Provided by: kgendesignerplugin-bin_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NOM

    kgendesignerplugin - Genera connectors d'estri pel Qt(TM) Designer.

SINOPSI

    kgendesignerplugin [OPCIONS...] fitxer

DESCRIPCIÓ

    Els connectors d'estri personalitzats pel Qt(TM) Designer solen seguir un patró estàndard,
    i les classes proporcionades pel connector proporcionen principalment informació estàtica,
    juntament amb la funció de crear una instància que normalment només és una crida de
    constructor simple. kgendesignerplugin permet als desenvolupadors de biblioteques que
    proporcionen estris nous, el fet de crear un connector d'aquest tipus sense necessitat de
    crear tot el codi repetitiu associat, proporcionant un simple fitxer de descripció d'estil
    ini.

    kgendesignerplugin tria els valors per omissió per a la majoria dels ajustaments, de
    manera que sol ser necessària una configuració mínima.

OPCIONS

    -o fitxer
      El nom per al fitxer C++ generat. Si no es dóna, s'utilitza la sortida estàndard
      (stdout).

    -n nom_del_connector
      Es proporciona per compatibilitat. El valor per omissió per a l'opció PluginName al
      fitxer d'entrada.

    -g grup
      Es proporciona per compatibilitat. El valor per omissió per a l'opció DefaultGroup al
      fitxer d'entrada.

    --author
      Mostra informació sobre l'autor.

    --license
      Mostra informació sobre la llicència.

    -h, --help
      Mostra un text breu d'ajuda.

    -v, --version
      Mostra informació sobre la versió.

FORMAT DEL FITXER

    El fitxer d'entrada és un fitxer de configuració d'estil ini (en concret, és el format
    implementat per l'entorn de treball KConfig), el qual descriu un conjunt d'estris. Conté
    una secció [Global], la qual proporciona informació general sobre el connector, i una
    secció per a cada estri que s'ha d'incloure en el connector.

    La secció [Global] conté les següents entrades:

    DefaultGroup
      El valor per omissió per a l'entrada Group en les seccions de classe (per omissió:
      «Custom», a menys que s'indiqui l'opció -g).

    Includes
      Una llista (separada per comes) dels «includes» requerits (per omissió: buida).
      Tingueu en compte que els fitxers de capçalera pels estris especificats més endavant
      al fitxer no s'han de llistar aquí. En canvi, això és per a les capçaleres especials
      per a l'ús propi del connector, com les de les classes que proporcionen vistes
      prèvies.

    PluginName
      El nom de la classe de C++ principal en el connector (per omissió: «WidgetsPlugin», a
      menys que s'indiqui l'opció -n).

    Cada classe ha de tenir la seva pròpia secció [ClassName], la qual pot incloure les
    següents entrades:

    CodeTemplate
      El valor retornat per la funció codeTemplate() del connector, la qual és marcada per a
      «ús futur» pel Qt(TM) Designer (per omissió: buida).

    ConstructorArgs
      Els arguments que s'ha de passar al constructor de la classe indicada per ImplClass.
      Aquests han d'estar envoltats entre parèntesis (per omissió: «(parent)»). L'única
      variable garantida que estarà disponible és la parent, la qual és la pare de QWidget
      passada pel Qt(TM) Designer.

      Aquesta entrada serà ignorada si s'estableix CreateWidget.

    CreateWidget
      El codi necessari per crear una instància de l'estri (per omissió: utilitza new per
      crear una instància de la classe indicada per l'entrada ImplClass, passant els
      arguments especificats per ConstructorArgs). Vegeu les notes per a ImplClass i
      ConstructorArgs.

    DomXML
      Una descripció IU en XML de l'estri (per omissió: el valor per omissió proporcionat
      per les capçaleres al connector del Qt(TM) Designer).

    Group
      El grup per mostrar l'estri sota el Qt(TM) Designer (per omissió: el valor de
      l'entrada DefaultGroup a la secció [Global]).

    IconName
      El fitxer d'imatge o nom d'icona estàndard que s'utilitza com a icona per aquest estri
      en la llista d'estris del Qt(TM) Designer (per omissió: un fitxer PNG anomenat amb el
      nom de la secció, eliminant qualsevol caràcter de dos punts, al directori «pics» dins
      d'un fitxer de recursos compilat. Per exemple, :/pics/Foo.png a la secció [Foo], o
      :/pics/FooBar.png a la secció [Foo::Bar]).

    ImplClass
      La classe que s'ha d'utilitzar per crear una instància de l'estri per a l'ús del
      Qt(TM) Designer (per omissió: el nom de la secció). Tingueu en compte que aquest en
      realitat no ha de per què ser la classe que es crearia per a una aplicació final: està
      determinat per la DomXML.

      Aquesta entrada serà ignorada si s'estableix CreateWidget.

    IncludeFile
      La capçalera que s'ha d'incloure per utilitzar-la amb aquest estri (per omissió: la
      versió en minúscules del nom de la secció, eliminant qualsevol caràcter de dos punts i
      annexant «*.h». Per exemple, foo.h a la secció [Foo], o foobar.h a la secció
      [Foo::Bar]).

    IsContainer
      Si aquest estri pot contenir altres estris (per omissió: false).

    ToolTip
      El consell d'eina que es mostrarà quan es passi per sobre de l'estri a la llista
      d'estris del Qt(TM) Designer (per omissió: el nom de la secció, amb «Widget» annexat.
      Per exemple, Foo Widget a la secció [Foo]).

    WhatsThis
      El text de «Què és això» associat amb l'estri al Qt(TM) Designer (per omissió: el nom
      de la secció, amb «Widget» annexat. Per exemple, Foo Widget a la secció [Foo]).

EXEMPLES

    El fitxer de descripció més simple podria semblar-se a això

      [Foo]
      ToolTip=Displays foos
      [Bar]
      ToolTip=Bar editor

    Tingueu en compte que cada classe almenys haurà de tenir un conjunt de claus (en aquest
    exemple s'utilitza ToolTip), en cas contrari s'ignorarà.

    Usualment, voldreu canviar el text a almenys visible per l'usuari, el qual vol dir les
    entrades ToolTip, WhatsThis i Group. A més, establir el nom del connector pot ser una bona
    idea per evitar possibles col⋅lisions de símbol i no confondre als depuradors (tant
    l'aplicació del depurador com la persona que realitza la depuració):

      [Global]
      PluginName=FooWidgets
      DefaultGroup=Display

      [Foo]
      ToolTip=Displays bears
      WhatsThis=An image widget that displays dancing bears

      [Bar]
      ToolTip=Bar editor
      WhatsThis=An editor interface for bars for bears
      Group=Editing

    Poden ser necessaris fitxers més complexos si teniu classes d'espais de nom o opcions
    addicionals que necessiten ser subministrades als constructors, per exemple:

      [Global]
      PluginName=FooWidgets
      DefaultGroup=Foo

      [Foo::Bar]
      ToolTip=Displays bars
      WhatsThis=A widget that displays bars in a particular way
      IncludeFile=foo/bar.h
      IconName=:/previews/bar.png

      [Foo::Baz]
      IncludeFile=foo/baz.h
      ConstructorArgs=(Foo::Baz::SomeOption, parent)
      Group=Foo (Special)
      IsContainer=true
      IconName=:/previews/baz.png

    De vegades els estris especialment complexos poden necessitar una implementació «classe de
    vista prèvia» especial per al seu ús en el Qt(TM) Designer. Aquesta podria ser una
    subclasse de l'estri real, la qual només faria algun ajustament addicional, o podria ser
    una implementació completament diferent.

      [Global]
      Includes=foopreviews.h

      [FancyWidget]
      ImplClass=FancyWidgetPreview

VEGEU TAMBÉ

    http://qt-project.org/doc/qt-5/designer-creating-custom-widgets.html
      La documentació del Qt(TM) Designer sobre la creació de connectors per a estris
      personalitzats.

ERRORS

    Si us plau, empreu el seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a
    informar-ne, no envieu cap correu directament als autors.

AUTORS

    Johnson, Richard <rjohnson@kde.org>
      Va escriure la documentació original.

    Merry, Alex <alexmerry@kde.org>
      Ha actualitzat la documentació al KDE Frameworks 5.

NOTES

    1. seguidor d'errors del KDE
      http://bugs.kde.org