Provided by: libdatetime-locale-perl_1.23-1_all bug

NAME

    DateTime::Locale::ln_CD - Locale data examples for the Lingala Congo - Kinshasa (ln-CD)
    locale

DESCRIPTION

    This pod file contains examples of the locale data available for the Lingala Congo -
    Kinshasa locale.

  Days
    Wide (format)

     mokɔlɔ mwa yambo
     mokɔlɔ mwa míbalé
     mokɔlɔ mwa mísáto
     mokɔlɔ ya mínéi
     mokɔlɔ ya mítáno
     mpɔ́sɔ
     eyenga

    Abbreviated (format)

     ybo
     mbl
     mst
     min
     mtn
     mps
     eye

    Narrow (format)

     y
     m
     m
     m
     m
     p
     e

    Wide (stand-alone)

     mokɔlɔ mwa yambo
     mokɔlɔ mwa míbalé
     mokɔlɔ mwa mísáto
     mokɔlɔ ya mínéi
     mokɔlɔ ya mítáno
     mpɔ́sɔ
     eyenga

    Abbreviated (stand-alone)

     ybo
     mbl
     mst
     min
     mtn
     mps
     eye

    Narrow (stand-alone)

     y
     m
     m
     m
     m
     p
     e

  Months
    Wide (format)

     sánzá ya yambo
     sánzá ya míbalé
     sánzá ya mísáto
     sánzá ya mínei
     sánzá ya mítáno
     sánzá ya motóbá
     sánzá ya nsambo
     sánzá ya mwambe
     sánzá ya libwa
     sánzá ya zómi
     sánzá ya zómi na mɔ̌kɔ́
     sánzá ya zómi na míbalé

    Abbreviated (format)

     yan
     fbl
     msi
     apl
     mai
     yun
     yul
     agt
     stb
     ɔtb
     nvb
     dsb

    Narrow (format)

     y
     f
     m
     a
     m
     y
     y
     a
     s
     ɔ
     n
     d

    Wide (stand-alone)

     sánzá ya yambo
     sánzá ya míbalé
     sánzá ya mísáto
     sánzá ya mínei
     sánzá ya mítáno
     sánzá ya motóbá
     sánzá ya nsambo
     sánzá ya mwambe
     sánzá ya libwa
     sánzá ya zómi
     sánzá ya zómi na mɔ̌kɔ́
     sánzá ya zómi na míbalé

    Abbreviated (stand-alone)

     yan
     fbl
     msi
     apl
     mai
     yun
     yul
     agt
     stb
     ɔtb
     nvb
     dsb

    Narrow (stand-alone)

     y
     f
     m
     a
     m
     y
     y
     a
     s
     ɔ
     n
     d

  Quarters
    Wide (format)

     sánzá mísáto ya yambo
     sánzá mísáto ya míbalé
     sánzá mísáto ya mísáto
     sánzá mísáto ya mínei

    Abbreviated (format)

     SM1
     SM2
     SM3
     SM4

    Narrow (format)

     1
     2
     3
     4

    Wide (stand-alone)

     sánzá mísáto ya yambo
     sánzá mísáto ya míbalé
     sánzá mísáto ya mísáto
     sánzá mísáto ya mínei

    Abbreviated (stand-alone)

     SM1
     SM2
     SM3
     SM4

    Narrow (stand-alone)

     1
     2
     3
     4

  Eras
    Wide (format)

     Yambo ya Yézu Krís
     Nsima ya Yézu Krís

    Abbreviated (format)

     libóso ya
     nsima ya Y

    Narrow (format)

     libóso ya
     nsima ya Y

  Date Formats
    Full

     2008-02-05T18:30:30 = mokɔlɔ mwa míbalé 5 sánzá ya míbalé 2008
     1995-12-22T09:05:02 = mokɔlɔ ya mítáno 22 sánzá ya zómi na míbalé 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = mpɔ́sɔ 15 sánzá ya libwa -10

    Long

     2008-02-05T18:30:30 = 5 sánzá ya míbalé 2008
     1995-12-22T09:05:02 = 22 sánzá ya zómi na míbalé 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = 15 sánzá ya libwa -10

    Medium

     2008-02-05T18:30:30 = 5 fbl 2008
     1995-12-22T09:05:02 = 22 dsb 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = 15 stb -10

    Short

     2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
     1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
     -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

  Time Formats
    Full

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

    Long

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

    Medium

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

    Short

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

  Datetime Formats
    Full

     2008-02-05T18:30:30 = mokɔlɔ mwa míbalé 5 sánzá ya míbalé 2008 18:30:30 UTC
     1995-12-22T09:05:02 = mokɔlɔ ya mítáno 22 sánzá ya zómi na míbalé 1995 09:05:02 UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = mpɔ́sɔ 15 sánzá ya libwa -10 04:44:23 UTC

    Long

     2008-02-05T18:30:30 = 5 sánzá ya míbalé 2008 18:30:30 UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 22 sánzá ya zómi na míbalé 1995 09:05:02 UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 15 sánzá ya libwa -10 04:44:23 UTC

    Medium

     2008-02-05T18:30:30 = 5 fbl 2008 18:30:30
     1995-12-22T09:05:02 = 22 dsb 1995 09:05:02
     -0010-09-15T04:44:23 = 15 stb -10 04:44:23

    Short

     2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
     1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
     -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 04:44

  Available Formats
    Bh (h B)

     2008-02-05T18:30:30 = 6 B
     1995-12-22T09:05:02 = 9 B
     -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

    Bhm (h:mm B)

     2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
     1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
     -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

    Bhms (h:mm:ss B)

     2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
     1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
     -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

    E (ccc)

     2008-02-05T18:30:30 = mbl
     1995-12-22T09:05:02 = mtn
     -0010-09-15T04:44:23 = mps

    EBhm (E h:mm B)

     2008-02-05T18:30:30 = mbl 6:30 B
     1995-12-22T09:05:02 = mtn 9:05 B
     -0010-09-15T04:44:23 = mps 4:44 B

    EBhms (E h:mm:ss B)

     2008-02-05T18:30:30 = mbl 6:30:30 B
     1995-12-22T09:05:02 = mtn 9:05:02 B
     -0010-09-15T04:44:23 = mps 4:44:23 B

    EHm (E HH:mm)

     2008-02-05T18:30:30 = mbl 18:30
     1995-12-22T09:05:02 = mtn 09:05
     -0010-09-15T04:44:23 = mps 04:44

    EHms (E HH:mm:ss)

     2008-02-05T18:30:30 = mbl 18:30:30
     1995-12-22T09:05:02 = mtn 09:05:02
     -0010-09-15T04:44:23 = mps 04:44:23

    Ed (E d)

     2008-02-05T18:30:30 = mbl 5
     1995-12-22T09:05:02 = mtn 22
     -0010-09-15T04:44:23 = mps 15

    Ehm (E h:mm a)

     2008-02-05T18:30:30 = mbl 6:30 mpókwa
     1995-12-22T09:05:02 = mtn 9:05 ntɔ́ngɔ́
     -0010-09-15T04:44:23 = mps 4:44 ntɔ́ngɔ́

    Ehms (E h:mm:ss a)

     2008-02-05T18:30:30 = mbl 6:30:30 mpókwa
     1995-12-22T09:05:02 = mtn 9:05:02 ntɔ́ngɔ́
     -0010-09-15T04:44:23 = mps 4:44:23 ntɔ́ngɔ́

    Gy (G y)

     2008-02-05T18:30:30 = nsima ya Y 2008
     1995-12-22T09:05:02 = nsima ya Y 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = libóso ya -10

    GyMMM (G y MMM)

     2008-02-05T18:30:30 = nsima ya Y 2008 fbl
     1995-12-22T09:05:02 = nsima ya Y 1995 dsb
     -0010-09-15T04:44:23 = libóso ya -10 stb

    GyMMMEd (G y MMM d, E)

     2008-02-05T18:30:30 = nsima ya Y 2008 fbl 5, mbl
     1995-12-22T09:05:02 = nsima ya Y 1995 dsb 22, mtn
     -0010-09-15T04:44:23 = libóso ya -10 stb 15, mps

    GyMMMd (G y MMM d)

     2008-02-05T18:30:30 = nsima ya Y 2008 fbl 5
     1995-12-22T09:05:02 = nsima ya Y 1995 dsb 22
     -0010-09-15T04:44:23 = libóso ya -10 stb 15

    H (HH)

     2008-02-05T18:30:30 = 18
     1995-12-22T09:05:02 = 09
     -0010-09-15T04:44:23 = 04

    Hm (HH:mm)

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

    Hms (HH:mm:ss)

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

    Hmsv (HH:mm:ss v)

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

    Hmv (HH:mm v)

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

    M (L)

     2008-02-05T18:30:30 = 2
     1995-12-22T09:05:02 = 12
     -0010-09-15T04:44:23 = 9

    MEd (E d/M)

     2008-02-05T18:30:30 = mbl 5/2
     1995-12-22T09:05:02 = mtn 22/12
     -0010-09-15T04:44:23 = mps 15/9

    MMM (LLL)

     2008-02-05T18:30:30 = fbl
     1995-12-22T09:05:02 = dsb
     -0010-09-15T04:44:23 = stb

    MMMEd (E d MMM)

     2008-02-05T18:30:30 = mbl 5 fbl
     1995-12-22T09:05:02 = mtn 22 dsb
     -0010-09-15T04:44:23 = mps 15 stb

    MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

     2008-02-05T18:30:30 = week 1 of sánzá ya míbalé
     1995-12-22T09:05:02 = week 3 of sánzá ya zómi na míbalé
     -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of sánzá ya libwa

    MMMMd (MMMM d)

     2008-02-05T18:30:30 = sánzá ya míbalé 5
     1995-12-22T09:05:02 = sánzá ya zómi na míbalé 22
     -0010-09-15T04:44:23 = sánzá ya libwa 15

    MMMd (d MMM)

     2008-02-05T18:30:30 = 5 fbl
     1995-12-22T09:05:02 = 22 dsb
     -0010-09-15T04:44:23 = 15 stb

    Md (d/M)

     2008-02-05T18:30:30 = 5/2
     1995-12-22T09:05:02 = 22/12
     -0010-09-15T04:44:23 = 15/9

    d (d)

     2008-02-05T18:30:30 = 5
     1995-12-22T09:05:02 = 22
     -0010-09-15T04:44:23 = 15

    h (h a)

     2008-02-05T18:30:30 = 6 mpókwa
     1995-12-22T09:05:02 = 9 ntɔ́ngɔ́
     -0010-09-15T04:44:23 = 4 ntɔ́ngɔ́

    hm (h:mm a)

     2008-02-05T18:30:30 = 6:30 mpókwa
     1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ntɔ́ngɔ́
     -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ntɔ́ngɔ́

    hms (h:mm:ss a)

     2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 mpókwa
     1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ntɔ́ngɔ́
     -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ntɔ́ngɔ́

    hmsv (h:mm:ss a v)

     2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 mpókwa UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ntɔ́ngɔ́ UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ntɔ́ngɔ́ UTC

    hmv (h:mm a v)

     2008-02-05T18:30:30 = 6:30 mpókwa UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ntɔ́ngɔ́ UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ntɔ́ngɔ́ UTC

    ms (m:ss)

     2008-02-05T18:30:30 = 30:30
     1995-12-22T09:05:02 = 5:02
     -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

    y (y)

     2008-02-05T18:30:30 = 2008
     1995-12-22T09:05:02 = 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = -10

    yM (M/y)

     2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
     1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
     -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

    yMEd (E d/M/y)

     2008-02-05T18:30:30 = mbl 5/2/2008
     1995-12-22T09:05:02 = mtn 22/12/1995
     -0010-09-15T04:44:23 = mps 15/9/-10

    yMMM (MMM y)

     2008-02-05T18:30:30 = fbl 2008
     1995-12-22T09:05:02 = dsb 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = stb -10

    yMMMEd (E d MMM y)

     2008-02-05T18:30:30 = mbl 5 fbl 2008
     1995-12-22T09:05:02 = mtn 22 dsb 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = mps 15 stb -10

    yMMMM (y MMMM)

     2008-02-05T18:30:30 = 2008 sánzá ya míbalé
     1995-12-22T09:05:02 = 1995 sánzá ya zómi na míbalé
     -0010-09-15T04:44:23 = -10 sánzá ya libwa

    yMMMd (d MMM y)

     2008-02-05T18:30:30 = 5 fbl 2008
     1995-12-22T09:05:02 = 22 dsb 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = 15 stb -10

    yMd (d/M/y)

     2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
     1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
     -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

    yQQQ (QQQ y)

     2008-02-05T18:30:30 = SM1 2008
     1995-12-22T09:05:02 = SM4 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = SM3 -10

    yQQQQ (QQQQ y)

     2008-02-05T18:30:30 = sánzá mísáto ya yambo 2008
     1995-12-22T09:05:02 = sánzá mísáto ya mínei 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = sánzá mísáto ya mísáto -10

    yw-count-other ('week' w 'of' Y)

     2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
     1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

  Miscellaneous
    Prefers 24 hour time?

    Yes

    Local first day of the week

    1 (mokɔlɔ mwa yambo)

SUPPORT

    See DateTime::Locale.