Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    adduser, addgroup - dodaje użytkownika lub grupę do systemu

SKŁADNIA

    adduser [opcje] [--home KATALOG] [--shell PROWŁOKA] [--no-create-home]
    [--uid ID] [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--ingroup GRUPA | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] użytkownik

    adduser --system [opcje] [--home KATALOG] [--shell POWŁOKA] [--no-
    create-home] [--uid ID] [--group | --ingroup GRUPA | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] użytkownik

    adduser --group [opcje] [--gid ID] grupa
    addgroup [opcje] [--gid ID] grupa

    adduser --group --system [opcje] [--gid ID] grupy
    addgroup --system [opcje] [--gid ID] grupa

    adduser [opcje] użytkownik grupa

  WSPÓLNE OPCJE
    [--quiet] [--force-badname] [--help] [--version] [--conf PLIK]

OPIS

    adduser i addgroup dodają użytkowników i grupy do systemu zgodnie z
    opcjami wymienionymi w linii poleceń oraz konfiguracją zawartą w pliku
    /etc/adduser.conf.  Te programy są bardziej przyjaznym dla użytkownika
    interfejsem do programów useradd i groupadd, zgodnymi ze standardami
    Debiana  dotyczącymi  wartości identyfikatora użytkownika (UID) i
    identyfikatora grupy (GID), tworzącymi katalogi domowe, uruchamiające
    lokalne skrypty i mającymi inne dodatkowe funkcje. adduser i addgroup
    mogą być użyte w jednym z pięciu trybów:

  Dodawanie zwykłych użytkowników
    adduser, wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją oraz bez opcji
    --system lub --group, doda zwykłego użytkownika.

    adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu przeznaczonego dla
    zwykłych użytkowników w pliku konfiguracyjnym. Ten UID może zostać
    nadpisany za pomocą opcji --uid.

    Zakres określony w pliku konfiguracyjnym również może zostać nadpisany
    opcjami --firstuid i --lastuid.

    Domyślnie, każdemu użytkownikowi w systemie Debian GNU/Linux zostaje
    przypisana grupa mająca tę samą nazwę i identyfikator co użytkownik.
    Umieszczanie każdego użytkownika w grupie o takiej samej pozwala na
    łatwe zarządzanie katalogami dostępnymi do zapisu dla grupy poprzez
    dodanie odpowiednich użytkowników do nowej grupy, ustawienie flagi set-
    group-ID na katalogu i ustawienie każdemu użytkownikowi wartości umask
    równej 002.  Jeżeli ta opcja zostanie wyłączona przez ustawienie
    USERGROUPS  na no, wszyscy nowo tworzeni użytkownicy będą mieli
    identyfikator grupy ustawiony na USERS_GID.  Grupy użytkowników mogą
    zostać również nadpisane przez podanie w linii poleceń opcji --gid lub
    --ingroup, które ustawiają grupę przez podanie, odpowiednio, jej id lub
    nazwy.

    adduser utworzy katalog domowy użytkownika zgodnie z ustawieniami
    DHOME, GROUPHOMES, LETTERHOMES w pliku konfiguracyjnym. Katalog domowy
    może zostać nadpisany przez opcję linii poleceń --home, a powłoka -
    przez opcję --shell. Jeżeli USERGROUPS jest ustawione na yes, to
    katalogowi domowemu użytkownika zostanie nadany bit set-group-ID, co
    powoduje, że jakikolwiek plik utworzony w tym katalogu będzie miał
    przydzieloną właściwą grupę.

    adduser  skopiuje  pliki  z  katalogu SKEL do katalogu domowego
    użytkownika, poprosi o dane użytkownika (GECOS) oraz o hasło. Dane
    użytkownika mogą być także ustawione opcją --gecos. Podanie opcji
    --disabled-login spowoduje utworzenia konta użytkownika, które będzie
    niedostępne (zablokowane) dopóki nie zostanie ustawione hasło. Opcja
    --disabled-password nie ustawi hasła, ale dostęp użytkownika do systemu
    będzie możliwy na przykład przez użycie programu SSH z kluczami RSA.

    Po utworzeniu i ustawieniu konta użytkownika, jeżeli istnieje plik
    /usr/local/sbin/adduser.local, to zostanie on uruchomiony w  celu
    wykonania lokalnych ustawień. Argumenty przekazywane do adduser.local
    są nastepujące:
    nazwa_użytkownika uid gid katalog_domowy, a zmiennym środowiskowym
    DEBUG i VERBOSE zostaną nadane wartości zgodne z ustawieniami głównego
    programu.

  Dodawanie użytkowników systemowych
    adduser, zostanie uruchomiony z jednym argumentem, nie będącym opcją,
    oraz z opcją --system, doda użytkownika systemowego. Jeżeli taki
    użytkownik z identyfikatorem użytkownika (uid) mieszczącym się w
    zakresie identyfikatorów użytkowników systemowych (lub jeżeli uid jest
    podany w linii poleceń, to z tym identyfikatorem) już istnieje, adduser
    po prostu zakończy działanie bez błędu.

    adduser  wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu identyfikatorów
    systemowych określonych w pliku konfiguracyjnym. UID ten może zostać
    nadpisany przez podanie opcji --uid.

    Domyślnie użytkownicy systemowi mają przypisaną grupę nogroup. Aby
    przypisać nowego użytkownika systemowego do istniejącej grupy, należy
    użyć opcji --gid lub --ingroup. Aby nowemu użytkownikowi systemowemu
    została przypisana nowa grupa z tym samym identyfikatorem, trzeba użyć
    opcji --group.

    Katalog domowy jest tworzony zgodnie z tymi samymi zasadami jak dla
    zwykłych użytkowników. Nowy użytkownik systemowy będzie miał powłokę
    /bin/false  (chyba że zostanie to nadpisane opcją --shell) oraz
    wyłączone hasło. Pliki z katalogu SKEL nie zostaną skopiowane.

  Dodawanie zwykłych grup
    Jeżeli adduser zostanie uruchomiony z opcją --group, ale bez opcji
    --system lub odpowiednio jako program addgroup, to zostanie dodana
    grupa dla zwykłych użytkowników.

    Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu określonego w
    pliku konfiguracyjnym dla identyfikatorów użytkowników (UID), jednakże
    może zostać nadpisany opcją --gid.

    Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.

  Dodawanie grup systemowych
    Jeżeli addgroup zostanie wywołany z opcją --system, to będzie utworzona
    nowa grupa systemowa.

    Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu określonego w
    pliku konfiguracyjnym dla identyfikatorów użytkowników (UID), jednakże
    może zostać nadpisany opcją --gid.

    Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.

  Przydzielanie istniejącego użytkownika do istniejącej grupy
    adduser  wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami doda
    istniejącego użytkownika do istniejącej grupy.

OPCJE

    --conf PLIK
       Użyj pliku PLIK zamiast /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Nie uruchamia programu passwd do ustanowienia hasła. Użytkownik
       nie będzie mógł używać swojego konta, dopóki hasło nie zostanie
       nadane.

    --disabled-password
       Jak --disabled-login, ale dostęp użytkownika do systemu będzie
       możliwy na przykład przez użycie programu SSH z kluczami RSA,
       tj. bez autoryzacji za pomocą hasła.

    --force-badname
       Domyślnie nazwy użytkowników i grup mogą się składać z małej
       litery, po której następuje zero lub więcej małych liter bądź
       cyfr. W nazwie użytkownika mogą wystąpić również znaki myślnika.
       Użycie tej opcji spowoduje, że adduser i addgroup będą mniej
       restrykcyjne w odniesieniu do tych nazw.

    --gecos GECOS
       Ustawia pole z informacjami GECOS dla nowego użytkownika. Jeśli
       ta opcja jest podana, to adduser nie będzie prosił o podanie
       tych informacji interakcyjnie.

    --gid ID
       Przy tworzeniu nowej grupy, ta opcja ustawia identyfikator grupy
       na podaną wartość. Przy tworzeniu użytkownika, użycie tej opcji
       spowoduje umieszczenie użytkownika w zadanej grupie.

    --group
       Użyte razem z --system, spowoduje utworzenie grupy o takiej
       samej nazwie i identyfikatorze, jak nowo tworzony użytkownik
       systemowy. Jeżeli nie zostanie użyte razem z opcją --system, to
       zostanie utworzone grupa o podanej nazwie. Ta opcja jest opcją
       domyślną, jeżeli program został wywołany jako addgroup.

    --help Wyświetla krótką instrukcję używania programu.

    --home KATALOG
       Używa katalogu KATALOG jako katalogu domowego użytkownika,
       nadpisując  tym  samym domyślną wartość określoną w pliku
       konfiguracyjnym. Jeżeli ten katalog nie istnieje, to będzie
       utworzony i zostaną skopiowane pliki z katalogu SKEL.

    --shell POWŁOKA
       Ustawia POWŁOKA jako powłokę logowania użytkownika, nadpisując
       domyślną wartość określoną w pliku konfiguracyjnym.

    --ingroup GRUPA
       Umieszcza nowego użytkownika w grupie GRUPA, zamiast w grupie
       określonej przez opcję USERS_GID w pliku adduser.conf.

    --no-create-home
       Nie tworzy katalogu domowego, nawet jeżeli on nie istnieje.

    --quiet
       Program wyświetla mniej komunikatów niż zazwyczaj.

    --system
       Tworzy użytkownika systemowego.

    --uid ID
       Ustawia identyfikator nowego użytkownika na podaną wartość.
       adduser zakończy się błędem, jeżeli taki identyfikator jest już
       zajęty.

    --firstuid ID
       Nadpisuje  wartość  pierwszego  dostępnego  identyfikatora
       użytkownika.

    --lastuid ID
       Nadpisuje  wartość  pierwszego  ostatniego  identyfikatora
       użytkownika.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

PLIKI

    /etc/adduser.conf

ZOBACZ TAKŻE

    adduser.conf(5), deluser(8), useradd(8), groupadd(8)

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda
    Bauerschmidta i Marca Habera.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu
    adduser z Debiana.
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser jest wolnym oprogramowaniem,
    warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub
    wyższej. Nie ma adnych gwarancji.