Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    groupmod - zmień dane grupy

SKŁADNIA

    groupmod [-g GID [-o]] [-n NOWA_NAZWA_GRUPY] GRUPA

OPIS

    Polecenie  groupmod  modyfikuje  systemowe  pliki  kont  tak, by
    odzwierciedlić w nich zmiany grup podane w wierszu poleceń.

OPCJE

    Polecenie groupmod posiada następujące opcje:

    -g GID Numeryczna wartość identyfikatora grupy (group ID). Wartość ta
       musi być niepowtarzalna, chyba że użyto opcji -o. Nie może być
       ujemna. Wartości pomiędzy 0 a 999 są zwykle zarezerwowane dla
       grup systemowych.  Pliki, dla których stary identyfikator jest
       identyfikatorem grupy pliku, wymagają ręcznej zmiany ID grupy.

    -n NOWA_NAZWA_GRUPY
       Nazwa grupy zostanie zmieniona z GRUPA na NOWA_NAZWA_GRUPY.

PLIKI

    /etc/group   - informacja o grupach
    /etc/gshadow  - bezpieczna informacja o grupach

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie groupmod kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:
     0  - powodzenie
     2  - niewłaściwa składnia parametrów polecenia
     3  - niewłaściwe parametry opcji
     4  - gid jest już używany (i nie użyto opcji -o)
     6  - podana grupa nie istnieje
     9  - grupa jest już używana
     10  - niemożliwa aktualizacja plików grup

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), groupadd(8), groupdel(8), useradd(8),
    userdel(8), usermod(8)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                  GROUPMOD(8)