Provided by: rpm_4.4.1-5ubuntu2_i386 bug

NAZWA

       rpm - Menedżer pakietów RPM

SKŁADNIA

   ODPYTYWANIE I WERYFIKACJA PAKIETÓW:
       rpm {-q|--query} [opcje-wyboru] [opcje-zapytań]

       rpm {-V|--verify} [opcje-wyboru] [opcje-weryfikacji]

       rpm --import KLUCZ_PUBLICZNY ...

       rpm {-K|--checksig} [--nosignature] [--nodigest]
           PLIK_PAKIETU ...

   INSTALOWANIE, UAKTUALNIANIE I USUWANIE PAKIETÓW:
       rpm {-i|--install} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

       rpm {-U|--upgrade} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

       rpm {-F|--freshen} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

       rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--noscripts]
           [--notriggers] [--repackage] [--test] NAZWA_PAKIETU ...

   RÓŻNE:
       rpm {--initdb|--rebuilddb}

       rpm {--addsign|--resign} PLIK_PAKIETU ...

       rpm {--querytags|--showrc}

       rpm {--setperms|--setugids} NAZWA_PAKIETU ...

   opcje-wyboru
        [NAZWA_PAKIETU] [-a,--all] [-f,--file PLIK]
        [-g,--group GRUPA] {-p,--package PLIK_PAKIETU]
        [--fileid MD5] [--hdrid SHA1] [--pkgid MD5] [--tid TID]
        [--querybynumber NUMER_NAGWKA] [--triggeredby NAZWA_PAKIETU]
        [--whatprovides WASNO] [--whatrequires WASNO]

   opcje-zapytań
        [--changelog] [-c,--configfiles] [-d,--docfiles] [--dump]
        [--filesbypkg] [-i,--info] [--last] [-l,--list]
        [--provides] [--qf,--queryformat FORMAT_ZAPYTANIA]
        [-R,--requires] [--scripts] [-s,--state]
        [--triggers,--triggerscripts]

   opcje-weryfikacji
        [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]
        [--nodigest] [--nosignature]
        [--nolinkto] [--nomd5] [--nosize] [--nouser]
        [--nogroup] [--nomtime] [--nomode] [--nordev]

   opcje-instalacji
        [--aid] [--allfiles] [--badreloc] [--excludepath STARA_CIEKA]
        [--excludedocs] [--force] [-h,--hash]
        [--ignoresize] [--ignorearch] [--ignoreos]
        [--includedocs] [--justdb] [--nodeps]
        [--nodigest] [--nosignature] [--nosuggest]
        [--noorder] [--noscripts] [--notriggers]
        [--oldpackage] [--percent] [--prefix NOWA_CIEKA]
        [--relocate STARA_CIEKA=NOWA_CIEKA]
        [--repackage] [--replacefiles] [--replacepkgs]
        [--test]

OPIS

       rpm  jest  potężnym  menedżerem  pakietów,  który  może  być używany do
       budowania, instalowania, odpytywania,  weryfikowania,  uaktualniania  i
       usuwania  pakietów  oprogramowania. Pakiet składa się z archiwum plików
       oraz metadanych używanych do instalowania i usuwania plików.   Metadane
       zawierają pomocnicze skrypty, atrybuty plików oraz informacje opisujące
       pakiet.  Pakiety  występują  w  dwóch  wersjach:  pakietach  binarnych,
       służących  do  opakowania  oprogramowania  do instalacji oraz pakietach
       źródłowych, zawierających kod źródłowy i przepis na zbudowanie pakietów
       binarnych.

       Należy  wybrać  jeden z następujących podstawowych trybów: Odpytywania,
       Weryfikowania,                  Sprawdzania                  sygnatury,
       Instalowania/Uaktualniania/Odświeżania,               Odinstalowywania,
       Inicjalizowania bazy danych,  Przebudowywania  bazy  danych,  Ponownego
       podpisywania,  Dodawania  sygnatury,  ustawiania  właścicieli  i  grup,
       Pokazywania etykiet zapytań, oraz Pokazywania konfiguracji.

   OPCJE OGÓLNE
       Opcje te mogą być używane we wszystkich trybach.

       -?, --help
              Wypisuje informację o użyciu dłuższą niż zwykle.

       --version
              Wypisuje pojedynczą linię, zawierającą  numer  wersji  używanego
              rpm-a.

       --quiet
              Wypisuje jak najmniej - zazwyczaj tylko komunikaty o błędach.

       -v     Wypisuje  szczegółowe informacje - zwykle komunikaty o przebiegu
              procesu.

       -vv    Wypisuje dużo brzydkich informacji diagnostycznych.

       --rcfile LISTA_PLIKW
              Każdy z plików  w  oddzielonej  dwukropkami  LICIE_PLIKW  jest
              odczytywany  kolejno  przez  rpm-a  w  poszukiwaniu informacji o
              konfiguracji.  Istnieć musi tylko pierwszy plik z listy, a tyldy
              są  zamieniane  na  wartość  $HOME.   Domyślną LIST_PLIKW jest
              /usr/lib/rpm/rpmrc:/usr/lib/rpm/redhat/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc.

       --pipe KOMENDA
              Przekazuje potokiem wyjście rpm-a do KOMENDY.

       --dbpath KATALOG
              Używa bazy danych z KATALOGU zamiast domyślnego /var/lib/rpm.

       --root KATALOG
              Używa  do wszystkich operacji systemu zakorzenionego w KATALOGU.
              Zauważ, że oznacza to, że baza danych w KATALOGU będzie  używana
              przy  sprawdzaniu  zależności,  a  wszystkie skrypty (np.  %post
              przy instalacji pakietu lub %prep przy budowaniu  pakietu)  będą
              uruchamiane po chroot(2) na KATALOG.

   OPCJE INSTALOWANIA I UAKTUALNIANIA
       Ogólną postacią komendy instalowania rpm-a jest

       rpm {-i|--install} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

       Instaluje to nowy pakiet.

       Ogólną postacią komendy uaktualniania rpm-a jest

       rpm {-U|--upgrade} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

       Uaktualnia  to  aktualnie  zainstalowany  lub  instaluje pakiet w nowej
       wersji.  Jest to to samo co install, lecz wszystkie inne wersje pakietu
       będą usunięte po zainstalowaniu nowego pakietu.

       rpm {-F|--freshen} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

       Odświeży to pakiety, lecz tylko jeśli wcześniejsza wersja już istnieje.
       PLIK_PAKIETU może być podany jako URL ftp  lub  http.   W  tym  wypadku
       pakiet zostanie pobrany przed zainstalowaniem.  W sekcji OPCJE FTP/HTTP
       znajduje się więcej informacji o wewnętrznej obsłudze klienckiej ftp  i
       http w rpm.

       --aid  Dodaje w razie potrzeby sugerowane pliki do zbioru transakcji.

       --allfiles
              Instaluje lub odświeża wszystkie pliki missingok (takie, których
              może brakować) z pakietu, niezależnie czy istnieją.

       --badreloc
              Do użytku w połączeniu  z  --relocate.  Pozwala  na  relokowanie
              ścieżek wszystkich plików, nie tylko tych, których STARA_CIEKA
              jest na liście podpowiedzi dla relokacji w pakiecie binarnym.

       --excludepath STARA_CIEKA
              Nie  instaluje  plików,  których  nazwy  rozpoczynają   się   od
              STARA_CIEKA.

       --excludedocs
              Nie   instaluje   żadnych   plików,  które  są  zaznaczone  jako
              dokumentacja (co tyczy się także podręczników man i texinfo).

       --force
              To   samo,   co   użycie:   --replacepkgs,   --replacefiles    i
              --oldpackage.

       -h, --hash
              Wypisuje  50  znaków  krzyżyka,  pokazując proces rozpakowywania
              archiwum.  Używając z -v|--verbose, uzyskasz ładny obraz.

       --ignoresize
              Nie sprawdza, czy na zamontowanych systemach  plików  jest  dość
              miejsca na zainstalowanie tego pakietu.

       --ignorearch
              Umożliwia  instalację  lub  uaktualnienie  nawet  w wypadku, gdy
              architektury binarnego pakietu i hosta nie odpowiadają sobie.

       --ignoreos
              Umożliwia instalację lub  uaktualnienie  nawet  w  wypadku,  gdy
              systemy  operacyjne  binarnego  pakietu  i hosta nie odpowiadają
              sobie.

       --includedocs
              Instaluje pliki dokumentacji. Tak jest domyślnie.

       --justdb
              Odświeża tylko bazę danych, a nie system plików.

       --nodigest
              Nie weryfikuje skrótów kryptograficznych  pakietu  ani  nagłówka
              przy odczycie.

       --nosignature
              Nie weryfikuje sygnatur pakietu ani nagłówka przy odczycie.

       --nodeps
              Nie  dokonuje  sprawdzenia  zależności  przed instalowaniem, lub
              uaktualnieniem pakietu.

       --nosuggest
              Nie sugeruje pakietu(ów), które dostarczają brakującą zależność.

       --noorder
              Nie   porządkuje   pakietów  do  instalacji.  Lista  pakietów  w
              normalnych wypadkach jest  porządkowana  na  nowo,  aby  spełnić
              zależności.

       --noscripts

       --nopre

       --nopost

       --nopreun

       --nopostun
              Nie  wywołuje skryptów o podanej nazwie.  Opcja --noscripts jest
              równoważna

              --nopre --nopost --nopreun --nopostun

              i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów  %pre,  %post,
              %preun oraz %postun.

       --notriggers

       --notriggerin

       --notriggerun

       --notriggerpostun
              Nie  wywołuje  skryptów, które są pociągane przez instalację lub
              usuwanie pakietu.  Opcja --notriggers jest równoważna

              --notriggerin --notriggerun --notriggerpostun

              i wyłącza wykonywanie odpowiadających  im  skryptów  %triggerin,
              %triggerun oraz %triggerpostun.

       --oldpackage
              Zezwala  uaktualnianiu na zastąpienie nowszego pakietu starszym.

       --percent
              Wypisuje procenty podczas rozpakowywania plików z archiwum. Jest
              to   zrobione  w  celu  ułatwienia  wywoływania  pm-a  z  innych
              narzędzi.

       --prefix NOWA_CIEKA
              Dla pakietów relokowalnych  tłumaczy  wszystkie  ścieżki  plików
              zaczynające  się  od  prefiksu  instalacji  w podpowiedziach dla
              relokacji na OWĄ_ŚCIEŻKĘ.

       --relocate STARA_CIEKA=NOWA_CIEKA
              Dla pakietów relokowalnych  tłumaczy  wszystkie  ścieżki  plików
              zaczynające się od STAREJ_CIEKI w podpowiedziach dla relokacji
              na NOW_CIEK.  Ta opcja może używana wiele razy, jeśli ma być
              zrelokowane kilka różnych STARYCH_CIEEK.

       --repackage
              Re-pakietuje  pliki  przed  usunięciem. Poprzednio zainstalowany
              pakiet będzie nazwany zgodnie z  makrem  %_repackage_name_fmt  i
              będzie  utworzony  w katalogu zapisanym w makrze %_repackage_dir
              (domyślną wartością jest /var/spool/repackage).

       --replacefiles
              Instaluje pakiety nawet jeśli zastępują one pliki z innych,  już
              zainstalowanych pakietów.

       --replacepkgs
              Instaluje   pakiety   nawet   jeśli   niektóre  z  nich  są  już
              zainstalowane na tym systemie.

       Nie instaluje pakietu, po prostu sprawdza i raportuje potencjalne
              konflikty.

   OPCJE USUWANIA
       Ogólną postacią komendy usuwania rpm-a jest

       rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--noscripts] [--notriggers]
       [--repackage] [--test] NAZWA_PAKIETU ...

       Można użyć następujących opcji:

       --allmatches
              Usunie    wszystkie    wersje    pakietu,    które   odpowiadają
              <NAZWIE_PAKIETU. Normalnie wyświetlany jest błąd, gdy  nazwa  ta
              odpowiada wielu pakietom.

       --nodeps
              Nie sprawdza zależności przed odinstalowaniem.

       --noscripts

       --nopreun

       --nopostun
              Nie  wywołuje skryptów o podanej nazwie.  Opcja --noscripts przy
              usuwaniu pakietów jest równoważna

              --nopreun --nopostun

              i wyłącza wykonywanie odpowiadających im  skryptów  %preun  oraz
              %postun.

       --notriggers

       --notriggerun

       --notriggerpostun
              Nie  wywołuje  skryptów,  które  są  pociągane  przez  usunięcie
              pakietu.  Opcja --notriggers jest równoważna

              --notriggerun --notriggerpostun

              i wyłącza wykonywanie  odpowiadających  im  skryptów  %triggerun
              oraz %triggerpostun.

       --repackage
              Re-pakietuje  pliki  przed  usunięciem. Poprzednio zainstalowany
              pakiet będzie nazwany zgodnie z  makrem  %_repackage_name_fmt  i
              będzie  utworzony  w katalogu zapisanym w makrze %_repackage_dir
              (domyślną wartością jest /var/spool/repackage).

       --test Nie  odinstalowuje  niczego  naprawdę,  przechodzi  tylko  przez
              kolejne  etapy.   Przydatne  w  połączeniu  z opcją -vv w celach
              diagnostycznych.

   OPCJE ZAPYTAŃ
       Ogólną postacią komendy zapytania rpm-a jest

       rpm {-q|--query} [opcje-wyboru] [opcje-zapytań]

       Można podać format, w jakim  powinna  zostać  wypisywana  informacja  o
       pakiecie.  Aby tego dokonać, użyj opcji

        --qf|--queryformat FORMAT_ZAPYTANIA

       z  dołączonym łańcuchem formatującym FORMAT_ZAPYTANIA.  Formaty zapytań
       są  zmodyfikowanymi  wersjami  standardowego  formatowania   printf(3).
       Format  jest  złożony  ze  statycznych  łańcuchów  (które mogą zawierać
       standardowe znaki specjalne C - dla nowych linii, tabulacji itp.)  oraz
       formatek typu, podobnych do tych z printf(3).  Ponieważ rpm już zna typ
       do wypisania, specyfikacja typu jest pomijana. W  jej  miejsce  wchodzi
       nazwa  etykiety  wypisywanego nagłówka, ujęta w znaki {}. Nazwy etykiet
       nie są wrażliwe na wielkość liter, a  początkowa  część  RPMTAG_  nazwy
       etykiety może być opuszczona.

       Można  zażądać  innych  formatów wyjściowych przez zakończenie etykiety
       :znacznik_typu. Obecnie obsługiwane są następujące typy:

       :armor Pakuje klucz publiczny w osłonę ASCII.

       :base64
              Koduje dane binarne przy w base64.

       :date  Używa formatu "%c" strftime(3).

       :day   Używa formatu "%a %b %d %Y" strftime(3).

       :depflags
              Formatuje flagi zależności.

       :fflags
              Formatuje flagi plików.

       :hex   Formatuje szesnastkowo.

       :octal Formatuje ósemkowo.

       :perms Formatuje uprawnienia plików.

       :shescape
              Zabezpiecza pojedyncze cudzysłowy do użycia w skrypcie.

       :triggertype
              Wyświetla przyrostek skryptów pociąganych.

       Na przykład aby wypisać tylko nazwy odpytywanych pakietów,  można  użyć
       jako  łańcucha formatującego samego %{NAME}. Aby wypisać nazwy pakietów
       i  informacje   o   dystrybucji   w   dwóch   kolumnach,   można   użyć
       %-30{NAME}%{DISTRIBUTION}  (Nazwa  będzie  w  30  znakowym  okienku,  z
       wyrównaniem do lewej - zobacz printf(3) - przyp. tłum.)

       rpm uruchomiony  z  argumentem  --querytags  wypisze  listę  wszystkich
       znanych etykiet.

       Istnieją  dwa  podzbiory  opcji  dla odpytywania: wybór pakietu i wybór
       informacji.

   OPCJE WYBORU PAKIETU:
       NAZWA_PAKIETU
              Odpytuje zainstalowany pakiet o nazwie NAZWA_PAKIETU.

       -a, --all
              Odpytuje wszystkie zainstalowane pakiety.

       -f, --file PLIK
              Odpytuje pakiet będący właścicielem PLIKU.

       --fileid MD5
              Odpytuje pakiet  zawierający  plik  o  podanym  identyfikatorze,
              będącym skrótem MD5 zawartości pliku.

       -g, --group GRUPA
              Odpytuje pakiety o grupie GRUPA.

       -p, --package PLIK_PAKIETU
              Odpytuje (nie zainstalowany) pakiet PLIK_PAKIETU.  Plik ten może
              być podany jako URL w stylu ftp lub http.   W  takiej  sytuacji,
              przed odpytaniem plik zostanie pobrany.  W sekcji OPCJE FTP/HTTP
              znajduje się więcej informacji o wewnętrznej obsłudze klienckiej
              ftp   i  http  w  rpm-ie.   Argumenty  PLIK_PAKIETU  nie  będące
              pakietami binarnymi są  interpretowane  jako  pliki  manifest  w
              formacie  ASCII.  Dopuszczalne  są komentarze zaczynające się od
              '#', a każda  linia  pliku  manifest  może  zawierać  oddzielone
              odstępami   wyrażenia  glob,  włącznie  z  URL-ami  ze  zdalnymi
              wyrażeniami glob, które będą rozwijane na ścieżki podstawiane  w
              miejsce   pliku   manifest   jako   dodatkowe  PLIKI_PAKIETU  do
              odpytania.

       --pkgidMD5
              Odpytuje pakiet zawierający podany identyfikator pakietu, będący
              skrótem MD5 połączonego nagłówka i zawartości danych.

       --querybynumber NUMBER_NAGWKA
              Odpytuje  bezpośrednio  wpis  z  bazy  o  tym  NUMERZE_NAGWKA;
              przydatne tylko do diagnostyki.

       --specfile PLIK_SPEC
              Przetwarza i odpytuje PLIK_SPEC tak, jakby był pakietem. Chociaż
              nie jest dostępna cała informacja (np. lista plików), to ten typ
              zapytań umożliwia używanie  rpm-a  do  wyciągania  informacji  z
              plików spec bez potrzeby pisania specyficznego parsera.

       --tid TID
              Odpytuje  pakiet(y)  o  podanym  identyfikatorze transakcji TID.
              Aktualnie jako  identyfikator  używany  jest  uniksowy  znacznik
              czasu  (timestamp).  Wszystkie pakiety instalowane lub usuwane w
              pojedynczej transakcji mają wspólny identyfikator.

       --triggeredby NAZWA_PAKIETU
              Odpytuje   pakiety,   które   są   pociągnięte   przez   pakiety
              NAZWA_PAKIETU.

       --whatprovides WASNO
              Odpytuje wszystkie pakiety udostępniające podaną WASNO.

       --whatrequires WASNO
              Odpytuje  wszystkie  pakiety  wymagające do poprawnego działania
              podanej WASNOCI.

   OPCJE ZAPYTANIA PAKIETU:
       --changelog
              Wyświetla informacje o zmianach dla tego pakietu.

       -c, --configfiles
              Listuje tylko pliki konfiguracyjne (wymusza -l).

       -d, --docfiles
              Listuje tylko pliki dokumentacji (wymusza -l).

       --dump Wyrzuca informacje o pliku w następujący sposób:

              ścieżka rozmiar czas_mod suma_md5 prawa właściciel grupa konfig dokum rdev symlink

       Ta  opcja  musi  być  użyta  z  przynajmniej  jednym  z  -l,  -c,   -d.
       --filesbypkg Listuje wszystkie pliki z każdego z pakietów.

       -i, --info
              Wyświetla  informację  o  pakiecie  zawierające  nazwę, wersję i
              opis. O ile podano --queryformat, to jest on używany.

       --last Porządkuje  listing  pakietów  podczas  instalowania   tak,   że
              ostatnie pakiety są na górze.

       -l, --list
              Listuje pliki z pakietu.

       --provides
              Listuje właściwości, które udostępnia pakiet.

       -R, --requires
              Listuje pakiety, od których zależy ten pakiet.

       --scripts
              Listuje  specyficzne  dla pakietu skrypty, które są używane jako
              część procesu instalowania i odinstalowywania.

       -s, --state
              Wyświetla stany plików w pakiecie (wymusza  -l).   Stan  każdego
              pliku   może   być   jednym  z  normalny,  niezainstalowany  lub
              zastpiony.

       --triggers, --triggerscripts
              Wyświetla  skrypty  wywoływane  przez  inne  pakiety  (triggery)
              zawarte w pakiecie.

   OPCJE WERYFIKACJI
       Ogólną postacią komendy weryfikacji rpm-a jest

       rpm {-V|--verify} [opcje-wyboru] [opcje-weryfikacji]

       Weryfikowanie  pakietu porównuje informacje o zainstalowanych plikach w
       pakiecie  z  informacją  o  plikach  pobraną  z  oryginalnego  pakietu,
       zapisanego w bazie rpm-a. Wśród innych rzeczy, porównywane są rozmiary,
       sumy MD5, prawa, typ,  właściciel  i  grupa  każdego  pliku.  Wszystkie
       niezgodności   są  natychmiast  wyświetlane.   Pliki,  które  nie  były
       zainstalowane z pakietu, jak na przykład dokumentacja przy instalacji z
       opcją "--excludedocs", są po cichu ignorowane.

       Opcje  wyboru  pakietów  są  takie  same  jak  dla odpytywania pakietów
       (włącznie z plikami manifest jako argumentami).   Inne  opcje  unikalne
       dla trybu weryfikacji to:

       --nodeps
              Nie weryfikuje zależności pakietów.

       --nodigest
              Nie weryfikuje skrótów kryptograficznych nagłówka ani pakietu.

       --nofiles
              Nie weryfikuje żadnych atrybutów plików pakietu przy odczycie.

       --noscripts
              Nie wykonuje skryptów %verifyscript (nawet jeśli są).

       --nosignature
              Nie weryfikuje sygnatur pakietu ani nagłówka przy odczycie.

       --nolinkto

       --nomd5

       --nosize

       --nouser

       --nogroup

       --nomtime

       --nomode

       --nordev
              Nie weryfikuje odpowiednich atrybutów plików.

       Format wyjścia to łańcuch 8 znaków, z możliwym znacznikiem atrybutu:

       c %config plik konfiguracyjny.
       d %doc plik dokumentacji.
       g %ghost plik nie istniejący (nie dołączony do danych pakietu).
       l %license plik licencji.
       r %readme plik przeczytaj-to.

       z nagłówka pakietu, zakończonych nazwą pliku.  Każdy z 8 znaków oznacza
       wynik porównania jednego atrybutu pliku z wartością atrybutu zapisaną w
       bazie  danych.  Pojedyncza  "."  (kropka)  oznacza,  że  test przeszedł
       pomyślnie, natomiast pojedynczy "?" (znak zapytania) oznacza,  że  test
       nie   mógł   być   przeprowadzony   (na   przykład   uprawnienia  pliku
       uniemożliwiają  odczyt).  W  pozostałych   przypadkach   znak   oznacza
       niepowodzenie odpowiadającego mu testu --verify:

       S (Size) - rozmiar pliku się różni
       M (Mode) - tryb (uprawnienia lub typ) pliku się różni
       5 (MD5) - suma MD5 się różni
       D (Device) - numery główny/poboczny urządzenia się nie zgadzają
       L (Link) - ścieżka dowiązania się nie zgadza
       U (User) - właściciel pliku się różni
       G (Grupa) - grupa pliku się różni
       T (mTime) - czas modyfikacji pliku się różni

   WERYFIKACJA CYFROWEJ SYGNATURY I SKRÓTU
       Ogólne postacie komend związanych z sygnaturami cyfrowymi to

       rpm --import KLUCZ_PUBLICZNY ...

       rpm {--checksig} [--nosignature] [--nodigest]
           PLIK_PAKIETU ...

       Opcja  --checksig sprawdza wszystkie skróty kryptograficzne i sygnatury
       zawarte w PLIKU_PAKIETU, aby zapewnić jego integralność i  pochodzenie.
       Zauważ,  że  sygnatury  są  teraz  weryfikowane  przy  każdym  odczycie
       pakietu, a  --checksig  jest  przydatne  do  zweryfikowania  wszystkich
       skrótów i sygnatur związanych z pakietem.

       Sygnatury  cyfrowe  nie  mogą być zweryfikowane bez klucza publicznego.
       Klucz publiczny w opakowaniu ASCII może być dodany do bazy  rpm-a  przy
       użyciu  --import.  Zaimportowany  klucz  publiczny jest przechowywany w
       nagłówku, a zarządzanie pierścieniem kluczy wykonuje się dokładnie  tak
       samo,  jak  zarządzanie  pakietami.  Na  przykład,  wszystkie aktualnie
       zaimportowane klucze publiczne można wyświetlić przez:

       rpm -qa gpg-pubkey*

       Szczegółowe informacje o konkretnym kluczu publicznym po zaimportowaniu
       mogą być wyświetlone przez odpytywanie. Oto informacje o kluczu GPG/DSA
       Red Hata:

       rpm -qi gpg-pubkey-db42a60e

       Na koniec, klucze publiczne mogą być  usunięte  po  zaimportowaniu  tak
       samo jak pakiety. Oto jak usunąć klucz GPG/DSA Red Hata:

       rpm -e gpg-pubkey-db42a60e

   PODPISYWANIE PAKIETU
       rpm --addsign|--resign PLIK_PAKIETU ...

       Obie  opcje, --addsign i --resign generują i umieszczają nowe sygnatury
       dla  każdego  podanego  pakietu  PLIK_PAKIETU,   zastępując   wszystkie
       istniejące  sygnatury.  Dwie  opcje  istnieją z przyczyn historycznych,
       aktualnie nie ma różnic w ich zachowaniu.

   UŻYWANIE GPG TO PODPISYWANIA PAKIETÓW
       Aby podpisać pakiety przy użyciu GPG, rpm musi być skonfigurowany,  aby
       mógł   uruchamiać  GPG  i  odnaleźć  pierścień  kluczy  z  odpowiednimi
       kluczami.  Domyślnie  rpm  używa  przy  szukaniu  kluczy  tych   samych
       konwencji  co  GPG,  czyli  zmiennej  środowiskowej  $GNUPGHOME.  Jeśli
       pierścienie kluczy nie są zlokalizowane tam, gdzie  GPG  ich  oczekuje,
       trzeba  skonfigurować  makro  %_gpg_path  aby wskazywała na lokalizację
       pierścieni kluczy GPG, które mają być używane.

       Dla kompatybilności ze starszymi wersjami GPG, PGP oraz rpm-a,  powinny
       być skonfigurowane tylko pakiety sygnatur OpenPGP V3.  Mogą być używane
       algorytmy weryfikacji DSA lub RSA, ale DSA jest preferowany.

       Jeśli  chcesz  podpisywać  pakiety,  które  sam  tworzysz,  musisz  też
       utworzyć  swój własny klucz publiczny i poufny (zobacz podręcznik GPG).
       Będziesz też potrzebował skonfigurować makra rpm-a:

       %_signature
              Typ sygnatury. Obecnie obsługiwany jest tylko gpg i pgp.

       %_gpg_name
              Nazwa "użytkownika", którego klucz będzie używany do podpisu.

       Na przykład, aby użyć GPG do podpisania pakietów jako użytkownik  "John
       Doe    <jdoe@foo.com>"    z   pierścieni   kluczy   zlokalizowanych   w
       /etc/rpm/.pgp, przy użyciu programu /usr/bin/gpg, załączyłbyś

       %_signature gpg
       %_gpg_path /etc/rpm/.gpg
       %_gpg_name John Doe <jdoe@foo.com>
       %_gpgbin /usr/bin/gpg

       w  pliku  konfiguracji  makr.  Do  ogólnosystemowej  konfiguracji  użyj
       /etc/rpm/macros, a dla lokalnej ~/.rpmmacros.

   OPCJE PRZEBUDOWYWANIA BAZY DANYCH
       Ogólna postać komendy przebudowywania bazy danych rpm-a to

       rpm {--initdb|--rebuilddb} [-v] [--dbpath KATALOG] [--root KATALOG]

       Użyj  --initdb  aby  utworzyć  nową  bazę  danych  lub --rebuilddb, aby
       przebudować indeksy bazy danych z nagłówków zainstalowanych pakietów.

   WYŚWIETLANIE KONFIGURACJI
       Polecenie

       rpm --showrc

       pokazuje wartości, których rpm  będzie  używał  dla  wszystkich  opcji,
       które  są  aktualnie  ustawione  w  plikach konfiguracyjnych rpmrc oraz
       macros.

   OPCJE FTP/HTTP
       rpm może działać jako klient FTP i/lub HTTP, co pozwala na  odpytywanie
       lub  instalowanie  pakietów  z  Internetu.   Pliki pakietów do operacji
       instalacji, uaktualnienia lub odpytania mogą  być  podane  jako  URL  w
       stylu ftp lub http:

       ftp://UŻYTKOWNIK:HASŁO@HOST:PORT/ścieżka/do/pakietu.rpm

       Jeśli  część  :HASŁO jest pominięta, użytkownik zostanie o nie zapytany
       (jednokrotnie  na  parę   użytkownik/host).   Jeśli   pominięto   nazwę
       użytkownika   i  hasło,  używany  jest  anonimowy  ftp.  We  wszystkich
       przypadkach używane są pasywne (PASV) transfery ftp.

       rpm zezwala na używanie z URL-ami ftp następujących opcji:

       --ftpproxy HOST
              Podany HOST będzie używany jako proxy dla wszystkich  transferów
              ftp,  co  umożliwia  użytkownikom  ściąganie danych przez zapory
              ogniowe, które używają systemów proxy. Opcja  ta  może  być  też
              podana przez skonfigurowanie makra %_ftpproxy.

       --ftpport PORT
              Numer  PORTU  TCP,  którego  użyć  do połączenia ftp na serwerze
              proxy zamiast portu domyślnego. Opcja ta  może  być  też  podana
              przez skonfigurowanie makra %_ftpport.

       rpm zezwala na używanie z URL-ami http następujących opcji:

       --httpproxy HOST
              Podany  HOST będzie używany jako proxy dla wszystkich transferów
              http. Opcja ta może być też podana przez  skonfigurowanie  makra
              %_httpproxy.

       --httpport PORT
              Numer  PORTU  TCP,  którego  użyć do połączenia http na serwerze
              proxy zamiast portu domyślnego. Opcja ta  może  być  też  podana
              przez skonfigurowanie makra %_httpport.

SPRAWY SPADKOWE

   Uruchamianie rpmbuild
       Tryby budowania rpm-a znajdują się teraz w programie /usr/bin/rpmbuild.
       Mimo że  spadkowa  kompatybilność  zapewniona  przez  wymienione  niżej
       aliasy  popt  jest  wystarczająca,  kompatybilność  nie jest doskonała;
       dlatego kompatybilność trybu budowania poprzez aliasy popt jest usuwana
       z  rpm-a.   Zainstaluj  pakiet  rpm-build  i  zobacz rpmbuild(8), gdzie
       znajduje się dokumentacja wszystkich trybów  budowania  rpm  poprzednio
       udokumentowana w niniejszym rpm(8).

       Dodaj  następujące  linie  do  /etc/popt, jeśli chcesz nadal uruchamiać
       rpmbuild z linii poleceń rpm-a:

       rpm     exec --bp               rpmb -bp
       rpm     exec --bc               rpmb -bc
       rpm     exec --bi               rpmb -bi
       rpm     exec --bl               rpmb -bl
       rpm     exec --ba               rpmb -ba
       rpm     exec --bb               rpmb -bb
       rpm     exec --bs               rpmb -bs
       rpm     exec --tp               rpmb -tp
       rpm     exec --tc               rpmb -tc
       rpm     exec --ti               rpmb -ti
       rpm     exec --tl               rpmb -tl
       rpm     exec --ta               rpmb -ta
       rpm     exec --tb               rpmb -tb
       rpm     exec --ts               rpmb -ts
       rpm     exec --rebuild          rpmb --rebuild
       rpm     exec --recompile        rpmb --recompile
       rpm     exec --clean            rpmb --clean
       rpm     exec --rmsource         rpmb --rmsource
       rpm     exec --rmspec           rpmb --rmspec
       rpm     exec --target           rpmb --target
       rpm     exec --short-circuit    rpmb --short-circuit

PLIKI

   Konfiguracja rpmrc
       /usr/lib/rpm/rpmrc
       /usr/lib/rpm/redhat/rpmrc
       /etc/rpmrc
       ~/.rpmrc

   Konfiguracja makr
       /usr/lib/rpm/macros
       /usr/lib/rpm/redhat/macros
       /etc/rpm/macros
       ~/.rpmmacros

   Baza danych
       /var/lib/rpm/Basenames
       /var/lib/rpm/Conflictname
       /var/lib/rpm/Dirnames
       /var/lib/rpm/Filemd5s
       /var/lib/rpm/Group
       /var/lib/rpm/Installtid
       /var/lib/rpm/Name
       /var/lib/rpm/Packages
       /var/lib/rpm/Providename
       /var/lib/rpm/Provideversion
       /var/lib/rpm/Pubkeys
       /var/lib/rpm/Removed
       /var/lib/rpm/Requirename
       /var/lib/rpm/Requireversion
       /var/lib/rpm/Sha1header
       /var/lib/rpm/Sigmd5
       /var/lib/rpm/Triggername

   Tymczasowe
       /var/tmp/rpm*

ZOBACZ TAKŻE

       popt(3),
       rpm2cpio(8),
       rpmbuild(8),

       http://www.rpm.org/ <URL:http://www.rpm.org/>

AUTORZY

       Marc Ewing <marc@redhat.com>
       Jeff Johnson <jbj@redhat.com>
       Erik Troan <ewt@redhat.com>