropkami, jak
       poniżej:

          CONSOLE console:tty01:tty02:tty03:tty04

       (Zauważ, że wymienione tu nazwy nie zawierają ścieżki /dev/).
       Jeżeli podano ścieżkową nazwę pliku, to każdy jego wiersz
       powinien określać jedną linię terminalową. Jeśli parametr ten
       nie  jest zdefiniowany albo podany plik nie istnieje, to
       użytkownik root będzie mógł się logować z dowolnej linii
       terminalowej.  Ponieważ  usunięcie  lub  obcięcie  pliku
       definiującego dozwolone linie może spowodować nieautoryzowane
       logowania roota, plik ten musi być chroniony. Tam, gdzie
       bezpieczeństwo jest sprawą kluczową, powinna być używana postać
       listy separowanej dwukropkami, co chroni przed potencjalną próbą
       ataku w opisany sposób.

    CONSOLE_GROUPS (napis)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    CRACKLIB_DICTPATH (napis)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    DEFAULT_HOME (logiczna)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    DIALUPS_CHECK_ENAB (logiczna)
       Jeżeli ma wartość yes a plik /etc/dialups istnieje, to na
       liniach telefonicznych wyszczególnionych w tym pliku są włączane
       wtórne hasła (hasła telefoniczne). Plik ten powinien zawierać
       listę linii telefonicznych (dialups), po jednej w wierszu, na
       przykład:

          ttyfm01
          ttyfm02
           .
           .
           .

    ENVIRON_FILE (napis)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    ENV_HZ (napis)
       Parametr ten określa wartość parametru środowiska HZ. Przykład
       użycia:

          ENV_HZ   HZ=50

       Jeżeli jest on zdefiniowany, to nie zostanie ustanowiona żadna
       wartość HZ.

    ENV_PATH (napis)
       Parametr ten musi być zdefiniowany jako ścieżka przeszukiwania
       dla zwykłych użytkowników. Przy logowaniu z UID innym niż zero,
       zmienna środowiskowa PATH jest inicjowana tą właśnie wartością.
       Jest to parametr wymagany; jeżeli nie zostanie zdefiniowany, to
       zostanie nadana, być może niepoprawna, wartość domyślna.

    ENV_SUPATH (napis)
       Parametr ten musi być zdefiniowany jako ścieżka przeszukiwania
       dla superużytkownika. Przy rozpoczynaniu sesji z UID równym
       zero, zmienna środowiskowa PATH jest inicjowana tą właśnie
       wartością. Jest to parametr wymagany; jeżeli nie zostanie
       zdefiniowany, to zostanie nadana, być może niepoprawna, wartość
       domyślna.

    ENV_TZ (napis)
       Parametr ten zawiera informację służącą do utworzenia zmiennej
       środowiskowej TZ. Jego wartość musi być albo wprost wymaganą
       zawartością TZ, albo pełną nazwą ścieżkową pliku zawierającego
       tę informację. Przykład użycia:

          ENV_TZ  TZ=CST6CDT

       lub

          ENV_TZ  /etc/tzname

       Jeżeli podano nieistniejący plik, to TZ zostanie zainicjowane
       pewną  wartością  domyślną.  Jeżeli nie zdefiniowano tego
       parametru to nie będzie ustawiona żadna wartość TZ.

    ERASECHAR (liczba)
       Tą wartością jest inicjowany terminalowy znak erase (kasowania).
       Jest to obsługiwane tylko w systemach z interfejsem termio, np.
       System V. Jeżeli nie podano parametru, to znak kasowania
       zostanie  zainicjowany  na  backspace. Informację powiązaną
       znajdziesz w opisie KILLCHAR.

    FAILLOG_ENAB (logiczna)
       Jeżeli ustawiona na yes to nieudane logowania będą odnotowywane
       w pliku /var/log/faillog w formacie faillog(8).

    FAIL_DELAY (liczba)
       Czas opóźnienia, wyrażony w sekundach, po każdej nieudanej
       próbie logowania.

    FAKE_SHELL (napis)
       Zamiast rzeczywistej powłoki użytkownika zostanie uruchomiony
       program określony wartością tego parametru. Nazwa widoczna
       (argv[0]) programu będzie jednak nazwą powłoki. Program przed
       uruchomieniem faktycznej powłoki może wykonywać dowolną akcję
       (logowanie, dodatkowe uwierzytelnianie, banner itp.).

    FTMP_FILE (napis)
       Określa pełną ścieżkową nazwę pliku, w którym rejestrowane są
       nieudane próby rozpoczynania sesji pracy. W przypadku nieudanej
       próby logowania do pliku dopisywana jest pozycja o formacie
       utmp.  Zauważ, że różni się to od rejestracji niepomyślnych
       logowań do /var/log/faillog, gdyż opisywana funkcja odnotowuje
       wszystkie  nieudane  próby, podczas gdy "faillog" kumuluje
       informację o porażkach danego użytkownika. Jeśli nie podano tego
       parametru, to rejestracja będzie wyłączona. Powiązane informacje
       znajdziesz w opisie FAILLOG_ENAB i LOG_UNKFAIL_ENAB.

    GID_MAX (liczba)

    GID_MIN (liczba)
       Zakres identyfikatorów grup, w obrębie którego może wybierać
       program groupadd.

    HUSHLOGIN_FILE (nazwa)
       Parametr używany do ustalenia okoliczności cichego logowania
       ("hushlogin").  Okoliczności te mogą być ustalone na  dwa
       sposoby. Po pierwsze, jeżeli wartością parametru jest nazwa
       pliku, a plik ten istnieje w katalogu domowym użytkownika, to
       wprowadzane są warunki cichego logowania. Zawartość pliku jest
       ignorowana; sama jego obecność powoduje ciche logowanie. Po
       drugie, jeżeli wartością parametru jest pełna nazwa ścieżkowa
       pliku a w pliku tym znaleziona zostanie nazwa użytkownika lub
       nazwa jego powłoki, to wprowadzone zostaną warunki cichego
       logowania. W tym przypadku, plik powinien mieć format podobny
       do:

          demo
          /usr/lib/uucp/uucico
           .
           .
           .

       Jeżeli nie zdefiniowano tego parametru, to warunki cichego
       logowania nigdy nie wystąpią. W trakcie cichego logowanie
       wstrzymane jest wyświetlanie wiadomości dnia (message of the
       day), ostatniego udanego i nieudanego rozpoczęcia sesji pracy,
       wyświetlanie stanu skrzynki pocztowej i sprawdzenie wieku hasła.
       Zauważ, że zezwolenie na pliki cichego logowania w katalogach
       domowych  użytkowników  pozwala im na wstrzymanie kontroli
       ważności hasła. Informacje związane z tym tematem znajdziesz w
       opisach MOTD_FILE, FILELOG_ENAB, LASTLOG_ENAB i MAIL_CHECK_ENAB.

    ISSUE_FILE (napis)
       Pełna ścieżkowa nazwa pliku wyświetlanego przed każdą zachętą do
       logowania.

    KILLCHAR (liczba)
       Tą wartością inicjowany jest terminalowy znak kill. Jest to
       obsługiwane tylko w systemach z interfejsem termio, np. System
       V. Jeżeli nie podano parametru, to znak kasowania zostanie
       zainicjowany na TRL/U. Informację powiązaną znajdziesz w opisie
       ERASECHAR.

    LASTLOG_ENAB (logiczna)
       Jeśli ma wartość yes, i istnieje plik /var/log/lastlog, to w tym
       pliku będzie rejestrowane poprawne rozpoczęcie sesji pracy
       użytkownika (zalogowanie się). Ponadto, jeśli opcja ta jest
       włączona, to  podczas  logowania  się  użytkownika  będzie
       wyświetlana informacja o liczbie ostatnich udanych i nieudanych
       logowań.  Zakończone  niepowodzeniem  logowania  nie  będą
       wyświetlane jeśli nie włączono FAILLOG_ENAB. W warunkach cichego
       logowanie nie będą wyświetlane informacje ani o pomyślnych ani o
       niepomyślnych logowaniach.

    LOGIN_RETRIES (liczba)
       Dozwolona  liczba  prób logowania przed zakończeniem pracy
       programu login.

    LOGIN_STRING (napis)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    LOGIN_TIMEOUT (liczba)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    LOG_OK_LOGINS (logiczna)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    LOG_UNKFAIL_ENAB (logiczna)
       Jeśli posiada wartość yes to nieznane nazwy użytkowników będą
       również  odnotowywane  jeśli  włączone  jest  rejestrowanie
       nieudanych prób rozpoczęcia sesji. Zauważ, że niesie to ze sobą
       potencjalne  zagrożenie bezpieczeństwa: powszechną przyczyną
       nieudanego logowania jest zamiana nazwy użytkownika i hasła,
       tryb ten zatem spowoduje, że często w rejestrach nieudanych
       logowań będą się odkładać jawne hasła.  Jeżeli opcja ta jest
       wyłączona, to nieznane nazwy użytkowników będą pomijane w
       komunikatach o nieudanych próbach logowania.

    MAIL_CHECK_ENAB (logiczna)
       Jeżeli ma wartość yes, to użytkownik po rozpoczęciu sesji pracy
       będzie  powiadamiany  o  stanie swojej skrzynki pocztowej.
       Informację związaną z tym tematem znajdziesz w opisie MAIL_DIR.

    MAIL_DIR (napis)
       Określa pełną nazwę ścieżkową do katalogu zawierającego pliki
       skrzynki pocztowej użytkownika. Do powyższej ścieżki doklejana
       jest  nazwa  użytkownika,  tworząc  w  ten sposób zmienną
       środowiskową MAIL - ścieżkę do skrzynki użytkownika. Musi być
       zdefiniowany albo niniejszy parametr albo parametr MAIL_FILE;
       jeśli nie zostaną zdefiniowane, to zostanie nadana, być może
       niepoprawna,   wartość  domyślna.  Zobacz  także  opis
       MAIL_CHECK_ENAB.

    MAIL_FILE (napis)
       Określa nazwę pliku skrzynki pocztowej użytkownika. Nazwa ta
       doklejana jest na koniec nazwy katalogu domowego użytkownika
       tworząc zmienną środowiskową MAIL - ścieżkę  do  skrzynki
       użytkownika. Musi być zdefiniowany albo niniejszy parametr albo
       parametr MAIL_DIR; jeśli nie zostaną zdefiniowane, to zostanie
       nadana, być może niepoprawna, wartość domyślna. Zobacz także
       opis MAIL_CHECK_ENAB.

    MD5_CRYPT_ENAB (logiczna)
       Jeżeli ma wartość yes, to program passwd będzie kodować nowo
       zmieniane hasła przy pomocy nowego algorytmu crypt(3), opartego
       o MD-5. Algorytm ten pierwotnie pojawił się we FreeBSD i jest
       też obsługiwany przez libc-5.4.38 oraz glibc-2.0 (lub wyższą) w
       Linuksie. Pozwala on na używanie haseł dłuższych niż 8 znaków
       (ograniczone przez getpass(3) do 127 znaków), ale nie jest
       zgodny z tradycyjnymi implementacjami polecenia crypt(3).

    MOTD_FILE (napis)
       Określa listę rozdzielonych dwukropkami ścieżek do  plików
       "wiadomości dnia" (message of the day, MOTD). Jeśli podany plik
       istnieje, to jego zawartość jest wyświetlana użytkownikowi
       podczas rozpoczynania przez niego sesji pracy. Jeżeli parametr
       ten jest niezdefiniowany lub wykonywane jest ciche logowanie, to
       informacja ta będzie pomijana.

    NOLOGINS_FILE (napis)
       Określa pełną nazwę ścieżkową pliku zabraniającego logowań dla
       użytkowników innych niż root. Jeżeli plik ten istnieje a
       użytkownik inny niż root usiłuje się zalogować, to wyświetlana
       zostanie zawartość pliku a użytkownik będzie rozłączony. Jeżeli
       nie podano tego parametru, to opisana funkcja będzie wyłączona.

    OBSCURE_CHECKS_ENAB (logiczna)
       Jeżeli ma wartość yes, to program passwd przed akceptacją zmiany
       hasła będzie wykonywał dodatkowe sprawdzenia. Kontrole te są
       dość proste, a ich użycie jest zalecane.  Te sprawdzenia
       nieoczywistości są pomijane, jeżeli passwd uruchamiane jest
       przez użytkownika root. Zobacz także opis PASS_MIN_LEN.

    PASS_ALWAYS_WARN (logiczna)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    PASS_CHANGE_TRIES (liczba)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    PASS_MIN_DAYS (liczba)
       Minimalna liczba dni między  dozwolonymi  zmianami  hasła.
       Jakiekolwiek próby zmiany hasła podejmowane wcześniej zostaną
       odrzucone. Jeżeli nie podano tego parametru, to  przyjęta
       zostanie wartość zerowa.

    PASS_MIN_LEN (liczba)
       Minimalna liczba znaków w akceptowalnym haśle. Próba przypisania
       hasła o mniejszej liczbie znaków zostanie odrzucona. Wartość
       zero wyłącza tę kontrolę. Jeśli nie podano parametru, to
       przyjęta zostanie wartość zerowa.

    PASS_MAX_DAYS (liczba)
       Maksymalna liczba dni, przez jaką może być używane hasło. Jeśli
       hasło jest stanie się starsze, to rachunek zostanie zablokowany.
       Jeśli nie podano, to zostanie przyjęta bardzo duża wartość.

    PASS_MAX_LEN (liczba)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    PASS_WARN_AGE (liczba)
       Liczba dni ostrzegania przed wygaśnięciem hasła. Wartość zerowa
       oznacza, że ostrzeżenie wystąpi wyłącznie w dniu utraty ważności
       hasła. Wartość ujemna oznacza brak ostrzeżeń. Brak parametru
       oznacza, że ostrzeżenia nie będą wyświetlane.

    PORTTIME_CHECKS_ENAB (logiczna)
       Jeśli ma wartość yes, zaś plik /etc/porttime istnieje, to będzie
       on przeglądany, by upewnić się czy użytkownik może się w danej
       chwili  zalogować  na danej linii. Patrz także podręcznik
       porttime(5)

    QUOTAS_ENAB (logiczna)
       Jeśli ma wartość yes , wówczas dla danego użytkownika "ulimit,"
       "umask" i "niceness" będą zainicjowane wartościami podanymi (o
       ile są podane) w polu gecos pliku passwd.  Patrz  także
       podręcznik passwd(5).

    SU_NAME (napis)
       Przypisuje nazwę polecenia do uruchomionego "su -". Na przykład,
       jeśli parametr ten jest zdefiniowany jako "su", to polecenie
       ps(1) pokaże uruchomione polecenie jako "-su". Jeśli parametr
       ten jest niezdefiniowany, to ps(1) pokaże nazwę faktycznie
       wykonywanej powłoki, np. coś w rodzaju "-sh".

    SULOG_FILE (napis)
       Pokazuje pełną nazwę ścieżkową pliku, w którym rejestrowane jest
       wykorzystanie su. Jeśli parametr ten nie jest określony, to
       rejestrowanie nie jest wykonywane. Ponieważ polecenie su może
       być  używane  podczas  prób  uwierzytelnienia  hasła,  do
       odnotowywania użycia su powinny być używane albo niniejsza opcja
       albo syslog. Zobacz też opis SYSLOG_SU_ENAB.

    SU_WHEEL_ONLY (logiczna)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    SYSLOG_SG_ENAB (logiczna)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    SYSLOG_SU_ENAB (logiczna)
       Jeżeli ma wartość yes, zaś program login został skompilowany z
       obsługą syslog, to wszelkie działania su będą rejestrowane za
       pomocą syslog. Zobacz też opis SULOG_FILE.

    TTYGROUP (napis lub liczba)
       Grupa (właścicielska) terminala inicjowana jest na nazwę bądź
       numer tej grupy.  Jeden z dobrze znanych ataków polega na
       wymuszeniu sekwencji kontrolnych terminala na linii terminalowej
       innego użytkownika. Problemu tego można uniknąć wyłączając prawa
       zezwalające innym użytkownikom na dostęp do linii terminalowej,
       ale niestety zapobiega to również działaniu programów takich jak
       write. Innym rozwiązaniem jest posłużenie się taką wersją
       programu write, która odfiltrowuje potencjalnie niebezpieczne
       sekwencje  znaków.  Następnie  programowi  należy  przyznać
       rozszerzone prawa dostępu (SGID) dla specjalnej grupy, ustawić
       grupę właścicieli terminala na tę grupę i nadać prawa dostępu
       0620 do linii. Definicja TTYGROUP powstała do obsługi tej
       właśnie sytuacji. Jeśli pozycja ta nie jest zdefiniowana, to
       grupa terminala inicjowana jest na numer grupy użytkownika.
       Zobacz także TTYPERM.

    TTYPERM (liczba)
       Tą wartością inicjowane są prawa terminala logowania. Typowymi
       wartościami są 0622 zezwalające innym na pisanie do linii lub
       0600 zabezpieczające linię przed innymi użytkownikami. Jeżeli
       nie podano tego parametru, to prawa dostępu do terminala zostaną
       zainicjowane wartością 0622. Zobacz też TTYGROUP.

    TTYTYPE_FILE (napis)
       Określa pełną nazwę ścieżkową  pliku  przypisującego  typy
       terminali do linii terminalowych. Każdy z wierszy tego pliku
       zawiera rozdzielone białym znakiem typ i linię terminala. Na
       przykład:

          vt100   tty01
          wyse60  tty02
           .     .
           .     .
           .     .

       Informacja ta służy do inicjowania zmiennej środowiska TERM.
       Wiersz rozpoczynający się znakiem # będzie traktowany jak
       komentarz. Jeżeli nie podano tego parametru lub plik nie
       istnieje albo nie znaleziono w nim linii terminala, to zmienna
       TERM nie zostanie ustawiona.

    UID_MAX (liczba)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    UID_MIN (liczba)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

    ULIMIT (długa liczba)
       Wartością tą inicjowany jest limit wielkości pliku. Cecha ta
       obsługiwana jest wyłącznie w systemach posiadających ulimit, np.
       System V. Jeśli nie podano, to limit wielkości pliku zostanie
       ustalony na pewną wielką wartość.

    UMASK (liczba)
       Tą wartością inicjowana jest maska praw dostępu. Nie podana,
       ustawia maską praw na 077.

    USERDEL_CMD (napis)
       XXX powinno zostać udokumentowane.

POWIĄZANIA

    Poniższe zestawienie pokazuje, które z programów wchodzących w skład
    pakietu shadow wykorzystują jakie parametry.

    login    CONSOLE DIALUPS_CHECK_ENAB ENV_HZ ENV_SUPATH ENV_TZ
          ERASECHAR FAILLOG_ENAB FTMP_FILE HUSHLOGIN_FILE KILLCHAR
          LASTLOG_ENAB LOG_UNKFAIL_ENAB MAIL_CHECK_ENAB MAIL_DIR
          MOTD_FILE NOLOGINS_FILE PORTTIME_CHECKS_ENAB QUOTAS_ENAB
          TTYPERM TTYTYPE_FILE ULIMIT UMASK

    newusers  PASS_MAX_DAYS PASS_MIN_DAYS PASS_WARN_AGE UMASK

    passwd   OBSCURE_CHECKS_ENAB PASS_MIN_LEN

    pwconv   PASS_MAX_DAYS PASS_MIN_DAYS PASS_WARN_AGE

    su     ENV_HZ ENV_SUPATH ENV_TZ HUSHLOGIN_FILE MAIL_CHECK_ENAB
          MAIL_DIR MOTD_FILE QUOTAS_ENAB SULOG_FILE SYSLOG_SU_ENAB

    sulogin   ENV_HZ ENV_SUPATH ENV_TZ MAIL_DIR QUOTAS_ENAB TTYPERM

BŁĘDY

    Niektóre  z  obsługiwanych  parametrów  konfiguracyjnych pozostały
    nieopisane w niniejszym podręczniku.

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), faillog(5), passwd(5), porttime(5), faillog(8)

AUTORZY

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)
    Chip Rosenthal (chip@unicom.com)

                                   LOGIN(5)