Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

       signal - kullanılabilir sinyallerin listesi

AÇIKLAMA

       Linux   hem   POSIX  güvenilir  sinyallerini  (bundan  sonra  "standart
       sinyaller"  denecektir)  hem  de  POSIX  gerçek  zamanlı   sinyallerini
       destekler.

   Standart Sinyaller
       Linux  aşağıda  listelenen standart sinyalleri desteklemektedir. Sinyal
       numaralarının  bazıları  "Değer"  sütununda  görüldüğü  gibi   mimariye
       bağımlıdır. (Üç değer verilen yerlerde ilk değer genelde alpha ve sparc
       içindir, ortadaki değer i386,  ppc  ve  sh  için,  sonuncusu  ise  mips
       içindir. - işareti sinyalin o mimaride bulunmadığını gösterir.)

       Tablonun "Eylem" sütunundaki girdiler sinyallerin öntanımlı eylemlerini
       gösterir:

       Son    Öntanımlı eylem sürecin sonlandırılmasıdır.

       Yok    Öntanımlı eylem sinyalin yoksayılmasıdır.

       Core   Öntanımlı  eylem  sürecin  sonlandırılması   ve   core   dosyası
              çıktılanmasıdır.

       Dur    Öntanımlı eylem sürecin durdurulmasıdır.

       Sinyaller ilk defa orginal POSIX.1 standardında açıklanmıştır.

       Sinyal    Değer    Eylem  Açıklama
       -------------------------------------------------------------------------
       SIGHUP       1     Son    Denetleyen uçbirimde hangup saptandı
                                  veya denetleyen sürecin ölümü
       SIGINT       2     Son    Klavyeden sistem kesmesi
       SIGQUIT      3     Core   Klavyeden çıkış
       SIGILL       4     Core   Kuraldışı komut
       SIGABRT      6     Core   abort(3)'den çık sinyali
       SIGFPE       8     Core   Kayan nokta hatası
       SIGKILL      9     Son    Öldür sinyali
       SIGSEGV     11     Core   Bellek başvurusu geçersiz
       SIGPIPE     13     Son    Kırık boruhattı: okuyucusu olmayan boruya yazma
       SIGALRM     14     Son    alarm(2)'den zamanlayıcı sinyali
       SIGTERM     15     Son    Sonlandırma sinyali
       SIGUSR1  30,10,16  Son    Kullanıcı tanımlı sinyal 1
       SIGUSR2  31,12,17  Son    Kullanıcı tanımlı sinyal 2
       SIGCHLD  20,17,18  Yok    Alt süreç durdu ya da sonlandırıldı
       SIGCONT  19,18,25         Durmuşsa devam etsin
       SIGSTOP  17,19,23  Dur    Süreci durdur
       SIGTSTP  18,20,24  Dur    tty'de yazmayı durdur
       SIGTTIN  21,21,26  Dur    artalan süreci için tty girdisi
       SIGTTOU  22,22,27  Dur    artalan süreci için tty çıktısı

       SIGKILL    ve   SIGSTOP   sinyalleri   yakalanamaz,   engellenemez   ve
       yoksayılamaz.

       Aşağıdaki sinyaller POSIX.1 standardında yoktur, SUSv2 ve SUSv3 / POSIX
       1003.1-2001 standartlarında açıklanmıştır.

       Sinyal      Değer    Eylem  Açıklama
       -------------------------------------------------------------------------
       SIGBUS     10,7,10   Core   Taşıt hatası (hatalı bellek erişimi)
       SIGPOLL              Son    Kutuplanabilir olay (Sys V). SIGIO ile aynı.
       SIGPROF    27,27,29  Son    Profilleme zamanlayıcısında zamanaşımı
       SIGSYS     12,-,12   Core   İşlev argümanı hatalı (SVID)
       SIGTRAP       5      Core   İz sürme/noktasal durdurma kapanı
       SIGURG     16,23,21  Yok    Soket üzerinde acil durum (4.2 BSD)
       SIGVTALRM  26,26,28  Son    Sanal uyarı saati (4.2 BSD)
       SIGXCPU    24,24,30  Core   İşlemci zaman sınırı aşıldı (4.2 BSD)
       SIGXFSZ    25,25,31  Core   Dosya boyut sınırı aşıldı (4.2 BSD)

       Linux  2.2 dahil ve daha öncesinde SIGSYS,  SIGXCPU,  SIGXFSZ ve (SPARC
       ve MIPS dışındaki mimarilerde) SIGBUS sinyali için  öntanımlı  davranış
       (core  çıktılanmaksızın)  süreci  sonlandırmaktı.  (SIGXCPU  ve SIGXFSZ
       sinyali   için   bazı   Unix'lerde   öntanımlı   davranış   bir    core
       çıktılamaksızın   süreci   sonlandırmak   şeklindedir.)  Linux  2.4  bu
       sinyaller için POSIX 1003.1-2001 gereksinimlerine uygun  olarak  süreci
       sonlandırırken bir core çıktılamaktadır.

       Diğer sinyaller aşağıdadır:

       Sinyal      Değer    Eylem  Açıklama
       -------------------------------------------------------------------------
       SIGIOT        6      Core   IOT kapanı. SIGABRT ile eşanlamlı
       SIGEMT      7,-,7    Son
       SIGSTKFLT   -,16,-   Son    ek işlemcide yığıt hatası (kullanılmadı)
       SIGIO      23,29,22  Son    G/Ç şimdi nümkün (4.2 BSD)
       SIGCLD      -,-,18   Yok    SIGCHLD ile eşanlamlı
       SIGPWR     29,30,19  Son    Güç kaybı (System V)
       SIGINFO     29,-,-          SIGPWR ile eşanlamlı
       SIGLOST     -,-,-    Son    Dosya kilidi kaybı
       SIGWINCH   28,28,20  Yok    Pencere boyutlandırma sinyali (4.3 BSD, Sun)
       SIGUNUSED   -,31,-   Son    Kullanılmamış sinyal (SIGSYS olacak)

       29  numaralı  sinyal  bir  alpha  için SIGINFO / SIGPWR iken sparc için
       SIGLOST'dur.

       SIGEMT sinyali POSIX 1003.1-2001 standardında  belirtilmemesine  rağmen
       çoğu Unix'de rastlandığı yerde öntanımlı eylem olarak genellikle süreci
       sonlandırır ve bir core çıktılar.

       SIGPWR (POSIX 1003.1-2001 standardında belirtilmemiştir) sinyali de  bu
       Unix'lerde   rastlandığı   yerde   öntanımlı  eylem  olarak  genellikle
       yoksayılır.

       SIGIO (POSIX  1003.1-2001  standardında  belirtilmemiştir)  sinyali  de
       başka birçok Unix'de öntanımlı olarak yoksayılır.

   Gerçek Zamanlı Sinyaller
       Linux,  POSIX.4'de  tanımlı  (ve şimdi POSIX 1003.1-2001'de de bulunan)
       gerçek zamanlı oluşumlar olarak gerçek  zamanlı  sinyalleri  destekler.
       Linux,  32'den (SIGRTMIN) 63'e (SIGRTMAX) kadar numaralı 32 tane gerçek
       zamanlı  sinyal  destekler.  (Gerçek  zamanlı  sinyallerin   aralıkları
       Unix'ler arasında değişiklik gösterdiğinden, uygulamalar gerçek zamanlı
       sinyalleri daima SIGRTMIN+n sözdizimi ile kullanmalıdır.)

       Standart sinyallerin tersine gerçek zamanlı sinyallerin önceden tanımlı
       anlamları  yoktur:  gerçek  zamanlı  sinyallerin  tümü uygulama tanımlı
       amaçlar için kullanılır. (Yine de gerçek zamanlı sinyallerin ilk  üçünü
       LinuxThreads oluşumları kullanır.)

       Gerçek zamanlı sinyaller aşağıdaki özelliklere sahiptir:

       1.  Gerçek  zamanlı  sinyallerin  çoklu gerçeklemeleri kuyruklanabilir.
           Tersine olarak, bir standart sinyal bloklanmış olduğu  halde  çoklu
           gerçeklemeleri     kulanılmışsa     sadece     bir     gerçeklemesi
           kuyruklanabilir.

       2.  Bir  sinyal  sigqueue(2)   kullanılarak   gönderilmişse,   sinyalle
           birlikte  bir  değer  (bir tamsayı ya da gösterici) gönderilebilir.
           Sinyali   alan   süreç   sigaction(2)'la   SA_SIGACTION   bayrağını
           kullanarak  bu sinyal için bir tutucu oluşturursa, bu süreç veriyi,
           tutucuya  ikinci  argüman  olarak  aktarılan  siginfo_t   yapısının
           si_value  alanı  üzerinden sağlayabilir. Diğer taraftan, bu yapının
           si_pid ve si_uid alanları sinyali gönderen sürecin gerçek kullanıcı
           kimliği ile süreç kimliğini (PID) elde etmekte kullanılabilir.

       3.  Gerçek  zamanlı sinyaller garanti edilmiş bir sırada teslim edilir.
           Aynı türdeki çoklu gerçek zamanlı sinyaller gönderildikleri sırayla
           teslim   edilir.   Bir   sürece  farklı  gerçek  zamanlı  sinyaller
           gönderilmişse,  en  düşük  numaralı  sinyalden  başlayarak   teslim
           edilirler   (yani   düşük   numaralı   sinyallerin   önceliği  daha
           yüksektir.).

       Eğer bir süreç için  hem  standart  hem  de  gerçek  zamanlı  sinyaller
       askıdaysa,  POSIX  hangisinin  önce teslim edileceğini belirlememiştir.
       Linux, benzer bir  çok  gerçeklemede  olduğu  gibi  böyle  bir  durumda
       standart sinyallere öncelik verir.

       POSIX'e  uygun  olarak,  bir  oluşum,  bir  sürece kuyruklanacak gerçek
       zamanlı  sinyallerin  sayısının  en  azından  _POSIX_SIGQUEUE_MAX  (32)
       olmasına  izin  vermelidir.  Bunula  birlikte,  süreç  başına bir sınır
       koymaktansa, Linux  tüm  süreçler  için  kuyruklanacak  gerçek  zamanlı
       sinyallerin  sayısı  için  sistem  çapında  bir  sınır  koyar. Bu sınır
       /proc/sys/kernel/rtsig-max dosyasında  görülebilir  ve  izinlere  bağlı
       olarak  değiştirilebilir.  /proc/sys/kernel/rtsig-max  ile  ilgili  bir
       dosya ile de kaç  tane  gerçek  zamanlı  sinyalin  kuyruklanmış  olduğu
       görülebilir.

UYUMLULUK

       POSIX.1

YAZILIM HATALARI

       SIGIO  ve  SIGLOST  aynı  değere  sahiptir.  Sonuncusu  çekirdek kaynak
       kodunda  iptal  edilmiştir,  ancak  hala  bazı   yazılımların   derleme
       süreçleri 29 numaralı sinyalin SIGLOST olduğunu düşünüyor.

İLGİLİ BELGELER

       kill(1),     kill(2),     setitimer(2),     sigaction(2),    signal(2),
       sigprocmask(2), mask(2), sigqueue(2)

ÇEVİREN

       Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler.org>, Kasım 2003