Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

       resolv.conf - plik konfiguracyjny obsługi nazw (resolver)

SKŁADNIA

       /etc/resolv.conf

OPIS

       Obsługa  nazw  (resolver)  jest  zbiorem  funkcji  biblioteki  C, które
       umożliwiają dostęp do internetowego systemu serwerów nazw  (DNS).  Plik
       konfiguracyjny  zawiera informacje, odczytywane przez procedury obsługi
       nazw podczas ich pierwszego  wywołania  przez  proces.  Plik  ten  jest
       czytelny  zarówno  dla  maszyny,  jak i dla człowieka. Zawiera on listę
       słów  kluczowych  z  wartościami,  które  udostępniają  różne   rodzaje
       informacji dotyczącej obsługi nazw.

       W   normalnie  skonfigurowanym  systemie  plik  ten  nie  powinien  być
       konieczny.  Jedynym odpytywanym serwerem nazw jest wtedy ten z  maszyny
       lokalnej,  nazwa  domeny  jest  określana  z  nazwy  hosta,  a  ścieżka
       poszukiwania domen jest konstruowana z nazwy domeny.

       Różnymi opcjami konfiguracji są:

       nameserver IP serwera nazw.
              Adres internetowy (w  notacji  kropkowej)  serwera  nazw,  który
              powinien  być  odpytywany  przez  funkcje obsługi nazw.  W pliku
              można podać maksymalnie  MAXNS  (obecnie  3)  serwery  nazw,  po
              jednym  przy  słowie  kluczowym.   Jeśli  jest  kilka  serwerów,
              biblioteka obsługi nazw  odpytuje  je  w  kolejności,  w  jakiej
              zostały  wymienione.  Jeśli  nie  ma  żadnego  wpisu nameserver,
              domyślnym  zachowaniem  jest  korzystanie  z  serwera  nazw   na
              maszynie   lokalnej.    (Stosowany  algorytm  polega  na  próbie
              odpytania serwera nazw, a jeśli przekroczy ona czas oczekiwania,
              następuje  próba  odpytania  następnego,  aż  zabraknie serwerów
              nazw. Następnie  następuje  ściśle  określona  liczba  ponownych
              odpytań wszystkich serwerów nazw.)

       domain Nazwa lokalnej domeny.
              Większość zapytań o nazwy wewnątrz tej domeny może odbywać się z
              zastosowaniem krótkich nazw; podanych względem lokalnej  domeny.
              Jeśli  pozycja  domain  nie  jest  obecna, jest ona określana na
              podstawie  nazwy,  zwróconej  przez  lokalny  host  dla  funkcji
              gethostname();  za  domenę  uważa się wszystko po pierwszej `.'.
              Ostatecznie, jeśli nazwa hosta  nie  zawiera  części  domenowej,
              przyjmowana jest domena główna.

       search Lista poszukiwania dla nazw hostów.
              Lista  ta  jest  zwykle  określana  na  podstawie lokalnej nazwy
              domeny; domyślnie też zawiera tylko tę nazwę. Można to  zmienić,
              przez  podanie  żądanej  ścieżki  poszukiwania  domeny po słowie
              kluczowym search, używając spacji lub tabulacji  do  oddzielenia
              nazw.   Funkcje  obsługi  nazw dla zapytań zawierających w sobie
              mniej niż ndots kropek (domyślnie - 1) będą próbowały  kolejnych
              składników   ścieżki   poszukiwania,  aż  do  znalezienia.   Dla
              środowisk  z  wieloma  poddomenami,  proszę  przeczytać  poniżej
              options  ndots:n, aby uniknąć ataków typu man-in-the-middle oraz
              niepotrzebnego  odpytywania  głównych  serwerów  nazw.    Należy
              zauważyć,  że  proces  ten  może  być  powolny  i powodować duże
              obciążenie sieciowy jeśli serwery  dla  podanych  domen  nie  są
              lokalne, a czas oczekiwania na odpowiedź po zapytaniu przekracza
              czas oczekiwania, gdy dla którejś z domen wszystkie  serwery  są
              niedostępne.

              Lista  poszukiwania  jest obecnie ograniczona do sześciu domen z
              maksymalną ilością 256 znaków.

       sortlist
              Pole  to   umożliwia   sortowanie   adresów   zwracanych   przez
              gethostbyname.    Lista  sortowania  jest  podawana  przez  pary
              adresów IP  i  masek  sieci.   Maska  sieci  jest  opcjonalna  i
              domyślnie  ma wartość naturalnej maski dla danej sieci. Adres IP
              jest oddzielany od maski sieci  ukośnikiem.  W  polu  tym  można
              podawać do 10 par. Np.
                sortlist 130.155.160.0/255.255.240.0 130.155.0.0

       options
              Pole  to  umożliwia  modyfikację  pewnych wewnętrznych zmiennych
              funkcji obsługi nazw. Jego składnia to

                     options opcja ...

              gdzie opcja jest jedną z następujących:

              debug  ustawia RES_DEBUG w _res.options.

              ndots:n
                     ustawia próg liczby kropek, które  muszą  pojawić  się  w
                     nazwie  podanej  do  res_query (zobacz resolver(3)) przed
                     wykonaniem pocztkowego absolutnego  zapytania.  Domyślną
                     wartością  jest  ,,1'',  co  oznacza,  że  jeśli w nazwie
                     znajdują się jakieś kropki, to powinna być  ona  najpierw
                     sprawdzona  jako nazwa absolutna, bez dokonywania żadnych
                     podstawień listy poszukiwania.

              timeout:n
                     ustawia czas, przez który  funkcja  obsługi  nazw  będzie
                     czekać  na  odpowiedź  ze  zdalnego  serwera  nazw  przed
                     wysłaniem zapytania do innego serwera nazw.   Wyrażony  w
                     sekundach,  domyślnie  -  RES_TIMEOUT  (obecnie  5, patrz
                     <resolv.h>).

              attempts:n
                     ustawia liczbę prób wysyłania przez funkcję obsługi  nazw
                     zapytań do serwerów nazw przed poddaniem się i zwróceniem
                     błędu.   Domyślnie  -   RES_DFLRETRY  (obecnie  2,  patrz
                     <resolv.h>).

              rotate ustawia   RES_ROTATE   w  _res.options,  powodując  wybór
                     serwera nazw  spośród  wymienionych  serwerów  za  pomocą
                     algorytmu  round robin. Efektem tej opcji jest rozłożenie
                     obciążenia zapytaniami wszystkich  wymienionych  serwerów
                     nazw,  zamiast  odpytywania  za  każdym  razem pierwszego
                     wymienionego serwera.

              no-check-names
                     ustawia  RES_NOCHECKNAME  w  _res.options,   co   wyłącza
                     sprawdzanie  przez nowoczesne serwery BIND przychodzących
                     nazw komputerów i nazw  pocztowych  niepoprawnych  znaków
                     takich  jak  podkreślenie  (_), znaki nie-ASCII lub znaki
                     sterujące.

              inet6  ustawia RES_USE_INET6 w _res.options.  Efektem tego  jest
                     próbowanie  zapytań  AAAA  przed  zapytaniami  A wewnątrz
                     funkcji gethostbyname() i mapowanie  odpowiedzi  IPv4  na
                     tunelnowaną  formę  IPv6, jeżeli znaleziono tylko rekordy
                     A, bez rekordów AAAA.

       Słowa  kluczowe  domain  i  search  wzajemnie  się  wykluczają.   Jeśli
       istnieje  więcej niż jedna ich instancja, używana jest ostatnia z nich.

       Słowo kluczowe search  systemowego  resolv.conf  można  przeciążyć  dla
       danego  procesu  nadając zmiennej środowiskowej ,,LOCALDOMAIN'' wartość
       będącą rozdzieloną spacjami listą domen poszukiwania.

       Słowo kluczowe  options  systemowego  resolv.conf  można  poprawić  dla
       danego  procesu  nadając zmiennej środowiskowej ,,RES_OPTIONS'' wartość
       będącą rozdzieloną spacjami listą opcji  obsługi  nazw  (opcje  opisano
       powyżej, pod hasłem options).

       Słowo  kluczowe  i  wartość  muszą  pojawiać się w tej samej linii oraz
       słowo kluczowe (np. nameserver) musi rozpoczynać  linię.  Wartość  jest
       elementem   następującym  po  słowie  kluczowym,  od  którego  jest  on
       oddzielony białym znakiem.

PLIKI

       /etc/resolv.conf, <resolv.h>

ZOBACZ TAKŻE

       gethostbyname(3), resolver(3), hostname(7), named(8)
       Name Server Operations Guide for BIND