Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    mtools.conf - pliki konfiguracyjne mtools

OPIS

    Niniejsza strona podręcznika opisuje pliki konfiguracyjne pakietu
    mtools. Pliki konfiguracyjne noszą nazwy /usr/local/etc/mtools.conf
    oraz ~/.mtoolsrc.

    Jeśli określono zmienną środowiska MTOOLSRC, to jej wartość jest
    używana  jako  nazwa  trzeciego  pliku  konfiguracyjnego.  Pliki
    konfiguracyjne opisują następujące pozycje:

    * Ogólne flagi i zmienne konfiguracji

    * Flagi i zmienne dla napędu

    * Tablice translacji znaków

  Położenie plików konfiguracyjnych
    Ogólnym,    systemowym    plikiem    konfiguracyjnym   jest
    /usr/local/etc/mtools.conf, zaś ~/.mtoolsrc jest prywatnym plikiem
    konfiguracyjnym użytkownika.

    W  niektórych  systemach  plikiem  konfiguracyjnym  o  zasięgu
    ogólnosystemowym jest jednak /etc/defaults/mtools.conf.

  Ogólna składnia pliku konfiguracyjnego
    Pliki konfiguracyjne złożone są z sekcji. Każda sekcja rozpoczyna się
    identyfikującym  ją słowem kluczowym zakończonym dwukropkiem.  Po
    identyfikacji sekcji  następują  przypisania  zmiennych  i  flag.
    Przypisania zmiennych posiadają poniższą postać:
       nazwa=warto
    Flagi  są  pojedynczymi słowami kluczowymi bez znaku równości i
    przypisanej wartości. Sekcja kończy się z końcem pliku  lub  z
    rozpoczęciem kolejnej sekcji.

    Linie rozpoczynające się od znaku krzyżyka (#) są komentarzami. Znaki
    nowej linii są równoważne białym znakom (z wyjątkiem kończących
    komentarz). Wielkość liter w pliku konfiguracyjnym nie ma znaczenia, z
    wyjątkiem pozycji ujętych w znaki cytowania (jak np. nazwy plików).

  Domyślne wartości
    Dla większości platform mtools  posiadają  rozsądne  wkompilowane
    parametry domyślne dla napędów dyskietek. Zwykle zatem, nie ma potrzeby
    zajmowania się  plikiem  konfiguracyjnym,  jeśli  chcemy  jedynie
    wykorzystywać mtools do uzyskania dostępu do dyskietek. Z drugiej
    strony jednak, plik konfiguracyjny jest niezbędny przy użyciu mtools
    również do partycji dysku twardego i plików obrazu dosemu.

  Zmienne globalne
    Przełączniki (flagi) globalne mogą być ustawione na 1 lub 0.

    Rozpoznawane są następujące flagi globalne:

    MTOOLS_SKIP_CHECK
       Ustawienie na 1 powoduje, że mtools pomijają większość testów
       kontrolnych.  Potrzebne przy odczycie niektórych  dyskietek
       Atari, zrobionych z użyciem wcześniejszych wersji ROM, które w
       inny sposób nie byłyby rozpoznawane.

    MTOOLS_FAT_COMPATIBILITY
       Przy ustawieniu na 1, mtools pomijają sprawdzenie rozmiaru FAT.
       Niektóre dyski mają FAT większy niż faktycznie tego potrzebują.
       Są one odrzucane, jeśli niniejsza opcja nie jest ustawiona.

    MTOOLS_LOWER_CASE
       Ustawienie na 1 powoduje, że mtools wyświetlają małymi literami
       krótkie nazwy plików, w których wszystkie litery są duże.
       Stworzone dla uzyskania zgodności z poprzednimi wersjami mtools,
       które  nie  rozpoznawały  bitu  dużych/małych liter (patrz
       mtools(1), sekcja Rozróżnianie dużych i małych liter w systemie
       VFAT).

    MTOOLS_NO_VFAT
       Przy ustawieniu na 1 mtools nie będą tworzyć wpisów VFAT dla
       nazw plików o mieszanych, dużych/małych literach, które poza tym
       są poprawnymi nazwami plików DOSu. Przydatne przy pracy z
       wersjami DOSu nie obsługującymi długich nazw VFAT, jak np.
       FreeDos.

    MTOOLS_DOTTED_DIR
       Przy szerokim listowaniu katalogu, pokazuje nazwy plików z
       kropką zamiast odstępów oddzielających nazwę od rozszerzenia.

    MTOOLS_NAME_NUMERIC_TAIL
       Domyślnie ustawione na jeden, decyduje o tworzeniu numerycznych
       przyrostków  we  wszystkich  długich  nazwach plików (~1).
       Ustawienie na zero oznacza, że przyrostki numeryczne nie będą
       tworzone, chyba że spowodowałoby to kolizję nazw.

    MTOOLS_TWENTY_FOUR_HOUR_CLOCK
       Przy ustawieniu na jeden używany jest europejski sposób zapisu
       czasu (zegar 24-godzinny). W przeciwnym przypadku wykorzystywana
       jest notacja anglosaska (am/pm).

    Przykład: Wstawienie poniższej linii do pliku konfiguracyjnego nakazuje
    mtools pominięcie testów poprawności:
       MTOOLS_SKIP_CHECK=1
    Zmienne globalne mogą być również ustawiane poprzez środowisko:
       export MTOOLS_SKIP_CHECK=1

    Globalne zmienne znakowe mogą mieć przypisaną dowolną wartość:

    MTOOLS_DATE_STRING
       Format używany do wyświetlania dat plików. Domyślnie jest to dd-
       mm-yyyy.

  Flagi i zmienne napędów

  Informacje ogólne
    W sekcji napędu mogą być użyte przełączniki i wartości odnoszące się do
    tego napędu. Sekcja opisująca napęd rozpoczyna się od napisu:
       drive litera_napdu:
    następnie występują pary zmienna-wartość oraz flagi. A oto przykładowy
    opis napędu:
       drive a:
        file="/dev/fd0" use_xdf=1

  Konfiguracja geometrii dysku
    Informacja o geometrii opisuje fizyczną charakterystykę dysku. Ma ona
    trojakie zastosowanie:

    formatowanie
       Informacja o geometrii zapisywana jest w sektorze startowym
       (boot-sector)  nowo utworzonego dysku. Można jednak opisać
       geometrię dysku z linii poleceń (patrz polecenie mformat).

    filtrowanie
       W niektórych Unixach węzły urządzeń (device nodes) obsługują
       wyłącznie  jedną  geometrię  fizyczną. Na przykład, możesz
       potrzebować innego węzła dla dostępu do dyskietki dużej gęstości
       niż do dyskietki o małej gęstości. Aby zapewnić możliwość
       poprawnego odczytu dysku przez węzeł, geometria porównywana jest
       z faktyczną geometrią zapisaną w sektorze startowym. Jeżeli nie
       pasują, to odpowiedni zapis charakteryzujący napęd zawodzi i
       testowany jest kolejny wpis z tą samą literą napędu. Sekcja
       Wielokrotne opisy wyjaśnia bliżej posługiwanie się wieloma
       opisami dla jednej litery napędu.

       Gdy w pliku konfiguracyjnym nie podano żadnej informacji o
       geometrii, to akceptowane są wszystkie dyski. W  Linuksie
       (również na Sparc) istnieją węzły urządzeń o konfigurowalnej
       geometrii (/dev/fd0, /dev/fd1 itd.), zatem filtrowanie napędów
       dyskowych jest zbędne (i jest ignorowane). (mtools wykonują
       jednak filtrowanie plików zwykłych (obrazów dysków) w Linuksie:
       przeznaczono to głównie do testowania, gdyż nie mam dostępu do
       Unixa, który faktycznie potrzebowałby filtrowania).

       Jeśli nie potrzebujesz filtrowania, a chcesz używać domyślnej
       geometrii przy formatowaniu (z użyciem mformat), możesz wyłączyć
       filtrowaniu flagą mformat_only.

       Jeśli chcesz filtrowania - powinieneś użyć flagi filter. Podając
       geometrię musisz podać również jedną z tych dwu flag.

    geometria początkowa
       W  urządzeniach  obsługujących tę możliwość (zwykle napędy
       dyskietek), informacja o geometrii używana  jest  też  do
       ustawienia  geometrii  początkowej.  Geometria  początkowa
       stosowana jest przy odczycie sektora startowego, zawierającego
       rzeczywistą  geometrię.  Początkowe konfigurowanie nie jest
       wykonywane, gdy w pliku konfiguracyjnym brak  jest  opisu
       geometrii lub gdy użyto flagi mformat_only.

       W Linuksie geometria początkowa nie jest faktycznie potrzebna,
       gdyż urządzenia konfigurowalne potrafią samoczynnie  wykryć
       dostatecznie dokładnie typ dysku (dla większości powszechnych
       formatów) by móc odczytać sektor startowy.

    Zły opis geometrii może prowadzić do bardzo poważnych błędów. Dlatego
    też usilnie zaleca się dodanie flagi mformat_only do opisu napędu,
    chyba iż faktycznie występuje potrzeba filtrowania czy geometrii
    początkowej.

    Dostępne są następujące zmienne związane z geometrią dysków:

    cylinders [tracks]
       Liczba cylindrów. Forma zalecana; tracks (ścieżki) jest formą
       przestarzałą.

    heads Liczba głowic (stron).

    sectors
       Liczba sektorów na ścieżkę.

    Przykład: poniższa sekcja opisuje napęd 1.44MB:
       drive a:
        file="/dev/fd0H1440"
        fat_bits=12
        cylinders=80 heads=2 sectors=18
        mformat_only

    Dostępne są następujące skrócone opisy geometrii:

    1.44m dyskietka 3,5" wysokiej gęstości.  Równoważne:  fat_bits=12
       cylinders=80 heads=2 sectors=18

    1.2m  dyskietka  5,25" wysokiej gęstości. Równoważne: fat_bits=12
       cylinders=80 heads=2 sectors=15

    720k  dyskietka 3,5" podwójnej gęstości. Równoważne:  fat_bits=12
       cylinders=80 heads=2 sectors=9

    360k  dyskietka 5,25" podwójnej gęstości. Równoważne: fat_bits=12
       cylinders=40 heads=2 sectors=9

    Skrócone opisy formatów mogą być zmieniane, zdefiniując inny format.
    Na przykład, 360k sectors=8 opisuje dyskietkę 320k i jest równoważne
    zapisowi: fat_bits=12 cylinders=40 heads=2 sectors=8.

  Flagi otwarcia
    Dostępne są ponadto następujące flagi:

    sync  Wszystkie operacje wejścia/wyjścia wykonywane są synchronicznie.

    nodelay
       Urządzenie lub plik jest otwierane z flagą O_NDELAY. Niezbędne
       przy niektórych systemach nie-Linuksowych.

    exclusive
       Urządzenie lub plik jest otwierane z flagą O_EXCL. W Linuksie
       zapewnia to dostęp do napędu dyskietek w trybie wyłączności. W
       większości innych architektur oraz dla zwykłych plików nie daje
       żadnego efektu.

  Ogólne zmienne napędu
    Dostępne są poniższe ogólne zmienne napędu. W zależności od typu,
    zmiennym tym może być przypisany łańcuch znakowy (file, precmd) lub
    liczba całkowita (pozostałe).

    file  Nazwa   pliku  lub  urządzenia  przechowującego  obraz
       dysku/dyskietki. Zmienna obowiązkowa. Nazwa pliku powinna być
       ujęta w cudzysłowy.

    partition
       Sygnalizuje  mtools  traktowanie  napędu  jak  urządzenia
       spartycjonowanego i użycie zadanej partycji. Przy zastosowaniu
       tej metody dostępne są wyłącznie partycje główne (primary),
       numerowane od 1 do 4. Dla partycji logicznych należy posłużyć
       się ogólniejszą zmienną offset. Zmienna partition przeznaczona
       jest do obsługi nośników wyjmowalnych takich jak napędy Syquest,
       ZIP  czy dyski maagneto-optyczne. Mimo, iż tradycyjny DOS
       postrzega dyski Syquest i dyski magneto-optyczne jako ogromne
       dyskietki, które nie są partycjonowane, to OS/2 oraz Windows NT
       traktują je jak dyski twarde, tj. urządzenia partycjonowane.
       Flaga partition przydaje się dla obrazów dysków twardych DOSEMU.
       Nie jest zalecana dla dysków twardych, dla których możliwy jest
       bezpośredni dostęp do partycji poprzez montowanie (mount).

    offset Opisuje, gdzie w pliku rozpoczyna się system plików MS-DOS.
       Przydatna w obsłudze partycji logicznych wewnątrz obrazów dysków
       twardych (hdimages) DOSEMU oraz ram-dysków Atari. Domyślnie
       ustawiona na zero, co oznacza, że system plików zaczyna się na
       samym początku urządzenia lub pliku.

    fat_bits
       Liczba bitów tablicy alokacji plików (FAT). Może to być 12 lub
       16. Rzadko potrzebna, gdyż prawie zawsze może być uzyskana z
       informacji w sektorze startowym. I przeciwnie, podanie liczby
       bitów FAT może być przyczyną kłopotów, jeśli jest ona zła.
       Powinna  być  używana  wyłącznie w przypadku niewłaściwego
       rozpoznawania automatycznego przez mtools liczby bitów FAT.
       Przydatna również przy formatowaniu z wykorzystaniem polecenia
       mformat dyskietki z nietypową liczbą bitów FATu.

    precmd W niektórych odmianach Solaris niezbędne jest wywołanie volcheck
       -v  przed  otwarciem urządzenia dyskietek, co ma na celu
       wymuszenie na systemie zauważenia, że w napędzie rzeczywiście
       jest dyskietka.  precmd="volcheck -v" umieszczone w sekcji
       opisującej napęd powoduje pożądane zachowanie.

    blocksize
       Parametr ten określa domyślny rozmiar bloku, jaki będzie zawsze
       używany  dla  danego  urządzenia.  Wszystkie  operacje
       wejścia/wyjścia wykonywane są z wielokrotnością tego rozmiaru
       bloku, niezależnie od rozmiaru sektora zapisanego w sektorze
       startowym systemu plików. Rozwiązanie to jest przydatne do
       obsługi urządzeń znakowych, gdzie rozmiar sektora jest inny niż
       512, jak na przykład napędy CD-ROM w systemie Solaris.

    Obowiązkowa jest tylko zmienna file. Inne parametry mogą zostać
    pominięte. W takim przypadku przyjmowane są wartości domyślne lub
    automatycznie wykrywane.

  Ogólne flagi napędu
    Flaga może być albo ustawiona na 1 (włączone) albo na 0 (wyłączone).
    Jeśli pominięto wartość, to jest ona włączana. Na przykład, scsi jest
    równoważne scsi=1.

    nolock Poleca mtools nie używać blokady (locking) dla tego napędu.
       Przydatne w systemach z nienajlepszą semantyką blokowania.
       Włączenie tego przełącznika powoduje jednak, że operacje są
       mniej bezpieczne w przypadkach, gdy kilku użytkowników może
       korzystać z tego samego napędu w tym samym czasie.

    scsi  Ustawiona na 1 nakazuje mtools użycie przy  dostępie  do
       urządzenia surowego wejścia/wyjścia SCSI (raw SCSI I/O) zamiast
       standardowych funkcji read/write. Obecnie jest to obsługiwane na
       HP/UX, Solaris i SunOs. Przełącznik jest tam niezbędny, gdyż w
       niektórych architekturach, jak SunOS czy Solaris, nie można
       korzystać z nośników PC przy użyciu funkcji systemowych read i
       write, gdyż system operacyjny oczekuje, że będą one zawierać
       specyficzną dla Suna "etykietę dysku".

       Ponieważ surowy dostęp do SCSI zawsze posługuje się całym
       urządzeniem, musisz podać dodatkowo flagę partition.

       Na niektórych systemach, jak  Solaris,  mtools  potrzebują
       uprawnień superużytkownika (root), by móc wykorzystać opcję
       scsi. Zatem, jeśli chcesz korzystać z napędów Zip/Jaz w systemie
       Solaris, powinieneś zainstalować mtools z uprawnieniem SUID
       root. Stąd też, jeśli podano flagę scsi, to automatycznie
       używana jest też privileged, chyba że zostanie jawnie wyłączona
       przez privileged=0.

       mtools używają swoich uprawnień superużytkownika do otwarcia
       urządzenia oraz wywołania rzeczywistych funkcji wejścia/wyjścia
       SCSI. Co więcej, uprawnienia roota używane są wyłącznie dla
       napędów  opisanych  w  pliku  konfiguracyjnym  o  zasięgu
       ogólnosystemowym, jak /usr/local/mtools.conf, nie  zaś  dla
       napędów opisanych w ~/.mtoolsrc czy też $MTOOLSRC.

    privileged
       Ustawiona na 1 nakazuje mtools użycie posiadanych przez nie
       uprawnień SUID oraz SGID przy otwieraniu danego napędu. Opcja ta
       jest poprawna tylko dla napędów opisanych w ogólnosystemowym
       pliku konfiguracyjnym (jak np. /usr/local/mtools.conf, nie zaś
       dla  napędów  opisanych w ~/.mtoolsrc czy też $MTOOLSRC).
       Naturalnie, opcja ta nie działa również jeśli mtools nie zostały
       zainstalowane z ustawionym SUID lub SGID. Jest automatycznie
       ustawiana przez scsi=1, ale również wyłącznie dla napędów
       zdefiniowanych  w  plikach  konfiguracyjnych  o  zasięgu
       ogólnosystemowym. Flaga ta może być jawnie ustawiona na zero w
       celu zakazania mtools używania uprawnień do danego napędu, nawet
       jeśli ustawione jest scsi=1.

       mtools potrzebują ustawienia dostępu SUID tylko wtedy, gdy
       planuje się wykorzystanie zmiennych privileged lub scsi dla
       któregoś z napędów. Jeżeli opcje te nie są używane, mtools
       działa prawidłowo nawet bez ustawiania SUID root.

    vold  Poleca mtools interpretację nazwy urządzenia jako identyfikatora
       "vold" [tłum.:volume daemon - demon mechanizmu zarządzania
       woluminami  systemu  Solaris],  nie zaś jako nazwy pliku.
       Identyfikator "vold" jest tłumaczony na faktyczną nazwę pliku
       przy użyciu funkcji media_findname() oraz media_oldaliases() z
       biblioteki volmgt. Przełącznik ten jest dostępny tylko  w
       przypadku skonfigurowania mtools z opcją --enable-new-vold przed
       kompilacją.

    use_xdf
       Ustawienie na wartość niezerową powoduje, że mtools próbuje
       również dostępu do tej dyskietki jak do dyskietki XDF. XDF jest
       formatem dużej gęstości wykorzystywanym przez OS/2. Przełącznik
       ten jest domyślnie wyłączony. Więcej informacji znajdziesz w
       sekcji XDF dokumentacji mtools(1).

    mformat_only
       mtools powinny użyć geometrii tego napędu tylko do formatowania
       (mformat), ale nie do filtrowania.

    filter mtools użyją geometrii tego napędu zarówno do formatowania jak i
       do filtrowania.

    remote nakazuje mtools podłączenie się do floppyd (patrz floppyd(1)).

  Wielokrotne opisy napędu
    Możliwe jest podanie wielu opisów dla danego napędu. W takim przypadku,
    opisy są wypróbowywane po kolei, aż do znalezienia pasującego. Opisy
    mogą nie pasować z kilku powodów:
       1. nieodpowiednia geometria,
       2. brak dysku w napędzie,
       3. inne kłopoty.
    Wielość opisów jest przydatna przy wykorzystywaniu urządzeń fizycznych
    potrafiących obsługiwać tylko jedną geometrię pojedynczego dysku.
    Przykład:
       drive a: file="/dev/fd0H1440" 1.44m
       drive a: file="/dev/fd0H720" 720k
    Powyższe linie nakazują mtools użycie /dev/fd0H1440 dla dyskietek
    1.44MB  (dużej  gęstości)  oraz /dev/fd0H720 dla dyskietek 720KB
    (podwójnej gęstości). W Linuksie cecha ta nie  jest  faktycznie
    potrzebna, gdyż urządzenie /dev/fd0 jest w stanie obsługiwać dowolną
    geometrię.

    Można też użyć wielu opisów napędu, by korzystać z obu napędów
    fizycznych za pośrednictwem jednej litery napędu:
       drive z: file="/dev/fd0"
       drive z: file="/dev/fd1"
    Z takim opisem mdir z: wykorzystuje pierwszy napęd fizyczny, jeśli
    zawiera on dyskietkę. Jeśli w pierwszym napędzie nie ma dyskietki, to
    mtools sprawdzają drugi napęd.

    Przy użyciu wielu plików konfiguracyjnych opisy napędu występujące jako
    ostatnie przesłaniają uprzednie opisy dla tego samego napędu  z
    wcześniejszych plików. Można tego uniknąć posługując się słowami
    kluczowymi drive+ lub +drive zamiast drive. Pierwsza składnia dodaje
    opis na końcu listy (tzn.będzie wypróbowany jako ostatni), zaś druga na
    początek listy.

  Tablice translacji zestawów znaków
    Jeśli mieszkasz w USA, Europie Zachodniej lub Australii, możesz pominąć
    tę sekcję.

  Dlaczego potrzebne tablice translacji znaków
    DOS używa odmiennego mapowania kodów znaków niż Unix. Znaki 7-bitowe
    mają to samo znaczenie, różnice dotyczą tylko znaków z ustawionym ósmym
    bitem. Co gorsza, istnieje kilkanaście tablic translacji, w zależności
    od kraju. Wygląd znaków definiowany jest przy użyciu stron kodowych
    (code pages).  Strony kodowe nie są takie same dla wszystkich krajów.
    Na przykład, niektóre strony kodowe nie zawierają dużych  liter
    akcentowanych.  Z drugiej strony, niektóre z nich zawierają znaki nie
    istniejące w Uniksie, jak znaki ramek czy "spółgłoski akcentowane"
    używane w niektórych krajach Europy Wschodniej. Dotyczy to dwu rzeczy
    związanych z nazwami plików:

    duże litery
       W nazwach krótkich dozwolone są tylko duże znaki. Dotyczy to
       również znaków akcentowanych. Na przykład, przy stronie kodowej,
       która nie zawiera akcentowanych dużych znaków, małe znaki
       akcentowane  zostaną  zamienione  na  ich  nieakcentowane
       odpowiedniki.

    długie nazwy plików
       Micro$oft wreszcie się opamiętał i używa bardziej standardowego
       mapowania w długich nazwach plików. Używają Unicodu, który w
       uproszczeniu jest 32 bitową wersją ASCII. Pierwszych jego 256
       znaków jest identycznych z Uniksowym ASCII. Stąd też, strona
       kodowa ma również wpływ na powiązania pomiędzy kodami użytymi w
       długich nazwach plików a kodami użytymi w krótkich nazwach.

    mtools uważają, że nazwy plików wprowadzone w linii poleceń mają
    mapowanie unixowe i zamienia znaki dla uzyskania nazw krótkich.
    Domyślnie używana jest strona kodowa 850 ze szwajcarskim odwzorowaniem
    duże liter na małe. Wybrano tę stronę kodową gdyż jej zestaw znaków
    jest najbliższy unixowemu.  Ponadto, zawiera ona większość znaków
    używanych w USA, Australii i Europie Zachodniej. Niemniej jednak,
    możliwy jest wybór innego odwzorowania. Istnieją dwie metody: zmienna
    country (kraj) i bezpośrednie tablice.

  Konfiguracja przy użyciu zmiennej Country
    Zmienna COUNTRY polecana jest dla tych, którzy mają dostęp do plików
    systemowych MS-DOS i dokumentacji. Jeżeli się ich nie posiada, to
    lepiej jest użyć bezpośrednich tablic translacji.

    Składnia:

    COUNTRY="country[,[codepage],country-file]"

    Zapis ten powoduje użycie przez mtools tablicy translacji Unix-na-DOS
    pasującej do strony kodowej codepage i tablicy małe-na-duże dla kraju
    country oraz zastosowanie pliku country-file do uzyskania tablicy duże-
    na-małe. Kod kraju jest najczęściej telefonicznym przedrostkiem tego
    kraju. Więcej szczegółów znaleźć można w pomocy DOS dla "country".
    Parametry codepage i country-file są opcjonalne. Plik country-file
    dostarczany jest z DOSem, zwykle nazywa się COUNTRY.SYS i znajduje się
    w  katalogu C:\DOS. W większości przypadków będzie zbędny, gdyż
    najczęściej występujące tablice translacji są wkompilowane w mtools.
    Nie ma zatem problemu, jeśli w Uniksie brakuje tego pliku.

    Jeżeli nie podano strony kodowej (codepage), to używana jest domyślna
    strona kodowa kodowa dla danego kraju. Jeśli nie podano parametru
    country-file, to dla tablicy małe-na-duże użyte będą wkompilowane
    wartości domyślne. Cecha ta jest przydatna w Unixach innych niż Linuks,
    gdzie może nie być dostępny plik COUNTRY.SYS.

    Tablice Unix-na-DOS nie są zawarte w COUNTRY.SYS, zatem mtools zawsze
    posługują się wkompilowanymi wartościami  domyślnymi.  Stąd  też,
    obsługiwana jest tylko ograniczona ilość stron kodowych. Jeśli brak
    jest używanej przez ciebie strony kodowej lub jeśli znasz nazwę pliku
    Windows 95 przechowującego to odwzorowanie, to napisz do autora:
    alain@linux.lu.

    Zmienna COUNTRY może być także ustawiona przez zdefiniowanie jej w
    środowisku.

  Konfiguracja przy użyciu bezpośrednich tablic translacji
    Tablice translacji mogą być opisane wprost w pliku konfiguracyjnym.
    Niezbędne są dwie tablice: pierwsza to tablica DOS-na-Unix, druga to
    tablica  małe-na-duże.  tablica DOS_na-Unix zaczyna się od słowa
    kluczowego tounix zakończonego dwukropkiem, o którym następuje 128
    liczb szesnastkowych.  Tablica małe-na-duże rozpoczyna się słowem
    kluczowym fucase zakończonym dwukropkiem, po którym następuje 128 liczb
    szesnastkowych.

    Tablice określają translację dla znaków o kodach większych od 128, gdyż
    translacja dla niższych kodów jest banalna.

    Przykład:

        tounix:
         0xc7 0xfc 0xe9 0xe2 0xe4 0xe0 0xe5 0xe7
         0xea 0xeb 0xe8 0xef 0xee 0xec 0xc4 0xc5
         0xc9 0xe6 0xc6 0xf4 0xf6 0xf2 0xfb 0xf9
         0xff 0xd6 0xdc 0xf8 0xa3 0xd8 0xd7 0x5f
         0xe1 0xed 0xf3 0xfa 0xf1 0xd1 0xaa 0xba
         0xbf 0xae 0xac 0xbd 0xbc 0xa1 0xab 0xbb
         0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0xc1 0xc2 0xc0
         0xa9 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0xa2 0xa5 0xac
         0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0xe3 0xc3
         0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0xa4
         0xf0 0xd0 0xc9 0xcb 0xc8 0x69 0xcd 0xce
         0xcf 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x7c 0x49 0x5f
         0xd3 0xdf 0xd4 0xd2 0xf5 0xd5 0xb5 0xfe
         0xde 0xda 0xd9 0xfd 0xdd 0xde 0xaf 0xb4
         0xad 0xb1 0x5f 0xbe 0xb6 0xa7 0xf7 0xb8
         0xb0 0xa8 0xb7 0xb9 0xb3 0xb2 0x5f 0x5f

        fucase:
         0x80 0x9a 0x90 0xb6 0x8e 0xb7 0x8f 0x80
         0xd2 0xd3 0xd4 0xd8 0xd7 0xde 0x8e 0x8f
         0x90 0x92 0x92 0xe2 0x99 0xe3 0xea 0xeb
         0x59 0x99 0x9a 0x9d 0x9c 0x9d 0x9e 0x9f
         0xb5 0xd6 0xe0 0xe9 0xa5 0xa5 0xa6 0xa7
         0xa8 0xa9 0xaa 0xab 0xac 0xad 0xae 0xaf
         0xb0 0xb1 0xb2 0xb3 0xb4 0xb5 0xb6 0xb7
         0xb8 0xb9 0xba 0xbb 0xbc 0xbd 0xbe 0xbf
         0xc0 0xc1 0xc2 0xc3 0xc4 0xc5 0xc7 0xc7
         0xc8 0xc9 0xca 0xcb 0xcc 0xcd 0xce 0xcf
         0xd1 0xd1 0xd2 0xd3 0xd4 0x49 0xd6 0xd7
         0xd8 0xd9 0xda 0xdb 0xdc 0xdd 0xde 0xdf
         0xe0 0xe1 0xe2 0xe3 0xe5 0xe5 0xe6 0xe8
         0xe8 0xe9 0xea 0xeb 0xed 0xed 0xee 0xef
         0xf0 0xf1 0xf2 0xf3 0xf4 0xf5 0xf6 0xf7
         0xf8 0xf9 0xfa 0xfb 0xfc 0xfd 0xfe 0xff

    Pierwsza tablica odwzorowuje kody znaków DOSu na kody znaków Unixa. Na
    przykład, znak DOSu numer 129. Jest to litera u z kropkami nad nią.
    Aby wykonać translację do Unixa, szukamy znaku numer 1 w pierwszej
    tablicy (1=129-128). Jest to 0xfc. (Uwaga! numeracja zaczyna się od
    zera). Druga tablica odwzorowuje małe znaki DOSu na duże znaki DOSu.
    Ta sama mała litera u z kropkami przekształcona będzie na 0x9a, co jest
    dużym U z kropkami w DOSie.

  Znaki Unicodu większe niż 256
    Jeśli istniejąca nazwa MS-DOS zawiera znaki Unicodu większe niż 256, to
    są one tłumaczone na podkreślenia lub znaki wyglądające podobnie. Na
    przykład, spółgłoski akcentowane odwzorowywane są na swe nieakcentowane
    odpowiedniki.  Tłumaczenie to używane jest przez mdir i unixowe nazwy
    plików generowane przez mcopy. Linux również obsługuje Unicode, ale
    niestety zbyt mało aplikacji go jeszcze używa, by zajmować się tym w
    mtools. Co najistotniejsze, xterm nie potrafi jeszcze wyświetlać
    Unicodu. Jeśli będzie odpowiednie zapotrzebowanie, autor mtools dołączy
    obsługę Unicodu również w unixowych nazwach plików.

    Ostrzeżenie: Przy usuwaniu plików przez mtools znak podkreślenia
    oznacza wszystkie znaki, które nie mogą być przedstawione w Unixie.
    Ostrożnie z mdel !

  Położenie plików konfiguracyjnych i kolejność przetwarzania
    Pliki konfiguracyjne przetwarzane są w następującej kolejności:

    1. wkompilowane wartości domyślne

    2. /usr/local/etc/mtools.conf

    3. /etc/mtools
       Do celów zgodności wstecznej i wyłącznie wtedy, gdy nie istnieje
       mtools.conf.

    4. ~/.mtoolsrc.

    5. $MTOOLSRC
       (plik wskazywany przez zawartość zmiennej środowiska MTOOLSRC)

    Opcje opisywane w późniejszych plikach unieważniają opcje opisane w
    plikach wcześniejszych. Napędy zdefiniowane w późniejszych plikach
    pozostają zdefiniowane jeśli nie są unieważnione w plikach czytanych
    później. Na przykład, napędy A i B mogą być zdefiniowane w pliku
    /usr/local/etc/mtools.conf,  zaś  napędy  C  i  D zdefiniowane w
    ~/.mtoolsrc. Jeżeli jednak ~/.mtoolsrc definiuje również napęd A, to ta
    nowa  definicja  unieważnia  poprzedni  opis  napędu  A  w
    /usr/local/etc/mtools.conf zamiast uzupełnienia go.  W celu dodania
    nowego opisu do napędu już opisanego we wcześniejszym pliku należy
    posłużyć się słowem kluczowym +drive bądź drive+.

Wsteczna zgodność ze starą składnią plików konfiguracyjnych

    Składnia opisana w niniejszym dokumencie obowiązuje w nowej wersji
    mtools-3.0. Stara zorientowana liniowo składnia jest nadal obsługiwana.
    W starej składni każda linia rozpoczynająca się pojedynczą literą
    uważana jest za opis napędu. Sekcje napędów w starej i nowej składni
    mogą być mieszane w tym samym pliku konfiguracyjnym, co powinno ułatwić
    upgrade. Obsługa starej składni będzie z czasem zaniechana, a w celu
    zniechęcenia do jej używania celowo pominięto tu jej opis.

ZOBACZ TAKŻE

    mtools(1).