Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    resolv.conf - plik konfiguracyjny obsługi nazw (resolver)

SKŁADNIA

    /etc/resolv.conf

OPIS

    Obsługa nazw (resolver) jest zbiorem funkcji biblioteki C, które
    umożliwiają dostęp do internetowego systemu serwerów nazw (DNS). Plik
    konfiguracyjny zawiera informacje, odczytywane przez procedury obsługi
    nazw podczas ich pierwszego wywołania przez proces. Plik ten jest
    czytelny zarówno dla maszyny, jak i dla człowieka. Zawiera on listę
    słów kluczowych z wartościami, które udostępniają różne  rodzaje
    informacji dotyczącej obsługi nazw.

    W  normalnie skonfigurowanym systemie plik ten nie powinien być
    konieczny. Jedynym odpytywanym serwerem nazw jest wtedy ten z maszyny
    lokalnej, nazwa domeny jest określana z nazwy hosta, a ścieżka
    poszukiwania domen jest konstruowana z nazwy domeny.

    Różnymi opcjami konfiguracji są:

    nameserver IP serwera nazw.
       Adres internetowy (w notacji kropkowej) serwera nazw, który
       powinien być odpytywany przez funkcje obsługi nazw. W pliku
       można podać maksymalnie MAXNS (obecnie 3) serwery nazw, po
       jednym przy słowie kluczowym.  Jeśli jest kilka serwerów,
       biblioteka obsługi nazw odpytuje je w kolejności, w jakiej
       zostały wymienione. Jeśli nie ma żadnego wpisu nameserver,
       domyślnym zachowaniem jest korzystanie z serwera nazw  na
       maszynie  lokalnej.  (Stosowany algorytm polega na próbie
       odpytania serwera nazw, a jeśli przekroczy ona czas oczekiwania,
       następuje próba odpytania następnego, aż zabraknie serwerów
       nazw. Następnie następuje ściśle określona liczba ponownych
       odpytań wszystkich serwerów nazw.)

    domain Nazwa lokalnej domeny.
       Większość zapytań o nazwy wewnątrz tej domeny może odbywać się z
       zastosowaniem krótkich nazw; podanych względem lokalnej domeny.
       Jeśli pozycja domain nie jest obecna, jest ona określana na
       podstawie nazwy, zwróconej przez lokalny host dla funkcji
       gethostname(); za domenę uważa się wszystko po pierwszej `.'.
       Ostatecznie, jeśli nazwa hosta nie zawiera części domenowej,
       przyjmowana jest domena główna.

    search Lista poszukiwania dla nazw hostów.
       Lista ta jest zwykle określana na podstawie lokalnej nazwy
       domeny; domyślnie też zawiera tylko tę nazwę. Można to zmienić,
       przez podanie żądanej ścieżki poszukiwania domeny po słowie
       kluczowym search, używając spacji lub tabulacji do oddzielenia
       nazw.  Funkcje obsługi nazw dla zapytań zawierających w sobie
       mniej niż ndots kropek (domyślnie - 1) będą próbowały kolejnych
       składników  ścieżki  poszukiwania, aż do znalezienia.  Dla
       środowisk z wieloma poddomenami, proszę przeczytać poniżej
       options ndots:n, aby uniknąć ataków typu man-in-the-middle oraz
       niepotrzebnego odpytywania głównych serwerów nazw.  Należy
       zauważyć, że proces ten może być powolny i powodować duże
       obciążenie sieciowy jeśli serwery dla podanych domen nie są
       lokalne, a czas oczekiwania na odpowiedź po zapytaniu przekracza
       czas oczekiwania, gdy dla którejś z domen wszystkie serwery są
       niedostępne.

       Lista poszukiwania jest obecnie ograniczona do sześciu domen z
       maksymalną ilością 256 znaków.

    sortlist
       Pole to  umożliwia  sortowanie  adresów  zwracanych  przez
       gethostbyname.  Lista sortowania jest podawana przez pary
       adresów IP i masek sieci.  Maska sieci jest opcjonalna i
       domyślnie ma wartość naturalnej maski dla danej sieci. Adres IP
       jest oddzielany od maski sieci ukośnikiem. W polu tym można
       podawać do 10 par. Np.
        sortlist 130.155.160.0/255.255.240.0 130.155.0.0

    options
       Pole to umożliwia modyfikację pewnych wewnętrznych zmiennych
       funkcji obsługi nazw. Jego składnia to

           options opcja ...

       gdzie opcja jest jedną z następujących:

       debug ustawia RES_DEBUG w _res.options.

       ndots:n
           ustawia próg liczby kropek, które muszą pojawić się w
           nazwie podanej do res_query (zobacz resolver(3)) przed
           wykonaniem pocztkowego absolutnego zapytania. Domyślną
           wartością jest ,,1'', co oznacza, że jeśli w nazwie
           znajdują się jakieś kropki, to powinna być ona najpierw
           sprawdzona jako nazwa absolutna, bez dokonywania żadnych
           podstawień listy poszukiwania.

       timeout:n
           ustawia czas, przez który funkcja obsługi nazw będzie
           czekać na odpowiedź ze zdalnego serwera nazw przed
           wysłaniem zapytania do innego serwera nazw.  Wyrażony w
           sekundach, domyślnie - RES_TIMEOUT (obecnie 5, patrz
           <resolv.h>).

       attempts:n
           ustawia liczbę prób wysyłania przez funkcję obsługi nazw
           zapytań do serwerów nazw przed poddaniem się i zwróceniem
           błędu.  Domyślnie -  RES_DFLRETRY (obecnie 2, patrz
           <resolv.h>).

       rotate ustawia  RES_ROTATE  w _res.options, powodując wybór
           serwera nazw spośród wymienionych serwerów za pomocą
           algorytmu round robin. Efektem tej opcji jest rozłożenie
           obciążenia zapytaniami wszystkich wymienionych serwerów
           nazw, zamiast odpytywania za każdym razem pierwszego
           wymienionego serwera.

       no-check-names
           ustawia RES_NOCHECKNAME w _res.options,  co  wyłącza
           sprawdzanie przez nowoczesne serwery BIND przychodzących
           nazw komputerów i nazw pocztowych niepoprawnych znaków
           takich jak podkreślenie (_), znaki nie-ASCII lub znaki
           sterujące.

       inet6 ustawia RES_USE_INET6 w _res.options. Efektem tego jest
           próbowanie zapytań AAAA przed zapytaniami A wewnątrz
           funkcji gethostbyname() i mapowanie odpowiedzi IPv4 na
           tunelnowaną formę IPv6, jeżeli znaleziono tylko rekordy
           A, bez rekordów AAAA.

    Słowa kluczowe domain i search wzajemnie się wykluczają.  Jeśli
    istnieje więcej niż jedna ich instancja, używana jest ostatnia z nich.

    Słowo kluczowe search systemowego resolv.conf można przeciążyć dla
    danego procesu nadając zmiennej środowiskowej ,,LOCALDOMAIN'' wartość
    będącą rozdzieloną spacjami listą domen poszukiwania.

    Słowo kluczowe options systemowego resolv.conf można poprawić dla
    danego procesu nadając zmiennej środowiskowej ,,RES_OPTIONS'' wartość
    będącą rozdzieloną spacjami listą opcji obsługi nazw (opcje opisano
    powyżej, pod hasłem options).

    Słowo kluczowe i wartość muszą pojawiać się w tej samej linii oraz
    słowo kluczowe (np. nameserver) musi rozpoczynać linię. Wartość jest
    elementem  następującym po słowie kluczowym, od którego jest on
    oddzielony białym znakiem.

PLIKI

    /etc/resolv.conf, <resolv.h>

ZOBACZ TAKŻE

    gethostbyname(3), resolver(3), hostname(7), named(8)
    Name Server Operations Guide for BIND