Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    start-stop-daemon - uruchamia i zatrzymuje demony systemowe

SKŁADNIA

    start-stop-daemon -S|--start opcje [--] argumenty

    start-stop-daemon -K|--stop opcje

    start-stop-daemon -H|--help

    start-stop-daemon -V|--version

OPIS

    start-stop-daemon  jest  wykorzystywany  do  kontroli  procesów
    uruchamianych i zatrzymywanych podczas przełączania trybów pracy.
    Opcje --exec, --pidfile, --user i --name mogą określić, w jaki sposób
    start-stop-daemon ma sprawdzić, czy dany proces jest już uruchomiony.

    Operacja --start wymaga, aby start-stop-daemon sprawdził, czy dany
    proces  jest  już  uruchomiony.  Jeśli  proces  już  istnieje,
    start-stop-daemon nie wykonuje żadnych czynności i  kończy  się,
    zwracając kod błędu 1 (lub 0, jeśli podano opcję --oknodo). Jeśli dany
    proces nie jest jeszcze uruchomiony, to wykonywany jest program
    określony opcją --exec (lub, jeśli podano, opcją --startas). Wszelkie
    argumenty podane tuż po opcji -- są przekazywane do wykonywanego
    polecenia.

    Operacja --stop także powoduje, że start-stop-daemon sprawdza, czy dany
    proces jest już uruchomiony. Jeśli tak jest, to start-stop-daemon
    wysyła sygnał określony opcją --signal i kończy swoją pracę z kodem
    błędu 0. Jeśli proces nie istnieje, start-stop-daemon kończy się z
    kodem błędu 1 (lub 0, jeśli podano opcję --oknodo). Jeżeli podano
    opcję --retry, to start-stop-daemon sprawdzi, czy proces(y)  się
    zakończył(y).

    Proszę  zauważyć,  że  jeżeli  nie  podano  opcji --pidfile, to
    start-stop-daemon  zachowuje  się  podobnie  do   killall(1).
    start-stop-daemon przejrzy tabelę procesów, szukając jakiegokolwiek
    procesu o zgodniej nazwie, identyfikatorze użytkownika i/lub grupy
    (jeżeli je podano).  Znalezienie jakiegokolwiek pasującego procesu
    spowoduje, że --start nie uruchomi procesu. W wypadku opcji --stop do
    wszystkich pasujących procesów zostanie wysłany sygnał KILL. Procesom,
    mającym długo uruchomione dzieci, które muszą przeżyć operację --stop,
    należy określić plik pidfile.

OPCJE

    -x|--exec program
       Sprawdza istnienie procesów, które byłyby wywołane uruchomieniem
       podanego  w  opcji  programu  (sprawdzana  jest  zawartość
       /proc/pid/exe ).

    -p|--pidfile plik-pid
       Sprawdzanie procesów, których pid jest podany w pliku plik-pid.

    -u|--user uytkownik|uid
       Sprawdzanie dla procesów, których właścicielem jest użytkownik o
       nazwie uytkownik lub numerze uid.

    -n|--name nazwa-procesu
       Sprawdzanie dla procesów o nazwie nazwa-procesu (sprawdzana jest
       zawartość /proc/pid/stat).

    -s|--signal sygna
       Przy operacji --stop, wysyłany jest sygnał o podanej wartości do
       zatrzymywanego procesu (domyślnie jest to 15).

    -R|--retry timeout|plan-dziaania
       W  czasie  operacji  --stop  powoduje  sprawdzenie  przez
       start-stop-daemon, czy proces(y) się zakończył(y). Sprawdzanie
       jest powtarzane, jeżeli działa jakikolwiek pasujący proces,
       dopóki wszystkie się nie skończą.  Jeżeli procesy się nie
       zakończą, podejmowane są akcje określone przez parametr plan-
       dziaania.

       Jeżeli określono timeout zamiast plan-dziaania, to  wtedy
       używany    jest    następujący    plan    działania:
       sygna/timeout/KILL/timeout, gdzie sygna jest określony za
       pomocą opcji --signal.

       plan-dziaania  jest  listą  co  najmniej  dwóch  wartości
       oddzielonych znakami ukośnika (/); każdą z tych wartości może
       być  albo  -numer-sygnau lub [-]nazwa-sygnau, co oznacza
       wysłanie tego sygnału, albo timeout, określający liczbę sekund,
       którą należy czekać na zakończenie procesu, albo forever,
       oznaczający, że reszta planu działania ma być powtarzana dopóki
       jest to konieczne.

       Jeżeli osiągnięto koniec planu działania, a opcja forever nie
       została użyta, to start-stop-daemon kończy działanie z kodem
       błędu 2.  Jeżeli został określony plan działania, to sygnał
       podany w --signal jest ignorowany.

    -a|--startas cieka
       Przy operacji --start, Uruchamiany jest program o określonej
       ciece.  Jeśli brak tej opcji, domyślnie uruchamiany jest
       program podany w opcji --exec.

    -t|--test
       Wyświetlana jest czynność, jaką należałoby wykonać, a także
       zwracany jest odpowiedni kod błędu, ale opcja ta nie powoduje
       żadnych operacji.

    -o|--oknodo
       Zwracany jest kod błędu 0, nawet gdyby operacja nie zakończyła
       się powodzeniem (zwróciłaby 1).

    -q|--quiet
       Nie  są wyświetlane żadne informacje oprócz komunikatów o
       błędach.

    -c|--chuid uytkownik|uid
       Zmiana użytkownika/uid przed uruchomieniem procesu. Można także
       zmienić grupę poprzez dołączenie : wraz z nazwą grupy bądź
       numerem  gid,  podobnie  jak  w  poleceniu   `chown'
       (uytkownik:grupa).  Podczas korzystania z tej opcji należy
       pamiętać, że grupa główna i poboczne zostaną ustawione, nawet
       gdy nie podano opcji --group.  Opcja --group jest przydatna
       tylko dla grup, których podany użytkownik nie jest członkiem (na
       przykład przy dodawaniu procesowi członkostwa grupy dla takich
       użytkowników jak nobody).

    -r|--chroot root
       Zmienia katalog bieżący na root i czyni go głównym katalogiem
       (rootem) przed wystartowaniem procesu. Proszę zauważyć, że plik
       pidfile jest tworzony po wykonaniu chroot.

    -d|--chdir cieka
       Przed uruchomieniem procesu zmienia katalog bieżący na ciek.
       Robione jest to przed zmienieniem głównego katalogu (roota),
       jeżeli podano również opcję -r|--chroot. Jeśli nie podano tej
       opcji, to przed uruchomieniem procesu start-stop-daemon ustawi
       jego katalog bieżący na główny katalog (root).

    -b|--background
       Zwykle używa się tej opcji dla programów, które nie odłączają
       się od terminala (detach) samoistnie. Ta opcja spowoduje, że
       start-stop-daemon utworzy proces potomny przed uruchomieniem
       programu  i  będzie  kontynuować  go  w  tle.  UWAGA:
       start-stop-daemon nie może sprawdzić kodu błędu jeżeli proces
       się nie wykona z jakiegokolwiek powodu. Ta opcja powinna być
       używana w ostateczności, gdy dany program sam nie tworzy procesu
       potomnego.

    -N|--nicelevel liczba
       Zmienia priorytet uruchamianego procesu.

    -m|--make-pidfile
       Opcja używana, gdy program sam nie tworzy własnego pliku pid.
       Wykorzystanie tej opcji spowoduje, że start-stop-daemon utworzy
       plik, który został podany w opcji --pidfile i umieści w nim
       numer pid tuż przed uruchomieniem procesu. Należy zauważyć, że
       ta opcja nie skasuje tego pliku po zatrzymaniu programu. UWAGA:
       Ta opcja może nie zadziałać w każdym przypadku. Zadziała przede
       wszystkim, gdy program zostanie uruchomiony z procesu potomnego,
       dlatego też ta opcja jest użyteczna jedynie wraz z opcją
       --background.

    -v|--verbose
       Wyświetlane są dodatkowe komunikaty.

    -H|--help
       Wyświetlana jest krótka pomoc.

    -V|--version
       Wyświetlana jest informacja o wersji programu.

AUTORZY

    Marek Michałkiewicz <marekm@i17linuxb.ists.pwr.wroc.pl> na podstawie
    poprzedniej   wersji   napisanej   przez   Iana   Jacksona
    <ijackson@gnu.ai.mit.edu>

    Podręcznik napisał Klee Dienes <klee@mit.edu>, a poprawił Ian Jackson.