Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    dpkg-split - narzędzie dzielenia/łączenia pakietów Debiana

SKŁADNIA

    dpkg-split -s|--split pene-archiwum [przedrostek]
    dpkg-split -j|--join cz cz ...
    dpkg-split -I|--info cz cz ...
    dpkg-split -a|--auto -o pene-archiwum cz
    dpkg-split -l|--listq
    dpkg-split -d|--discard [pakiet pakiet ...]

OPIS

    dpkg-split dzieli pakiety binarne Debiana na mniejsze części oraz scala
    je z powrotem, tak że możliwe jest przechowanie większych pakietów na
    małych nośnikach, takich jak dyskietki.

    Program wywołuje się ręcznie, wraz z opcją --split, --join lub --info.

    Możliwe jest także wywołanie automatyczne, poprzez użycie opcji --auto
    .  Wtedy to tworzona jest kolejka części pakietu, a gdy wszystkie
    części będą dostępne, cały pakiet zostanie odtworzony. Opcje --listq i
    --discard pozwalają zarządzać kolejką.

    Wszystkie  działania,  takie  jak  rozdzielanie,  łączenie,  czy
    kolejkowanie, powodują wyświetlenie informacji na standardowe wyjście.
    Informacje te można zignorować.

OPCJE DZIAŁAŃ

    --split, -s
       Rozdzielenie pojedynczego pakietu binarnego na poszczególne
       części.

       Części mają nazwę przyrostek.NofM.deb gdzie N jest numerem
       części, rozpoczynając od 1, a M jest liczbą wszystkich części
       (dziesiętnie).

       Jeśli nie podano przedrostka, to użyta jest nazwa  pliku
       penego-archiwum, wraz z katalogiem, gdy jest określony. Ponadto
       usunięta jest końcówka .deb.

    --join, -j
       Łączenie części pakietu i odtworzenie oryginalnego pliku sprzed
       dzielenia.

       Pliki podane jako argumenty muszą być częściami tego samego
       oryginalnego pakietu. Każda część musi pojawić się raz na liście
       argumentów,  ale  nie  jest konieczne zachowanie właściwej
       kolejności.

       Części muszą być wygenerowane z użyciem tego samego rozmiaru, co
       oznacza, że muszą to być te same części utworzone za pomocą
       polecenia dpkg-split --split.

       Nazwy plików części nie mają znaczenia dla procesu odtworzenia
       pakietu.

       Domyślnie, odtworzony plik ma nazwę pakiet-wersja.deb.

    --info, -I
       Wyświetlanie informacji, podanych w formacie czytelnym dla
       człowieka, o częściach pakietu. Argumenty, które nie są częścią
       pakietu, powodują wyświetlenie informacji o tym fakcie na
       standardowym wyjściu.

    --auto, -a
       Automatyczne kolejkowanie części i odtworzenie pakietu, gdy to
       jest możliwe.

       Podana cz zostaje sprawdzona i porównana z innymi częściami
       tego samego pakietu, które znajdują się w kolejce.

       Jeśli wszystkie części pakietu są już dostępne, pakiet jest
       odtwarzany i zapisywany do penego-archiwum.

       Jeśli jeszcze nie ma wszystkich części, podana cz jest
       kopiowana do kolejki i pene-archiwum nie jest odtwarzane.

       Jeśli plik cz nie jest częścią pakietu binarnego, dpkg-split
       zakończy się i zwróci kod błędu 1, albo kod błędu 2 w przypadku
       wystąpienia innych problemów.

       Opcja --output lub -o musi zostać podana w przypadku użycia
       --auto.  (W przeciwnym razie program nie wiedziałby, jakiego
       spodziewać się pliku wyjściowego.)

    --listq, -l
       Listowanie zawartości kolejki części pakietu do odtworzenia.

       Dla każdego pliku części pakietu wyświetlana jest nazwa pakietu,
       część w kolejce, całkowita liczba bajtów przechowywanych w
       kolejce.

    --discard, -d
       Usuwa części pakietu z kolejki.

       Jeśli nie podano nazwy pakietu, czyszczona jest cała kolejka.
       Gdy nazwa jest podana, usuwane są tylko części podanego pakietu.

    --help, -h
       Wyświetlenie informacje o opcjach dpkg-split.

    --version
       Wyświetlenie informacje o wersji dpkg-split.

    --licence
       Wyświetlenie informacje o licencji dpkg-split oraz braku jego
       gwarancji. (Obsługiwany jest także amerykański sposób pisowni
       --license.)

POZOSTAŁE OPCJE

    --depotdir katalog
       Określenie alternatywnego katalogu dla kolejki części pakietów
       do zrekonstruowania. Domyślnym jest /var/lib/dpkg.

    --partsize|-S Kbajtw
       Określenie maksymalnego rozmiaru części pakietu w kilobajtach
       (1024 bajtów). Domyślnym jest 450KB.

    --output|-O pene-archiwum
       Określenie nazwy pliku pełnego archiwum.

       Ta opcja nadpisuje domyślną nazwę przy odtwarzaniu pakietu
       (--join) oraz jest wymagana przy automatycznym odtwarzaniu
       pakietu (--auto).

    --npquiet, -Q
       Gdy wykonywane jest automatyczne łączenie części  pakietu,
       dpkg-split zwykle wyświetla informacje o błędzie, gdy dany plik
       czci nie jest częścią pakietu. Ta opcja zapobiega wyświetlaniu
       nadmiernej ilości informacji przez programy takie jak dpkg.

    --msdos
       Pliki  generowane  przez --split są zapisywane w formacie
       odczytywanym przez MSDOS.

       Zmieniany jest przedrostek, zarówno ten domyślny jak i ten
       podany w argumencie: litery są zamieniane na małe, znak plusa
       zamieniany jest na x, a pozostałe znaki są pomijane.

       Powstały przedrostek jest ucinany do niezbędnego rozmiaru.
       Powstała nazwa ma postać przedrostekNofM.deb..

KODY BŁĘDU

    Kod błędu 0 oznacza, że żądana operacja dzielenia, łączenia czy
    jakakolwiek inna, zakończyła się sukcesem. Polecenie --info kończy się
    sukcesem nawet gdy podany plik nie jest częścią pakietu.

    Kod błędu 1 oznacza, że opcja --auto została wykonana na pliku, który
    nie jest czci pakietu.

    Kod błędu 2 pojawia się przy różnego rodzaju problemach, takich jak
    błędy wywołania funkcji systemu, uszkodzenie plików części pakietu, czy
    innych wypadkach.

BŁĘDY

    dpkg-split używa raczej starej konwencji nazw plików pakietów.

    Pobranie pełnej informacji o pakietach w kolejce jest niemożliwe, bez
    przeszukania katalogu kolejki.

    Nie ma prostego testu na sprawdzenie, czy dany plik jest na pewno
    częścią pakietu.

    Architektura nie jest określona w plikach części pakietu, jedynie w
    kontrolnych plikach całego pakietu, tak więc architektura nie jest
    częścią generowanej nazwy pliku.

PLIKI

    /var/lib/dpkg/parts
       Domyślny katalog kolejki części  pakietów  czekających  na
       automatyczne odtworzenie.

       Nazwy plików w tym katalogu są wewnętrznie utworzone przez
       dpkg-split i nie są użyteczne dla innych programów.

ZOBACZ TAKŻE

    deb(5), deb-control(5), dpkg-deb(1), dpkg(8)

AUTOR

    dpkg-split oraz ten podręcznik napisał Ian Jackson Copyright (C)
    1995-1996 i udostępnił na Powszechnej Licencji Publicznej GNU; BEZ
    JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. Szczegóły w /usr/share/doc/dpkg/copyright oraz
    /usr/share/common-licences/GPL.