Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

       hdparm - pobierz/ustaw parametry dysku twardego

SKŁADNIA

       hdparm [ opcje ] [urządzenie] ..

OPIS

       hdparm  daje  interfejs linii poleceń do różnych ioctli dysków twardych
       obsługiwanych przez podsystem sterownika ATA/IDE. Niektóre  opcje  mogą
       działać  prawidłowo  tylko z najnowszymi jądrami. Aby uzyskać najlepsze
       wyniki, należy skompilować hdparm z plikami  naglówkowymi  pochodzącymi
       ze źródeł najnowszego jądra.

OPCJE

       Bez opcji, zakłada się acdgkmnru.

       -a     Pobierz/ustaw  wskaźnik  odczytu  z  wyprzedzeniem  (read-ahead)
              systemu plików.  Jest to używane  do  zwiększania  wydajności  w
              sekwencyjnych   odczytach   dużych   plików  poprzez  pobieranie
              dodatkowych bloków, w nadziei, że będą potrzebne danemu zadaniu.
              W  obecnej wersji jądra (2.0.10) domyślnym ustawieniem tej opcji
              jest 8 sektorów (4KB). Wartość  ta  wydaje  się  być  dobra  dla
              większości  zastosowań,  lecz  w  systemach,  gdzie w większości
              używa się losowych repozycjowań plikowych, ustawienie  mniejszej
              wartości   może  zapewnić  lepszą  wydajność.  Poza  tym,  wiele
              sterowników IDE ma także wbudowane oddzielne funkcje tego  typu,
              które   w   wielu   sytuacjach   niwelują   potrzebę  odczytu  z
              wyprzedzeniem przez system plików.

       -A     Włącz/wyłącz właściwość odczytu wyprzedzającego (read-lookahead)
              napędu IDE (zwykle domyślnie ON -- włączoną).

       -b     Pobierz/ustaw stan magistrali.

       -B     Ustaw  właściwości  Zaawansowanego Zarzaądzania Energią (APM), o
              ile napęd posiada wspomaganie dla  niej.  Mała  wartość  oznacza
              agresywne  zarządzanie energią, a duża lepszą wydajność. Wartość
              255 wyłączy zarządzanie energią na tym dysku.

       -c     Zapytaj/włącz obsługę  32-bitowego  I/O  w  (E)IDE.  Można  użyć
              numerycznego   parametru   włączającego/wyłączającego   obsługę:
              Obecnie obsługiwane wartości zawierają 0 dla wyłączenia  obsługi
              32-bitowego I/O, 1 dla włączenia 32-bitowej transmisji danych, 3
              dla  włączenia  32-bitowej  transmisji   danych   ze   specjalną
              sekwencją  sync wymaganą przez wiele chipsetów. Wartość 3 działa
              z prawie wszystkimi 32-bitowymi chipsetami IDE, lecz  naraża  na
              dodatkowe  koszty.  Zauważ, że "32-bit" odnosi się do transmisji
              poprzez magistralę PCI lub VLB, ale tylko do  karty  interfejsu;
              wszystkie  napędy (E)IDE mają wciąż tylko 16-bitowe połączenie z
              kartą interfejsu.

       -C     Sprawdź obecny stan trybu zasilania IDE. Jest on zawsze jednym z
              unknown   (dysk   nie  obsługuje  tego  polecenia),  active/idle
              (normalne działanie), standby (tryb oszczędzania  energii,  dysk
              się   zatrzymał),  lub  sleeping  (najniższy  tryb  oszczędzania
              energii, dysk jest całkowicie wyłączony).  Za pomocą  opcji  -S,
              -y, -Y, i -Z można manipulować trybami zasilania IDE.

       -d     Włącz/wyłącz  flagę "using_dma" (używający DMA) dla tego napędu.
              Opcja  ta  działa  tylko  z  kilkoma  kombinacjami   napędów   i
              interfejsów,  które obsługują DMA, i które są znane sterownikowi
              IDE.  Dobrym pomysłem jest również użycie odpowiedniej opcji  -X
              w   połączeniu   z   -d1   aby   zapewnić,  że  sam  napęd  jest
              zaprogramowany odpowiedni tryb DMA, choć  wiele  BIOSów  powinno
              zrobić  to  za  ciebie podczas uruchamiania komputera.  Używanie
              DMA   prawie   zawsze   powoduje   zwiększenie   wydajności    i
              przepustowości  oraz  zmniejsza  zużycie procesora. Lecz jest co
              najmniej kilka zestawień chipsetów i dysków, dla których  użycie
              DMA  nie  zrobi  większej  różnicy,  lub nawet spowolni dysk (na
              naprawdę spapranym sprzęcie). Ale to zależy.

       -D     Wyłącz/włącz   wbudowaną   w   dnapęd   właściwość   zarządzania
              uszkodzeniami,   za   pomocą   której   jego   firmware  próbuje
              automatycznie zarządzać uszkodzonymi sektorami, przenosząc je na
              sektory "zapasowe", zarezerwowane fabrycznie do tego celu.

       -E     Ustaw  szybkość  cdrom-u.  NIE  jest  to konieczne do normalnego
              działania, gdyż napęd  automatycznie  sam  przełącza  prędkości.
              Jednak  jeśli  chcesz  się nim bawić, podaj po tej opcji wartość
              szybkości, zwykle liczbę taką jak 2 lub 4.

       -f     Synchronizuj  (sync)  i  wypróżniaj  (flush)  bufory   podręczne
              urządzenia  przy  wyjściu.   Operacja ta jest również wykonywana
              jako część pomiarów -t i -T.

       -g     Pokaż geometrię dysku (cylindry, głowice, sektory),  rozmiar  (w
              sektorach),   a   także   przesunięcie  (w  sektorach)  początku
              urządzenia, poczynając od początku napędu.

       -h     Pokaż krótką informację o użyciu (pomoc).

       -i     Pokaż informacje identyfikacyjne, które zostały pobrane z napędu
              podczas  startu,  o  ile  są  one  dostępne.  Jest to właściwość
              nowoczesnych napędów  IDE  i  może  nie  być  obsługiwana  przez
              starsze  urządzenia.   Zwracane  dane  mogą  nie  być  aktualne,
              zależnie  od  czynności  wykonanych  po  uruchomieniu   systemu.
              Pomimo  tego,  pokazywana  jest  zawsze  bieżąca  wartość  trybu
              operacji wielosektorowych (multiple  sector  mode  count).   Dla
              dokładniejszej   interpretacji   informacji   identyfikacyjnych,
              odsyłamy do AT Attachment Interface for Disk  Drives  (ANSI  ASC
              X3T9.2 working draft, revision 4a, April 19/93).

       -I     Żądaj   informacji   identyfikacji   bezpośrednio   od   napędu.
              Informacja jest wyświetlana w  nowym,  rozszerzonym  formacie  z
              większą   ilością   szczegółów,  niż  przy  starszej  opcji  -i.
              Dostępna jest także  specjalna  odmiana  tej  opcji  "bez  pasów
              bezpieczeństwa" -Istdin, która nie może być używana z żadną inną
              opcją. Dzięki niej blok identyfikacyjny dysku będzie pobrany  ze
              standardowego   wejścia  zamiast  używania  parametru  /dev/hd*.
              Format tego bloku musi być dokadnie taki sam  jak  w  "plikach"
              /proc/ide/*/hd*/identify.    Ta  odmiana  jest  przeznaczona  do
              użytku z "bibliotekami" informacji identyfikacyjnych dysku, oraz
              z dyskami ATAPI, dla których standardowe mechanizmy mogą działać
              błędnie.

       -k     Pobierz/ustaw    flagę    keep_settings_over_reset     (zachowaj
              ustawienia  po  resecie). Gdy ta flaga jest ustawiona, sterownik
              będzie  chronił  opcje  -dmu  po  miękkim  resecie.   Flaga   ta
              domyślnie  jest  wyłączona,  aby  uchronić  napęd  przed pętlami
              resetowań, które mogłyby być spowodowane kommbinacjami  ustawień
              -dmu  Opcja  -k  powinna  więc  być  ustawiana  tylko gdy jesteś
              przekonany, że to co robisz jest dobre. Praktycznie, wszystko co
              trzeba  zrobić  aby przetestować konfigurację (przed użyciem -k)
              to sprawdzenie czy napęd daje się odczytać/zapisać i czy  proces
              nie  generuje  błędów  w logach (komunikaty jądra) (w większości
              systemów zajrzyj do /var/adm/messages).

       -K     Ustaw flagę keep_features_over_reset  (zachowaj  właściwości  po
              resecie).   Jej  ustawienie  powoduje,  że  napęd  odzyskuje  po
              miękkim resecie ustawienia dla -APSWXZ.   Nie  wszystkie  napędy
              wspierają tę właściwość.

       -L     Ustaw  flagę  blokowania  drzwiczek  (doorlock  flag). Wartość 1
              spowoduje zablokowanie drzwiczek  niektórych  wymiennych  dysków
              twardych   (np.  Syquest,  ZIP,  Jazz...).  Z  kolei  wartość  0
              spowoduje odblokowanie drzwiczek. Normalnie Linux  automatycznie
              zarządza  mechanizmem  blokowania  drzwiczek,  w  zależności  od
              eksploatacji  dysku  (zablokowane,  gdy   system   plików   jest
              zamontowany).   Lecz  podczas  zamykania  systemu  może  być  to
              uciążliwe, gdy główna partycja znajduje się na dysku  wymiennym,
              gdyż    partycja    ta    pozostaje    zamontowana   (w   trybie
              tylko-do-odczytu) po zamknięciu systemu. Dzięki użyciu tej opcji
              po    przemontowaniu    głównego   systemu   plików   w   trybie
              tylko-do-odczytu  możliwe  jest  wyjęcie  kasety  ze  stacji  po
              zamknięciu systemu.

       -m     Pobierz/ustaw   licznik  sektorów  dla  wielosektorowego  I/O  w
              napędzie.  Ustawienie 0 wyłącza tę właściwość. Tryb ten (inaczej
              znany   jako   IDE  Block  Mode)  jest  właściwością  większości
              nowoczesnych dysków twardych IDE, zezwalającą na transfer  wielu
              sektorów  na  przerwanie  I/O, w przeciwieństwie do tradycyjnego
              jednego sektora. Gdy  włączona  jest  ta  właściwość,  zazwyczaj
              obciążenie  I/O  przez  system  zmniejsza  się o 30-50%. W wielu
              systemach powoduje to także zwiększenie przepływu danych o 5% do
              50%.  Mimo to, niektóre napędy (najbardziej zauważalnie seria WD
              Caviar), wydają się działać wolniej  w  tym  trybie.  Różnie  to
              jednak   bywa.    Większość  napędów  wspiera  minimalny  zestaw
              ustawień obejmujący 2, 4, 8  i  16  (sektorów).  Dla  niektórych
              dysków  możliwe są także większe wartości.  Ustawienie 16 lub 32
              wydaje się  optymalnym  dla  wielu  systemów.   Western  Digital
              zaleca niższe ustawienia od 4 do 8 na wielu z ich dysków, a to z
              powodu małych (32KB) buforów w napędach  i  niezoptymalizowanych
              algorytmów  buforowania.   Opcja  -i  może służyć do znajdywania
              maksymalnej wspieranej wartości zainstalowanego  napędu  (szukaj
              MaxMultSect na wyjściu).  Niektóre napędy twierdzą, że wspierają
              ten tryb,  lecz  tracą  dane  przy  niektórych  ustawieniach.  W
              rzadkich   wypadkach,   takie   błędy  mogą  spowodować  poważne
              uszkodzenie systemu plików.

       -M     Pobierz/ustaw  wartość  Automatycznego  Zarządzania   Głośnością
              (Automatic  Acoustic  Management - AAM). Większość nowych dysków
              ma możliwość zwolnienia obrotów głowicy  aby  zredukować  poziom
              hałasu.  Wartości  mogą  być  z przedziału od 0 do 254. 128 jest
              najcichszym  (a  zatem  najwolniejszym)   ustawieniem,   a   254
              najszybszym  (i  najgłośniejszym). Niektóre dyski mają tylko dwa
              poziomy (cichy /  szybki),  a  inne  mogą  przyjmować  wszystkie
              wartości od 128 do 254.  TA OPCJA JEST EKSPERYMANTALNA I NIEZBYT
              DOBRZE PRZETESTOWANA. UŻYWASZ JEJ NA WŁASNE RYZYKO.

       -n     Pobierz lub ustaw flagę "ignore  write  errors"  (ignoruj  błędy
              zapisu) w sterowniku. NIE baw się tym bez uprzedniego zapoznania
              się z kodem źródłowym sterownika.

       -p     Próba przeprogramowania chipsetu  interfejsu  IDE  na  określony
              tryb   PIO,   lub   próba  automatycznego  dostosowania  się  do
              "najlepszego" trybu PIO wspieranego przez napęd.  Właściwość  ta
              jest  wspierana  w  jądrze  tylko dla kilku "znanych" chipsetów.
              Niektóre chipsety IDE nie są w  stanie  zmienić  trybu  PIO  dla
              pojedynczego napędu; wówczas opcja ta może spowodować ustawienie
              trybu PIO dla obydwu napędów. Wiele chipsetów IDE  wspiera  albo
              mniej,  albo  więcej  niż  standardowe 6 (od 0 do 5) trybów PIO,
              więc  dokładne  ustawienie  szybkości,  które   właściwie   jest
              zaimplementowane,  będzie  różnić  się zależnie od wyrafinowania
              chipsetu/sterownika.  Uywaj z wielk ostronoci!   Właściwość
              ta  nie  chroni  przed  nierozwagą, a niepomyślne działanie może
              spowodować powane uszkodzenie systemu plikw!

       -P     Ustaw maksymalny licznik sektorów dla  wewnętrznych  mechanizmów
              preodczytu napędu. Nie wszystkie napędy wspierają tę właściwość.

       -q     Obsłuż następną opcję cicho, nie wydając komunikatów na wyjście.
              Jest  to  przydatne  do  zmniejszenia  zamieszania  na ekranie w
              wypadku uruchamiania z /etc/rc.c/rc.local.  Nie  można  stosować
              do opcji -i, -v, -t, oraz -T.

       -Q     Ustaw   głębokość   tagowanej  kolejki  (tagged  queue)  (1  lub
              większą),  lub  wyłącz  kolejkowanie  (0).  Działa  to  tylko  z
              nowszymi jądrami serii 2.5.xx (lub późniejszych serii) i tylko z
              niektórymi, aktualnie wspierającymi tę funkcję sterownikami.

       -r     Pobierz/ustaw flagę read-only (tylko do odczytu) urządzenia. Gdy
              jest  ustawiona,  operacje  zapisu  nie  są  na  tym  urządzeniu
              dozwolone.

       -R     Zarejestruj interfejs IDE.  Niebezpieczne.  Zobacz opis opcji -U
              aby zdobyć więcej informacji.

       -S     Ustaw timeout standby dla napędu.  Wartość ta jest używana przez
              napęd w celu uzyskania informacji o  tym,  jak  długo  oczekiwać
              (bez  aktywności  dyskowych)  przed wyłączeniem silnika w celach
              oszczędności mocy. W takich warunkach, dysk może potrzebować  do
              30  sekund  aby  odpowiedzieć na nagłe odwołanie, choć większość
              napędów robi to znacznie szybciej. Wartość 0 oznacza  wyłączenie
              tej właściwości. Wartości od 1 do 240 określają wielokrotności 5
              sekund, czyli dają timeouty od 5 sekund do 20 minut. Wartości od
              241 do 251 okreslają 1 do 11 jednostek po 30 minut dla timeoutów
              od 30 minut do 5.5 godzin. Wartość 252 oznacza timeout 21 minut,
              253  ustawia  timeout  zdefiniowany  przez  dostawcę, a 255 jest
              interpretowane jako 21 minut plus 15 sekund.

       -T     Dokonuj pomiarów czasu odczytów z cache dla celów  porównawczych
              i   testów   wydajnościowych.  Aby  uzyskać  miarodajne  wyniki,
              operacja ta powinna być powtarzana 2-3 razy na  nieaktywnym  pod
              innymi  względami  systemie  (bez  innych  aktywnych procesów) z
              przynajmniej kilkoma megabajtami  wolnej  pamięci.   Wyświetlana
              jest  szybkość odczytu bezpośrednio z linuksowych buforów cache,
              bez dostępu do dysku.  Wartość  ta  jest  wskaźnikiem  przepływu
              danych  między  procesorem,  cache  i  pamięcią  systemu.  Jeśli
              podano również opcję -t, to wynik zgłaszany  przez  operację  -t
              zostanie zmodyfikowany o czynnik korygujący oparty na wyniku -T.

       -t     Dokonuj  pomiarów  czasu  odczytów  z   urządzenia   dla   celów
              porównawczych  i  testów wydajnościowych. Aby uzyskać miarodajne
              wyniki,  operacja  ta  powinna  być  powtarzana  2-3   razy   na
              nieaktywnym  pod innymi względami systemie (bez innych aktywnych
              procesów) z przynajmniej  kilkoma  megabajtami  wolnej  pamięci.
              Wyświetlana  jest szybkość odczytu poprzez bufory cache z dysku,
              bez wcześniejszego cache'owania danych. Wartość  ta  jest  miarą
              szybkości, z jaką napęd jest w stanie obsługiwać liniowe odczyty
              danych pod Linuksem bez obciążenia związanego z systemem plików.
              Aby  zapewnić  dokładne pomiary, cache jest opróżniany za pomocą
              ioctl  BLKFLSBUF.  Jeśli  podano  również  opcję  -T,  to  wynik
              zgłaszany  przez  operację  -t  zostanie zmodyfikowany o czynnik
              korygujący oparty na wyniku -T.

       -u     Pobierz/ustaw  flagę  interrupt-unmask  napędu.   Ustawienie   1
              zezwala  sterownikowi  na  niemaskowanie innych przerwań podczas
              przetwarzania  przerwania  dyskowego,  co  w  znaczącym  stopniu
              zmniejsza  czas  reakcji  na  Linuksa na polecenia użytkownika i
              eliminuje błędy "serial port overrun".  Używając tej opcji nleży
              zachować  ostrożność:  niektóre kombinacje napędu/kontrolera nie
              radzą sobie dobrze z tą właściwością, co może spowodować poważne
              uszkodzenie  systemu plików.  Praktycznie, interfejsy CMD-640B i
              RZ1000  (E)IDE  mogą   być   niestabilne   (z   powodu   usterek
              sprzętowych)   gdy  opcja  ta  jest  używana  z  wersjami  jądra
              wcześniejszymi niż 2.0.13. Wyłączenie właściwości  IDE  prefetch
              tych  interfejsów  (zwykle ustawienie BIOS/CMOS) daje bezpieczne
              rozwiązanie tego problemu dla wcześniejszych jąder.

       -U     Wyrejestruj interfejs IDE.  Niebezpieczne.   Do  użycia  wraz  z
              opcją  -R.  Dedykowane dla sprzętu skonstruowanego specjalnie do
              wymiany "na  gorąco"  (hot-swapping,  bardzo  rzadki!).   Używaj
              świadomie  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności gdyż może to
              łatwo zawiesić lub uszkodzić twój system.  Źródłowa  dystrybucja
              hdparm   zawiera   katalog   'contrib'   z   kilkoma   skryptami
              wspomagającymi wymianę "na gorąco" na UltraBay z ThinkPad  600E.
              Używaj na własne ryzyko.

       -v     Wypisz  wszystkie  ustawienia,  poza  -i (tak jak -acdgkmnru dla
              IDE, -gr dla SCSI lub  -adgr  dla  XT).  Jest  to  też  domyślne
              zachowanie, kiedy nie poda się żadnych opcji.

       -w     Zresetuj  urządzenie (NIEBEZPIECZNE). NIE używaj tej opcji. Jest
              ona tylko  do  użytku  w  nieoczekiwanych  sytuacjach,  gdy  dla
              przywrócenia dysku do stanu używalności i tak może być konieczne
              przeładowanie systemu.

       -W     Włącz/wyłącz  właściwość  cache'owania  zapisu  w  napędach  IDE
              (domyślny     stan    jest    nieokreślony    i    zależny    od
              modelu/producenta).

       -x     Przestaw   urządzenie   do   wymiany   "na   gorąco"   (hotswap)
              (NIEBEZBIECZNE).

       -X     Ustaw  tryb transferu IDE dla nowszych napędów (E)IDE/ATA.  Jest
              to zazwyczaj używane łącznie z  -d1  gdy  włacza  się  DMA  do/z
              napędu  na  wspieranym  chipsecie interfejsu, przy czym -X mdma2
              służy do wyboru trybu transferów multiword DMA mode2 a -X  sdma1
              do  wyboru  prostego  trybu mode1 transferów DMA.  Na systemach,
              które wspierają UltraDMA użycie -X  udma2  służy  do  ustawiania
              trybu  transferów  UltraDMA  mode2  (będziesz musiał przygotować
              wcześniej chipset do użycia  UltraDMA).  Poza  tym,  użycie  tej
              opcji  jest rzadko potrzebne gdyż większość/wszystkie nowoczesne
              napędy IDE domyślnie  ustawiają  się  w  najszybszym  ze  swoich
              trybów  PIO przy włączaniu. Manipulowanie tym może być bezcelowe
              i ryzykowne. Na  dyskach,  które  wspierają  alternatywne  tryby
              transferu,  -X  może  służyć do przełączania tylko trybu napędu.
              Przed  zmianą  trybu  transferu,  interfejs  IDE  powinien   być
              ustawiony  za pomocą zworek lub zaprogramowany (zobacz opcję -p)
              do nowego trybu, aby zapobiec utracie i/lub zniszczeniu  danych.
              Uywaj  tego  ze  szczegln  uwag!   Dla  trybów transferu PIO
              (Programmed Input/Output), używanych przez Linuksa,  wartość  ta
              jest  zwyczajnie  oczekiwanym  numerem trybu PIO plus 8. Dlatego
              wartość 09 ustawia tryb PIO mode1, 10 PIO mode2,  a  11  wybiera
              PIO  mode3.  Ustawienie 00 odtwarza "domyślny" tryb PIO dysku, a
              01 wyłącza IORDY. Dla UltraDMA wartością jest  oczekiwany  numer
              trybu UltraDMA plus 64.

       -y     Zmuś  napęd  IDE do natychmiastowego przejścia w tryb mniejszego
              zużycia energii: standby.  To  najczęściej  powoduje  zwolnienie
              pracy  dysku. aktualny tryb może być sprawdzony dzięki opcji -C.

       -Y     Zmuś  napęd   IDE   do   natychmiastowego   przejścia   w   tryb
              najmniejszego  zyżycia  energii:  sleep.   To kompletnie wyłącza
              napęd. Aby napęd był dostępny ponownie potrzebny jest twardy lub
              miękki  reset  (sterownik IDE Linuksa automatycznie wykona reset
              gdy będzie potrzebny).  Aktualny tryb może być sprawdzony dzięki
              opcji -C.

       -z     Zmuś  jądro  do  ponownego  odczytu  tablicy  partycji  podanych
              urządzeń.

       -Z     Wyłącz automatyczne funkcje oszczędzania  energii  w  niektórych
              napędach   Seagate   (modelach   ST3xx?),  aby  uchronić  je  od
              wyłączania się w nieoczekiwanych momentach.

BŁĘDY

       Jak zauważono powyżej, opcje -m sectcount i -u 1 powinny być używane  z
       ostrożnością, najlepiej na systemie plików tylko dla odczytu. Większość
       napędów  pracuje  z  tymi  właściwościami  dobrze,  lecz  zdarzają  się
       wyjątki. System plików może wtedy ulec zniszczeniu. Pamiętaj o backupie
       przed takimi eksperymentami!

       Niektóre opcje (np. -r dla SCSI) mogą nie działać ze starszymi jądrami,
       w których potrzebne ioctl()'e nie były wspierane.

       Chociaż  to  narzędzie  jest  skierowane  przede  wszystkim do użytku z
       napędami dysków twardych (E)IDE, to część opcji jest również prawidłowa
       (i dozwolona) w użyciu z dyskami twardymi SCSI oraz z dyskami MFT/RLL z
       interfejsem XT.

AUTOR

       hdparm został napisany przez Marka  Lorda  <mlord@pobox.com>,  głównego
       twórcę i opiekuna sterownika (E)IDE dla Linuxa.

       Kod  wyłączający  automatyczne  oszczędzanie  energii  w Seagate został
       napisany przez Tomiego Leppikangasa <tomilepp@paju.oulu.fi>.

ZOBACZ TAKŻE

       AT Attachment Interface for Disk Drives, ANSI ASC X3T9.2 working draft,
       revision 4a, April 19, 1993.

       AT  Attachment  Interface  with  Extensions  (ATA-2),  ANSI  ASC X3T9.2
       working draft, revision 2f, July 26, 1994.

       AT Attachment  with  Packet  Interface  -  5  (ATA/ATAPI-5),  T13-1321D
       working draft, revision 3, February 29, 2000.

       AT  Attachment  with  Packet  Interface  -  6  (ATA/ATAPI-6), T13-1410D
       working draft, revision 3b, February 26, 2002.

       Western Digital Enhanced IDE Implementation Guide, by  Western  Digital
       Corporation, revision 5.0, November 10, 1993.

       Enhanced  Disk  Drive  Specification,  by  Phoenix  Technologies  Ltd.,
       version 1.0, January 25, 1994.