Provided by: dpkg-dev_1.13.11ubuntu6_all bug

NAMN

    deb-control - Debians filformat för paketstyrfiler

SYNOPS

    control

BESKRIVNING

    Varje Debianpaket innehåller huvudstyrfilen "control", vilken i sig
    innehåller ett antal fält. Varje fält börjar med en etikett, såsom
    Package eller Version (skiftlägesoberoende), följt av ett kolontecken,
    och fältets kropp. Fält avdelas endast av fältetiketter.  Med andra
    ord  kan  texten  i  fälten  spänna  över  flera  rader,  men
    installationsverktygen kommer oftast att slå samman rader när kroppen
    tolkas (förutom i fallet för Description-fältet, se nedan).

KRÄVDA FÄLT

    Package: <paketnamn>
       Värdet på detta fält bestämmer paketets namn, och används av de
       flesta installationsverktygen för att generera filnamnen.

    Version: <versionssträng>
       Vanligtvis är detta det ursprungliga paketets versionsnummer på
       den  form  programmets författare använder.  Den kan även
       innehålla ett Debianrevisionsnummer (för paket med källa utanför
       Debian). Om både versionsnummer och revisionsnummer finns delas
       de med ett bindestreck  ("-"),  varför  det  ursprungliga
       versionsnumret inte får innehålla bindestreck.

    Maintainer: <fullt-namn e-post>
       Skall vara på formatet "Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>" och är
       normalt sett den person som skapat paketet, till skillnad från
       författaren av den programvara som paketerades.

    Description: <kort beskrivning>
        <lång beskrivning>
       Formatet för paketbeskrivningen är en kortfattad sammanfattning
       på den första raden (efter "Description"-fältet).  Följande
       rader kan användas som en längre, mer detaljerad beskrivning.
       Varje rad i den lägre beskrivningen måste inledas med ett
       blanksteg, och blanka rader i den långa beskrivningen måste
       innehålla en ensam punkt (".") efter det inledande blanksteget.

VALFRIA FÄLT

    Section: <sektion>
       Detta är ett generellt fält som ger paketet en kategori baserat
       på programvara som det installerar. Några vanliga sektioner är
       "utils", "net", "mail", "text", "x11" etc.

    Priority: <prioritet>
       Ställer in hur viktigt paketet är jämfört med systemet som
       enhet. Vanliga prioriteter är "required" (krävd), "standard"
       (normal), "optional" (valfritt), "extra" (extra) osv.

    I Debian har fälten Section och Priority fördefinierade accepterade
    värden baserade på policymanualen, vilka används för att bestämma hur
    paketen placeras i arkivet. En lista över dessa finns i den senaste
    versionen av debian-policy-paketet.

    Essential: <yes|no>
       Detta fältet krävs normalt sett endast om svaret är "yes" (ja),
       och betecknar att paketet krävs för en korrekt installation av
       systemet. Dpkg och andra installationsverktyg tillåter inte att
       ett paket märkt Essential tas bort (åtminstone inte utan att
       använda en av de tvingande flaggorna).

    Architecture: <arkitektur|all>
       Arkitekturen anger vilken sorts maskinvara paketet kompilerades
       för.  Vanliga arkitekturer är "i386", "m68k", "sparc", "alpha",
       "powerpc" osv. Observera att värdet all är avsett för paket som
       är oberoende av maskinvaruarkitektur. Exempel på detta är skal-
       eller Perlskript, eller dokumentation.

    Source: <källkodsnamn>
       Namnet på det källkodspaket som detta binärpaket kommer från, om
       det skiljer sig från namnet på själva paketet.

    Depends: <paketlista>
       Lista över paket som krävs för att detta paket för att
       tillhandahålla  en  icke-trivial  mängd  funktionalitet.
       Pakethanteringsprogramvaran kommer inte tillåta att ett paket
       installeras om paketen som listas i Depends-fältet inte är
       installerade  (åtminstone inte utan att använda en av de
       tvingande flaggorna), och kommer inte att utföra postinst-skript
       i paket som listas i Depends:-fältet före de paket som beror på
       det, och kör prerm-skript före.

    Pre-Depends: <paketlista>
       Lista över paket som måste vara installerade och konfigurerade
       innan detta kan installeras. Detta används normalt i de fall
       paketet kräver att ett annat paket är installerat för sitt
       preinst-skript.

    Recommends: <paketlista>
       Lista över paket som bör installeras tillsammans med detta i de
       allra flesta fall. Pakethanteringsprogramvaran kommer att varna
       användaren om hen installerar ett paket utan de som listas i
       Recommends-fältet.

    Suggests: <paketlista>
       Lista över paket som är relaterade till detta och som kanske kan
       göra det mer användbart, men utan vilka det fortfarande är
       rimligt att installera detta paket.

    Syntaxen för Depends, Pre-Depends, Recommends och Suggests-fälten är en
    lista över grupper av alternativa paket. Varje grupp innehåller en
    lista av paket avdelade med ett vertikalstreck (rör) ("|").  Grupperna
    avdelas med komman. Komman utläses som "OCH", och vertikalstrecken som
    "ELLER", där vertikalstrecken binder hårdare. Varje post är ett paket
    namn, eventuellt följt av en versionsnummerangivelse inom parenteser.

    Ett versionsnummer kan börja med ">>", vilket betyder att vilken som
    helst senare version matchar, där det  är  valfritt  att  ange
    Debianrevisionen (avdelad med bindestreck). Tillåtna versionrelationer
    är ">>" för större än, "<<" för mindre än, ">=" för större än eller
    lika med", "<=" för mindre än eller lika med, och "=" för lika med.

    Conflicts: <paketlista>
       Listar paket som är i konflikt (krockar) med detta, till exempel
       genom  att   innehålla   filer   med   samma   namn.
       Pakethanteringsprogramvaran tillåter inte två sådana paket att
       vara installerade samtidigt. Två paket med inbördes konflikt
       bör innehålla en Conflicts-rad med varandras namn.

    Replaces: <paketlista>
       Lista över paket som filer från denna ersätter. Detta används
       för att möjliggöra paket att skriva över filer från andra paket,
       och används normalt sett tillsammans med Conflicts-fältet för
       att tvinga fram borttagning av det andra paketet om även detta
       har de filer som finns i paketet det står i konflikt med.

    Provides: <paketlista>
       Detta är en lista av virtuella paket som detta tillhandahåller.
       Normalt sett används detta i de fall flera paket tillhandahåller
       samma service. Till exempel kan både sendmail och exim fungera
       som e-postserver, så de tillhandahåller ett gemensamt paket
       ("mail-transport-agent") på vilket andra paket kan bero, vilket
       gör det möjligt för sendmail eller exim att fungera som ett
       alternativ som tillfredsställer beroendet. Detta förhindrar att
       paket som beror på en e-postserver måste känna till alla deras
       paketnamn och använda "|" för att dela av listan.

    Syntaxen för Conflicts, Replaces och Provides är en lista över
    paketnamn avdelade med komman (och eventuella  blanktecken).  I
    Conflicts-fältet  läses  kommatecknet som "ELLER".  En eventuellt
    versionsnumret kan även anges, med samma syntax som ovan för Conflicts
    och Replaces-fälten.

EXEMPEL

    Package: grep
    Essential: yes
    Priority: required
    Section: base
    Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
    Architecture: sparc
    Version: 2.4-1
    Pre-Depends: libc6 (>= 2.0.105)
    Provides: rgrep
    Conflicts: rgrep
    Description: GNU grep, egrep and fgrep.
    The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west".
    GNU grep is based on a fast lazy-state deterministic matcher (about
    twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer-Moore-Gosper
    search for a fixed string that eliminates impossible text from being
    considered by the full regexp matcher without necessarily having to
    look at every character. The result is typically many times faster
    than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing
    will run more slowly, however.)

SE ÄVEN

    deb(5), dpkg(8), dpkg-deb(1).