Provided by: mkvtoolnix_37.0.0-1build1_amd64 bug

NOM

    mkvextract - Extreu les pistes des de fitxers Matroska a altres fitxers

SINOPSIS

    mkvextract {nom-fitxer_origen} {mode1} [opcions] [extracció-especificacions1] [mode2]
         [opcions] [extracció-especificacions2] [...]

DESCRIPCIÓ

    Aquest programa extreu parts específiques d'un fitxer Matroska a altres formats útils. El
    primer argument és el nom del fitxer d'origen que haurà de ser un fitxer Matroska.

    Tots els altres arguments canviaran a un determinat mode d'extracció, canviaran les
    opcions per al mode actual o s'especifcarà extreure a quin fitxer. Es poden usar múltiples
    modes en la mateixa invocació del «mkvextract», el qual permet l'extracció de múltiples
    coses en un sol pas. La majoria de les opcions només es poden usar en determinats modes
    amb algunes opcions que s'apliquen a tots els modes.

    Actualment s'admet l'extracció de pistes, etiquetes, adjunts, capítols, fulls de muntatge
    CUE, timestamps i índexs.

  Opcions comunes
    Les següents opcions estan disponibles en tots els modes i només es descriuran en aquesta
    secció.

    -f, --parse-fully
      Estableix el mode d'anàlisi a «full» (Completa). El mode per omissió no analitzarà tot
      el fitxer, ja que empra la meta de cerca dels elements per a localitzar els elements
      requerits d'un fitxer d'origen. En el 99% dels casos n'hi ha prou. Però per a fitxers
      que no contenen elements meta de cerca o que estan malmesos, l'usuari hauria d'emprar
      aquest mode. L'anàlisi completa d'un fitxer pot requerir força temps, mentre que una
      anàlisi ràpida només porta segons.

    --command-line-charset joc_de_caràcters
      Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes indicades des de la línia
      d'ordres. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional
      actual del sistema.

    --output-charset joc_de_caràcters
      Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes de la sortida. Per omissió
      serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.

    -r, --redirect-output nom_fitxer
      Escriu tots els missatges al nom_fitxer en lloc de a la consola. Si bé això es pot fer
      fàcilment amb la redirecció de la sortida, hi ha casos en què cal aquesta opció: quan
      el terminal torna a interpretar la sortida abans d'escriure-la a un fitxer. Es
      respectarà el joc de caràcters establert amb --output-charset.

    --flush-on-close
      Li indica al programa que buidi totes les dades emmagatzemades a la memòria cau de
      l'emmagatzematge en tancar els fitxers oberts per escriure. Això es pot usar per
      evitar la pèrdua de dades en interrupcions d'electricitat o per evitar certs problemes
      en el sistema operatiu o els controladors. L'inconvenient és que la multiplexació
      trigarà més, ja que el «mkvmerge» esperarà fins que totes les dades s'hagin escrit a
      l'emmagatzematge abans de sortir. Vegeu els problemes número 2469 i 2480 en el
      seguiment d'errors del MKVToolNix per a un debat en profunditat sobre els pros i els
      contres.

    --ui-language codi
      Força l'ús de les traduccions pel codi d'idioma (p. ex., «de_DE» per a les traduccions
      en alemany). Introduint «list» com a codi, es farà que el programa ofereixi a la
      sortida una llista de les traduccions disponibles.

    --abort-on-warnings
      Indica al programa que interrompi després d'emetre el primer avís. El codi de sortida
      del programa serà 1.

    --debug tema
      Activa la depuració per a una característica específica. Aquesta opció només és útil
      pels desenvolupadors.

    --engage característica
      Activa les característiques experimentals. Es pot sol⋅licitar una llista de les
      característiques disponibles amb mkvextract --engage list. Aquestes característiques
      no estan destinades a ser emprades en situacions normals.

    --gui-mode
      Activa el mode IGU. En aquest mode, les línies surten amb un format especial que pot
      explicar-vos el que està succeint per tal de controlar la IGU. Aquests missatges
      segueixen el format «#IGU#missatge». El missatge pot estar seguit per parells
      clau/valor com «#IGU#missatge#clau1=valor1#clau2=valor2...». Ni els missatges ni les
      claus seran traduïdes, sempre sortiran en anglès.

    -v, --verbose
      Serà detallat i mostrarà tots els elements importants del Matroska a mesura que es
      llegeixin.

    -h, --help
      Mostra la informació d'ús i surt.

    -V, --version
      Mostra la informació sobre la versió i surt.

    @fitxer_d_opcions.json
      Llegeix els arguments addicionals per a la línia d'ordres des del fitxer
      fitxer_d_opcions. Per a més informació sobre els formats admesos, vegeu la secció
      anomenada «Fitxers d'opcions» a la pàgina man del mkvmerge(1).

  Mode extracció de la pista
    Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen tracks [opcions] TID1:nom-fitxer_destinació1
    [TID2:nom-fitxer_destinació2 ...]

    Hi ha disponibles les següents opcions de línia d'ordres per a cada pista en el mode
    d'extracció «tracks» (pistes). Hauran d'aparèixer al davant de l'especificació de la pista
    on s'hagin d'aplicar (vegeu a sota).

    -c joc_de_caràcters
      Estableix el joc de caràcters per a convertir el text de la següent pista de
      subtítols. Només serà vàlida si l'objectiu de l'ID es correspon amb una pista de
      subtítols de text. Per omissió s'empra UTF-8.

    --blockadd nivell
      Només manté «BlockAdditions» fins aquest nivell. Per omissió ho manté en tots els
      nivells. Aquesta opció només afectarà certs tipus de còdecs com WAVPACK4.

    --cuesheet
      Fa que el mkvextract(1) extregui un full de muntatge (CUE sheet) des de la informació
      dels capítols i les dades de les etiquetes per a la següent pista a dins d'un fitxer
      el nom del qual serà el nom de sortida de la pista amb un prefix «.cue».

    --raw
      Extreu les dades en RAW a un fitxer sense contenidor. A diferència de l'etiqueta
      --fullraw, aquesta etiqueta no causa que el contingut de l'element CodecPrivate
      s'escrigui al fitxer. Aquest mode funciona amb tots els CodecID, fins i tot amb els
      que el mkvextract(1) no permet, però els fitxers resultants podrien no ser usables.

    --fullraw
      Extreu les dades en RAW a un fitxer sense contenidor. El contingut de l'element
      CodecPrivate s'escriurà en el primer fitxer si la pista conté aquest element a la
      capçalera. Aquest mode funciona amb tots els CodecID, fins i tot amb els que el
      mkvextract(1) no permet, però els fitxers resultants podrien no ser usables.

    TID:nom_sortida
      Causa l'extracció de la pista amb l'ID TID al fitxer nom_sortida, si aquesta pista
      existeix al fitxer d'origen. Aquesta opció es pot emprar múltiples vegades. Els ID de
      les pistes són els mateixos que mostra el mkvmerge(1) amb l'opció --identify.

      Cada nom de sortida només s'ha d'emprar una vegada. L'única excepció són les pistes
      RealAudio i RealVideo. Si empreu el mateix nom per a pistes diferents, llavors
      aquestes seran emmagatzemades en el mateix fitxer. Exemple:

        $ mkvextract entrada.mkv tracks 0:video.h264 2:sortida-dues-pistes-vobsub.idx 3:sortida-dues-pistes-vobsub.idx

  Mode extracció dels adjunts
    Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen attachments [opcions] AID1:nom_sortida1
    [AID2:nom_sortida2 ...]

    AID:nom_sortida
      Causa l'extracció de l'adjunt amb l'ID AID al fitxer nom_sortida, si aquest adjunt
      existeix al fitxer d'origen. Si es deixa buit el nom_sortida, llavors s'emprarà el nom
      de l'adjunt al fitxer Matroska d'origen. Aquesta opció es pot emprar múltiples
      vegades. Els ID dels adjunts són els mateixos que mostra el mkvmerge(1) amb l'opció
      --identify.

  Mode extracció dels capítols
    Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen chapters [opcions] nom-fitxer_sortida.xml

    -s, --simple
      Exporta la informació dels capítols en un format senzill, emprat en les eines OGM
      (CHAPTER01=«...», CHAPTER01NAME=«...»). En aquest mode es descartarà alguna
      informació. Per omissió la sortida dels capítols serà en el format XML.

    --simple-language idioma
      Si el format senzill està habilitat, llavors el mkvextract(1) simplement mostrarà una
      única entrada per a cada àtom de capítol trobat, fins i tot si un àtom de capítol
      conté més d'un nom de capítol. Per omissió, el mkvextract(1) emprarà el primer nom de
      capítol trobat per a cada àtom, independentment del seu idioma.

      L'ús d'aquesta opció permet a l'usuari determinar quins són els noms dels capítols de
      sortida si els àtoms contenen més d'un nom de capítol. El paràmetre language ha de ser
      un codi ISO 639-1 o ISO 639-2.

    Els capítols s'escriuran en un fitxer de sortida especificat. Per omissió, s'utilitzarà el
    format XML entès pel mkvmerge(1). Si no es troba cap capítol al fitxer, el fitxer de
    sortida no serà creat.

  Mode extracció de les etiquetes
    Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen tags [opcions] nom-fitxer_sortida.xml

    Les etiquetes s'escriuran en un fitxer de sortida especificat, s'utilitzarà el format XML
    entès pel mkvmerge(1). Si no es troba cap etiqueta al fitxer, el fitxer de sortida no serà
    creat.

  Mode extracció del full de muntatge
    Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen cuesheet [opcions] nom-fitxer_sortida.cue

    El full de muntatge s'escriurà en un fitxer de sortida especificat. Si no es troba cap
    capítol o etiqueta al fitxer, no es crearà el fitxer de sortida.

  Mode extracció del codi de temps
    Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen timestamps_v2 [opcions] TID1:nom-fitxer_destinació1
    [TID2:nom-fitxer_destinació2 ...]

    TID:nom_sortida
      Causa l'extracció dels codis de temps per a la pista amb l'ID TID al fitxer
      nom_sortida, si aquesta pista existeix al fitxer d'origen. Aquesta opció es pot emprar
      múltiples vegades. Els ID de les pistes són els mateixos que mostra el mkvmerge(1) amb
      l'opció --identify.

      Exemple:

        $ mkvextract entrada.mkv timestamps_v2 1:pista-ts1.txt 2:pista-ts2.txt

  Mode extracció dels índexs
    Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen cues [opcions] TID1:nom-fitxer_destinació1
    [TID2:nom-fitxer_destinació2 ...]

    TID:nom_fitxer_destinació
      Causa l'extracció dels índexs per a la pista amb l'ID TID al fitxer nom_sortida, si
      aquesta pista existeix al fitxer d'origen. Aquesta opció es pot emprar múltiples
      vegades. Els ID de les pistes són els mateixos que mostra el mkvmerge(1) amb l'opció
      --identify i no els números continguts en l'element CueTrack.

    El format de la sortida és un senzill format de text: una línia per a cada element
    CuePoint amb un parell clau=valor. Si un element opcional no és present en un CuePoint (p.
    ex., CueDuration), llavors es retornarà un guió com a valor.

    Exemple:

      timestamp=00:00:13.305000000 duration=- cluster_position=757741 relative_position=11

    Les claus possibles són:

    timestamp
      El codi de temps del punt de l'índex amb una precisió de nanosegons. El format és
      HH:MM:SS.nnnnnnnnn. Aquest element s'establirà sempre.

    duration
      La durada del punt de l'índex amb una precisió de nanosegons. El format és
      HH:MM:SS.nnnnnnnnn.

    cluster_position
      La posició absoluta en bytes dins del fitxer Matroska, on comença el clúster que conté
      l'element de referència.

        Nota
        Dins del fitxer Matroska, el CueClusterPosition es refereix a la compensació a
        l'inici de les dades del segment. El valor de la sortida és donat pel mode
        d'extracció de l'índex del mkvextract(1), però ja conté aquesta compensació, la
        qual és absoluta a partir del començament del fitxer.

    relative_position
      La posició relativa en bytes dins del clúster on l'element BlockGroup o SimpleBlock és
      el punt de l'índex al qual es refereix al començament.

        Nota
        Dins del fitxer Matroska, el CueRelativePosition es refereix a la compensació a
        l'inici de les dades del clúster. El valor de sortida serà donat pel mode
        d'extracció de l'índex del mkvextract(1), però és relatiu a l'ID del clúster. La
        posició absoluta dins del fitxer es pot calcular afegint cluster_position i
        relative_position.

    Exemple:

      $ mkvextract entrada.mkv cues 1:índexs-pista1.txt 2:índexs-pista2.txt

EXEMPLES

    Extreure alhora els capítols i les etiquetes en els seus respectius formats en XML:

      $ mkvextract peli.mkv chapters capítols_peli.xml tags etiquetes_peli.xml

    Extreure alhora un parell de pistes i els seus respectius codis de temps:

      $ mkvextract "Una altra peli.mkv" tracks 0:video.h265 "1:àudio principal.aac" "2:comentaris del director.aac" timestamps_v2 "0:marques de temps del vídeo.txt" "1:marques de temps de l'àudio principal.txt" "2:marques de temps per als comentaris del director.txt"

    Extreure capítols en el format Ogg/OGM i tornar a codificar una pista amb subtítols de
    text a un altre joc de caràcters:

      $ mkvextract "La meva peli.mkv" chapters --simple "Els meus capítols.txt" tracks -c MS-ANSI "2:Els meus subtítols.srt"

CONVERSIÓ PER A FITXERS DE TEXT I JOCS DE CARÀCTERS

    Per a un debat en profunditat sobre com manipula la suite MKVToolNix les conversions entre
    els jocs de caràcters, codifica l'entrada/sortida, codifica la línia d'ordres i codifica a
    la consola, si us plau, vegeu la secció anomenada de la mateixa manera a la pàgina man del
    mkvmerge(1).

FORMATS PELS FITXERS DE SORTIDA

    La decisió sobre el format de la sortida es basa en el tipus de pista, i no en l'extensió
    usada en el nom del fitxer de sortida. Per ara, s'admeten els següents tipus de pista:

    A_AAC/MPEG2/*, A_AAC/MPEG4/*, A_AAC
      Tots els fitxers AAC s'escriuran en un fitxer AAC amb capçaleres ADTS abans de cada
      paquet. Les capçaleres ADTS no contindran l'obsolet camp d'èmfasi.

    A_AC3, A_EAC3
      Aquests s'extreuran als fitxers AC-3 en RAW.

    A_ALAC
      Les pistes ALAC s'escriuran en fitxers CAF.

    A_DTS
      Aquests s'extreuran als fitxers DTS en RAW.

    A_FLAC
      Les pistes FLAC s'escriuran en fitxers FLAC en RAW.

    A_MPEG/L2
      Els fluxos d'àudio MPEG-1 nivell II s'extrauran a fitxers MP2 en RAW.

    A_MPEG/L3
      Aquests s'extreuran als fitxers MP3 en RAW.

    A_OPUS
      Les pistes Opus s'escriuran en fitxers OggOpus.

    A_PCM/INT/LIT, A_PCM/INT/BIG
      Les dades PCM sense processar s'escriuran en un fitxer WAV. Les dades dels sencers
      big-endian es convertiran durant el procès en dades little-endian.

    A_REAL/*
      Les pistes RealAudio s'escriuran en fitxers RealMedia.

    A_TRUEHD, A_MLP
      Aquests s'extreuran a fitxers TrueHD/MLP sense processar.

    A_TTA1
      Les pistes TrueAudio s'escriuran en fitxers TTA. Si us plau, tingueu en compte que a
      causa de la limitada precisió dels codis de temps del Matroska, la capçalera extreta
      del fitxer serà diferent pel que fa a dos camps: data_length (el nombre total de
      fluxos en el fitxer) i la CRC.

    A_VORBIS
      L'àudio Vorbis s'escriurà en un fitxer OggVorbis.

    A_WAVPACK4
      Les pistes WavPack s'escriuran en fitxers WV.

    S_HDMV/PGS
      Els subtítols PGS s'escriuran com a fitxers SUP.

    S_HDMV/TEXTST
      Els subtítols TextST s'escriuran com un format de fitxer especial inventat per al
      mkvmerge(1) i mkvextract(1).

    S_KATE
      Els fluxos Kate s'escriuran dins d'un contenidor Ogg.

    S_TEXT/SSA, S_TEXT/ASS, S_SSA, S_ASS
      Els subtítols de text SSA i ASS s'escriuran com a fitxers SSA/ASS respectivament.

    S_TEXT/UTF8, S_TEXT/ASCII
      Els subtítols de text senzill s'escriuran com a fitxers SRT.

    S_VOBSUB
      Els subtítols VobSub s'escriuran com a fitxers SUB juntament amb els fitxers d'índex
      respectius, com a fitxers IDX.

    S_TEXT/USF
      Els subtítols de text USF s'escriuran com a fitxers USF.

    S_TEXT/WEBVTT
      Els subtítols WebVTT s'escriuran com a fitxers WebVTT.

    V_MPEG1, V_MPEG2
      Les pistes de vídeo MPEG-1 i MPEG-2 s'escriuran com a fluxos elementals MPEG.

    V_MPEG4/ISO/AVC
      Les pistes de vídeo H.264 / AVC s'escriuran en fluxos elementals H.264 que
      posteriorment es poden processar, p. ex., amb MP4Box del paquet GPAC.

    V_MPEG4/ISO/HEVC
      Les pistes de vídeo H.265 / HEVC s'escriuran a fluxos elementals H.265, els quals es
      poden processar encara més, p. ex. MP4Box des del paquet GPAC.

    V_MS/VFW/FOURCC
      Les pistes de vídeo amb FPS fixos amb aquest CodecID s'escriuran en fitxers AVI.

    V_REAL/*
      Les pistes RealVideo s'escriuran en fitxers RealMedia.

    V_THEORA
      Els fluxos Theora s'escriuran dins d'un contenidor Ogg.

    V_VP8, V_VP9
      Les pistes VP8 / VP9 s'escriuran en fitxers IVF.

    Etiquetes
      Les etiquetes es convertiran al format XML. Aquest és el mateix format que admet el
      mkvmerge(1) per a llegir-les.

    Adjunts
      Els adjunts s'escriuran al fitxer de sortida tal com estan. No es realitzarà cap tipus
      de conversió.

    Capítols
      Els capítols es convertiran al format XML. Aquest és el mateix format que admet el
      mkvmerge(1) per a llegir-los. Altrament, es pot generar una versió reduïda amb un
      format senzill a l'estil OGM.

    Codis de temps
      Els codis de temps primer estan ordenats i després la sortida genera un fitxer
      compatible amb el format timestamp v2 preparat per a ser proporcionat al mkvmerge(1).
      L'extracció a altres formats (v1, v3 i v4) no és admesa.

CODIS DE SORTIDA

    El mkvextract(1) sortirà amb un d'aquests tres codis de sortida:

    ·  0 -- Aquest codi de sortida significa que l'extracció s'ha realitzat correctament.

    ·  1 -- En aquest cas, el mkvextract(1) ha generat una sortida amb almenys un avís, però
      l'extracció ha continuat. Un avís és prefixat amb el text «Avís:». Depenent de les
      qüestions involucrades, els fitxers resultants seran o no correctes. L'usuari serà
      instat a revisar tant els avisos com els fitxers resultants.

    ·  2 -- Aquest codi de sortida s'empra després de produir-se un error. El mkvextract(1)
      interromprà el procés just després de mostrar el missatge d'error. L'interval dels
      missatges d'error va des d'arguments incorrectes a la línia d'ordres fins a errors de
      lectura/escriptura en fitxers malmesos.

VARIABLES DENTORN

    El mkvextract(1) empra les variables per omissió que es determinen a la configuració
    regional del sistema (p. ex., LANG i la família LC_*). Variables addicionals:

    MKVEXTRACT_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG i la seva forma abreujada MTX_DEBUG
      El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --debug.

    MKVEXTRACT_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE i la seva forma abreujada MTX_ENGAGE
      El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --engage.

VEGEU TAMBÉ

    mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvpropedit(1), mkvtoolnix-gui(1)

WWW

    Sempre trobareu l'última versió a la pàgina de les MKVToolNix[1].

AUTOR

    Bunkus, Moritz <moritz@bunkus.org>
      Desenvolupador

NOTES

    1. la pàgina de les MKVToolNix
      https://mkvtoolnix.download/