Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    usermod - zmiana danych konta użytkownika

SKŁADNIA

    usermod [-c komentarz] [-d katalog_domowy [-m]]
        [-e data_wanoci] [-f dni_nieaktywnoci]
        [-g grupa_pocztkowa] [-G grupa [,...]]
        [-l login_name] [-p haso]
        [-s powoka] [-u uid [-o]] [-L|-U] login

OPIS

    Polecenie usermod zmienia systemowe pliki kont, odzwierciedlając zmiany
    podane w wierszu poleceń.

OPCJE

    Polecenie usermod posiada następujące opcje:

    -c komentarz
       Nowa wartość pola komentarza dla danego użytkownika w pliku
       haseł. Zwykle jest zmieniana przy pomocy narzęzia chfn(1).

    -d katalog_domowy
       Nowy katalog logowania użytkownika. Jeżeli podano opcję -m, to
       zawartość aktualnego katalogu domowego zostanie przesunięta do
       nowego katalogu. Nowy katalog domowy jest tworzony jeśli nie
       istnieje.

    -e data_wanoci
       Data, od której konto danego użytkownika zostanie wyłączone.
       Data podawana jest w formacie MM/DD/YY.

    -f dni_nieaktywnoci
       Liczba dni po wygaśnięciu hasła do stałego wyłączenia konta.
       Wartość 0 wyłącza konto natychmiast po przeterminowaniu hasła,
       zaś wartość -1 wyłącza tę cechę. Domyślną wartością jest -1.

    -g grupa_pocztkowa
       Nazwa lub numer początkowej grupy logowania użytkownika. Nazwa
       grupy musi istnieć. Numer grupy musi odnosić się do już
       istniejącej grupy. Domyślnym numerem grupy jest 1.

    -G grupa,[...]
       Lista dodatkowych grup, do których również należy użytkownik.
       Każda grupa oddzielona jest od następnej przecinkiem, bez
       wtrąconej spacji.  Do grup odnoszą się te same ograniczenia,
       które obowiązują przy grupie podanej w opcji -g.  Jeżeli
       użytkownik jest obecnie członkiem grupy, której nie podano na
       liście, to zostanie z niej usunięty.

    -l login_name
       Nazwa użytkownika zostanie zmieniona z login na login_name. Nic
       więcej nie jest zmieniane. W szczególności, prawdopodobnie
       powinna zostać zmieniona nazwa katalogu domowego użytkownika,
       tak by odzwierciedlała nową nazwę użytkownika.

    -L   Zablokuj hasło użytkownika. Opcja ta powoduje wstawienie '!' na
       początku zakodowanego hasła. Opcji tej nie można używać z
       opcjami -p, -U.

    -o   Użyte z opcja -u umożliwia zmiane ID użytkownika na wartość
       nieunikalną.

    -p passwd
       Zakodowane hasło w postaci zwracanej przez crypt(3).  Domyślnym
       działaniem jest blokowanie konta.

    -s powoka
       Nazwa nowej powłoki (shell) użytkownika. Ustawienie tego pola na
       puste powoduje, że system wybierze domyślną powłokę logowania.

    -u uid Numeryczna wartość identyfikatora użytkownika (user's  ID).
       Wartość ta musi być niepowtarzalna, chyba, że użyto opcji -o.
       Wartość musi być nieujemna. Wartości od 0 do 999 są zwykle
       zarezerwowane dla kont systemowych. Wszystkim plikom posiadanym
       przez  użytkownika,  a  położonym  w  drzewie  katalogowym
       rozpoczynającym  się  od  jego  katalogu domowego zostanie
       automatycznie zmieniony identyfikator użytkownika pliku.  Pliki
       poza katalogiem domowym użytkownika muszą zostać zmienione
       ręcznie.

    -U   Odblokowuje hasło użytkownika. Opcja ta powoduje usuniecie '!' z
       początku zakodowanego hasła. Opcji tej nie można używać z
       opcjami -p, -L.

OSTRZEŻENIA

    usermod nie pozwoli na zmianę nazwy zalogowanego użytkownika.  Jeśli
    zmieniany jest numeryczny identyfikator użytkownika procesu, to musisz
    się upewnić, że w trakcie wykonywania tego polecenia użytkownik nie
    wykonuje żadnego procesu.  Właśniciela plików crontab musisz zmienić
    ręcznie. Właśniciela zadań at musisz zmienić ręcznie.  Jakiekolwiek
    zmiany dotyczące NIS musisz wykonać na serwerze NIS.

PLIKI

    /etc/passwd  - informacja o kontach użytkowników
    /etc/shadow  - bezpieczna informacja o kontach użytkowników
    /etc/group   - informacja o grupach

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8),
    useradd(8), userdel(8)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                  USERMOD(8)