Provided by: adduser_3.80ubuntu2_all bug

NAMN

    adduser, addgroup - lägg till en användare eller grupp till systemet

SYNOPSIS

    adduser [flaggor] [--home KATALOG] [--shell|-s SKAL] [--no-create-home]
    [--uid ID] [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--ingroup GRUPP | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] användare

    adduser  --system  [flaggor]  [--home  KATALOG]  [--shell  SKAL]
    [--no-create-home] [--uid ID] [--group | --ingroup GRUPP | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] användare

    adduser --group [flaggor] [--gid ID] grupp
    addgroup [flaggor] [--gid ID] grupp

    adduser --group --system [flaggor] [--gid ID] grupp
    addgroup --system [flaggor] [--gid ID] grupp

    adduser [flaggor] användare grupp

  VANLIGA FLAGGOR
    [--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf
    FIL]

BESKRIVNING

    adduser och addgroup lägger till användare och grupper till systemet
    enligt  kommandoradens  flaggor  och  konfigurationsinformation  i
    /etc/adduser.conf.  De  är  vänliga  gränssnitt  till  de
    lågnivåverktyg såsom programmen useradd, groupadd och usermod,
    väljer giltiga värden för UID och GUI enligt Debians policy, skapar
    hemkatalogeer med skelettkonfiguration, kör egendefinierade skript och
    andra funktioner. adduser och addgroup kan köras i ett av fem lägen:

  Lägg till en normal användare
    Om startad med ett icke-flagga-argument och utan flaggan --system eller
    --group kommer adduser att lägga till en normal användare.

    adduser kommer att välja det första tillgängliga UID från omfånget
    som angivits för normala användare i konfigurationsfilen.  UID kan
    köras över med flaggan --uid.

    Omfånget  som anges i konfigurationsfilen kan köras över med
    flaggorna --firstuid och --lastuid

    Som standard ges varje användare i Debian GNU/Linux en motsvarande
    grupp med samma namn och id. Användargrupper tillåter kataloger vara
    skrivbara för grupper som är lätthanterliga genom att placera
    lämpliga användare i nya gruppen, sätta setgid-biten på katalogen
    och se till att alla användare använder en umask på 002. Om denna
    funktion är avstängd genom att sätta USERGROUPS till no sätts alla
    användares GID till USERS_GID. Användarnas grupper kan också köras
    över från kommandoraden med flaggorna --gid eller --ingroup för att
    sätta grupp genom id eller namn.

    adduser kommer att skapa en hemkatalog enligt DHOME, GROUPHOMES och
    LETTERHOMES.  Hemkatalogen kan köras över från kommandoraden med
    flaggan --home och skalet med flaggan --shell. Hemkatalogers setgid-bit
    är satt om  USERGROUPS är yes så att alla filer som skapas i
    användarens hemkatalog kommer att ha den korrekta gruppen.

    adduser kommer att kopiera filer från SKEL till hemkatalogen och
    fråga efter finger-information (gecos) och ett lösenord. Gecos kan
    också sättas med flaggan --gecos. Med flaggan --disabled-login kommer
    kontot att skapas med stängas av tills ett lösenord är satt. Flaggan
    --disabled-password kommer inte att sätta ett lösenord men inloggning
    är fortfarande möjlig till exempel genom SSH RSA-nycklar.

    Om filen /usr/local/sbin/adduser.local existerar kommer den att startas
    efter att användarens konto har blivit uppsatt för att göra vissa
    lokala inställningar. Argumenten som skickas till adduser.local är:
    användarnamn uid gid hemkatalog
    Miljövariabeln VERBOSE sätts enligt följande regel:

    0 om --quiet angivs

    1 om varken --quiet eller --debug är angivna

    2 om --debug angivs

       (Samma gäller för varibeln DEBUG men DEBUG bör inte användas
       och kommer att tas bort i en senare version av adduser.)

  Lägg till en systemanvändare
    Om startad med ett icke-flagga-argument och flaggan --system kommer
    adduser att lägga till en systemanvändare. Om en användare med ett
    UID i systemomfånget (eller om uid angivs med den) inte redan
    existerar kommer adduser att avslutas med en varning.

    adduser kommer att välja det första tillgängliga UID från omfånget
    som angivits för systemanvändare i konfigurationsfilen.  UID kan
    köras över med flaggan --uid.

    Som standard placeras systemanvändare i gruppen nogroup. För att
    placera den nya systemanvändaren i en redan existerande grupp kan
    flaggorna --gid eller --ingroup användas. För att placera den nya
    systemanvändaren i en ny grupp med samma ID, använd flaggan --group.

    En hemkatalog skapas med samma regler som för normala användare. Den
    nya systemanvändaren kommer att ha skalet /bin/false (om inte den
    körs över med flaggan --shell) och ha möjligheten för inloggning
    avstängd. Skelettkonfigurationsfiler kopieras inte.

  Lägg till en användargrupp
    Om adduser kallas upp med flaggan --group och utan flaggan --system
    eller om addgroup kallas upp respektive kommer en användargrupp att
    läggas till.

    Ett GID kommer att väljas från omfånget som  angivits  för
    användarnas UID i konfigurationsfilen.  GID kan köras över med
    flaggan --gid.

    Gruppen skapas utan några användare.

  Lägg till en systemgrupp
    Om addgroup kallas upp med flaggan --system kommer en systemgrupp att
    läggas till.

    Ett  GID  kommer att väljas från omfånget som angivits för
    systemanvändarnas UID i konfigurationsfilen. GID kan köras över med
    flaggan --gid.

    Gruppen skapas utan några användare.

  Lägg till en existerande användare till en existerande grupp
    Om startad med två icke-flaggor-argument kommer adduser att lägga
    till en existerande användare till en existerande grupp.

FLAGGOR

    --conf FIL
       Använd FIL istället för /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Kör inte passwd för att sätta lösenordet.  Användaren
       kommer inte att kunna använda sitt konto tills lösenordet är
       satt.

    --disabled-password
       Liknande --disabled-login men inloggningar är  fortfarande
       möjliga, till exempel genom SSH RSA-nycklar men inte med
       lösenordautentisering.

    --force-badname
       Som standard kontrolleras användare och gruppnamn mot ett
       konfigurerbart reguljärt uttryck. Denna flagga tvingar adduser
       och addgroup att bara genomföra en svag kontroll för namnets
       giltighet.

    --gecos GECOS
       Sätter gecos-fältet för den nya genereade posten. adduser
       kommer inte att fråga efter finger-information om denna flagga
       anges.

    --gid ID
       När en grupp skapas tvingar denna flagga den nya GID att vara
       det angivna numret. När en användare skapas kommer denna
       flagga att sätta användaren i den gruppen.

    --group
       När kombinerad med --system kommer en grupp med samma namn och
       ID som systemanvändaren att skapas. Om den inte kombineras med
       --system kommer en grupp med angivet namn att skapas. Detta är
       standardåtgärden om programmet startas som addgroup.

    --help Visa korta instruktioner.

    --home KATALOG
       Använd KATALOG som användarens hemkatalog hellre än det
       förvalda i konfigurationsfilen. Om katalogen inte existerar
       kommer den skapas och skelettfiler kopieras dit.

    --shell SKAL
       Använd SKAL som användarens inloggningsskal hellre än det
       förvalda i konfigurationsfilen.

    --ingroup GRUPP
       Lägg till den nya användaren i GRUPP istället för en
       användargrupp eller den förvalda gruppen  definierad  av
       USERS_GID i filen adduser.conf.

    --no-create-home
       Skapa inte hemkatalogen även om den inte existerar.

    --quiet
       Visa inte informativa meddelanden, visa endast varningar och
       fel.

    --debug
       Be verbose, most useful if you want to nail down a problem with
       adduser.

    --system
       Skapa en systemanvändare.

    --uid ID
       Tvinga det nya användar-id:t att vara angivet nummer. adduser
       kommer att misslyckas om användar-id:t redan används.

    --firstuid ID
       Kör över det första UID i omfånget som UID väljs ifrån.

    --lastuid ID
       Kör över det sista UID i omfånget som UID väljs ifrån.

    --version
       Visa version och information om copyright.

FILER

    /etc/adduser.conf

SE OCKSÃ

    adduser.conf(5), deluser(8), useradd(8),  groupadd(8),  usermod(8),
    Debian Policy 9.2.2.

ÖVERSÄTTARE

    Denna   manualsida   har   översatts   av  Daniel  Nylander
    <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

    Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka ett
    e-postmeddelande  till  översättaren  eller  till  e-postlistan
    <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modifieringar av Roland
    Bauerschmidt och Marc Haber.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, med en hel del lånat från ursprungliga
    Debian adduser
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser är fri programvara; se GNU
    General Public Licence version 2 eller senare för villkor för
    kopiering. Det finns ingen garanti.