Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    shadow - zakodowany plik z hasłami

OPIS

    shadow zawiera zakodowane dane o hasłach dla kont użytkowników oraz
    opcjonalne informacje o wieku (aging) hasła. Zawarte są w nim

      Nazwa użytkownika (nazwa logowania)

      Zakodowane hasło

      Dni, licząc od 1 stycznia 1970, kiedy hasło było ostatni raz
      zmienione

      Dni przed których upłynięciem niemożliwa jest zmiany hasła

      Dni, po których upłynięciu konieczna jest zmiana hasła

      Ilość dni, jaka musi dzielić hasło od przedawnienia, by użytkownik
      był ostrzegany

      Ilość dni po przedawnieniu hasła, po których konto jest wyłączane

      Dni od 1 stycznia 1970, określające datę, kiedy konto jest
      wyłączane

      Pole zarezerwowane

    Pole hasła musi być wypełnione. Zakodowane hasło składa się z 13-24
    znaków z 64 znakowego alfabetu a-z, A-Z, 0-9, . i /.  Dla szczegółów
    interpretacji tego napisu, odsyłamy do crypt(3).

    Data ostatniej zmiany hasła jest podawana jako liczba dni od 1 stycznia
    1970. Hasła nie mogą być zmieniane przed upływem odpowiedniej ilości
    dni, a muszą być zmieniane po upływie maksymalnej ilości dni. Jeśli
    minimalna liczba dni jest większa od maksymalnej, hasło nie może być
    przez użytkownika zmienione.

    Jeśli hasło pozostaje niezmienione po upływie jego ważności, to konto
    jest uważane za nieaktywne i zostanie wyłączone po ustalonej liczbie
    dni nieaktywności. Konto zostanie również wyłączone w zadanym dniu
    ważności konta bez względu na informację o terminie ważności hasła.

    Informacja w pliku shadow zastępuje wszelkie hasła lub dane o ich wieku
    znajdujące się w /etc/passwd.

    Jeśli ma być utrzymywane bezpieczeństwo haseł, to plik ten nie może być
    odczytywalny dla zwykłych użytkowników.

Pliki

    /etc/passwd  - informacje o kontach użytkowników
    /etc/shadow  - zakodowane hasła użytkowników

ZOBACZ TAKŻE

    chage(1),  login(1),  passwd(1),  su(1),  passwd(5),  pwconv(8),
    pwunconv(8), sulogin(8)

                                   SHADOW(5)