Provided by: adduser_3.80ubuntu2_all bug

NAZWA

    deluser, delgroup - usuwa użytkownika lub grupę z systemu

SKŁADNIA

    deluser  [opcje] [--remove-home] [--home DIR] [--remove-all-files]
    [--backup] [--backup-to] użytkownik

    deluser --group [opcje] grupa
    delgroup [opcje] [--only-if-empty] grupa

    deluser [opcje] użytkownik grupa

  WSPÓLNE OPCJE
    [--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf PLIK]

OPIS

    deluser i delgroup usuwają użytkowników i grupy z systemu zgodnie z
    opcjami wymienionymi w linii poleceń oraz konfiguracją zawartą w pliku
    /etc/deluser.conf. Programy te są bardziej przyjaznym dla użytkownika
    interfejsem do programów userdel i groupdel, opcjonalnie usuwającymi
    katalog domowy użytkownika lub nawet  wszystkie  pliki,  których
    właścicielem jest usuwany użytkownik, uruchamiającymi lokalne skrypty i
    mającymi inne dodatkowe funkcje. adduser i addgroup mogą być użyte w
    jednym z trzech trybów:

  Usuwanie zwykłych użytkowników
    deluser, wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją oraz bez opcji
    --group, usunie zwykłego użytkownika.

    Domyślnie deluser usunie użytkownika bez usuwania katalogu domowego,
    pliku zawierającego przychodzącą pocztę użytkownika ani jakiegokolwiek
    innego pliku w systemie, należącego do użytkownika. Usunąć katalog
    domowy i pocztę użytkownika można używając opcji --remove-home. Jeżeli
    podano opcję --home, to deluser usunie użytkownika tylko wtedy, gdy
    katalog podany w opcji --home jest rzeczywistym katalogiem domowym
    użytkownika.

    Opcja --remove-all-files usuwa z systemu wszystkie pliki, których
    właścicielem jest usuwany użytkownik. Proszę zauważyć, że użycie opcji
    --remove-home łącznie z tą opcją nie ma żadnego znaczenia, ponieważ
    opcja --remove-all-files obejmuje wszystkie pliki, łącznie z katalogiem
    domowym i plikiem zawierającym pocztę użytkownika.

    Aby przed usunięciem plików zrobić ich kopie zapasowe, należy użyć
    opcji --backup, które utworzy plik nazwa-użytkownika.tar(.gz|.bz2) w
    katalogu określonym przez opcję --backup-to (domyślnie jest to bieżący
    katalog roboczy). Zarówno opcje usuwania, jak i tworzenia kopii
    zapasowej mogą zostać ustawione jako domyślne w pliku konfiguracyjnym
    /etc/deluser.conf. Szczegóły można znaleźć w deluser.conf(5).

    Po   usunięciu  konta  użytkownika,  jeżeli  istnieje  plik
    /usr/local/sbin/deluser.local, to zostanie on uruchomiony w  celu
    wykonania lokalnych ustawień. Argumenty przekazywane do deluser.local
    są nastepujące:
    nazwa-użytkownika uid gid katalog-domowy

  Usuwanie grup
    Jeżeli deluser zostanie uruchomiony z opcją --group lub jako program
    delgroup, to grupa zostanie usunięta.

    Ostrzeżenie: jeżeli którykolwiek z użytkowników ma usuwaną grupę
    ustawioną jako grupę podstawową, to grupa nie może zostać usunięta.

    Jeżeli podano opcję --only-if-empty, to grupa nie zostanie usunięta,
    jeżeli ma przypisanych członków.

  Usunięcie użytkownika z wybranej grupy
    deluser wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami usunie
    użytkownika z podanej grupy.

OPCJE

    --conf PLIK
       Użyje pliku PLIK zamiast /etc/deluser.conf.

    --group
       Usuwa grupę. Jest to domyślna akcja, jeżeli program jest
       wywołany jako delgroup.

    --help Wyświetla krótką instrukcję używania programu.

    --quiet
       Program wyświetla mniej komunikatów niż zazwyczaj.

    --system
       Usuwa  użytkownika/grupę  tylko  wtedy,  gdy  jest  to
       użytkownik/grupa systemowy/a. Pozwala to uniknąć przypadkowego
       usunięcia niesystemowych użytkowników/grup. Dodatkowo, jeżeli
       użytkownik nie istnieje, to nie jest zwracany błąd. Ta opcja
       jest głównie przeznaczana do użycia w skryptach opiekunów
       pakietów Debiana.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

PLIKI

    /etc/deluser.conf

ZOBACZ TAKŻE

    deluser.conf(5), adduser(8), userdel(8), groupdel(8)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modyfikacje (C) 2004 Marc
    Haber. Ta strona podręcznika oraz program deluser opierają się na
    adduser, którego prawa autorskie są następujące:
    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda
    Bauerschmidta i Marca Habera.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu
    adduser z Debiana.
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser jest wolnym oprogramowaniem,
    warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub
    wyższej. Nie ma adnych gwarancji.