Provided by: libkf5kdelibs4support5-bin_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NOM

    kf5-config - Imprimeix a la pantalla els camins de la instal⋅lació de les Qt(TM) i dels
    Frameworks

SINOPSI

    kf5-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix]
         [--version] [--kde-version] [--types] [--path tipus] [--userpath tipus]
         [--install tipus] [--qt-prefix] [--qt-binaries] [--qt-libraries] [--qt-plugins]

DESCRIPCIÓ

    El kf5-config és un programa de línia d'ordres emprat per a rebre informació quant a la
    instal⋅lació del Frameworks o els camins emprats.

    Aquest programa s'usa per a determinar els diversos aspectes d'on resideix instal⋅lat el
    Frameworks al vostre sistema.

      Nota
      El kf5-config sobretot és el substitut pel kde4-config, mentre que l'eina que es
      recomana utilitzar en el seu lloc és qtpaths (la qual es lliura amb les Qt(TM)).

OPCIONS

    --expandvars
      Expandeix ${prefix} i ${exec_prefix} en la sortida.

    --prefix
      Les biblioteques Frameworks han estat compilades sobre el prefix.

    --exec-prefix
      Les biblioteques Frameworks han estat compilades sobre l'exec_prefix.

    --libsuffix
      El camí de les biblioteques es troba al sufix.

    --localprefix
      Prefix en $HOME usat per a escriure fitxers.

    --version
      Versió de les Qt(TM) i versió contra la que s'han compilat les biblioteques del
      Frameworks i el kf5-config

    --kde-version
      Les biblioteques Frameworks han estat compilades en la versió.

    --types
      Imprimeix a la pantalla una llista de tots els tipus de recursos KDE disponibles.

    --path tipus
      Cerca el camí per al tipus especificat.

    --userpath tipus
      Camins d'usuari per als tipus: desktop|document

    --install tipus
      Prefix a on instal⋅lar els fitxers de recursos.

    --qt-prefix
      Prefix d'instal⋅lació per a les Qt(TM)

    --qt-binaries
      Ubicació on s'han instal⋅lat els binaris de les Qt(TM).

    --qt-libraries
      Ubicació on s'han instal⋅lat les biblioteques de les Qt(TM).

    --qt-plugins
      Ubicació on s'han instal⋅lat els connectors de les Qt(TM).

EXEMPLES

    Imprimeix a la pantalla el directori arrel de la instal⋅lació del Frameworks:

    % kf5-config --prefix

    Imprimeix a la pantalla una llista de tots els tipus de recursos:

    % kf5-config --types

    Imprimeix a la pantalla el camí del fons de pantalla que teniu instal⋅lat:

    % kf5-config --path fons_de_pantalla

VEGEU TAMBÉ

    kf5options(7)

ERRORS

    No se'n coneixen.

AUTOR

    Kulow, Stephan <coolo@kde.org>
      Autor.