Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    /proc - pseudosystem plików z informacjami o procesach

OPIS

    /proc jest pseudosystemem plików, który służy jako lepszy interfejs do
    struktur jądra, niż czytanie /dev/kmem. Jest  on  w  większości
    przeznaczony  tylko  do odczytu, lecz niektóre pliki umożliwiają
    modyfikacje zmiennych jądra.

    Następujący szkic ukazuje w szybki sposób hierarchię /proc.

    [numer]
       Każdemu działającemu procesowi odpowiada katalog o numerycznej
       nazwie; nazwą tą jest identyfikator procesu. Każdy z tych
       katalogogów zawiera następujące pseudopliki i podkatalogi:

       cmdline
           Zawiera pełną linię polecenia wydanego przy uruchamianiu
           procesu, chyba że cały proces uległ wymianie lub jest tp
           proces-duch (zombie). W obu tych przypadkach plik będzie
           pusty, tzn. odczyt tego pliku zwróci zawsze 0 znaków.
           Argumenty linii poleceń występują w tym pliku rozdzielone
           znakami  NUL, z dodatkowym znakiem NUL po ostatnim
           łańcuchu. linii.

       cwd  Jest dowiązaniem do bieżącego katalogu roboczego procesu.
           Aby dowiedzieć się, jaki jest katalog roboczy procesu, na
           przykład, 20, można wydać następujące polecenia:

           cd /proc/20/cwd; /bin/pwd

       Należy zauważyć, że polecenie pwd jest często  wbudowanym
       poleceniem powłoki i może nie działać w tym kontekście w sposób
       właściwy.

       environ
           Plik ten zawiera środowisko procesu. Wpisy są oddzielone
           znakami NUL, może też być wystąpić znak NUL na końcu.
           Dlatego, aby wypisać zmienne środowiskowe procesu 1,
           należy wykonać:

           (cat /proc/1/environ; echo) | tr "\000" "\n"

           (Aby dowiedzieć się, z jakiego powodu ktoś miałby chcieć
           coś takiego zrobić, zobacz lilo(8).)

       exe  W Linuksie 2.2 i 2.4 exe jest dowiązaniem symbolicznym
           zawierającym  rzeczywistą  nazwę ścieżki działającego
           polecenia. Dowiązaniem symbolicznym  exe  można  się
           normalnie posługiwać - próba otwarcia exe otworzy plik
           programu. Można nawet wydać polecenie /proc/[numer]/exe,
           aby uruchomić kolejną kopię tego samego procesu co
           [numer].

           W Linuksie 2.0 i wcześniejszych wersjach, exe jest
           wskaźnikiem do uruchomionego pliku binarnego i ma postać
           dowiązania symbolicznego. Wywołanie readlink(2) dla pliku
           specjalnego exe zwróci w Linuksie 2.0 łańcuch znakowy
           postaci:

           [urządzenie]:i-węzeł

           Na przykład, [0301]:1502 będzie  1502  i-węzłem  na
           urządzeniu o numerze głównym 03 (IDE, MFM itp.) i
           pobocznym 01 (pierwsza partycja pierwszego dysku).

           Do zlokalizowania pliku, można posłużyć się poleceniem
           find(1) z opcją -inum.

       fd   Jest to podkatalog zawierający po jednym wpisie dla
           każdego otwartego przez proces pliku; nazwą tego wpisu
           jest deskryptor pliku i jest on dowiązaniem symbolicznym
           do rzeczywistego pliku (tak jak w przypadku exe). Dlatego
           0  jest  standardowym wejściem, 1 jest standardowym
           wyjściem, 2 jest standardową diagnostyką, itd.

           Można to efektywnie wykorzystać do oszukania programów,
           które pobierają dane wejściowe z pliku, lecz nie czytają
           swojego standardowego wejścia i które zapisują do pliku,
           lecz nie wysyłają danych wyjściowych na standardowe
           wyjście. Zakładając, że opcja -i określa plik wejściowy,
           a opcja -o określa plik wyjściowy:
           foobar -i /proc/self/fd/0 -o /proc/self/fd/1 ...
           daje działający filtr. Trzeba zauważyć, że nie będzie to
           działać z programami wyszukujących w plikach za pomocą
           seek, jako że wyszukiwanie nie działa dla plików z
           katalogu fd.

           /proc/self/fd/N jest w przybliżeniu  tym  samym  co
           /dev/fd/N  na  niektórych  systemach  uniksowych  i
           uniksopodobnych. Większość linuksowych skryptów MAKEDEV
           tworzy dowiązania symboliczne /dev/fd do /proc/self/fd.

       maps  Plik zawierający aktualnie zmapowane obszary pamięci wraz
           z prawami dostępu do nich.

           Format pliku jest następujący:

    address      perms offset  dev  inode   pathname
    08048000-08056000 r-xp 00000000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
    08056000-08058000 rw-p 0000d000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
    08058000-0805b000 rwxp 00000000 00:00 0
    40000000-40013000 r-xp 00000000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
    40013000-40015000 rw-p 00012000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
    4001f000-40135000 r-xp 00000000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
    40135000-4013e000 rw-p 00115000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
    4013e000-40142000 rw-p 00000000 00:00 0
    bffff000-c0000000 rwxp 00000000 00:00 0

           gdzie address jest przestrzenią adresemową procesu, który
           ją zajmuje, perms jest zbiorem uprawnień:

             r = odczyt
             w = zapis
             x = wykonywanie
             s = wspólne
             p = prywatne (kopiowane przy zapisie)

           offset  jest  przesunięciem w pliku/czymkolwiek, dev
           zawiera numeru (główny:poboczny) urządzenia, a inode jest
           i-węzłem na tym urządzeniu. 0 wskazuje, że nie istnieje
           i-węzeł związany z tym obszarem pamięci, jak to ma
           miejsce z bss.

           W Linuksie 2.0 nie ma pola pathname podającego nazwę
           ścieżki.

       mem  Za pośrednictwem pliku mem można korzystając z open(2),
           read(2), i fseek(3) uzyskać dostęp do stron pamięci
           procesu.

       root  UNIX i linux wspierają pomysł określonego dla każdego
           procesu  osobno  katalogu  głównego  systemu plików,
           ustawianego przez wywołanie systemowe chroot(2).  root
           wskazuje na katalog główny systemu plików, zachowując się
           jak exe, fd/*, itp.

       stat  Informacje o stanie procesu. Korzysta z tego ps(1).  Są
           one zdefiniowane w /usr/src/linux/fs/proc/array.c.

           Kolejne  pola  i ich właściwe specyfikatory formatu
           scanf(3) to:

           pid %d Identyfokator procesu (PID).

           comm %s
               Nazwa pliku wykonywalnego w nawiasach. Widać, czy
               plik jest uległ wymianie.

           state %c
               Jeden znak spośród "RSDZTW", gdzie R oznacza
               proces działający, S  -  proces  uśpiony  w
               oczekiwaniu przerywalnym, D - proces uśpiony w
               oczekiwaniu nieprzerywalnym, Z - proces duch
               (zombie), T - śledzony lub zatrzymany (przez
               sygnał), a W - którego strony zastąpiono.

           ppid %d
               PID procesu macierzystego.

           pgrp %d
               Identyfikator grupy procesów danego procesu.

           session %d
               Identyfikator sesji procesu.

           tty_nr %d
               Terminal (tty), z którego proces korzysta.

           tpgid %d
               Identyfikator grupy procesów, do której należy
               proces będący właścicielem terminala (tty), do
               którego dany proces jest podłączony.

           flags %lu
               Znaczniki procesu.  Bit math  ma  dziesiętną
               wartość 4, a bit śledzenia ma dziesiętną wartość
               10.

           minflt %lu
               Liczba drobnych błędów, które popełnił proces, a
               które nie wymagały załadowania strony pamięci z
               dysku.

           cminflt %lu
               Liczba drobnych błędów procesu i jego procesów
               potomnych.

           majflt %lu
               Liczba głównych błędów, które popełnił proces, a
               które wymagały załadowania strony pamięci  z
               dysku.

           cmajflt %lu
               Liczba głównych błędów procesu i jego procesów
               potomnych.

           utime %lu
               Liczba jiffies (przerwań zegarowych), podczas
               których  proces  był  kolejkowany  w  trybie
               użytkownika.

           stime %lu
               Liczba jiffies, podczas których  proces  był
               kolejkowany w trybie jądra.

           cutime %ld
               Liczba jiffies, podczas których proces i jego
               procesy potomne były  kolejkowane  w  trybie
               użytkownika.

           cstime %ld
               Liczba jiffies, podczas których proces i jego
               procesy potomne były kolejkowane w trybie jądra.

           priority %ld
               Standardowa wartość nice plus piętnaście. Wartość
               w jądrze jest zawsze nieujemna.

           nice %ld
               Wartość nice znajduje się w zakresie od 19
               (najmilszy) do -19 (niemiły dla innych). 0 %ld
               Trwale przypisana wartość 0; jest to wypełniacz
               po usuniętym polu.

           itrealvalue %ld
               Czas  w jiffies poprzedzający wysłanie przez
               czasomierz do procesu następnego sygnału SIGALRM.

           starttime %lu
               Czas uruchomienia procesu wyrażony w jiffies od
               uruchomienia systemu.

           vsize %lu
               Rozmiar pamięci wirtualnej w bajtach.

           rss %ld
               Resident Set Size: ilość stron, które proces ma w
               rzeczywistej  pamięci  minus  3  dla  celów
               administracyjnych. Są to po prostu strony, które
               obejmują segment text, segment data i przestrzeń
               stosu. Nie obejmuje to stron, które nie były
               ładowane na żądanie lub które uległy wymianie.

           rlim %lu
               Aktualne  ograniczenie rss procesu w bajtach
               (zwykle 4294967295 na i386).

           startcode %lu
               Adres, pod którym zaczyna się kod programu.

           endcode %lu
               Adres, pod którym kończy się kod programu.

           startstack %lu
               Adres początku stosu.

           kstkesp %lu
               Aktualna wartość esp (wskaźnika stosu), określona
               na  podstawie strony stosu jądra dla danego
               procesu.

           kstkeip %lu
               Aktualny EIP (wskaźnik instrukcji).

           signal %lu
               Mapa bitowa nieobsłużonych sygnałów (zwykle 0).

           blocked %lu
               Mapa bitowa zablokowanych sygnałów (zwykle 0, 2
               dla powłok).

           sigignore %lu
               Mapa bitowa ignorowanych sygnałów.

           sigcatch %lu
               Mapa bitowa przechwyconych sygnałów.

           wchan %lu
               Jest to "kanał", na którym oczekuje proces. Jest
               to adres funkcji systemowej i można go znaleźć na
               liście nazw, jeśli potrzebna jest nazwa tekstowa.
               (Gdy  /etc/psdatabase  jest  aktualne,  można
               zobaczyć działanie pola WCHAN, próbująć ps -l.)

           nswap %lu
               Liczba  stron,  które uległy wymianie - nie
               konserwowane.

           cnswap %lu
               Łączna wartość nswap dla procesów potomnych.

           exit_signal %d
               Sygnał wysyłany przez ginący proces do jego
               procesu macierzystego.

           processor %d
               Numer CPU, na którym proces ostatnio działał.

       statm Udostępnia informacje o ilości stron pamięci w danym
           stanie. Występują następujące kolumny:
           size    łączny rozmiar programu
           resident  rozmiar części rezydentnej
           share   strony wspólne
           trs    text (kod)
           drs    dane/stos
           lrs    biblioteki
           dt     strony nieaktualne (dirty)

       status Udostępnia sporo informacji ze stat i statm w postaci
           łatwiejszej do przeanalizowania przez człowieka.

    apm  Wersja APM (Zaawansowane zarządzanie energią) oraz onformacja o
       akumulatorach, gdy  CONFIG_APM  było  zdefiniowane  podczas
       kompilacji jądra.

    bus  Zawiera podkatalogi odpowiadające zainstalowanym magistralom.

       pccard Podkatalog dla urządzeń pcmcia, gdy CONFIG_PCMCIA było
           zdefiniowane podczas kompilacji jądra.

           drivers

       pci  Zawiera różne podkatalogi magistral oraz pseudopliki
           zawierające   informacje   o   magistralach  PCI,
           zainstalowanych urządzeniach oraz sterownikach urządzeń.
           Niektóre z tych plików nie są w postaci ASCII.

           devices
               Informacje o urządzeniach PCI. Dostęp do nich
               może się odbywać poprzez lspci(8) i setpci(8).

    cmdline
       Argumenty przekazane jądru Linuksa podczas startu systemu.
       Zazwyczaj odbywa się to poprzez zarządcę startu systemu, takiego
       jak lilo(1).

    cpuinfo
       Jest to zbiór elementów zależnych od CPU i architektury systemu;
       dla  każdej  wspieranej architektury jest inna lista. Dwa
       popularne wpisy to: processor, który udostępnia numer CPU oraz
       bogomips;  jest  to  stała  systemowa,  wyliczona  podczas
       inicjalizacji jądra. Maszyny SMP zawierają informacje o każdym z
       procesorów.

    devices
       Listing tekstowy numerów głównych oraz grup urządzeń. Może to
       służyć skryptom MAKEDEV do zachowania spójności z jądrem.

    dma  Jest listą zarejestrowanych i używanych kanałów DMA (direct
       memory access) szyny ISA.

    driver Pusty podkatalog.

    execdomains
       Lista  domen uruchamiania (wcieleń ABI [Application Binary
       Interface - przyp. tłum.] ).

    fb   Informacje o framebuferze, o ile podczas kompilacji jądra
       zdefiniowano CONFIG_FB.

    filesystems
       Listing  tekstowy  wkompilowanych w jądro systemów plików.
       Przypadkowo, informacje te są wykorzystywane przez mount(1) do
       kolejnego próbowania różnych systemów plików, gdy żadnego nie
       podano.

    fs   Pusty podkatalog.  ide  ide  istnieje  w  systemach
       zawierających magistralę IDE. Zawiera po katalogu dla
       każdego kanału IDE oraz dla przyłączonych urządzeń. Wśród
       plików są:

       cache       rozmiar bufora w KB
       capacity      liczba sektorów
       driver       wersja sterownika
       geometry      geometria fizyczna i logiczna
       identify      szesnastkowo
       media       rodzaj nośnika
       model       numer modelu producenta
       settings      ustawienia napędu
       smart_thresholds  szesnastkowo
       smart_values    szesnastkowo

       Dostęp do tych informacji w przyjaznym formacie umożliwia
       program narzędziowy hdparm(8).

    interrupts
       Służy do zapamiętania liczby przerwań dla każdego IRQ w
       (przynajmniej)  architekturze i386. Łatwe do odczytu
       formatowanie, zrobione w ASCII.

    iomem Odwzorowanie portów we/wy w pamięci w Linuksie 2.4.

    ioports
       Jest to lista obecnie zarejestrowanych i  używanych
       obszarów portów we/wy.

    kcore Plik ten reprezentuje pamięć fizyczną systemu i jest
       zachowany w formacie pliku core dla ELF. Korzystając z
       tego pseudoplikiem oraz z niezestripowanego binarnego
       pliku jądra (/usr/src/linux/vmlinux), można za pomocą GDB
       testować aktualny stan dowolnej struktury danych jądra.

       Całkowity rozmiar tego pliku to rozmiar fizycznej pamięci
       (RAM) plus 4KB.

    kmsg  Plik ten może służyć do odczytu komunikatów jądra,
       zamiast funkcji systemowej syslog(2). Aby odczytać ten
       plik, proces musi mieć uprawnienia superużytkownika i
       tylko jeden proces powinien dokonywać jego odczytu. Pliku
       tego nie należy czytać, gdy działa proces  syslog,
       korzystający  z  funkcji  systemowej  syslog(2)  do
       rejestrowania komunikatów jądra.

       Z tego pliku pobiera komunikaty program dmesg(8).

    ksyms Zawiera wyeksportowane przez jądro definicje symboli,
       które  są  używane  przez  narzędzia  modules(X) do
       dynamicznego podłączania ładowanych modułów.

    loadavg
       Liczby średniego obciążenia określają uśrednione w ciągu
       1, 5 i 15 minut liczby zadań w kolejce wykonania. Są to
       te same wartości, które zwracają uptime(1) i  inne
       programy.

    locks Plik ten pokazuje aktualne blokady plików (flock(2) i
       fcntl(2)) oraz dzierżawy (fcntl(2)).

    malloc Ten plik istnieje tylko  jeśli  podczas  kompilacji
       zdefiniowano CONFIGDEBUGMALLOC.

    meminfo
       Plik ten jest używany przez free(1) do informowania o
       rozmiarze wolnej i zajętej pamięci (zarówno fizycznej,
       jak i wymiany) w systemie, a także o pamięci wspólnej i
       buforach używanych przez jądro.

       Jest on w tym samym formacie co free(1), poza tym, że
       podawanie informacji odbywa się w bajtach, a nie w KB.

    mounts Jest  to lista wszystkich aktualnie zamontowanych w
       systemie systemów plików. Format pliku jest opisany w
       fstab(5).

    modules
       Tekstowa lista modułów, które załadowano w systemie.
       Zobacz także lsmod(8).

    mtrr  Memory Type Range Registers. Szczegóły można znaleźć w
       /usr/src/linux/Documentation/mtrr.txt.

    net  Różne sieciowe pseudopliki, z których wszystkie podają
       stan pewnej części warstwy sieciowej. Plik ten zawiera
       struktury ASCII i dlatego nadaje się do odczytu za pomocą
       cat. Jednak standardowy pakiet netstat(8) daje dużo
       czystszy dostęp do tych plików.

       arp  Zawiera  zrzut  tabeli ARP jądra używanej do
           rozwiązywania adresów, w czytelnej postaci ASCII.
           Pokazane zostaną zarówno wyuczone dynamicznie, jak
           i wstępnie zaprogramowane wpisy w tabeli ARP.
           Format jest następujący:

    IP address   HW type  Flags   HW address     Mask  Device
    192.168.0.50  0x1    0x2    00:50:BF:25:68:F3  *   eth0
    192.168.0.250 0x1    0xc    00:00:00:00:00:00  *   eth0

       Gdzie 'IP address' jest adresem IPv4 maszyny, a 'HW type'
       jest rodzajem sprzętu wg RFC 826. 'Flags'  są  to
       wewnętrzne  znaczniki  struktury ARP (zdefiniowane w
       /usr/include/linux/if_arp.h)  a  'HW  address'  jest
       odwzorowaniem adresu IP w warstwie fizycznej, jeśli jest
       ono określone.

       dev  Pseudoplik dev zawiera  informacje  o  stanie
           urządzenia  sieciowego.  Zawierają  one liczbę
           otrzymanych i wysłanych pakietów, liczbę błędów i
           kolizji  oraz  inne  podstawowe  statystyki.
           Informacje te są wykorzystywane przez program
           ifconfig(8) do informowania o stanie urządzenia.
           Format jest następujący:

 Inter-|  Receive                        | Transmit
 face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
   lo: 2776770  11307  0  0  0   0     0     0 2776770  11307  0  0  0   0    0     0
  eth0: 1215645  2751  0  0  0   0     0     0 1782404  4324  0  0  0  427    0     0
  ppp0: 1622270  5552  1  0  0   0     0     0  354130  5669  0  0  0   0    0     0
  tap0:  7714   81  0  0  0   0     0     0   7714   81  0  0  0   0    0     0

       dev_mcast
           Zdefiniowany                   w
           /usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c:
             indx ifterface_name dmi_u dmi_g dmi_address
             2  eth0      1   0   01005e000001
             3  eth1      1   0   01005e000001
             4  eth2      1   0   01005e000001

       igmp  Internetowy  Protokół  Zarządzania  Grupami.
           Zdefiniowany w /usr/src/linux/net/core/igmp.c.

       rarp  Plik ten ma ten sam format, co plik arp i zawiera
           aktualną bazę odwrotnych odwzorowań, używaną do
           udostępniania  usług  odwrotnego  poszukiwania
           adresów  rarp(8).   Jeśli  RARP  nie  jest
           skonfigurowane w jądrze, to plik ten nie będzie
           istniał.

       raw  Zawiera  zrzut  tabeli gniazd surowych (RAW).
           Większość informacji nie jest przeznaczona do
           użytku innego niż odpluskwiania. Wartość ,,sl''
           jest slotem mieszania jądra dla gniazda, ,,local
           address'' jest parą składającą się z lokalnego
           adresu i numeru protokołu. ,,st'' jest stanem
           wewnętrznym gniazda. ,,tx_queue'' i ,,rx_queue''
           są kolejkami danych przychodzących i wychodzących,
           w sensie zużycia pamięci jądra. Pola ,,tr'',
           ,,tm->when'' i ,,rexmits'' nie są używane przez
           gniazda surowe. Pole ,,uid'' zawiera efektywny UID
           twórcy gniazda.

       snmp  Ten plik zawiera dane ASCII potrzebne bazom agenta
           snmp zarządzającym informacjami o IP, ICMP, TCP i
           UDP.

       tcp  Zawiera zrzut tabeli gniazd TCP. Wiele informacji
           nie przydaje się do użytku poza odpluskwianiem.
           Wartość ,,sl'' jest slotem mieszania jądra dla
           gniazda, ,,local address'' jest parą składającą
           się z lokalnego adresu i numeru portu.  ,,remote
           addres'' jest parą składającą się ze zdalnego
           adresu i numeru portu  (jeśli  gniazdo  jest
           podłączone).  ,,st''  jest  stanem wewnętrznym
           gniazda. ,,tx_queue'' i ,,rx_queue'' są kolejkami
           danych przychodzących i wychodzących w sensie
           zużycia pamięci jądra. Pola ,,tr'', ,,tm-when'' i
           ,,rexmits''  zawierają wewnętrzne informacje o
           stanie gniazda w jądrze i są przydatne tylko do
           odpluskwiania. Pole ,,uid'' zawiera efektywny UID
           twórcy gniazda.

       udp  Zawiera zrzut tabeli gniazd UDP. Wiele informacji
           nie przydaje się do użytku poza odpluskwianiem.
           Wartość ,,sl'' jest slotem mieszania jądra dla
           gniazda, ,,local address'' jest parą składającą
           się z lokalnego adresu i numeru portu.  ,,remote
           addres'' jest parą składającą się ze zdalnego
           adresu i numeru portu  (jeśli  gniazdo  jest
           podłączone).  ,,st''  jest  stanem wewnętrznym
           gniazda. ,,tx_queue'' i ,,rx_queue'' są kolejkami
           danych przychodzących i wychodzących w sensie
           zużycia pamięci jądra. Pola ,,tr'', ,,tm-when'' i
           ,,rexmits'' nie są używane w gniazdach UDP. Pole
           ,,uid'' zawiera efektywny UID twórcy gniazda.
           Format jest następujący:

 sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr rexmits tm->when uid
 1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0
 1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0
 1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0

       unix  Wymienia gniazda domeny UNIX, obecne w systemie
           oraz ich stan. Format jest następujący:
           Num RefCount Protocol Flags  Type St Path
           0: 00000002 00000000 00000000 0001 03
           1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 /dev/printer

       Gdzie ,,Num'' jest numerem wpisu w tablicy  jądra,
       ,,RefCount''  jest  liczbą  użytkowników  gniazda,
       ,,Protocol'' obecnie jest  zawsze  zerem,  ,,Flags''
       reprezentuje wewnętrzne znaczniki jądra, określające stan
       gniazda. ,,Type'' jest zawsze równe ,,1'' (Nie ma na
       razie w jądrze wsparcia dla gniazd datagramowych domeny
       UNIX). ,,St'' jest wewnętrznym stanem gniazda, a ścieżka
       jest ścieżką (jeśli istnieje) związaną z gniazdem.

    partitions
       Zawiera liczby główne i poboczne każdej z partycji oraz
       liczby bloków i nazwy partycji.

    pci  Listing wszystkich urządzeń PCI znalezionych podczas
       inicjalizacji jądra i ich konfiguracja.

    scsi  Katalog z pseudoplikiem scsi na pośrednim poziomie i
       różnymi podkatalogami niskopoziomowych sterowników SCSI,
       zawierającymi po jednym pliku dla każdego kontrolera SCSI
       w danym systemie; każdy z nich podaje stan jakiejś części
       podsystemu we/wy SCSI. Pliki te zawierają struktury ASCII
       i dlatego nadaje się do odczytu za pomocą cat.

       Możliwy jest też zapis do niektórych z tych plików, w
       celu rekonfiguracji podsystemu, lub przełączania różnych
       parametrów.

       scsi  Jest listingiem wszystkich znanych jądru urządzeń
           SCSI. Listing jest podobny do widzianego podczas
           ładowania systemu.  scsi wspiera obecnie tylko
           polecenie add-single-device umożliwiające rootowi
           dodanie do listy znanych urządzeń  urządzenia
           włączonego na gorąco.

           Polecenie echo 'scsi add-single-device 1 0 5 0' >
           /proc/scsi/scsi spowoduje, że kontroler  scsi1
           przeprowadzi  skanowanie  kanału  SCSI  0  w
           poszukiwaniu urządzenia o ID 5 i LUN 0. Jeśli już
           istnieje urządzenie o takim adresie, lub adres
           jest nieprawidłowy, zostanie zwrócony błąd.

       drivername
           drivername może obecnie być jednym z: NCR53c7xx,
           aha152x,  aha1542, aha1740, aic7xxx, buslogic,
           eata_dma, eata_pio,  fdomain,  in2000,  pas16,
           qlogic,  scsi_debug,  seagate,  t128, u15-24f,
           ultrastore lub wd7000.  Ukazują  się  te  z
           katalogów,  dla których odpowiednie sterowniki
           zarejestrowały przynajmniej jeden kontroler SCSI.
           Każdy katalog zawiera jeden plik dla każdego
           zarejestrowanego kontrolera.  Każdy  z  plików
           kontrolera  ma  nazwę  odpowiadającą  numerowi
           kontrolera,   przyznanemu   podczas   jego
           inicjalizacji.

           Czytanie tych plików zwykle pokaże konfigurację
           sterownika i kontrolera, statystyki itp.

           Pisanie do tych plików umożliwia różne operacje na
           różnych  kontrolerach.  Na przykład za pomocą
           poleceń latency i nolatency root może uaktywniać
           lub deaktywować kod pomiaru czasu oczekiwania dla
           poleceń (command latency) w sterowniku eata_dma.
           Za pomocą poleceń lockup i unlock root może
           sterować symulowanym przez sterownik scsi_debug
           blokowaniem magistrali.

    self  Ten katalog odnosi się do procesu korzystającego z
       systemu plików /proc i jest identyczny z katalogiem o
       nazwie będącej jego PID-em.

    slabinfo
       Informacje dotyczące buforów (cache) jądra. Występują
       następujące kolumny:
       cache-name
       num-active-objs
       total-objs
       object-size
       num-active-slabs
       total-slabs
       num-pages-per-slab
       Szczegóły można znaleźć w slabinfo(5).

    stat  statystyki  jądra/systemu.  Różnią  się  pomiędzy
       architekturami. Wśród wspólnych wpisów są:

       cpu 3357 0 4313 1362393
           Liczba jiffies (setnych sekundy), które system
           spędził w trybie użytkownika, trybie użytkownika o
           obniżonym priorytecie (nice), trybie systemowym i
           w zadaniu idle. Ostatnia wartość powinna być równa
           stukrotności drugiego wpisu w pseudopliku uptime.

       page 5741 1808
           Liczba stron, które system wstronicował i liczba
           tych, które wystronicował (z dysku).

       swap 1 0
           Liczba  stron  wymiany,  które  wniesiono  i
           wyniesiono.

       intr 1462898
           Liczba przerwań  otrzymanych  od  uruchomienia
           systemu.

       ctxt 115315
           Liczba  przełączeń  kontekstu, które przeszedł
           system.

       btime 769041601
           Czas uruchomienia systemu, w sekundach, od epoki
           (1 stycznia 1970).

       processes 86031
           Liczba rozwidleń procesów od uruchomienia systemu.

    swaps Używane obszary wymiany. Zobacz także swapon(8).

    sys  Katalog ten (obecny od 1.3.57) zawiera wiele plików i
       podkatalogów odpowiadających zmiennym jądra. Zmienne te
       mogą  być  odczytywane  i  czasem  modyfikowane  za
       pośrenictwem  systemu  plików  proc,  jak  też przy
       wykorzystaniu funkcji systemowej sysctl(2).  Istnieją w
       nim aktualnie podkatalogi abi, debug, dev, fs, kernel,
       net, proc, rxrpc, sunrpc i vm, z których każdy zawiera
       więcej plików i podkatalogów.

       abi  Ten  katalog  może  zawierać pliki z binarną
           informacją o aplikacji.  W niektórych systemach
           nie występuje.

       debug Ten katalog może być pusty.

       dev  Ten katalog zawiera informacje specyficzne dla
           poszczególnych urządzeń. (np. dev/cdrom/info). W
           niektórych systemach może być pusty.

       fs   Zawiera podkatalog binfmt_misc oraz pliki dentry-
           state, dir-notify-enable,  dquot-nr,  file-max,
           file-nr, inode-max, inode-nr, inode-state, lease-
           break-time,   leases-enable,    overflowgid,
           overflowuid,  super-max  i  super-nr  których
           działanie wyjaśniają ich nazwy.

       Dokumentacja plików z /proc/sys/binfmt_misc znajduje się
       w źródłach jądra w Documentation/binfmt_misc.txt.

       Plik  dentry-state  zawiera  sześć liczb: nr_dentry,
       nr_unused, age_limit (wiek w sekundach),  want_pages
       (strony, których zażądał system) oraz dwie wartości
       nieużywane. nr_dentry wydaje się być cały czas równe 0.
       nr_unused wydaje się oznaczać liczbę nieużywanych dentry.
       age_limit jest wyrażonym w sekundach wiekiem dentry, po
       osiągnięciu którego wpisy w cache'u dentry mogą zostać
       odzyskane, gdy brakuje pamięci i want_pages ma wartość
       niezerową,   podczas   gdy   jądro   wywołało
       shrink_dcache_pages() oraz cache dentry  nie  został
       jeszcze wyczyszczony.

       Plik dir-notify-enable może służyć do wyłączania lub
       włączania interfejsu dnotify opisanego w fcntl(2) dla
       całego systemu. Wartość 0 w tym pliku wyłącza interfejs,
       a wartość 1 włącza go.

       Plik dquot-max zawiera maksymalną liczbę buforowanych
       wpisów kwot dyskowych. W niektórych (2.4) systemach nie
       występuje.  Gdy liczba  wolnych  zbuforowanych  kwot
       dyskowych jest bardzo mała a jest przerażająca liczba
       jednoczesnych użytkowników systemu, może istnieć potrzeba
       zwiększenia tego ograniczenia.

       Plik dquot-nr zawiera liczbę przydzielonych wpisów kwot
       dyskowych oraz liczbę wolnych wpisów kwot dyskowych.

       Plik file-max zawiera ogólnosystemowe ograniczenie liczby
       otwartych przez wszystkie procesy plików. (Zobacz także
       setrlimit(2), które może służyć procesom do ustawiania
       ograniczenia dla procesu, RLIMIT_NOFILE, jako liczby
       plików, które proces może otworzyć.) Gdy otrzymuje się
       mnóstwo  komunikatów o przekroczeniu liczby uchwytów
       plików (file handles), to można spróbować zwiększyć tę
       wartość:

       echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max

       Stała jądra NR_OPEN narzuca górne ograniczenie wartości,
       która może zostać umieszczona w file-max.

       Gdy zwiększa się file-max, należy pamiętać o zwiększeniu
       inode-max do wartości 3-4 razy większej niż nowa wartość
       file-max, lub należy się liczyć z tym, że zabraknie i-
       węzłów.

       Plik (tylko do odczytu) file-nr określa liczbę aktualnie
       otwartych plików.  Zawiera on trzy  liczby:  liczbę
       przydzielonych uchwytów plików, liczbę wolnych uchwytów
       plików oraz maksymalną liczbę uchwytów plików. Jądro
       przydziela uchwyty plików dynamicznie, ale ich później
       nie zwalnia. Gdy liczba przydzielonych uchwytów plików
       jest bliska maksimum, należy rozważyć zwiększenie tego
       maksimum. Gdy jest duża liczba wolnych uchwytów plików,
       oznacza to, że wystąpiło przesilenie w wykorzystaniu
       uchwytów plików i, prawdopodobnie, nie ma  potrzeby
       zwiększania maksimum.

       Plik inode-max zawiera maksymalną liczbę i-węzłów w
       pamięci. W  niektórych  (2.4)  systemach  może  nie
       występować. Wartość ta powinna być 3-4 razy większa niż
       wartość w file-max, gdyż stdin, stdout i gniazda sieciowe
       również potrzebują i-węzłów, aby można było na nich
       operować. Gdy systematycznie brakuje i-węzłów, istnieje
       potrzeba zwiększenia tej wartości.

       Plik inode-nr zawiera dwie pierwsze wartości z inode-
       state.

       Plik inode-state zawiera  siedem  liczb:  nr_inodes,
       nr_free_inodes, preshrink i cztery wartości nieużywane.
       nr_inodes jest liczbą przydzielonych w systemie i-węzłów.
       Może ona być nieco większa niż inode-max, gdyż Linux
       przydziela  je  pełnymi  stronami.   nr_free_inodes
       przedstawia liczbę wolnych i-węzłów.  preshrink jest
       niezerowe, gdy nr_inodes > inode-max oraz w systemie
       występuje potrzeba wyczyszczenia listy i-węzłów zamiast
       przydzielania nowych.

       Plik lease-break-time określa okres ulgi, przez jaki
       jądro  zapewnia procesowi utrzymanie dzierżawy pliku
       (fcntl(2)), a po którym wyśle do tego procesu sygnał
       zawiadamiający go, że inny proces oczekuje na otwarcie
       pliku. Jeśli utrzymujący dzierżawę nie usunie jej lub nie
       ograniczy swoich praw do niej w przeciągu tego czasu,
       jądro wymusi zerwanie dzierżawy.

       Plik leases-enable może służyć do  ogólnosystemowego
       włączania lub wyłączania dzierżaw plików (fcntl(2)). Gdy
       plik ten zawiera wartość 0, dzierżawy są wyłączone.
       Wartość niezerowa włącza dzierżawy.

       Pliki  overflowgid  i overflowuid umożliwiają zmianę
       wartości ustalonego UID-u i GID-u.  Wartością domyślną
       jest 65534.  Niektóre systemy plików wspierają jedynie
       16-bitowe UID-y i GID-y, podczas gdy linuksowe UID-y i
       GID-y są 32-bitowe. Gdy któryś z takich systemów plików
       jest zamontowany z możliwością zapisu, to wszystkie UID-y
       i GID-y przekraczające 65535 są zastępowane podanymi tu
       wartościami przed zapisem na dysk.

       Plik super-max steruje maksymalną liczbą superbloków, a
       więc i maksymalną liczbą systemów plików, które jądro
       może zamontować. Potrzeba zwiększenia wartości super-max
       wystepuje tylko wtedy, gdy chce się zamontować więcej
       systemów plików niż na to pozwala aktualna wartość super-
       max.   Plik  super-nr  zawiera  liczbę  aktualnie
       zamontowanych systemów plików.

       kernel Ten katalog zawiera pliki acct,  cad_pid,cap-
           bound,core_uses_pid, ctrl-alt-del, dentry-state,
           domainname,hostname, htab-reclaim (tylko PowerPC),
           java-appletviewer  (binfmt_java,  przestarzały),
           java-interpreter (binfmt_java, przestarzały), l2cr
           (tylko PowerPC), modprobe, msgmax, msgmnb, msgmni,
           osrelease,  ostype,  overflowgid,  overflowuid,
           panic,  powersave-nap (tylko PowerPC), printk,
           random, real-root-dev, reboot-cmd (SPARC only),
           rtsig-max, rtsig-nr, sem, sg-big-buff, shmall,
           shmmax, shmmni, sysrq,  tainted,  threads-max,
           version  i zero-paged (tylko PowerPC) których
           działanie wyjaśniają ich nazwy.

       Plik acct zawiera trzy liczby: highwater, lowwater i
       frequency.  Gdy włączone jest rejestrowanie procesów w
       stylu BSD, wartości te sterują jego zachowaniem. Gdy
       ilość wolnego miejsca na systemie plików, na którym
       znajdują się logi spada poniżej wyrażonej w procentach
       wartości lowwater, rejestrowanie jest wstrzymywane. Gdy
       ilość wolnego miejsca stanie się większa niż wyrażona w
       procentach  wartość  highwater,  rejestrowanie  jest
       wznawiane. frequency określa jak często jadro będzie
       sprawdzać ilość wolnego miejsca (wartość w sekundach).
       Wartościami domyślnymi są 4, 2 i 30.  Oznacza to, że
       rejestrowanie  procesów jest wstrzymywane, gdy ilość
       wolnego miejsca będzie <= 2%; wznowione zostanie, gdy
       wolne będzie >= 4%; zakłada się, że informacja o ilości
       wolnego miejsca jest ważna przez 30 sekund.

       Plik cap-bound przechowuje wartość capability bounding
       set dla jądra.  (wyrażone jako liczba dziesiętna ze
       znakiem).  Wartość ta jest mnożona (AND) bitowo  z
       capabilities dozwolonymi dla procesu podczas exec.

       Plik core_uses_pid może służyć do określania nazwy pliku
       zrzuru pamięci w Linuksie 2.4.  Gdy plik ten zawiera
       wartość 0, plik zrzutu pamięci ma po prostu nazwę core.
       Gdy zawiera on wartość niezerową, plik zrzutu pamięci
       będzie zawierał w swojej nazwie ID procesu, w postaci
       core.PID.

       Plik ctrl-alt-del steruje obsługą kombinacji klawiszy
       Ctrl-Alt-Del.  Gdy w pliku tym znajduje się wartość 0,
       Ctrl-Alt-Del jest przechwytywane i przesyłane do programu
       init(1) w celu wykonania wdzięcznego restartu.  Gdy
       wartość jest > 0, reakcją Linuksa na Wulkanicznie Nerwowe
       Nękanie (Vulcan Nerve Pinch (tm)) będzie natychmiastowy
       restart, nawet bez zrzucenia zmodyfikowanych buforów.
       Uwaga: gdy program (jak np. dosemu) korzysta z surowego
       trybu klawiatury, Ctrl-Alt-Del jest przechwytywane przez
       program zanim dotrze do warstwy terminalowej jądra i
       decyzja co z tym zrobić zależy od programu.

       Pliki domainname i hostname mogą służyć do ustawiania
       nazwy domeny i hosta NIS/YP maszyny dokładnie w ten sam
       sposób, jak za pomocą poleceń domainname i hostname, np.

       # echo "darkstar" > /proc/sys/kernel/hostname
       # echo "mydomain" > /proc/sys/kernel/domainname

       daje taki sam efekt, jak

       # hostname "darkstar"
       # domainname "mydomain"

       Należy  tu  zauważyć, że klasyczny darkstar.frop.org
       posiada nazwę hosta "darkstar" i domenę "frop.org" w DNS
       (Internetowej Usłudze Nazw Domen - Internet Domain Name
       Service), których nie należy mylić  z  domeną  NIS
       (Sieciowej Usługi Informacyjnej - Network Information
       Service) lub YP (Yellow Pages). Te dwa systemy nazw
       domenowych zasadniczo się różnią. Szczegółowe informacje
       można znaleźć na stronie podręcznika hostname(1).

       Jeśli do pliku htab-reclaim (tylko PowerPC) zostanie
       wpisana wartość niezerowa, htab PowerPC (zobacz: plik
       Documentation/powerpc/ppc_htab.txt  w  źródłach)  jest
       czyszczony za każdym razem, gdy system natrafi na pętlę
       oczekiwania ("idle").

       Plik l2cr (tylko PowerPC) zawiera znacznik staerujący
       cache'em L2 płyt procesora G3. Jeśli zawiera 0, cache
       jest wyłączony. Cache jest włączony, gdy plik zawiera
       wartość różną od zera.

       Plik  modprobe  opeisano  w źródłach jądra w pliku
       Documentation/kmod.txt.

       Plik  msgmax  zawiera  ogólnosystemowe  ograniczenie
       maksymalnej  liczby bajtów w pojedynczym komunikacie
       zapisywanym do kolejki komunikatów Systemu V.

       Plik msgmni określa ogólnosystemowe ograniczenie liczby
       identyfikatorów kolejek komunikatów. (Plik ten występuje
       począwszy od Linuksa 2.4.)

       Plik msgmnb zawiera ogólnosystemowy parametr służący do
       inicjalizacji ustawienia msg_qbytes tworzonych później
       kolejek komunikatów.  Ustawienie  msg_qbytes  określa
       maksymalną liczbę bajtów, które mogą zostać zapisane do
       kolejki komunikatów.

       Pliki  ostype  i  osrelease  podają  podłańcuchy  z
       /proc/version.

       Pliki  overflowgid  i overflowuid są kopiami plików
       /proc/sys/fs/overflowgid i /proc/sys/fs/overflowuid.

       Plik panic umożliwia dostęp (odczyt i zapis) do zmiennej
       jądra panic_timeout.  Jeśli jest to zero, jądro będzie
       się zapętlać podczas paniki; jeśli wartość niezerowa, to
       określa liczbę sekund, po której jądro powinno się
       automatycznie  przeładować.  Jeśli  używane  jest
       urządzenie+software  watchdog  device  driver,  the
       recommended setting is 60.

       Plik powersave-nap (tylko PowerPC) zawiera znacznik. Gdy
       jest on ustawiony, Linux-PPC używa trybu oszczędzania
       energii 'nap', a w przeciwnym przypadku trybu 'doze'.

       Cztery wartości w pliku printk to: console_loglevel,
       default_message_loglevel,   minimum_console_level   i
       default_console_loglevel.  Wartości  te  wpływają  na
       zachowanie printk() podczas wypisywania lub logowania
       komunikatów błędów. Informacja o  różnych  poziomach
       logowania  można znaleźć w syslog(2).  Komunikaty o
       priorytecie wyższym niż console_loglevel będą wypisywane
       na  konsoli. Komunikaty bez jawnego priorytetu będą
       wypisywane  z  priorytetem   default_message_level.
       minimum_console_loglevel  jest najmniejszą (najwyższą)
       wartością, którą można ustawić jako console_loglevel.
       default_console_loglevel  jest domyślną wartością dla
       console_loglevel.

       Katalog +.  random zawiera różne parametry sterujące
       działaniem pliku /dev/random.

       Plik  real-root-dev  jest  udokumentowany  w  pliku
       Documentation/initrd.txt w źródłąch jądra.

       Plik reboot-cmd (tylko Sparc) wydaje  się  stanowić
       mechanizm  podawania  argumentów SPARC-owej ładowarce
       systemu w ROM/Flash. Może, że przekazuje jej, co zrobić
       po restarcie?

       Plik rtsig-max może służyć do sterowania maksymalną
       liczbą zgodnych z POSIX nieobsłużonych (w kolejkach)
       sygnałów czasu rzeczywistego w systemie.

       Plik rtsig-nr podaje liczbę zgodnych z POSIX sygnałów
       czasu rzeczywistego oczekujących aktualnie w kolejce.

       Plik sem (dostępny począwszy od Linuksa 2.4) zawiera 4
       liczby definiujące ograniczenia semaforów Systemu V. Sa
       to w kolejności:

       SEMMSL Maksymalna liczba semaforów w zestawie semaforów.

       SEMMNS Ogólnosystemowe ograniczenie liczby semaforów we
           wszystkich zestawiach semaforów.

       SEMOPM Maksymalna liczba operacji, które mogą zostać
           podane w wywołaniu semop(2).

       SEMMNI Ogólnosystemowe ograniczenie maksymalnej liczby
           identyfikatorów semaforów.

       Plik sg-big-buff zawiera rozmiar bufora niskopoziomowego
       urządzenia SCSI (sg). Nie można nim na razie sterować,
       ale można go zmienić podczas kompilacji poprzez edycję
       include/scsi/sg.h  i  zmianę  wartości  SG_BIG_BUFF.
       Jednakże nie ma żadnego powodu, aby to robić.

       Plik  shmall  zawiera  ogólnosystemowe  ograniczenie
       całkowitej liczby stron pamięci wspólnej Systemu V.

       Plik  shmmax może służyć do odpytywania o aktualne
       ograniczenie maksymalnego rozmiaru tworzonego segmentu
       pamięci wspólnej (System V IPC) oraz do zmiany tego
       ograniczenia. Jadro wspiera obecnie segmenty pamięci
       wspólnej do 1GB. Wartością domyślną jest SHMMAX.

       Plik shmmni (dostępny począwszy od Linuksa 2.4) określa
       ogólnosystemową maksymalną liczbę  segmentów  pamięci
       wspólnej Systemu V, które można utworzyć.

       Plik version zawiera tekst jak np.

       #5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998.TP

       a następująca dalej data określa kiedy jądro zostało
       zbudowane.

       Plik zero-paged (tylko PowerPC) zawiera znacznik. Gdy
       jest on ustawiony (niezerowy), Linux-PPC wstepnie zeruje
       strony w pętli bezczynności. Prawdopodobnie przyspiesza
       to get_free_pages.

       Katalog
           net zawiera rzeczy sieciowe.

       proc  Ten katalog może być pusty

       sunrpc Ten katalog obsługuje Sunowskie zdalne wywoływanie
           procedur dla sieciowego systemu plikowego (NFS). W
           niektórych systemach może nie istniec.

       vm   Ten katalog zawiera pliki sterujące zarządzaniem
           pamięcią, buforami i zarządzaniem cachem.

    sysvipc
       Podkatalog zawierający psuedopliki msg, sem i shm. Pliki
       te  zawierają  obiekty  Komunikacji  Międzyprocesowej
       (Interprocess  Communication  -  IPC)  Systemu  V
       (odpowiednio: kolejki komunikatów, semafory i pamięć
       wspólną) aktualnie istniejące w stystemie, udostępniając
       informacje podobne do tych, które są dostępne poprzez
       ipcs(1). Pliki te zawierają nagłówki i są sformatowane
       (jeden  obiekt  IPC w woerszu) w celu łatwiejszego
       zrozumienia. ipc(5) udostępnia dodatkowe tło informacji
       zawartych w tych plikach.

    tty  Podkatalog  zawierający  psuedopliki  i  podkatalogi
       sterowników terminali (tty) oraz protokołów sterowania
       linią (ine discipline).

    uptime Ten plik zawiera dwie liczby: czas pracy systemu (w
       sekundach) i ilość czasu spędzonego na  wykonywaniu
       procesu idle (w sekundach).

    version
       Ten napis określa wersję obecnie działającego jądra.
       Zawiera  on  w  sobie  zawartość  /proc/sys/ostype,
       /proc/sys/osrelease i /proc/sys/version. Na przykład:
      Linux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994

ZOBACZ TAKŻE

    cat(1), find(1), free(1), mount(1), ps(1), tr(1), uptime(1),
    chroot(2),  mmap(2),  readlink(2),  syslog(2),  slabinfo(5),
    hier(7), arp(8), dmesg(8), hdparm(8), ifconfig(8), lsmod(8),
    lspci(8),    netstat(8),    procinfo(8),    route(8)
    /usr/src/linux/Documentation/filesystems/proc.txt

ZGODNE Z

    Jest to z grubsza zgodne z jądrem 2.4.17 Linuksa. Proszę,
    zaktualizuj, jeśli trzeba!

    Ostatnio aktualizowane dla Linuksa 2.4.17.

UWAGI

    Trzeba zauważyć, że wiele łańcuchów znakowych (np. środowisko
    czy linia poleceń) występuje w postaci wewnętrznej, z polami
    zakończonymi bajtami NUL, więc jeśli do ich czytania użyje się
    od -c lub tr "\000" "\n", to mogą być bardziej czytelne.
    Alternatywnie, echo `cat <file>` działa równie dobrze.

    Ta strona  podręcznika  jest  niekompletna,  prawdopodobnie
    niedokładna i należy do tych, które powinny być bardzo często
    poprawiane.

PODZIĘKOWANIA

    Material dotyczący /proc/sys/fs i /proc/sys/kernel jest ściśle
    oparty na plikach dokumentacji źródeł jądra napisanych przez
    Rika van Riela.

                 2002-07-13              PROC(5)