Provided by: libdatetime-locale-perl_1.23-1_all bug

NAME

    DateTime::Locale::nnh - Locale data examples for the Ngiemboon (nnh) locale

DESCRIPTION

    This pod file contains examples of the locale data available for the Ngiemboon locale.

  Days
    Wide (format)

     mvfò lyɛ̌ʼ
     mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
     tsètsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
     mbɔ́ɔntè tsetsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
     mvfò màga lyɛ̌ʼ
     màga lyɛ̌ʼ
     lyɛʼɛ́ sẅíŋtè

    Abbreviated (format)

     mvfò lyɛ̌ʼ
     mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
     tsètsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
     mbɔ́ɔntè tsetsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
     mvfò màga lyɛ̌ʼ
     màga lyɛ̌ʼ
     lyɛʼɛ́ sẅíŋtè

    Narrow (format)

     M
     T
     W
     T
     F
     S
     S

    Wide (stand-alone)

     mvfò lyɛ̌ʼ
     mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
     tsètsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
     mbɔ́ɔntè tsetsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
     mvfò màga lyɛ̌ʼ
     màga lyɛ̌ʼ
     lyɛʼɛ́ sẅíŋtè

    Abbreviated (stand-alone)

     mvfò lyɛ̌ʼ
     mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
     tsètsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
     mbɔ́ɔntè tsetsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
     mvfò màga lyɛ̌ʼ
     màga lyɛ̌ʼ
     lyɛʼɛ́ sẅíŋtè

    Narrow (stand-alone)

     M
     T
     W
     T
     F
     S
     S

  Months
    Wide (format)

     saŋ tsetsɛ̀ɛ lùm
     saŋ kàg ngwóŋ
     saŋ lepyè shúm
     saŋ cÿó
     saŋ tsɛ̀ɛ cÿó
     saŋ njÿoláʼ
     saŋ tyɛ̀b tyɛ̀b mbʉ̀ŋ
     saŋ mbʉ̀ŋ
     saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ
     saŋ tàŋa tsetsáʼ
     saŋ mejwoŋó
     saŋ lùm

    Abbreviated (format)

     saŋ tsetsɛ̀ɛ lùm
     saŋ kàg ngwóŋ
     saŋ lepyè shúm
     saŋ cÿó
     saŋ tsɛ̀ɛ cÿó
     saŋ njÿoláʼ
     saŋ tyɛ̀b tyɛ̀b mbʉ̀ŋ
     saŋ mbʉ̀ŋ
     saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ
     saŋ tàŋa tsetsáʼ
     saŋ mejwoŋó
     saŋ lùm

    Narrow (format)

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
     10
     11
     12

    Wide (stand-alone)

     saŋ tsetsɛ̀ɛ lùm
     saŋ kàg ngwóŋ
     saŋ lepyè shúm
     saŋ cÿó
     saŋ tsɛ̀ɛ cÿó
     saŋ njÿoláʼ
     saŋ tyɛ̀b tyɛ̀b mbʉ̀ŋ
     saŋ mbʉ̀ŋ
     saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ
     saŋ tàŋa tsetsáʼ
     saŋ mejwoŋó
     saŋ lùm

    Abbreviated (stand-alone)

     saŋ tsetsɛ̀ɛ lùm
     saŋ kàg ngwóŋ
     saŋ lepyè shúm
     saŋ cÿó
     saŋ tsɛ̀ɛ cÿó
     saŋ njÿoláʼ
     saŋ tyɛ̀b tyɛ̀b mbʉ̀ŋ
     saŋ mbʉ̀ŋ
     saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ
     saŋ tàŋa tsetsáʼ
     saŋ mejwoŋó
     saŋ lùm

    Narrow (stand-alone)

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
     10
     11
     12

  Quarters
    Wide (format)

     Q1
     Q2
     Q3
     Q4

    Abbreviated (format)

     Q1
     Q2
     Q3
     Q4

    Narrow (format)

     1
     2
     3
     4

    Wide (stand-alone)

     Q1
     Q2
     Q3
     Q4

    Abbreviated (stand-alone)

     Q1
     Q2
     Q3
     Q4

    Narrow (stand-alone)

     1
     2
     3
     4

  Eras
    Wide (format)

     mé zyé Yěsô
     mé gÿo ńzyé Yěsô

    Abbreviated (format)

     m.z.Y.
     m.g.n.Y.

    Narrow (format)

     m.z.Y.
     m.g.n.Y.

  Date Formats
    Full

     2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 5 na saŋ kàg ngwóŋ, 2008
     1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 22 na saŋ lùm, 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 15 na saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10

    Long

     2008-02-05T18:30:30 = lyɛ̌ʼ 5 na saŋ kàg ngwóŋ, 2008
     1995-12-22T09:05:02 = lyɛ̌ʼ 22 na saŋ lùm, 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = lyɛ̌ʼ 15 na saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10

    Medium

     2008-02-05T18:30:30 = 5 saŋ kàg ngwóŋ, 2008
     1995-12-22T09:05:02 = 22 saŋ lùm, 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = 15 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10

    Short

     2008-02-05T18:30:30 = 05/02/08
     1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95
     -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10

  Time Formats
    Full

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

    Long

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

    Medium

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

    Short

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

  Datetime Formats
    Full

     2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 5 na saŋ kàg ngwóŋ, 2008,18:30:30 UTC
     1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 22 na saŋ lùm, 1995,09:05:02 UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 15 na saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10,04:44:23 UTC

    Long

     2008-02-05T18:30:30 = lyɛ̌ʼ 5 na saŋ kàg ngwóŋ, 2008, 18:30:30 UTC
     1995-12-22T09:05:02 = lyɛ̌ʼ 22 na saŋ lùm, 1995, 09:05:02 UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = lyɛ̌ʼ 15 na saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10, 04:44:23 UTC

    Medium

     2008-02-05T18:30:30 = 5 saŋ kàg ngwóŋ, 2008 18:30:30
     1995-12-22T09:05:02 = 22 saŋ lùm, 1995 09:05:02
     -0010-09-15T04:44:23 = 15 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10 04:44:23

    Short

     2008-02-05T18:30:30 = 05/02/08 18:30
     1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95 09:05
     -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10 04:44

  Available Formats
    Bh (h B)

     2008-02-05T18:30:30 = 6 B
     1995-12-22T09:05:02 = 9 B
     -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

    Bhm (h:mm B)

     2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
     1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
     -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

    Bhms (h:mm:ss B)

     2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
     1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
     -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

    E (ccc)

     2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
     1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ
     -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ

    EBhm (E h:mm B)

     2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ 6:30 B
     1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ 9:05 B
     -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ 4:44 B

    EBhms (E h:mm:ss B)

     2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ 6:30:30 B
     1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ 9:05:02 B
     -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ 4:44:23 B

    EHm (E HH:mm)

     2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ 18:30
     1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ 09:05
     -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ 04:44

    EHms (E HH:mm:ss)

     2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ 18:30:30
     1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ 09:05:02
     -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ 04:44:23

    Ed (d, E)

     2008-02-05T18:30:30 = 5, mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
     1995-12-22T09:05:02 = 22, mvfò màga lyɛ̌ʼ
     -0010-09-15T04:44:23 = 15, màga lyɛ̌ʼ

    Ehm (E h:mm a)

     2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ 6:30 ncwònzém
     1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ 9:05 mbaʼámbaʼ
     -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ 4:44 mbaʼámbaʼ

    Ehms (E h:mm:ss a)

     2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ 6:30:30 ncwònzém
     1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ 9:05:02 mbaʼámbaʼ
     -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ 4:44:23 mbaʼámbaʼ

    Gy (G y)

     2008-02-05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008
     1995-12-22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = m.z.Y. -10

    GyMMM (G y MMM)

     2008-02-05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008 saŋ kàg ngwóŋ
     1995-12-22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995 saŋ lùm
     -0010-09-15T04:44:23 = m.z.Y. -10 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ

    GyMMMEd (G y MMM d, E)

     2008-02-05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008 saŋ kàg ngwóŋ 5, mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
     1995-12-22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995 saŋ lùm 22, mvfò màga lyɛ̌ʼ
     -0010-09-15T04:44:23 = m.z.Y. -10 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ 15, màga lyɛ̌ʼ

    GyMMMd (G y MMM d)

     2008-02-05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008 saŋ kàg ngwóŋ 5
     1995-12-22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995 saŋ lùm 22
     -0010-09-15T04:44:23 = m.z.Y. -10 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ 15

    H (HH)

     2008-02-05T18:30:30 = 18
     1995-12-22T09:05:02 = 09
     -0010-09-15T04:44:23 = 04

    Hm (HH:mm)

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

    Hms (HH:mm:ss)

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

    Hmsv (HH:mm:ss v)

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

    Hmv (HH:mm v)

     2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

    M (L)

     2008-02-05T18:30:30 = 2
     1995-12-22T09:05:02 = 12
     -0010-09-15T04:44:23 = 9

    MEd (MM-dd, E)

     2008-02-05T18:30:30 = 02-05, mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
     1995-12-22T09:05:02 = 12-22, mvfò màga lyɛ̌ʼ
     -0010-09-15T04:44:23 = 09-15, màga lyɛ̌ʼ

    MMM (LLL)

     2008-02-05T18:30:30 = saŋ kàg ngwóŋ
     1995-12-22T09:05:02 = saŋ lùm
     -0010-09-15T04:44:23 = saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ

    MMMEd (MMM d, E)

     2008-02-05T18:30:30 = saŋ kàg ngwóŋ 5, mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
     1995-12-22T09:05:02 = saŋ lùm 22, mvfò màga lyɛ̌ʼ
     -0010-09-15T04:44:23 = saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ 15, màga lyɛ̌ʼ

    MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

     2008-02-05T18:30:30 = week 1 of saŋ kàg ngwóŋ
     1995-12-22T09:05:02 = week 3 of saŋ lùm
     -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ

    MMMMd (MMMM d)

     2008-02-05T18:30:30 = saŋ kàg ngwóŋ 5
     1995-12-22T09:05:02 = saŋ lùm 22
     -0010-09-15T04:44:23 = saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ 15

    MMMd (MMM d)

     2008-02-05T18:30:30 = saŋ kàg ngwóŋ 5
     1995-12-22T09:05:02 = saŋ lùm 22
     -0010-09-15T04:44:23 = saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ 15

    Md (MM-dd)

     2008-02-05T18:30:30 = 02-05
     1995-12-22T09:05:02 = 12-22
     -0010-09-15T04:44:23 = 09-15

    d (d)

     2008-02-05T18:30:30 = 5
     1995-12-22T09:05:02 = 22
     -0010-09-15T04:44:23 = 15

    h (h a)

     2008-02-05T18:30:30 = 6 ncwònzém
     1995-12-22T09:05:02 = 9 mbaʼámbaʼ
     -0010-09-15T04:44:23 = 4 mbaʼámbaʼ

    hm (h:mm a)

     2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ncwònzém
     1995-12-22T09:05:02 = 9:05 mbaʼámbaʼ
     -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 mbaʼámbaʼ

    hms (h:mm:ss a)

     2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ncwònzém
     1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 mbaʼámbaʼ
     -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 mbaʼámbaʼ

    hmsv (h:mm:ss a v)

     2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ncwònzém UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 mbaʼámbaʼ UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 mbaʼámbaʼ UTC

    hmv (h:mm a v)

     2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ncwònzém UTC
     1995-12-22T09:05:02 = 9:05 mbaʼámbaʼ UTC
     -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 mbaʼámbaʼ UTC

    ms (mm:ss)

     2008-02-05T18:30:30 = 30:30
     1995-12-22T09:05:02 = 05:02
     -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

    y (y)

     2008-02-05T18:30:30 = 2008
     1995-12-22T09:05:02 = 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = -10

    yM (y-MM)

     2008-02-05T18:30:30 = 2008-02
     1995-12-22T09:05:02 = 1995-12
     -0010-09-15T04:44:23 = -10-09

    yMEd (E , 'lyɛ'̌ʼ d 'na' M, y)

     2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 5 na 2, 2008
     1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 22 na 12, 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 15 na 9, -10

    yMMM (MMM y)

     2008-02-05T18:30:30 = saŋ kàg ngwóŋ 2008
     1995-12-22T09:05:02 = saŋ lùm 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ -10

    yMMMEd (E , 'lyɛ'̌ʼ d 'na' MMM, y)

     2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 5 na saŋ kàg ngwóŋ, 2008
     1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 22 na saŋ lùm, 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 15 na saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10

    yMMMM (y MMMM)

     2008-02-05T18:30:30 = 2008 saŋ kàg ngwóŋ
     1995-12-22T09:05:02 = 1995 saŋ lùm
     -0010-09-15T04:44:23 = -10 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ

    yMMMd ('lyɛ'̌ʼ d 'na' MMMM, y)

     2008-02-05T18:30:30 = lyɛ̌ʼ 5 na saŋ kàg ngwóŋ, 2008
     1995-12-22T09:05:02 = lyɛ̌ʼ 22 na saŋ lùm, 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = lyɛ̌ʼ 15 na saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10

    yMd (d/M/y)

     2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
     1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
     -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

    yQQQ (y QQQ)

     2008-02-05T18:30:30 = 2008 Q1
     1995-12-22T09:05:02 = 1995 Q4
     -0010-09-15T04:44:23 = -10 Q3

    yQQQQ (y QQQQ)

     2008-02-05T18:30:30 = 2008 Q1
     1995-12-22T09:05:02 = 1995 Q4
     -0010-09-15T04:44:23 = -10 Q3

    yw-count-other ('week' w 'of' Y)

     2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
     1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
     -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

  Miscellaneous
    Prefers 24 hour time?

    Yes

    Local first day of the week

    1 (mvfò lyɛ̌ʼ)

SUPPORT

    See DateTime::Locale.