Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    dpkg - menedżer pakietów dla systemu Debian

SKŁADNIA

    dpkg [opcje] dziaanie

UWAGA

    Ten podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą poznać
    opcje programu dpkg oraz chcą dowiedzieć się o pakietach więcej niż
    podaje to dpkg --help.

    Ten podręcznik nie wyjaśnia technicznych szczegółów, np. w jaki sposób
    dpkg instaluje lub usuwa swoje pakiety, gdyż jest to dla przeciętnego
    użytkownika zupełnie nieistotne.

OPIS

    dpkg  to średniego poziomu narzędzie do instalowania, tworzenia,
    usuwania oraz zarządzania pakietami systemu Debian. Podstawowym i
    bardziej  przyjaznym  użytkownikowi  narzędziem-nakładką dpkg jest
    dselect(8). Sam dpkg jest obsługiwany z linii komend poprzez podanie
    jednego  działania  oraz opcjonalnie dodatkowych opcji.  Parametr
    działanie określa, co dpkg ma zrobić, a dodatkowe opcje modyfikują to
    działanie.

    dpkg może być także użyty jako nakładka na dpkg-deb. Wymienione
    poniżej parametry zostaną przekazane z dpkg do dpkg-deb:
      -b, --build,
      -c, --contents,
      -I, --info,
      -f, --field,
      -e, --control,
      -x, --extract,
      -X, --vextract oraz
      --fsys-tarfile.
    Działania te są opisane w osobnym podręczniku do dpkg-deb(1).

INFORMACJE O PAKIETACH

    dpkg zarządza informacjami o dostępnych pakietach. Informacje zostały
    podzielone na trzy klasy: stan bieżący, stan wyboru oraz flagę.
    Wartości te mogą zostać zmienione za pomocą programu dselect.

  STAN BIEŻĄCY PAKIETÓW
    installed (zainstalowany)
       Pakiet jest rozpakowany i poprawnie skonfigurowany.

    half-installed (wpółzainstalowany)
       Instalacja pakietu została rozpoczęta, ale niedokończona z
       pewnych powodów.

    not-installed (niezainstalowany)
       Pakiet nie jest zainstalowany w systemie.

    unpacked (rozpakowany)
       Pakiet jest rozpakowany, ale nie skonfigurowany.

    half-configured (wpółskonfigurowany)
       Pakiet jest rozpakowany, a konfiguracja została rozpoczęta, ale
       niedokończona z pewnych powodów.

    config-files (pliki-konfiguracyjne)
       Tylko pliki konfiguracyjne pakietu zostały w systemie.

  STAN WYBORU PAKIETÓW
    install (instalacja)
       Pakiet został wybrany do zainstalowania.

    deinstall (deinstalacja)
       Pakiet został wybrany do odinstalowania (to znaczy, że chcemy
       skasować   wszystkie   pliki  pakietu,  oprócz  plików
       konfiguracyjnych).

    purge (wyczyszczenie)
       Pakiet został wybrany do wyczyszczenia (to znaczy, że chcemy
       skasować wszystko, włącznie z plikami konfiguracyjnymi).

  FLAGI PAKIETÓW
    hold (wstrzymanie)
       Pakiet oznaczony jako wstrzymany nie jest obsługiwany przez
       dpkg, chyba że użyje się opcji --force-hold.

    reinst-required (konieczna-reinstalacja)
       Pakiet oznaczony jako konieczna-reinstalacja jest uszkodzony i
       wymaga reinstalacji. Taki pakiet nie może zostać usunięty, chyba
       że użyje się opcji --force-remove-reinstreq.

DZIAŁANIA

    dpkg -i | --install plik_pakietu...
       Instalacja pakiet. Jeśli została użyta opcja --recursive lub -R,
       plik_pakietu musi oznaczać wybrany katalog.

       Instalacja składa się z następujących kroków:

       1. Rozpakowanie plików kontrolnych nowego pakietu.

       2. Jeśli inna wersja tego samego pakietu jest już zainstalowana,
       uruchomienie skryptu prerm starego pakietu.

       3. Uruchomienie skryptu preinst, jeśli pakiet go zawiera.

       4. Rozpakowanie nowych plików, ale przechowanie starych na
       wypadek, gdyby instalacja się nie powiodła i trzeba by je
       odzyskać.

       5. Jeśli inna wersja tego samego pakietu była poprzednio
       zainstalowana, uruchomienie skryptu postrm starego pakietu.
       Proszę zauważyć, że ten skrypt jest uruchamiany po skrypcie
       preinst nowego pakietu, ponieważ nowe pliki są zapisywane w tym
       samym czasie, gdy stare są kasowane.

       6. Konfiguracja pakietu. Bardziej szczegółowe informacje zawarto
       przy opisie parametru --configure.

    dpkg --unpack plik_pakietu ...
       Rozpakowanie pakietu, ale nie konfigurowanie go. Jeśli została
       użyta opcja --recursive lub -R, plik_pakietu musi oznaczać
       wybrany katalog.

    dpkg --configure pakiet ... | -a | --pending
       Rekonfigurowanie rozpakowanego pakietu. Jeśli zamiast nazwy
       pakietu została podana opcja -a lub --pending, rekonfiguracja
       obejmie wszystkie rozpakowane ale nie skonfigurowane pakiety.

       Konfigurowanie składa się z następujących kroków:

       1. Rozpakowanie nowych plików konfiguracyjnych, ale przechowanie
       starych na wypadek, gdyby konfigurowanie się nie powiodło i
       trzeba by je odzyskać.

       2. Uruchomienie skryptu postinst, jeśli pakiet go zawiera.

    dpkg -r | --remove | -P | --purge pakiet ... | -a | --pending
       Usuwanie zainstalowanych pakietów. Parametr -r lub --remove
       powoduje  usunięcie  wszystkich  plików  oprócz  plików
       konfiguracyjnych.  Pozwala to uniknąć powtórnej konfiguracji,
       gdyby pakiet był znów instalowany później. (Pliki konfiguracyjne
       są wymienione w pliku kontrolnym debian/conffiles pakietu).
       Parametr -P lub --purge usuwa wszystko, łącznie z plikami
       konfiguracyjnymi.  Jeśli zamiast nazwy pakietu została podana
       opcja -a lub --pending, usunięte lub wyczyszczone zostaną
       wszystkie  pakiety  rozpakowane  i  wybrane  w  pliku
       /var/lib/dpkg/status jako  przeznaczone  do  usunięcia  lub
       wyczyszczenia.

       Usunięcie pakietu składa się z następujących kroków:

       1. Uruchomienie skryptu prerm

       2. Usunięcie zainstalowanych plików

       3. Uruchomienie skryptu postrm

    dpkg --update-avail | --merge-avail Packages
       Zaktualizowanie  bazy danych programu dpkg oraz dselect o
       dostępnych  pakietach.  Opcja  --merge-avail  powoduje,  że
       poprzednie informacje są łączone z nowymi z pliku Packages.
       Opcja --update-avail powoduje zastąpienie starych informacji
       nowymi z pliku Packages. Plik Packages jest dystrybuowany razem
       z systemem Debian. dpkg przechowuje informacje z tego pliku w
       pliku /var/lib/dpkg/available.

       Szybszą opcją zaktualizowania pliku available jest uruchomienie
       polecania dselect update.

    dpkg -A | --record-avail plik_pakietu ...
       Zaktualizowanie bazy danych programu dpkg oraz dselect  o
       dostępnych  pakietach,  uwzględniając  informacje zawarte w
       pliku_pakietu. Jeśli została użyta opcja --recursive lub -R,
       plik_pakietu musi oznaczać wybrany katalog.

    dpkg --forget-old-unavail
       Skasowanie  informacji  o  wszystkich  niezainstalowanych i
       niedostępnych pakietach.

    dpkg --clear-avail
       Skasowanie informacji o dostępnych pakietach.

    dpkg -C | --audit
       Wyszukanie pakietów, które zainstalowane są w systemie tylko
       częściowo.  dpkg zasugeruje, co można zrobić z tymi pakietami,
       aby w pełni działały.

    dpkg --get-selections [wzorzec...]
       Pobranie listy wybranych pakietów i wyrzucenie jej na stdout.

    dpkg --set-selections
       Ustawienie wyboru pakietów odczytane ze stdin.

    dpkg --yet-to-unpack
       Wyszukanie pakietów przeznaczonych do zainstalowania, które z
       pewnych powodów nie mogły zostać zainstalowane.

    dpkg --print-architecture
       Podanie architektury docelowej (na przykład "i386"). Ta opcja
       wykorzystuje program gcc.

    dpkg --print-gnu-build-architecture
       Podanie wersji GNU docelowej architektury (na przykład "i486").

    dpkg --print-installation-architecture
       Podanie architektury komputera, dla którego nastąpi instalacja.

    dpkg --compare-versions wersja1 op wersja2
       Porównanie numerów wersji, gdzie op jest operatorem binarnym.
       dpkg zwróci prawdę (rezultat zerowy), gdy warunek zostanie
       spełniony, lub zwróci fałsz (rezultat niezerowy) - w przeciwnym
       razie.  Istnieją dwie grupy operatorów, w zależności od tego, w
       jaki sposób traktuje się pusty numer wersji1 lub wersji2.
       Operatory,  dla których pusty numer wersji oznacza wersję
       wcześniejszą niż dowolna: lt le eq ne ge gt. Operatory, dla
       których  pusty numer wersji oznacza wersję późniejszą niż
       dowolna: lt-nl le-nl ge-nl gt-nl.  Operatory istniejące, aby
       zachować kompatybilność z plikiem kontrolnym: < << <= = >= >> >.

    dpkg --command-fd <n>
       Wykonuje listę poleceń odczytywanych z deskryptora pliku <n>.
       Uwaga: dodatkowe opcje ustawione w linii komend oraz przez
       polecenia odczytane z tego deskryptora pliku nie są czyszczone
       dla  kolejnych  poleceń  wykonywanych  podczas tego samego
       przebiegu.

    dpkg --help
       Wyświetlenie krótkiego komunikatu pomocy.

    dpkg --force-help
       Wyświetlenie opisu opcji --force-dziaanie.

    dpkg -Dh | --debug=help
       Wyświetlenie opisu opcji debuggera.

    dpkg --licence | dpkg --license
       Wyświetlenie licencji dpkg.

    dpkg --version
       Wyświetlenie informacji o wersji dpkg.

    dpkg-deb-actions
       Zajrzyj do dpkg-deb(1), aby poznać pełny opis następujących
       działań.

       dpkg -b | --build katalog [nazwa-pliku]
         Zbudowanie pakietu deb.
       dpkg -c | --contents nazwa-pliku
         Podanie zawartości pakietu deb.
       dpkg -e | --control nazwa-pliku [katalog]
         Rozpakowanie plików kontrolnych z pakietu.
       dpkg -x | --extract nazwa-pliku katalog
         Rozpakowanie plików zawartych w pakiecie.
       dpkg -f | --field nazwa-pliku [pola-kontrolne] ...
         Podanie informacji z pól kontrolnych pakietu.
       dpkg --fsys-tarfile nazwa-pliku
         Podanie na stdout archiwum tar, które zawiera pakiet Debiana.
       dpkg -I | --info nazwa-pliku [plik-kontrolny]
         Podanie informacji o pakiecie.
       dpkg -X | --vextract nazwa-pliku katalog
         Rozpakowanie pakietu i podanie nazw plików, które zawiera pakiet.

    dpkg-query-actions
       Proszę  przeczytać  dpkg-query(8),  aby uzyskać szczegółowe
       informacje o następujących działaniach.

       dpkg -l | --list wzorzec-nazw-pakietw ...
         Wyświetla pakiety pasujące do wzorca.
       dpkg -s | --status nazwa-pakietu ...
         Wyświetla informacje o stanie danego pakietu.
       dpkg -L | --listfiles pakiet ...
         Wyświetla listę plików zainstalowanych w systemie przez pakiet pakiet.
       dpkg -S | --search wzorzec-wyszukiwania-nazw-plikw ...
         Wyszukuje nazwy plików w zainstalowanych pakietach.
       dpkg -p | --print-avail pakiet
         Wyświetla szczegółowe informacje na temat pakietu, pochodzące z
         pliku /var/lib/dpkg/available.

OPCJE

    Wszystkie opcje mogą być podane zarówno w linii poleceń, jak i w pliku
    konfiguracyjnym /etc/dpkg/dpkg.cfg programu dpkg.  Każda linia tego
    pliku jest albo opcją (dokładnie taką samą jak opcja linii poleceń, ale
    bez początkowych myślników), albo komentarzem (jeżeli zaczyna się od
    #).

    --abort-after=liczba
       Zmiana ilości błędów, po których dpkg zaprzestanie działania.
       Domyślna wartość to 50.

    -B|--auto-deconfigure
       Gdy pakiet jest usuwany, możliwa jest sytuacja, że kolejny
       zainstalowany pakiet jest zależny od tego usuwanego. Podanie tej
       opcji spowoduje automatyczne dekonfigurowanie pakietów, które są
       zależne od usuwanego.

    -Doktal | --debug=oktal
       Włączenie trybu debuggera. oktal jest liczbą ósemkową zależną od
       żądanych opcji debuggera (te wartości mogą ulec zmianie w
       przyszłości).  Parametr -Dh lub --debug=help wyświetla  te
       wartości.

        numer opis
         1  Ogólnie przydatne informacje o postępie
         2  Wywołanie i stan skryptów kontrolnych
         10  Informacje o każdym przetwarzanym pliku
        100  Więcej informacji o każdym przetwarzanym pliku
         20  Informacje o każdym pliku konfiguracyjnym
        200  Więcej informacji o każdym pliku konfiguracyjnym
         40  Zależności i konflikty
        400  Więcej informacji o zależnościach i konfliktach
        1000  Mnóstwo informacji m.in. o plikach info z bazy danych
       dpkg
        2000  Reszta szczegółowych informacji

    --force-dziaanie | --no-force-dziaanie | --refuse-dziaanie

       Wymuś (--force-) wykonanie pewnych działań lub pozostaw domyślny
       sposób (no-force i refuse oznaczają to samo) wykonania działań.
       dziaanie  to  rozdzielona  przecinkami  lista  działań.
       --force-help wyświetla opis tych działań. Działania oznaczone
       przez (*) są domyślnie wymuszone.

       Ostrzeenie: Te opcje s zwykle przeznaczone wycznie dla
       dowiadczonych uytkownikw. Uycie ich bez penego zrozumienia
       efektu dziaania moe spowodowa uszkodzenie systemu.

       all Włącza (lub wyłącza) wszystkie opcje typu "force".

       auto-select(*): Zaznaczenie pakietów do zainstalowania  lub
       usunięcia.

       downgrade(*): Zainstalowanie pakietu, nawet gdy nowsza jego
       wersja jest już zainstalowana.

       Ostrzeenie: W chwili obecnej dpkg nie sprawdza zalenoci
       podczas instalowania starszej wersji pakietu i dlatego nie
       wypisze ostrzeenia, jeeli zainstalowanie starszej  wersji
       popsuje zalenoci innych pakietw.  Instalowania starszych
       wersji niezbdnych (essential) pakietw moe spowodowa, i jest
       to powany skutek uboczny, e Twj system nie bdzie si nadawa
       do uytku. Prosz uywa tej opcji ostronie.

       configure-any: Skonfigurowanie wszystkich rozpakowanych ale nie
       skonfigurowanych pakietów, od których jest zależny bieżący
       pakiet.

       hold:  Działanie  obejmie  także  pakiety  oznaczone  jako
       "wstrzymane" (hold).

       remove-reinstreq:  Usunięcie pakietu, nawet wtedy gdy jest
       uszkodzony i wymaga przeinstalowania.  Może to  spowodować
       pozostawienie części pakietu w systemie, gdyż dpkg zapomni o
       niej.

       remove-essential: Usunięcie pakietu, nawet wtedy gdy jest on
       uznany za niezbędny (essential). Pakiety niezbędne zawierają
       podstawowe polecenia Uniksa. Usunięcie ich może spowodować, że
       system przestanie działać. Należy zachować szczególną ostrożność
       przy użyciu tej opcji.

       depends: Zamiana wszystkich problemów z  zależnościami  na
       ostrzeżenia.

       depends-version: Zignorowanie problemów z numerami wersji przy
       sprawdzaniu zależności.

       conflicts: Instalacja, nawet gdy pakiet powoduje konflikt z
       innym. Powstać może niebezpieczeństwo nadpisania plików z innego
       pakietu, dlatego należy zachować ostrożność przy użyciu tej
       opcji.

       confmiss:  Zawsze  będą  instalowane  brakujące  pliki
       konfiguracyjne. Używanie tej opcji może być niebezpieczne,
       ponieważ nie zachowuje to zmiany dokonanej na pliku (czyli jego
       usunięcia).

       confnew: Jeśli plik  konfiguracyjny  został  zmodyfikowany,
       zainstalowana zostanie jego nowa wersja bez pytania, chyba że
       użyto również opcji --force-confdef, co spowoduje wykonanie
       domyślnej akcji.

       confold: Jeśli plik konfiguracyjny został zmodyfikowany, stara
       wersja zostanie zachowana bez pytania, chyba że użyto również
       opcji --force-confdef, co spowoduje wykonanie domyślnej akcji.

       confdef: Jeśli plik konfiguracyjny został zmodyfikowany, wybrane
       zostanie domyślne działanie. Jeżeli nie określono domyślnej
       akcji,  użytkownik zostanie poproszony o dokonanie wyboru.
       Podanie dodatkowo opcji --force-confnew lub --force-confold
       zdecyduje o dalszym działaniu.

       overwrite: Nadpisanie plików z innych pakietów, w przypadku gdy
       dany plik występuje także w innym pakiecie.

       overwrite-dir Nadpisanie katalogów z  innych  pakietów,  w
       przypadku gdy dany katalog występuje także w innym pakiecie.

       overwrite-diverted:  Nadpisanie  plików  ominiętych  plikami
       nieominiętymi.

       architecture:  Działanie  obejmie  pakiety  z  niepoprawną
       architekturą.

       bad-path:  Zignorowanie  braku pewnych programów w ścieżce
       zmiennej systemowej PATH.

       not-root: Próba (de)instalacji, gdy dpkg nie jest uruchamiany z
       konta root.

       bad-verify: Instalowanie pakietu, nawet jeżeli nie powiedzie się
       sprawdzenie jego autentyczności.

    --ignore-depends=pakiet,...
       Zignorowanie sprawdzania zależności od podanych pakietów (a
       ściślej rzecz biorąc, sprawdzanie się odbywa, ale w przypadku
       konfliktów wyświetlane jest tylko ostrzeżenie).

    --new | --old
       Wybór pomiędzy nowym i starym formatem binarnym pakietu. Ta
       opcja jest przesłana do dpkg-deb(1).

    --nocheck
       Brak sprawdzania zawartości pliku kontrolnego podczas budowania
       pakietu. Ta opcja jest przesłana do dpkg-deb(1).

    --no-act | --dry-run | --simulate
       Podejmowane działania nie powodują żadnych zmian. Ta opcja jest
       użyteczna, gdy potrzeba sprawdzić, czy działanie się wykona, ale
       bez powodowania zmian czegokolwiek.

       Opcję --no-act należy podać jako pierwszy parametr, gdyż w
       przeciwnym razie można otrzymać niespodziewane efekty. (np. dpkg
       --purge foo --no-act wyczyści pakiet foo, a następnie spróbuje
       wyczyścić pakiet o nazwie --no-act, mimo że najprawdopodobniej
       spodziewałeś się, że takie polecenie nic nie zrobi).

    -R | --recursive
       Działanie obejmie wszystkie pliki *.deb z podanego katalogu,
       wraz z podkatalogami tego katalogu. Ta opcja może zostać użyta
       wraz z -i, -A, --install, --unpack oraz --avail.

    -G   Nieinstalowanie pakietu, jeśli nowszy jest już zainstalowany w
       systemie. Jest to dokładnie to samo co --refuse-downgrade.

    --root=katalog | --admindir=katalog | --instdir=katalog
       Zmiana  domyślnych  katalogów.  admindir  to  domyślnie
       /var/lib/dpkg, gdzie przechowywane są informacje o  stanie
       pakietów, itp.  instdir to domyślnie / i oznacza katalog w
       którym zostaną zainstalowane pliki. instdir oznacza również
       katalog na którym zostanie wykonane polecenie chroot(2) przed
       wykonaniem skryptów kontrolnych pakietu. Oznacza to, że skrypty
       będą uważać katalog instdir za swój katalog główny. Zmiana
       katalogu root na katalog spowoduje zmianę katalogu instdir na
       katalog, a katalogu admindir na katalog/var/lib/dpkg.

    -O | --selected-only
       Działanie obejmuje wyłącznie pakiety wybrane do instalacji.
       Wybór może zostać dokonany przez polecenie dselect lub dpkg, gdy
       wykonuje operacje na pakietach. Na przykład pakiet usuwany jest
       zaznaczany jako wybrany do deinstalacji.

    -E | --skip-same-version
       Nieinstalowanie pakietu, jeśli o tej samej wersji jest już
       zainstalowany w systemie.

    --status-fd <n>
       Wysyła do deskryptora pliku <n> informacje o stanie pakietów.
       Ta opcja może być podana wiele razy. Informacje przesyłane są w
       następującej postaci: `status: <pakiet>: <stan pakietu>'.

PLIKI

    /etc/dpkg/dpkg.cf
       Plik konfiguracyjny zawierający domyślne opcje.

    Pozostałe pliki wymienione poniżej odnoszą się do swoich domyślnych
    katalogów. Opcja --admindir może zmienić lokalizację tych plików.

    /var/lib/dpkg/available
       Lista dostępnych pakietów.

    /var/lib/dpkg/status
       Stan dostępnych pakietów. Ten plik zawiera informacje o tym, czy
       dany pakiet jest wybrany do skasowania, czy jest zainstalowany,
       itp. Te informacje są opisane w sekcji INFORMACJE O PAKIETACH.

    Poniższe pliki są częścią składową  pakietów  binarnych.  Więcej
    informacji o nich można znaleźć w deb(5).

    control

    conffiles

    preinst

    postinst

    prerm

    postrm

ZMIENNE ŚRODOWISKA

    DPKG_NO_TSTP
       Zdefiniuj tę zmienną, jeśli chcesz, aby dpkg uruchomił nową
       sesję powłoki zamiast usuwać dpkg w tło, gdy potrzeba wykonać
       coś w powłoce.

    SHELL Program uruchamiany przez dpkg, gdy trzeba uruchomić nową sesję
       powłoki.

    COLUMNS
       Ustawia liczbę kolumn używanych przez dpkg w czasie wyświetlania
       sformatowanego tekstu. Obecnie używane tylko przez opcję -l.

    DPKG_OLD_CONFFILE
       Zmienna  zawierająca  nazwę starego pliku konfiguracyjnego,
       ustawiana przez dpkg, kiedy użytkownik uruchomi powłokę w celu
       zbadania zmienionego pliku konfiguracyjnego.

    DPKG_NEW_CONFFILE
       Zmienna zawierająca nazwę nowej wersji pliku konfiguracyjnego,
       ustawiana przez dpkg, kiedy użytkownik uruchomi powłokę w celu
       zbadania zmienionego pliku konfiguracyjnego.

PRZYKŁADY

    Wyświetlenie wszystkich pakietów mogących być związanymi z edytorem vi:
      dpkg -l '*vi*'

    Wyświetlenie informacji z pliku /var/lib/dpkg/available  o  dwóch
    pakietach:
      dpkg --print-avail elvis vim | less

    Samodzielne przeszukanie informacji o pakietach:
      less /var/lib/dpkg/available

    Wykasowanie zainstalowanego pakietu elvis:
      dpkg -r elvis

    Aby zainstalować pakiet, należy wpierw znaleźć go w archiwum lub na
    CDROM. Plik "available" pokazuje, że pakiet vim jest w  sekcji
    "editors":
      cd /cdrom/hamm/hamm/binary/editors
      dpkg -i vim_4.5-3.deb

    Aby stworzyć kopię lokalnie wybranych pakietów:
      dpkg --get-selections >mojepakiety

    Ten plik można przenieść do innego systemu i zainstalować te pakiety
    poprzez:
      dpkg --set-selections <mojepakiety
    Należy zauważyć, że ta opcja nie powoduje zainstalowania lub usunięcia
    czegokolwiek, ale tylko zapisuje, że pewne pakiety są wybrane do
    zainstalowania bądź usunięcia. Do ściągnięcia i zainstalowania tych
    pakietów trzeba użyć innego programu. Na przykład można uruchomić
    dselect i wybrać opcję "Install".

    Zwyczajowo do wyboru pakietów służy dselect(8), który daje większe
    możliwości zmiany ich stanu.

DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

    Dodatkową funkcjonalność można uzyskać, instalując którykolwiek z
    następujących pakietów: apt, aptitude oraz debsums.

ZOBACZ TAKŻE

    dselect(8), dpkg-deb(1), deb(5), deb-control(5) i dpkg-reconfigure(8)

BŁĘDY

    --no-act podaje raczej zbyt mało pomocnych informacji.

AUTORZY

    Plik /usr/share/doc/dpkg/THANKS.gz zawiera listę osób, które przyczyniły
    się do rozwoju programu dpkg.