Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    useradd - twórz nowego użytkownika lub zmień domyślną informację o
    nowym

SKŁADNIA

    useradd [-c komentarz] [-d katalog_domowy]
        [-e data_wanoci] [-f dni_nieaktywnoci]
        [-g grupa_pocztkowa] [-G grupa[,...]]
        [[-M] -m [-k katalog_wzorcw]] [-o] [-p haso]
        [-s powoka] [-u uid] login

    useradd -D [-g domylna_grupa] [-b katalog_bazowy]
        [-f domylne_dni_nieaktywnoci]
        [-e domylna_data_wanoci]
        [-s domylna_powoka]

OPIS

  Tworzenie nowych użytkowników
    Wywołane bez opcji -D, polecenie useradd tworzy nowe konto użytkownika
    posługując się wartościami podanymi w wierszu poleceń i domyślnymi
    wartościami z systemu.  W zależności od potrzeb i opcji wiersza
    poleceń,  do  plików systemowych zostanie wprowadzone nowe konto
    użytkownika, utworzony będzie jego katalog  domowy,  do  którego
    przekopiowane zostaną pliki startowe.

OPCJE

    Polecenie useradd posiada następujące opcje:

    -c komentarz
       Pole komentarza dla zakładanego użytkownika w pliku haseł.

    -d katalog_domowy
       Wartość katalog_domowy zostanie użyta do określenia katalogu
       logowania  nowotworzonego  użytkownika.   Domyślnie   do
       domylny_domowy dodawana jest nazwa użytkownika (login) tworząc
       pełną nazwę katalogu logowania.

    -e data_wanoci
       Data, od której konto użytkownika zostanie wyłączone.  Data
       podawana jest w formacie MM/DD/YY.

    -f dni_nieaktywnoci
       Liczba dni po wygaśnięciu hasła do stałego wyłączenia konta.
       Wartość 0 wyłącza konto natychmiast po przeterminowaniu hasła,
       zaś wartość -1 wyłącza tę cechę. Domyślną wartością jest -1.

    -g grupa_pocztkowa
       Nazwa lub numer początkowej grupy logowania użytkownika. Nazwa
       grupy musi istnieć. Numer grupy musi odnosić się do już
       istniejącej grupy. Domyślnym numerem grupy jest 1.

    -G grupa,[...]
       Lista dodatkowych grup, do których również należy użytkownik.
       Każda grupa oddzielona jest od następnej przecinkiem, bez
       wtrąconej spacji.  Do grup odnoszą się te same ograniczenia,
       które obowiązują przy grupie podanej w opcji -g.  Domyślnie
       użytkownik należy tylko do grupy początkowej.

    -M   RedHat dodał opcję CREATE_HOME w pliku login.defs w swojej
       wersji shadow-utils, która powodowała domyślne użycie -m - ta
       opcja wyłącza to. Używanie jej znajduje zastosowanie np. w
       skryptach, lecz może być powodem niezgodności z innymi wersjami
       shadow-utils.

    -m   Jeśli nie istnieje katalog domowy użytkownika, to zostanie on
       utworzony. Jeśli posłużono się opcją -k, to będą do niego
       przekopiowane   wzorcowe   pliki  startowe  zawarte  w
       katalogu_wzorcw. W przeciwnym przypadku, zamiast nich zostaną
       użyte pliki zawarte w /etc/skel. W katalogu domowym użytkownika
       zostaną również utworzone podkatalogi zawarte w katalogu_wzorcw
       lub /etc/skel.  Opcja -k jest dozwolona tylko w połączeniu z
       opcją -m. Domyślnym działaniem jest nie tworzenie katalogu i
       nie kopiowanie jakichkolwiek plików.

    -o   Umożliwia utworzenie użytkownaika z nieunikalnym UID (takim
       samym jak już istniejący).

    -p passwd
       Zakodowane hasło w postaci zwracanej przez crypt(3).  Domyślnym
       działaniem jest blokowanie konta.

    -s powoka
       Nazwa powłoki (shell) użytkownika. Ustawienie tego pola na puste
       powoduje, że system wybierze domyślną powłokę logowania.

    -u uid Numeryczna wartość identyfikatora użytkownika (user's  ID).
       Wartość ta musi być niepowtarzalna, chyba że użyto opcji -o.
       Wartość musi być nieujemna.  Domyślnie  używana  jest  tu
       najmniejsza wartość identyfikatora większa od 999 i większa od
       identyfikatorów pozostałych użytkowników. Wartości od 0 do 999
       są zwykle zarezerwowane dla kont systemowych.

  Zmiana wartości domyślnych
    Wywołane z opcją -D, polecenie useradd albo wyświetli bieżące wartości
    domyślne, albo zaktualizuje domyślne wartości z wiersza poleceń.
    Dozwolonymi opcjami są:

    -b katalog_bazowy
       Początkowy przedrostek ścieżki dla katalogu domowego nowego
       użytkownika. Jeśli przy tworzeniu nowego konta nie użyto opcji
       -d,  to na koniec katalogu_bazowego zostanie dodana nazwa
       użytkownika, tworząc nową nazwę katalogu.

    -e domylna_data_wanoci
       Data, od której konto użytkownika zostanie wyłączone.

    -f domylne_dni_nieaktywnoci
       Liczba dni po wygaśnięciu hasła do stałego wyłączenia konta.

    -g domylna_grupa
       Nazwa lub numer początkowej grupy logowania użytkownika. Nazwa
       grupy musi istnieć. Numer grupy musi odnosić się do już
       istniejącej grupy.

    -s domylna_powoka
       Nazwa powłoki (shell) dla nowych użytkowników. Podany program
       będzie użyty dla wszystkich przyszłych nowych kont użytkowników.

    Bez podania opcji useradd wyświetla bieżące ustawienia domyślne.

UWAGI

    Administrator systemu odpowiedzialny jest za umieszczenie domyślnych
    plików użytkownika w katalogu /etc/skel.

OSTRZEŻENIA

    Nie możesz dodać użytkownika do grupy NIS. Musi to zostać wykonane na
    serwerze NIS.

PLIKI

    /etc/passwd       - informacja o kontach użytkowników
    /etc/shadow       - bezpieczna informacja o kontach użytkowników
    /etc/group        - informacja o grupach
    /etc/default/useradd   - informacja o ustawieniach domyślnych
    /etc/skel/        - katalog zawierający pliki domyślne

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie useadd kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:
     0  - powodzenie
     1  - nie można zaktualizować pliku z hasłami
     2  - niewłaściwa składnia parametrów polecenia
     3  - niewłaściwe parametry opcji
     4  - uid jest już używany (i nie użyto opcji -o)
     6  - podana grupa nie istnieje
     9  - podany login jest już używany
     10  - nie można zaktualizować pliku z grupami
     12  - nie można utworzyć katalogu domowego
     13  - nie można utworzyć spoola pocztowego

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1),  chsh(1),  passwd(1), crypt(3), groupadd(8), groupdel(8),
    groupmod(8), userdel(8), usermod(8)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                  USERADD(8)